Evrak Tarih ve §ayısı: 06/0312015-833
ıuiluı]til[lilill[ruilililuil[||
T.C.
MARDiN ARTuKLu CıNiwnsiTEsi REKTönrüĞü
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
: l34i4560-907.01:
Teklif Mektııbu
iı,ciı,i FİRMALARA
4734 Sayılı Kanunun 22/d bendine göre yapılacak mal ve malzeme/hizmet alımlarına aiU
Üniversitemiz iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin 4 katlı iç kuburluk camekan cam temizliği ve dıŞ
cephe cam temizliği 4734 sayılı KİK'nun 22/d bendine göre yapılacaktır. Hizmetin şirketiniz tarafından
Üniversitemiz idari ve Mali işler Daire Başkanlığına söz konusu mallara ait birim fiYatları iÇeren teklifinizin
(KDV hariç) bildirilmesini rica ederim.
e-imzalrdrr
Selim öNcü
Daire Başkanı
S.
N
M alın/ Ma|zemenin
4 k,btlı iç
1
C ins
i
kuburlü camekan cam
temizliği ve dış cephe cam
temizliği
Teknik
özellikleri
Miktarı
Ad.
Birim Fiyatı
ToPLAM
KDV hariç
Tutarı
Ortalama 15m
uzunluğunda
Mevcut Elektronik İmzalar
SEL|M ÖrıcÜ (idarive Mali işleİ Daire Başkanlığı- Daire Başkanı) 06/03l2CI'l5 09:02
Evrakı Doğrulamak lçin
:
ffierleşkesiDiyarbakırYoluÜıedPK,472o0Ayrıntılıbilgiiçinirtibat:NurtenDuran
Artuklu/Mardin
Tel: :4822134002
,Bu
Faks:4822134004
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
n
lanmı ştır.
belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenlİ elektronik imza ile imza
Download

iı,ciı,i FİRMALARA - Mardin Artuklu Üniversitesi