T.e. il
MU~ VALiLiGi Milli E~itim Miidiirlii~ii Say. : 12356836n74.09/1855594
KOBu: Egitim Bilgilendirme YazlSl
19/02/2015
...................................KAYMAKAMLIGINA
itc;e Milli Egitim MiidOrlUgii
........................................MDDORLUG~E ilgi: Siileyman Demirel Universitesinin 09.02.2015 tarih ve 774.09-139 saYlh yaztSl
Siileyman Demirel Universitesi Liderlik Ara~tIrma ve Uygulama Merkezinin uzaktan
Egitim Bilgilendirme yazlSl ekte sunulm~ olup, gerekli duyurunun yapllmasl hususunu:
Bilgilerinize rica ederim.
Cavdet ARSLAN
VaH a.
it Milli Egitim Miidiirii
EKi: ilgi Yazl (l Sayfa) DAGITIM: iIc;e Kaymakamhklanna ilgili Okul MiidUrliiklerine HEM ve MES.Egt Mrk MUd. Bu evrak gOvenli elektronik imza He irnzalanrm~tlr. http://evraksorgtLmeb.gov.tradresindena60e-405d-32b6-9955-d585 kodu ile teyit edilebHir.
LIDEIILIIIWIt¥ER E41TIM we DAIII$IWIUlI
T.C.
ARASTIRMA UYGllAMA MERKElI
SOlEVMAN DEMiREl ONivERSiTESi
liderlik Ara~tlrma ve Uygulama Merkezi
Say/: 93627934-774.09-133
09.02.2015
Konu: Egitim Bilgilendirme Vazisl
T.C
Milli ECfiiTiM BAKANLlCfiI
MUS Milli ECfiiTIM MOOORlOCfiO
ECfiiTiM SUBE OAIRE BASKANLlCfiI
Kurumumuz Akll ve Zeka Oyunlan, Ogrenci Ko~lugu ve Egitim Dam~manhgl, i~aret DiU Egitimi
kurslan vermektedir. Egitimlere uzaktan egitim teknolojisi ile Turkiye'nin her yerinden katllabilirsiniz.
Kurumunuzda ~ah~an ilgili bOlUm mezunlan ve kurumunuza bagh alt kurumlara da (Ozel
okullar, Devlet okullan, Ozel Anaokullan, Dershaneler vs) ~ah~an ilgili bolOm mezunlarma
duyurulmasl istegi ile,
Gereginin yapllmasml arz ederim.
ACILACAK KURSLAR
SORESI
OCRETi
Akd ve Zeka Oyunlan Ejltiml
20saat
200Tl
Ogrenci K~lugu ve Ejitim Oanl$manilgl
80 sa at
400Tl
ipret Oili Egitimi
60 sa at
300TL
ileti~im: Vizyoner Akademi/ISPARTA
Tel: 05060643554
Tel: 0506 064 35 56
Tel: 0553 558 49 48
www.vizyonerakademi.com
Download

Duyuru İçin Tıklayınız..