T.e. MaLi EGiTiM-BAKANLIGI insan Kaynaklan Genel, Miidiirliigii 12/02/2015
...... :........ VALiLidiNE
(it Milli Egitim MiidOrlUgii)
. llgi: a>~rigblli Kamu Personel Sec;me SmaVl ve Engellilerln Devlet Memurlugurili Ahrunfllan
,
Hakkinda yonetmelik.
b) Miln Egitim BakanhglOgretmenlerinin Atama ve Yer Degi~tirme Yon~tmeligi.
~)Iiakanilk
Makammm 11/02/2015 tarihli ve 94 saydl Makam' OnaYI.
.
"
.'
{
',,' 'BakanhgliUlza' bagl~egitini kurumlarma6~7 saYlhDevletMeIllurian Kanunu'nun53
iir1cii Jiladdesi.ye ilgi (c) MakamOnaYl c;erc;evesinde, 2014 YlhndayapllanEngelli K:a.mu
"Personeli Sec;me Smavma (EKPSS) kattlanlar arasmdan EKPSS puan, ilstiinIiigiine gore' 300
.'
, .
kont¢njana engelli ogrettnen a11ml yapIlacaktlr.'
.'
iIgi (a) ve iIg! (b) Yonetmelik hiikiimleri He 2015 ~ubat AYI Engelli Ogretmen Ahml buyurusU c;er~evesinde ba~vurular 18,..24 ~ubat 2015 tarihieri arasmda Valilikierpe aimacakttr. : ' .,'Bu, bagiamda ekte g5nderilen ,duyuru dogrultusundagerekli tedbirlerin alultnl:j.Sml ric,a ederim.·
'
,
Fethi Fahri KA YA Bakan a. GeneI'MUdiir V. E~: 2015. ~ubat AYI Engell,i Atanm Duyqrusti
AYfrntlh bilgi icin: Ad SOYAD Onvan,
, Tel: (0 312)
XX XX
Faks: (0312) XXX XX XX
'Atatiirk Blv.06648Klztlay/ANKARA '
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
.
, e~posta: adsoY;[email protected]:
xxx
" ~o" ]~" '~'m';"; ~" '.;:," ';! l" j" ~," "'~ " 'I~"':',m~)~" "t!" '[" q!tg" :',:~/{e" Y-rak-s" 'or" ;'glj-,m-~b-.g-O-y,-tr" 'ad" "re"':"Sin-d-ep-:4~ 3: :.g:-:7-:)-: -~;-b"-: -~=Z!'e:-,~.,'"':~b-: .2: : ~e"':",":-: -r~'": ;'}-:~';~!l'" :'.~jl-i:-!~":'"te-yi: -te-;d;':":'le:-:bi;-: :-lir.
~;~~;,L<'::·."-;~~~.\~::.:<:·/~!F-«~r~~~?-,>:::~·,'/>'"'
,; ; ~c.,>·:~/'
'-;<i,';<'-,~
-
>
','
"'{
,,:(:',.;;
,,::-,;
,.":.-
':'
'-.';,~'/
\'
Download

Duyuru İçin Tıklayınız