Fen bilgisi öğretmenlerinin teknoloji ile bütünleştirilmiş araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme
ortamları hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu kapsamda etkileşimli etkinliklerin
düzenleneceği proje sonrasında öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarda araştırma sorgulamaya dayalı
öğretim stratejilerini kullanabilmeleri ve eğitim teknolojilerini etkin bir bicimde bu yaklaşıma entegre
edebilmeleri hedeflenmektedir. Böylece sınıf içi uygulamalarda öğrenci merkezli yenilikçi öğretim
uygulamalarına yer vererek öğrencilerde fene karşı ilgi ve merak uyandırma, olumlu tutum geliştirme,
motivasyonlarını artırma ve bilimsel sorgulama becerileri geliştirmeleri amaçlanmıştır. Bu kapsamda
toplumda bilim kültürü oluşturmak adına önemli adımlar atılmış olacaktır. Ayrıca sorgulayıcı
öğrenmenin gerçekleşmesinde anahtar rol oynayan bilimin doğasına vurgu yapılarak öğretmenlerin
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, bilimsel bilginin elde ediliş sürecini ve bilim insanın karakteristiğini
kavrayabilen bilim okur yazarı bireyler yetiştirmesi hedeflenmektedir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Proje kapsamında aşağıdaki yenilikçi yöntem ve uygulamalara yer verilecektir:
Fen öğretiminde kullanılan bazı simülasyon yazılımları ve interaktif uygulamaları.
Web 2.0. araçlarının fen öğretiminde kullanımı.
İşbirlikçi öğrenme ortamında teknoloji ürünlerinin(akıllı tahta, tablet, simülasyon vb kullanımı.
Web tabanlı ölçme değerlendirme formlarının hazırlanması ve kullanılması.
Inspritation yazılımı ile kavram ve zihin haritaları uygulamaları.
Teknoloji ile bütünleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı öğretim uygulamaları
Öncelikle araştırma-sorgulamaya dayalı öğretimde sorgulama süreçleri ve bu süreçlerde
teknoloji ürünlerinin kullanımı örnekleriyle birlikte tartışılacak ve istasyon tekniği kullanılarak
sorgulamaya dayalı öğrenmenin farklı boyutları (yapılandırılmış, rehberli ve açık uçlu sorgulamaya
dayalı öğrenme) örneklendirilecektir. Daha sonra katılımcılara kendi sanal deneylerini tasarlayıp
oluşturabilecekleri interaktif yazılımlar (interaktivephysics, yenka since ve crocidile clips) tanıtılacak ve
örnek uygulamalar yaptırılacaktır. Benzer şekilde iletişim ve etkileşim adına eğitim-öğretim
faaliyetlerinde hızla yerini alan web 2.0 araçları kısaca tanıtılarak internet üzerinden bilgi paylaşımı
konusunda örnek uygulama yaptırılacaktır. Ayrıca eba- eğitim bilişim ağı, morpa kampüs ve vitamin
gibi interaktif içerik sunan eğitim portalları akılı tahta uygulamalarıyla birlikte tanıtılacaktır. Yine web
tabanlı ölçme değerlendirme ve interaktif uygulamaların kavram öğretiminde kullanımı üzerine
uygulamalı etkinlikler yapılacaktır. Daha sonra ise akıllı tahta, simülasyonlar, video görüntüleri ve bazı
interaktif uygulamalar gibi teknoloji ürünlerinin araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme ortamında
kullanımı üzerinde durulacaktır. Bu tür teknolojilerle bütünleştirilmiş araştırma-sorgulamaya dayalı
öğrenme ortamlarına uygun etkinlerin geliştirilmesi ve sınıf içi uygulama örnekleri(mikro öğretim)
yapılacaktır. Böylece gerçekleştirilecek etkinlikler sayesinde katılımcılar teknoloji ile bütünleştirilmiş
sorgulayıcı fen öğretimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirecek ve bu tarz uygulamaları sınıf
ortamına nasıl taşıyabilecekleri konusunda deneyim sahibi olacaklardır. Daha sonra ise geliştirilen
etkinliklerin gerçek öğrenme ortamında yani öğretmenlerin kendi sınıflarında uygulamaları istenecektir.
Böylece uygulanan yenilikçi yöntemlerin yaygınlaşması sağlanacaktır. Program dâhilinde hazırlanacak
etkinlikler Fen Bilimleri dersi öğretim programına uygun olarak Fiziksel Olaylar, Canlılar ve Hayat,
Madde ve Değişim öğrenme alanlarında gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla öğretmenlerin;
1. Teknoloji ile bütünleştirilmiş araştırma sorgulamaya dayalı ders materyali hazırlama ve
uygulama becerilerinin geliştirilmesi,
2. Sınıf içi uygulamalarında sorgulamaya dayalı öğretim anlayışını benimsemesi,
3. Teknoloji okur-yazarlığı kazanabilmesi,
4. Öğrencilerine bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerileri kazandırmada öğrenme ortamını
teknoloji kullanabilecek şekilde düzenleyebilmesi,
5. Öğrencilerini yeni teknolojileri kullanmaya yöneltebilmesi,
6. Meslektaşları ve öğrencileriyle online platformlar üzerinden etkili iletişim kurabilme
yeterliklerine sahip olmaları hedeflenmiştir.
Download

Fen bilgisi öğretmenlerinin teknoloji ile bütünleştirilmiş araştırma