T.C
Ege Üniversitesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Pedodonti Anabilim Dalı
LEEWAY YER REZERVİ VE NÖTRAL OKLUZYONA
GEÇİŞTEKİ ÖNEMİ
BİTİRME TEZİ
Stj. Diş Hekimi Merve Alkış
Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz
İZMİR-2014
ÖNSÖZ
Tez çalışmamda beni yönlendiren Sayın Hocam Prof. Dr. Ali Rıza Alpöz’e ve beni daima
destekleyen ve yanımda olan aileme çok teşekkür ederim.
İZMİR-2014
Stj Diş Hekimi Merve Alkış
İÇİNDEKİLER
1.GİRİŞ………………………………………………………………………………1
2.MAKSİLOFASİYAL BÜYÜME VE GELİŞİM………………………………...2
2.1.Büyüme ve Gelişim Dönemleri………………………………………….2
2.2.Nazomaksiller Kompleksin Gelişimi…………………………………...3
2.3.Mandibulanın Gelişimi ………………………………………………….5
3.LEEWAY YER REZERVİNİN TANIMI……………………………………….7
3.1.Leeway Yer Rezervi Rakamsal Değerlendirmeler…………………….7
4.NÖTRAL OKLUZYONUN TANIMI……………………………………………8
4.1.Nötral Okluzyona Geçişte Büyüme ve Gelişimdeki Olaylar………..10
4.1.1.Dişsiz Dönem……………………………………………………...10
4.1.1.1.Dişsiz Dönemdeki Gelişmeler………………………………...10
4.1.2.Süt Dişlenme Dönemi…………………………………………….11
4.1.2.1.Süt Dişlenme Dönemindeki Gelişmeler………………………12
4.1.2.2.Flush Terminal Düzlem……………………………………….13
4.1.2.3.Maymun diastemaları(Primat Aralıkları)…………………...15
4.1.2.4.Süt Dişlerinin Aşınması……………………………………...16
4.1.3.Karışık Dişlenme Dönemi………………………………………..17
4.1.3.1.Karışık Dişlenme 1. Dönemdeki Gelişmeler…………………18
4.1.3.2.Karışık Dişlenme 2. Dönemdeki Gelişmeler…………………19
4.1.4.Sürekli Dişlenme Dönemi…………………………………………19
5.LEEWAY YER REZERVİNİ GÖSTEREN RESİM VE RÖNTGEN
ÖRNEKLERİ………………………………………………………………………20
6.ÖZET……………………………………………………………………………..22
7.KAYNAKLAR…………………………………………………………………...23
8.ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………...25
1.GİRİŞ
Dişlenme;dişsiz dönem,süt dişi dönemi,karışık dişlenme dönemi ve daimi
dişlenme dönemi olmak üzere dönemlere ayrılır.
Dişlerin ağız içinde yerlerini almalarıyla okluzyon yavaş yavaş şekillenmeye
başlar.Süt
dişlenmedeki
okluzyon,daimi
dişlenmedeki
normal
okluzyonun
oluşmasına öncülük eder.
Süt dişlenmeden daimi dişlenmedeki nötral okluzyona geçişte, çenelerin ileri
ve yatay yönde büyümesi, süt dişlerinin aşınması, çeşitli fizyolojik boşlukların
kullanılması gibi birçok faktör rol oynamaktadır.
Bu derlemede leeway yer rezervinin anlamı,okluzyonun oluşması ve leeway
yer rezervinin nötral okluzyona geçişteki önemi vurgulanacaktır.
GENEL BİLGİLER
2.MAKSİLOFASİYAL BÜYÜME VE GELİŞİM
Büyüme; organizmayı daha büyük daha gelişmiş hale getiren yaşayan
canlının fizikokimyasal olayıdır.Gelişim ise;kitlece büyüyüp boyutu artan canlıda
karşılıklı oran ve ilişkilerin değişmesidir.(16)
2.1.Büyüme ve Gelişim Dönemleri
A- Prenatal yaşam
a- Ovum periyodu (İlk iki hafta)
b- Embriyo periyodu (2-8 hafta)
c- Fetus periyodu (2 ay – doğum)
B- Doğum
C- Postnatal yaşam
1- Bebeklik
a- Neonatal dönem (doğum – 2 hafta)
b- Bebeklik dönemi (2 hafta – 1 yıl)
2- Çocukluk
a- Erken çocukluk (1-6 yaş)
b- Orta çocukluk (6-10 yaş)
2 c- Geç çocukluk :
Kızlarda
9-10 dan 12-15 e kadar
Erkeklerde 9-10 dan 13-16 ya kadar
3- Puberte :
Kızlarda 13 yaş
Erkeklerde 14 yaş
4-Adolesans (gençlik):
Kızlarda 13-18 yaş
Erkeklerde 14-20 yaş
5- Maturite (olgunluk):
18-20 den 60 yaşa kadar
6- Senilite (yaşlılık):
60 dan yukarısı (16)
2.2.Nazomaksiller Kompleksin Gelişimi
Zarsal yolla gelişme gösterir. Premaxilla ve maxilla erken dönemde
birleşir.(Şekil 1)
3 Şekil 1:Üst çene(maksilla)
İntrauterin 6,5 ayda maksilla gövdesi ana hatlarıyla ortaya çıkmıştır.Frontal,
zygomatik, alveoler ve palatinal parçalar ayırt edilebilir.7. ayda nazal kapsülün dış
yüzü boyunca gelişir.
Doğumda maksilla oldukça küçüktür.Süt ve sürekli azılara ait diş germleri
bulunur,
germler
göz
kavitesi
tabanındadır.Alveoler
parçalar
henüz
gelişmemiştir,damak düzdür.Sagittal ve dikey yön boyutları yatay yön boyutlarına
oranla küçüktür.Maksiller sinüsler çok küçüktür.
Maksillanın postnatal gelişiminde,süt dişlenmesi döneminde görülen pasif
deplasman önemli bir büyüme mekanizmasıdır. Maksillanın bünyesinde bulunan
suturalar yatay yöndeki gelişmeye katkıda bulunurlar.(Şekil 2) (16 )
4 Şekil 2 :Maksillada bulunan suturalar
2.3.Mandibulanın Gelişimi
İntrauterin 40. günde 1. branchial arkın mandibuler parçasından orijin alır.
İntramembranöz yolla gelişir.2 ayrı parçadan gelişir.(şekil 3) Sinfizde erken
dönemde kaynaşır.İntrauterin 3. ayda karakteristik şeklini alır.(16 )
Şekil 3:Prenatal dönemde mandibula
5 Intrauterin 4. ayda ikincil kıkırdaklar belirir. Kondil kıkırdağı ramusun
ventralinde havuç şeklinde belirir. Kondilin oluşacağı bölgeyi şekillendirir. İçersinde
spesifik büyüme merkezleri vardır.Kondildeki kıkırdak formasyonu postnatal
dönemde de devam eder.
Doğumda mandibula maksillaya oranla daha küçüktür.Bazal kısmı içerisinde
diş germlerini taşır. Germler ince kemik soketleri içersindedir. Okluzal yönden
açıktırlar. Ramus boyu kısadır.Kondiller az gelişmiştir.Orta hatta kıkırdak yapı
mevcuttur.
Postanatal dönemde ise mandibulanın gelişimi 2 mekanizmayla gerçekleşir:
Ana gelişim ve remodelasyon (apozisyon ve rezorpsiyon).(şekil 4)(16 )
Şekil 4 :Mandibulanın postnatal gelişimi
6 3.LEEWAY YER REZERVİNİN TANIMI
Leeway yer rezervi süt kanin, birinci ve ikinci süt molarların mezio-distal
çapları toplamı ve bu dişlerin daimilerinin mezio-distal çapları toplamını arasındaki
farktır.(Şekil 5)
Şekil 5:Alt ve üst çene leeway yer rezervi
3.1.Leeway Yer Rezervi Rakamsal Değerlendirmeler
Nance’e göre bu süt kanin,birinci ve ikinci süt molarların mezio-distal çapları
toplamı ve bunların daimileri arasındaki fark; her bir yarım çene için mandibulada
1.7 mm; maksillada 0.9 mm’dir. Moyers’e göre normal leeway maksillada 2.6 mm;
mandibulada 6.2 mm’dir.(1)
7 4.NÖTRAL OKLUZYONUN TANIMI
Okluzyon, alt ve üst dişlerin kapanış ilişkilerini ifade ederken; dental
okluzyon ise dişleri, dişlerin morfoloji ve açılarını,çiğneme kaslarını, iskelet sistemi,
temporomandibuler
eklem
ve
çenelerin
fonksiyonel
hareketlerini
ifade
etmektedir.(2,3)
Nötral (neutral) okluzyon, normal okluzyon, ideal okluzyon, anomali
göstermeyen Angle sınıf 1 kapanış deyimlerinin hepsi eş anlamlıdır.(2)
Normal okluzyon; bir hastalık ya da disfonksiyonun bulunmadığı herhangi bir
tedavi gerektirmeyen fizyolojik bir okluzyondur(5,6).Normal okluzyonda alt büyük
azı üst büyük azıya göre bir küçük azının mezio-distal çapının yarısı kadar daha önde
(mezialde) konumlanarak kapanış yapar.(Şekil 6)(2)
Şekil 6 : Angle Sınıf 1 kapanış( nötral okluzyon
8 Angle sınıflamasına göre;
Angle sınıf 1 ilşki: Üst büyük azıların mezio-bukkal tüberkülü, alt
büyük azıların median oluğuna oturur.
Angle üst birinci büyük azı dişini okluzyonun anahtarı olarak görmekte ve
yerini sabit olarak kabul etmekte iken Andrews
tarafından normal okluzyon
sınıflaması “ideal okluzyonun 6 anahtarı” olarak tanımlanmıştır.(2)
Andrews’ın sınıflamasına göre;
1.Büyük azılar arsındaki ilişki: Üst birinci büyük azının disto-bukkal
tüberkülünün distal yüzünün alt ikinci büyük azının mezio-bukkal tüberkülünün
mezial yüzü ile kapanış yapar. Üst birinci büyük azının meziopalatal tüberkülü, alt
birinci büyük azının santral sulkusuna oturur.
2.Mezio-distal kuron angulasyonu: Her diş kuronunun gingival bölümü
insizal bölümünün distalinde kalır ve bu pozisyon her diş için farklıdır.
3.Labio-lingual veya bukko-lingual kuron inklinasyonu: Üst keser dişler
labiale eğimli iken; kanin, küçük ve büyük azılar linguale eğimlidir. Alt çenede ise
kanin ve küçük azılardan büyük azılara doğru gidildikçe eğim artar.
4.Rotasyon: Dişlerde rotasyonlar olmamalıdır.
5.Kontak noktaları: Dişler arasında boşluklar olmamalıdır.
6.Spee eğrisi: Düz spee eğrisi istenir.(2,4)
9 4.1.Nötral Okluzyona Geçişte Büyüme ve Gelişimdeki Olaylar
Dişler arasındaki ilişki 4 ayrı dönemde incelenmektedir.
1.Dişsiz Dönem
2.Süt Dişlenme Dönemi
3.Karışık Dişlenme Dönemi
4.Sürekli Dişlenme Dönemi(2,3,7 )
4.1.1.Dişsiz Dönem
Doğumdan
ilk
süt
dişinin
sürmesine
kadar
olan
süreyi
ifade
eder.Yenidoğanda diş yerine iki adet sert,sıkı dişsiz dişeti yastığı(gum pad)
bulunur.Üst dişeti yastığı anteriorda yuvarlak atnalı şeklinde, altta ise daha yassı “U”
harfi şeklindedir.(5)
4.1.1.1.Dişsiz Dönemdeki Gelişmeler
Çok ender olarak yenidoğan bebekte alt süt orta kesici dişler sürmüş ya da
sürmekte olabilir. Bu durum dışında doğumdan sonraki 6-7 aylık dönemde bebekte
dişsiz bir dönem söz konusudur.Bu dönemde yenidoğanın çene kemiği içinde sıkışık
durumda sıralanmış olan süt kesicilere ve süt kaninlere yer sağlanması
gerekmektedir.(5,8,9,10 )
10 Yer eksikliğinden dolayı, üst süt yan kesici dişler, üst süt orta kesici dişlerin
palatinal tarafında konumlanmışlardır, alt süt ön dişler ise rotasyonlar yaparak
sıralanmışlardır. Süt molarlar bölgesinde sıkışma yoktur.
Doğumda çene kemikleri hem çok küçük hem de alt çene üst çeneden daha
geride konumlanmıştır. Buna bağlı olarak dil alt-üst çene arasına girmekte, dudak ve
yanaklara temas etmektedir. Çünkü dil gelişimi, çene (kemik) gelişiminin önünde
seyretmektedir.
Hem çene kemiklerinin, hem de doğumda yok denecek kadar az olan alveol
kemiğinin 3 yönlü olarak büyümesiyle dil için yer sağlanırken, süt dişlerini sürmesi
için de yer açılmış olmaktadır.
Doğumdan itibaren dişsiz geçen ilk 6 ay boyunca gözlenen büyüme ve gelişim,
prenatal dönemdeki kadar hızlı olmasa da diğer postnatal dönemlere göre çok yoğun
ve hızlıdır.(11 )
4.1.2.Süt Dişlenme Dönemi
Tüm süt dişlerinin sürmesinden, ilk sürekli dişin sürmesine kadar olan süreyi
ifade eder.(Şekil 7 )( 2,12)
11 Şekil 7: Süt dişlenme dönemi
4.1.2.1.Süt Dişlenme Dönemindeki Gelişmeler
Doğumdan itibaren 2 yaşına kadar olan süreç içinde ön bölgede kaninler arası
genişlik ve kanin uzunluğu belirgin bir artış gösterir. Bu büyüme sonucu, kemik
içinde sıkışık olarak sıralanmış bulunan süt kesici ve kanin dişler için yer sağlanmış
olur. Kesici dişlerin biraz da labiale açı yaparak sürmeleri, süren kesicilerin
aralarında diastemaların gelişmesine neden olur.
Süt dişlenme döneminde çapraşıklık sık rastlanılan bir klinik bulgu değildir.
Vakaların %70’inde ön dişler arasında diastemalar bulunmaktadır. Ancak süt
dişlenme dönemindeki çapraşıklık sürekli dişlenmede karşılaşılacak çapraşıklığın da
habercisi olması bakımından büyük bir klinik öneme sahiptir.(11 )
Süt kesici dişlerinin kemik içindeki konumlarına göre biraz daha labial
durumda sürmelerlinin etkisiyle süt kesiciler ve kaninler arasında diastemalar
yaparak sürerler.(5)Süt keserler arasındaki diastemalara “ikincil veya gelişimsel
boşluklar” adı verilir.Bu boşluklar süt keserlerin yerini alacak olan sürekli keserlerin
düzgün bir şekilde alveol kretine yerleşmesinde yardımcı olacaktır.( 2,13)
12 Doğumdan itibaren 2 yaşına kadar olan süreç içinde ön bölgede kaninler arası
genişlik ve kanin uzunluğu belirgin bir artış gösterir. Bu büyüme sonucu, kemik
içinde sıkışık olarak sıralanmış bulunan süt kesici ve kanin dişler için yer sağlanmış
olur.
Birinci süt azıların sürmesi okluzyonun oluşması bakımından büyük önem
taşımaktadır.
Birinci süt azılar sürerken, 1,5 yaşına gelmiş çocukta, çeneler büyümüş, alt
çenenin üst çeneye oranla geriliği azalmış, alveol kemiği yüksekliği artmış ve buna
bağlı olarak da dil yavaş yavaş geriye çekilmeye başlamıştır.
Alt ve üst 1. süt azılarının oklüzyona gelmesine 1. Oklüzyon kilitlenmesi
denir.Bu şekilde süt dişlenmenin ve dolayısıyla da ilerideki sürekli dişlenmenin
nötral oklüzyonuna adım atılmış olmaktadır.(11)
4.1.2.2.Flush Terminal Düzlem
Süt dişlenme döneminde süt azılarının ön-arka yöndeki ilişkisi terminal
düzleme göre tanımlanmaktadır. Alt ve üst süt ikinci azı dişlerinin distal yüzleri
“terminal düzlem” olarak adlandırılırken; alt ve üst süt ikinci azı dişlerinin aynı
düzlem üzerinde sonlanmaları “Flush terminal düzlem veya postlaktal düzlem”
olarak tanımlanmaktadır.(Şekil 8 )
13 Ş
Şekil 8: Flussh terminal düzlem
d
Üsst terminal düzlem allt terminal düzleme göre daha arkada kaaldığında
“mezial step”;
s
üst terminal düzlem allt terminall düzleme göre dah
ha önde
konumlanndığında ise “distal stepp” olarak ad
dlandırılır.(Ş
Şekil 9 )(2,33,14,15)
Şekil 9 : Poostlaktal dü
üzlem,distal step,meziall step
14
4 Alt 2. süt azısının mesial kontakt noktası, üst 2. süt azısının mesial kontakt
noktasına göre biraz daha mesialde konumlanmıştır.
Ancak alt 2. süt azısının mezio-distal çapı, üst 2. süt azısından daha fazla olduğu için
her iki süt 2.azıların distal kontakt noktaları ‘post laktal düzlem’ denilen aynı frontal
düzlem üzerinde bulunur.
Abrazyonla süt azılarının tüberkülleri aşınınca, alt süt azının maymun
diastemalarına
mezializasyonu
ile
post
laktal
düzlemde
mesial
basamak
oluşmaktadır.(11)
Alt ve üst süt ikinci azıların distal yüzleri birinci büyük azıların sürmeleri
sırasında rehberlik görevi görürler.(2 )
4.1.2.3.Maymun diastemaları(Primat Aralıkları)
Süt dişlerinin tam olarak geliştiği 2,5 yaştan sonraki dönemde süt kesici dişler
aralıklı ve dik yerleşmişlerdir.Bu boşluklar en sık olarak üst süt kesici dişlerin
mesialinde ve alt süt kesici dişlerin distalinde görülür. Üst çenede yan kesici diş ile
süt kanin arsındaki, alt çenede ise süt kanin ile birinci süt azısı arasındaki aralıklara
“Maymun diasteması” adı verilir.(anthropoid diastema, primate diastema)(Şekil 10
ve 11)
Şekil 10:Primat aralıkları
15 Şekil 11:Primat aralıkları ( her bir yarım çene)
Alt diş kavsinin biraz daha fazla azalmasının nedeni, alt süt azılarının
maymun diastemasına doğru biraz daha fazla yürümeleridir.Bunun sonucunda alt
ikinci süt azısının distal kontak noktası üst ikinci süt azısının distal kontak noktasına
göre
daha
mesialde
konumlanmakta
yani
süt
ikinci
azıların
distal
düzlemlerinde(postlaktal düzlem) mesial bir basamak oluşmaktadır.Bu durum nötral
okluzyona geçişi kolaylaştırmaktadır.(5,8,9,10)
4.1.2.4.Süt Dişlerinin Aşınması
Alt süt azılarının antagonistlerine göre daha fazla mesializasyonu için alt ve
üst dişler arasındaki tüberkül fissür ilişkilerinin zayıflaması gerekmektedir.Süt
dişlerinin mine sertliği daimi dişlere göre daha azdır.Çiğneme fonksiyonu sonucu süt
16 dişleri tüberkülleri aşınarak fissür ilişkisi zayıflar.Böylece hem alt süt azılarının
antagonistlerine göre daha fazla mesialize olmasına hem de üst çeneye göre daha
geride olan alt çenenin öne doğru büyüme gelişmesine olanak sağlar.Böylece nötral
okluzyonun sağlanması kolaylaşır.(5,8,9,10)
4.1.3.Karışık Dişlenme Dönemi
Süt ve kalıcı dişlerin bir arada bulunması nedeniyle adlandırılır. Karışık
dişlenme dönemi, sürekli birinci büyük azıların sürmesiyle başlar.(Şekil 12) Bu
dönem
20
süt
dişinin
düşüp
yerlerini
sürekli
dişlere
bırakmalarıyla
karakterizedir.(2,5)
Şekil 12: Karışık dişlenme dönemi
Karışık dişlenme dönemi 2 dönemde incelenir:
I. Dönem: 6 yaş dişlerinin sürmesiyle başlar, ön kesici dişler sürdükten sonra
tamamlanır.
17 •II. Dönem: kanin ve premolarların sürdüğü dönemdir.
4.1.3.1.Karışık Dişlenme 1. Dönemdeki Gelişmeler
Alt 6 yaş dişleri üst 6 yaş dişlerinden birkaç ay önce sürmektedir. Her iki üst
ve alt 6 yaş dişlerinin sürerek okluzyona gelmeleri 2. Oklüzyon kilitlenmesi olarak
tanımlanır. Bu kilitlenme daha sonra sürecek tüm molarların okluzyon ilişkisini
belirleyecek olmasından dolayı son derece önemlidir. Süt 2. azılar mesial step
şeklinde kilitlenmişlerse 6 yaş dişleri nötral okluzyonda sürecektir.(11)
Alt ve üst 6 yaş dişlerinin nötral okluzyona geçmesi için koşullar:
1.Postlaktal düzlemin, süt dişlerinin abraze olarak maymun diastemalarına mesial
step göstermesi,
2.Üst çeneye oranla alt çenenin anterior yönde daha fazla translokasyon göstermesi,
3.Alt çenede Leeway yer rezervinin daha fazla olması nedeniyle alt 6 yaş dişinin
mesialde sürmesi.
Karışık dişlenmenin 1. dönemi 6 yaş dişlerinin sürmesini takiben ön sürekli
kesicilerin sürmesiyle tamamlanmaktadır. Ancak gerek alt, gerekse üst çenede,
sürekli keserlerin mezio-distal boyutları süt dişlerinin genişliklerinden fazla olduğu
için sanki sürekli keserler yer darlığı nedeniyle süremeyecekmiş gibi bir izlenim
bulunmaktadır.
Buna
karşın
fizyolojik
bazı
mekanizmalarla
bu
sorun
aşılmaktadır.(11)
Sürekli keserlerin mezio-distal çapı ile süt keserlerin mezio-distal çapı
arasındaki fark üst çenede 8.2 mm; alt çenede 5.6 mm’dir.
18 Yer gereksinimini sağlayan mekanizmalar:
1.Fizyolojik diastemaların kullanılması(üst çenede 2.6 mm, alt çenede 1.1 mm)
2.Diş kavsi uzunluğunun artması
3.Kaninler arası genişliğin artması(3 mm) (11)
4.1.3.2.Karışık Dişlenme 2. Dönemdeki Gelişmeler
Sürekli kesici dişlerin sürmesiyle tamamlanan 1.dönemi takiben üst birinci
küçük azının sürmesiyle 2. dönem başlar.
Alt ve üst 1. premolarların okluzyonu, bundan sonra sürecek alt ve üst sürekli
kanin ile alt ve üst 2. Premolarların okluzyonunun da belirleyicisi olacağından 3.
Okluzyon kilitlenmesi olarak tanımlanır.(11)
4.1.4.Sürekli Dişlenme Dönemi
Sürekli dişlenme dönemi son süt dişinin düşmesi ile başlar, tüm sürekli
dişlerin (üçüncü büyük azılar hariç) sürmesi ile sona erer.(2,3)
Oklüzyon kazanıldıktan sonra dişler sürmeye devam ederler ve mesial
yöndeki hareketlerine devam ederler.(5)
19 5.LEEWAY YER REZERVİNİ GÖSTEREN RESİM VE RÖNTGEN
ÖRNEKLERİ
20 21 6.ÖZET
Leeway yer rezervi; süt kanin ,süt birinci molar ve süt ikinci moların meziodistal çapları toplamı ile daimi kanin, birinci küçük azı, ikinci küçük azının mesiodistal çapları toplamı arasındaki farktır.Süt 3,4,5 numaralı dişlerin mezio-distal
çapları toplamı daimi 3,4,5 numaralı dişlerin mezio-distal çapları toplamından büyük
olduğu için daimi dişlerin düzgün yerleşebilmeleri için yer sağlanmış olur.
Alt çenedeki leeway yer rezervi üst çenedeki leeway yer rezervine göre daha
fazladır.Bunun nedeni alt ikinci süt azıların mesio-distal çapının üst ikinci süt azılara
göre daha büyük olmasıdır.Bunun sonucunda alt sürekli birinci büyük azı sürerken
üst sürekli birinci büyük azı dişe oranla daha fazla meziale hareket eder.Böylece azı
dişleri arasında sınıf 1 ilişki sağlanmış olur.
Nötral okluzyonun sağlanmasında leeway yer rezervi; kanin ve premolar
dişlerin düzgün sıralanmalarını sağlayan önemli faktörlerdendir.
Alt sürekli birinci moların leeway boşluğunu kullanarak daha meziale hareket
etmesiyle Angle Cl 1 okluzyon oluşur.
Ayrıca
anterior
çapraşıklık
leeway
hafifleyecektir.
22 boşluğunun
kullanılmasıyla
7.KAYNAKLAR
1.MB Vyas, Resolving Mandibular Arch Discrepancy Through Utilization of
Leeway Space, Contemporary Clinical Dentristry,2011
2.Çocuklarda Kapanış İlişkileri ve Okluzyon, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi Dergisi Cilt:12 Sayı:1, 2009
3. Bishara SE. Development of the Dental Occlusion. In: Bishara SE. Textbook of
Orthodontics 1st ed, USA:W.B. Saunders Company, 2001,S:53-60
4..McDonald RE, Avery Dr, Dean JA, Dentistry for the child and adolescent 8th ed.
USA: Mosby, 2000,S: 590-593
5. Menije Menderes : İdeal Okluzyonun Gelişimi ve Malokluzyonların Etiyolojisi,
Bitirme Tezi, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi,İZMİR-2006
6.Mc Neill C. Occlusion:What It Is and What It Is not. J Calif Dent Assoc.2000,
Oct,28(10),748-758
7.Gülhan A. Pedodonti. 2. Basım, İstanbul,İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü
Basımevi ve Film Merkezi,1994,S:87-91
8.Ülgen
M.
Ortodonti
anomaliler,
sefalometri,etiyoloji,büyüme,gelişim,tanı,
Yeditepe Üniversitesi yayınları,İstanbul,sayı2,2000
9.Richardson, A Interceptive Orthodontics British Dental Association, London,3rd
Edition,B.D.J. ,Chapter 1995,2.5-11
23 10.R.G. Oliver,B.J. Moxham The Development of dental occlusion Current
Pardiatrics 2000,10,S: 295-300
11. Ertuğrul F, 3. Sınıf Ders Notları, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, 2011
12.Ash M, Ramfjord S. Occlusion “Clinical Occlusion” 4th ed. USA: Saunders
CO,1995,S:50-110
13. Baume LJ. Physiological Tooth Migration and its Significance for the
Development of Occlusion. 1.The Biogenetic Course of the Decidious Dentition. J
Dent Res. 1950, 29,S:123-132
14.Ngan P, Alkire RG, Fields H. Management of Space Problems in the Primary and
Mixed Dentitions. J Am Dent Assoc. 1999,130,1330-1339
15.Yılmaz Y, Gürbüz T, Şimşek S, Dalmis A. Primary Canine and Molar
Relationship in Centric Occlusion in Three to Six Year-old Turkish Children: A
Cross-sectional Study. J. Contemp Dent Pract. 2006,7,059-066
16.Hazar S, 3. Sınıf Ders Notları, E.Ü. Dişhekimliği Fakültesi,2011
24 8.ÖZGEÇMİŞ
1990 yılında İzmir’de doğdum.İlkokul ve ortaokulu Hilal Necmiye Hüsnü
Ataberk İlköğretim Okulu’nda, liseyi Atakent Anadolu Lisesi’nde okudum.2008
yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazandım.
25 
Download

1286 - Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi