T .C
K A M U DENETÇİLİĞİ K U R U M U
KAMU DENETÇİllCi
KURUMU
ŞİKAYET NO
: 02.201 3.76 6
K A R A R T A R İ H İ : 17/03/2014
RET KARARI
ŞİKA YET EDİLEN İDARE
Ö lçm e, Seçm e ve Yerleştirm e M erkezi Başkanlığı
ŞİKAYETİN KONUSU
2013 Sonbahar Dönem i Y D S Sınavına sürücü belgesiyle
girm esi seb eb iy le sınavı g eçersiz sayılan şik ay etçin in ,
sürücü belgesinin ve d ev let k u ru m lan n d a nü fu s cüzdanı
yerin e geçen tüm belgelerin Ö S Y M sınavlarında geçerli
b e lg e k a b u l e d ilm e s i n e y ö n e lik y a s a l d ü z e n le m e
yapılması talebi hakkındadır.
ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ
27/9/2013
I- U S U L
A . Şikayet Ba şv u ru Süreci
1) Şikayet başvurusu, e-başvuru yön tem iy le yapılan ve K u ru m u m u zca 3 0 /9 /2 0 1 3 ta rih v e 8 6 0 9 sayı ile
k a y ıt a ltın a a lm a n , 2 7 /9 /2 0 1 3 tarih li ş ik a y e t d ile k ç e si ile y a p ılm ış tır. Ş ik a y e t b a ş v u m s u n u n k a ra ra
bağlanm ası için 28/3/2013 tarihli ve 28601 m ükerrer sayılı R esm i G azetede yayım lanan K am u D enetçiliği
K urum u K anununun U ygulanm asına İlişkin U sul ve E saslar H akkında Y önetm eliğin 41/1-a m addesi ve
İm za Yetkileri Yönergesinin 7 ııci m addesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyannea, şikayetin incelenm esine ve
araştırm asına geçilm iş, 02.2013/766 şikayet sayılı R et önerisiyle K am u Başdenetçisine sunulmuştur.
B. Ö n İ n c e le m e Süreci
2 ) Y apılan ön incelem e neticesinde, şikayetçinin Ö S Y M B aşk an lığ ı'n a hitaben yazdığı 16/9/2013 tarihli
dilekçesine adı geçen K urum tarafından 23/9/2013 tarihli v e 28160 sayılı yazı ile, 2013 Sonbahar dönem i
Y D S sınavına geçerli bir kim lik belgesi ile katılm am ış olması sebebiyle sınavının geçersiz sayıldığı yönünde
cevap verildiği, dolayısıyla şikayetçinin sınavının geçerli sayılm ası yön ü n d e idareye itirazını yaparak idari
başvunı yolunu tükettiği anlaşılmıştır. Bununla birlikte şikayetçinin K unım um uzdan sınavının geçerli sayılması
yönünde bir talebi olmayıp, talebi A daylanıı ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş K oşullanııa İlişkin
Y ö n e tm eliğ in 5 inci m a d d esin in ü ç ü n cü fık rasın d a d eğ işik liğ e g id ilerek , sü rü c ü b e lg e s in in v e d e v let
k u ru m la n n d a n ü fu s cüzdanı y erin e g eçen tüm belgelerin Ö S Y M sın av ların d a geçerli b elge olarak kabul
edilmesinden ibarettir. Söz konusu talep m evzuat değişikliğini gerektirdiğinden ve şikayetçi bu yönde idari
b a ş v u ru y o lu n u tü k e tm iş o ls a d a h i, Ö S Y M 'n in b a h s e k o n u Y ö n e tm e liğ in a ç ık h ü k m ü k a rş ıs ın d a
başvuruyu kuvvetle m uhtem el re d d e d e c e ğ i d e ğ e r le n d ir ild iğ in d e n bu y ö n d e n id ari b a ş v u ru y o lu n u n
tüketilmesi koşulu aranm aksızın incelem e ve araştırma aşam asına geçilmiştir.
1/ 7
II- O L A Y V E O L G U L A R
A. Şikâyetçinin K on u Hak kı nd aki Aç ıklamaları v e İddiaları
3) Şikayetçi;
- Ö S Y M 'nin çıkarm ış olduğu A dayların v e Sınav G örevlilerinin Sınav B inalarına G iriş K oşullarına İlişkin
Y önetm elikte y e r alan "sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri belgelerin sınava giriş için
geçerli kimlik belgesi olarak kabııl edilemeyeceği" ifadesinin hakkaniyete ve yasaya ay km olduğunu,
- B u hüküm ler yüzünden 2013 Sonbahar D önem i Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına üzerinde T.C. Kim lik
N um arası yazılı olan sürücü belgesi ile gitmesine rağm en sınavının geçersiz sayıldığını,
- N ü fu s H izm etleri K anununda ehliyetin de say ılm asın ın bu belgenin kim lik belgesi yerin e geçebileceği
düşüncesini uyandırdığını,
- S ınav g ü n ü k im lik b elg esin i b u la m a y a n y a da sın av ö n cesi n ü fu s c ü zd a n ın ı k a y b e d e n birisi için bu
belgelerin geçerli sayılması gerektiğini,
belirterek, tüm öğrencilerin de yararına olacak şekilde bu uygulam anın revize edilmesi ve sürücü belgesi He
devlet kuram larında niifus cüzdanı yerine geçen tüm belgelerin ÖSYM sınavlarında geçerli
soyulmasını sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmasını talep etmektedir.
B. id ar e ni n Şikâyete İlişkin Açıkl am al arı
4) Şikayet edilen idare olan Ö lçm e, Seçm e ve Y erleştirm e M erkezi B aşk an lığ ın d an 10/10/2013 tarihli ve
5896 sayılı K urum um uz yazısı ile bilgi belge istenilm iş olup, adı geçen idarenin 24/10/2013 tarihli ve 30125
sayılı yazısında özetle;
- 6 1 1 4 sayılı Ö lç m e, S eçm e v e Y e rle ştirm e M erk ez i B a şk a n lığ ın ın T e şk ila t ve G ö re v le ri H a k k ın d a
Kanunda, Başkanlığın sınav hizmetlerinin yerine getirilmesinin tüm aşam alannda gerekli güvenlik tedbirlerini
alacağının v e görev, yetki ve sorum luluk alanına giren tü m konularda idari düzenlem eler yapabileceğinin
hüküm altına alındığı,
-A lınan güvenlik önlem lerinin ilgili sınav kılavuzlannda ve internet sitesinden duyurulduğu, Sınav U ygulam a
Yönergesi ile de görevlilerin konu ile ilgili olarak aynca bilgilendirildiği,
-2 0 1 3 Y D S Sonbahar D önem i K ılavuzunda da, sürücü belgesi, m eslek kim lik kartları ve benzeri diğer tüm
belgelerin sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilem eyeceğinin, belgelerini eksiksiz olarak yanında
bulundurm ayan adayların m azeretleri ne o lu rsa olsun sınava alınm ayacaklarının, sın av a alın salar bile bu
adaylann sınavlarının Ö SY M tarafından geçersiz sayılacağının belirtildiği,
- Ş ik ay etçin in 2 0 1 3 -Y D S S o n b a h a r d önem i sın av ın a n ü fu s cü zd an ı o lm ad an k a tıld ığ ın ın salo n sın av
tutanaklarından belirlenmiş olduğu ve kural gereği sınavının geçersiz sayıldığı, ifade edilmektedir.
C. Olaylar
5) Başvuru dilekçesi ve idarenin açıklamaları doğrultusunda ilgili olaylar özetle şöyledir;
- Şikayetçi 1/9/2013 tarihinde yapılan 2013 Sonbahar D önem i Y abancı Dil Seviye Tespit Sınavına yanında
nüfus cüzdanı olmaksızın sürücü belgesiyle girmiştir.
- Ş ikayetçinin sınava g irm iş olduğu 3 4 4 1 6 7 0 1 0 no.lu salo n d a b u lunan sın av g ö rev lilerin ce, adı geçenin
sınava sürücü belgesiyle girdiği salon sınav tutanağında kayıt altına alınmıştır.
- Şikayetçinin sınava sürücü belgesiyle girm esi sebebiyle Ö SY M Y önetim K urulu'nun 5/9/2013 tarihli ve
2013/20.01 sayılı kararıyla sınavı geçersiz sayılm ış, bu durum Ö S Y M B aşkanlığı'nın 10/9/2013 tarihli ve
26949 sayılı yazısı ile şikayetçiye bildirilmiştir.
- Ş ik ay etçi bu d u ru m ü z e rin e 16/9/2013 ta rih li d ile k ç e y le Ö S Y M B a şk a n lığ ın a b a şv u rm u ş, Ö S Y M
Başkanlığı 23/9/2013 tarih v e 28160 sayılı yazı ile, 2013 Sonbahar dönem i Y D S sınavına geçerli bir kim lik
belgesi ile katılmamış olması sebebiyle sınavının geçersiz sayıldığını şikayetçiye bildirmiştir.
D. Kanıu Denetçisi Serpil Ç akın'ın İnceleme v e A r aştır ma Bulguları
6 ) İlgili K am u D enetçisi in c e le m e v e a ra ştırm a sü recin d e şik ay e te k onu id a re olan Ö lçm e, S eçm e ve
Y erleştirm e M erkezi B aşkanlığından şikayetin çözüm üne dayanak teşkil edecek tüm bilgi ve belgeleri talep
etmiştir.
III- H U K U K İ D E Ğ E R L E N D İ R M E V E G E R E K Ç E
A. İlgili M ev zua t
7) 3 /3 /2 0 1 1 ta rih li v e 2 7 8 6 3 say ılı R esm i G a z e te d e y a y ım la n a n 6 1 1 4 s a y ı l ı Ö l ç m e , S e ç m e v e
Y e r l e ş t i r m e M e r k e z i B a ş k a n l ı ğ ı ' n ı n T e ş k i l a t v e G ö r e v l e r i H a k k ı n d a k i K a n u n u nun "Kuruluş
G örev ve Y etkiler" başlıklı 3 üncü m addesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde; sınav hizmetlerinin yerine
getirilmesinin tiim aşamalarında , konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli
güvenlik tedbirlerini almak v e (i) b e n d in d e ; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda
idari düzenlemeler yapmak ve kılavuzlar hazırlamanın ÖSYM 'nin görevleri arasında olduğu,
Tem el İlkeler başlıklı 7 nci m addesinin 5 inci fıkrasında ise; sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru
ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasının. Başkanlığın internet sayfasında yapılacağı, İnternet
sayfasındaki duyuruların adaylara tebliğ hükmünde olduğu,
8 ) 26/9/2012 tarihli v e 28423 sayılı R esm i G azetede yayım lanarak yü rü rlü ğ e giren A d a y l a r ı n v e Sın av
G ö r e v l i l e r i n i n S ı n a v B i n a l a r ı n a G ir iş K o ş u l l a r ı n a İlişkin Y ö n e t m e l i ğ i n "S ın av a g irişte gerekli
belgeler" başlıklı 5 inci m addesinin üçüncü fıkrasında, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları ve benzeri
belgelerin, sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri olarak kabul edilmeyeceği,
"A dayların Sınav B inasına G irişleri" başlıklı 10. m addesinin birinci fıkrasının adayların sınav binalarına
girişlerinde hangi usul vc esasların uygulanacağını düzenleyen (ç) bendinde; adayların, sınava girebilmek
için kimlik kartını ve sınava giriş belgesini veya sınavların türü ve özelliğine göre ÖSYM tarafından
istenen belgeleri yanlarında bulundurmak ve görevlilerce istendiğinde göstermek zorunda oldukları,
ke n d isin i ta n ıtıc ı kim lik ka rtı ve sın a v g iriş b elg esi olm ayan a d a yla rın sın a v binasına
alınmayacakları ve sınava giremeyecekleri, her ne suretle olursa olsun sınava alınmış olsa bile
kimlik kartı ve sınava giriş belgesi yanında olmadığı tespit edilen adayların sınavının Yönetim
Kurulunca geçersiz say ılacağı,
9) 2 0 1 3 Y a b a n c ı Dil B ilg is i S e v i y e T e s p i t S ı n a v ı ( Y D S ) S o n b a h a r D ö n e m i K ı l a v u z u n u n 3.1.
maddesinde; adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya
süresi geçerli pasaportunun duyanında bulunmasının zorunlu olduğu, n ü fu s cü zd an ı v ey a p asap o rt
dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kim lik belgesi (Bu özel
d uam ı, m uvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ay n lan lar v e bunların kanuni
m irasçılanna ait Pem be'M avi K artların kabul edileceği,
B unlann dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgelerin sınava giriş için
geçerli belgeler olarak kabul edilmeyeceği, belirtilen belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurm ayan
bir adayın, mazereti ne olursa olsun sınava alınm ayacağı, bir adayın bu belgeleri yanında olmadığı hâlde
sınav merkezi koordinatörlerinin, bina ve salon sorumlularının veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla
herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavının ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacağı, hüküm altına alınmıştır.
B. Şikâyet K on u su n a İlişkin U yg ula m ala r
10) Ö S Y M B aşkanlığınca 3/7/2011 tarihinde yapılan Polis M eslek Y ü k sek o k u lu G iriş S ınavına katılan
davacı, geçersiz kimlik belgesiyle sınava girdiği gerekçesiyle sınavının geçersiz sayılm asına ilişkin davalı idare
işlem inin hukuka aykırı olduğu, elde olm ayan nedenlerle sınavda kim liğinin y an ın d a olm adığı, geçici b ir
kim lik belgesi teinin ettiği, görevlilerce de sınava kabul edildiğini ileri sürerek sınavının geçersiz sayılm asına
yönelik işlem in iptali istem iyle dava açm ış v e A n k a r a 5 inci İdare M a h k e m e s i 11/4/2012 tarihli ve E.
20 1 1 /2 0 0 4 , K . 2 0 1 2 / 7 1 5 sayılı karan ile, ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavlara ilişkin olarak
sınav güvenliğinin alınması, sınavda izlenecek uygulamaların tespiti ve yürütülmesinin idareye ait
olduğu, bıı kapsamda sınav kurallarına uygun hareket etmeyen kişilerin sınavlarının da idarece
iptal edilebileceğinin açık olmakla birlikte, uyuşmazlık konusu olayda davacının sınavdan bir gün
önce nüfus cüzdanını kaybettiği, Nüfus Müdürlüğünün bilgisayar sistemindeki arızadan dolayı da
kendisine nüfus cüzdanı düzeni ey emediği ve Nüfus M üdürlüğünce onaylanan fotoğraflı nüfus
cüzdanı suretiyle sınava katıldığı göz önüne alındığında, durumunun mücbir sebep olarak kabul
edilmesi gerektiği, kaldı ki sınav g ö rev lilerin ce d u ru m u n sorun oluşturm ayacağı kanaatine varılarak ve
sınavının iptal edileceğine ilişkin herhangi b ir uyan yapılm adan sınava alınm asının davacıda haklı beklenti
yarattığının da açık olm ası nedeniyle sonradan sınav sonucunun g eçersiz sayılm asına ilişkin dava konusu
işlem de h u kuka ve hakkaniyete u y arlık b u lu n am am ıştır şeklinde k arar v erm iş olup hukuki süreç devam
etm ektedir.
C. K a m u Denetçisi Serpil Çakın'ın K a m u Başdenetçisi’ne Önerisi
11) İlgili K am u D enetçisi incelem e ve araştırm ası sonucunda, K anunla Ö SY M B aşkanlığına verilen yetki
çerçevesinde oluşturulan v e sınavdan önce tüm adayların bilgisine sunulm uş olan düzenlem eler ve kurallar
uyarınca, adaylann sınava yalnızca nüfus cüzdanı veya pasaport ile girebilecekleri ve bunun dışındaki resmi
olsun olm asın diğer herhangi bir kim lik belgesi ile sınava katılm alannın m üm kün bulunm adığı, girseler bile
sınav lan n ın geçersiz sayılacağı yönündeki uygulam anın h u k u k a vc hak k an iy ete uygun olduğu sonucuna
vararak şikayetin reddini önemıiştir.
D. H u k u k a v e H akk ani ye te U y g u n lu k Y ö n ü n d e n D e ğer le n d ir m e ve G e re kç e
12 ) Y u k arıd a (7), (8) ve (9) num aralı p arag raflard a y e r verilen ilgili m ev zu atta açık ça ortay a konduğu
üzere; 6114 sayılı K anun ile Ö S Y M n in , sınav hizm etlerinin yerine getirilm esinin tüm aşam alarında konuyla
ilgili kunım ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli güvenlik tedbirlerini alması ve görev, yetki ve sorum luluk
a la n ın a g ire n k o n u la rd a id ari d ü z e n le m e le r y a p m a sı h ü k ü m a ltın a a lın m ış o lu p , Ö S Y M b u y e tk is i
çerçevesinde "A dayların ve Sınav G örevlilerinin Sınav Binalarına G iriş K oşullarına İlişkin Y önetm elik" ile,
sınavlarda uygulanacak güvenlik tedbirleri kapsam ında sürücü belgesi, m eslek k im lik kartlan ve benzeri
belgelerin, sınava giriş için geçerli kim lik belgeleri olarak kabul edilmeyeceği, kendisini tanıtıcı kimlik kaıtı ve
sınav giriş belgesi olm ayan adaylann sınav binasına alınm ayacakları ve sınava giremeyecekleri, her ne suretle
olursa olsun sınava alınm ış olsalar bile kim lik kartı ve sın av a giriş belgesi y an ın d a olm adığı tespit edilen
adaylann sınavının Yönetim K urulunca geçersiz sayılacağı düzenlenmiş, aynca şikayete konu 2013 Yabancı
D il B ilgisi S eviye T espit Sınavı (Y D S ) S onbahar D önem i K ılavuzunda da, adayın sınava girebilm esi için
Sınava G iriş B elgesinden başka, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportunun da yanında bulunm asının
zorunlu olduğu belirtilerek, sürücü belgesi, m eslek kim lik kartlan vb. diğer tüm belgelerin sınava giriş için
geçerli belgeler olarak kabul edilm eyeceği, belirtilen belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurm ayan bir
adayın, m azereti ne olursa olsun sınava alınm ayacağı, b ir adayın bu belgeleri yanında olm adığı hâlde sınav
merkezi koordinatörlerinin, bina ve salon sorum lulannm veya Ö S Y M Tem silcilerinin kararıyla herhangi bir
salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavının Ö SY M Yönetim K urulunca geçersiz sayılacağı hususlan
adaylann bilgisine sunulmuştur.
13) Ü lke çapında gerçekleştirilen sınavlarda sınav güvenliğinin sağlanması, sınavlarda uygulanacak kurallann
belirlenm esi ve uygulanm ası Ö lçm e, Seçm e ve Y erleştinne M erkezi B aşkanlığı'na aittir. Ö lçm e, Seçm e ve
Y e rle ş tir m e M e rk e z i B a ş k a n lığ ı'n ın ö n c e d e n b e l i r l e d i ğ i a ç ı k v e s o m u t d ü z e n l e m e l e r
doğrultusunda sınav k u ralların a u y g u n hareket etm ey en adayları sın av a alm ay ab ileceğ i gibi, sın av lara
alınm ış adaylann sınavlannı geçersiz sayabileceğinde kuşku bulunmamaktadır.
14) S ın a v la r ın k a m u o y u n e z d in d e h e r tü rlü ş ü p h e v e ş a ib e d e n u z a k v e d a h a g ü v e n li o r ta m d a
gerçekleştirilm esi am acıyla Ö S Y M tarafından b irta k ım önlem lerin alınm asının b ir zorunluluk olduğundan
bahisle, ayırt edici özelliğinin kol aylığı v e taklit e di lm es in in z o r lu ğ u ned e ni yl e s ı n a v la r d a nüfus
c ü z d a n ı v e p a s a p o r t u n g e ç e r l i b e l g e o l a r a k k a b u l e d i l m e s i m a k u l k a r ş ı l a n m a s ı g e r e k e n bir
düzenlemedir. B u n u n yan ı sıra Ö S Y M 'c e y ap ılan sın av lard a k im lik tespiti için, tesp ite esas belg elerin
sayısının çokluğu nedeniyle sınav görevlilerinin bazı zorluklarla karşılaşm alannın olası bulunduğunu, kimlik
tesp itin e ilişkin belg e sa y ısın ın ne k a d a r az v e h e r k esçe ta n ın a b ilen b e lg e le rd en olursa,
g ö r e v l i l e r i n k i m l i k t e s p i t i n d e y a n ı l m a l a r ı n ı n m i n i m u m a i n d i r i l e b i l e c e ğ i n i , b u n u n ise s ı n a v
güvenliği v e k a m u düzeni açısından gerekli olduğunu kabul etm ek gerekir.
15) S o m u t o la y d a ş ik a y e tç i 2 0 1 3 S o n b a h a r D ö n e m i Y D S s ın a v ı n a y a n ı n d a n ü f u s c ü z d a n ı n ı
bu lu n du r m a k sı z ın , sür ücü belgesiyle sınava katılmış olup, sınav devam ederken salon görevlilerince
yapılan kontrollerde durum fark edilm iş ve adayın sınava sürücü belgesiyle girdiği sınav salon tutanağında
kayıt altına alınmıştır. Bu durum üzerine şikayetçinin sınavı Ö S Y M Yönetim K urulu K aran uyannea geçersiz
sayılmıştır. Ş ik a y e t ç i n in , s ın a v a n ü f u s c ü z d a n ı n ı ka yb ettiğ i için s ü r ü c ü b el ge si yle g ir di ğ in e dair
aç ık bir iddiası b u l u n m a m a k l a birlikte, şikay etç i nüf us c ü z d a n ın ı sınav ö n c e s i n d e k a yb et ti ğin e
d a i r d u r u m u t e v s i k ed ic i bir b e lg e de s u n m a m a k t a d ı r , ka ld ı ki kişiler in k im l i k l e r i n i n tespiti
aç ıs ı n d a n nü fu s c ü z d a n la r ın ı y a n l a r ı n d a b u l u n d u r m a l a r ı m e v z u a t gereğid ir. B u d u ru m d a (1 0 )
num aralı paragrafta izah edilen uygulam adan farklı olarak, şikayetçinin sürücü belgesiyle sınava alındığının
s o n ra d a n te s p it e d ile re k s ın a v ın ın ip ta l e d ilm e s in d e , " e ld e o lm a y a n v e y a m ü c b ir s e b e p le r" ileri
sürülem eyecektir, kaldı ki şikayetçi sınavının iptal edilm esi dolay ısıy la m ağduriyetinin giderilm esini de
K um ulum uzdan talep etmemiştir. Ö te yandan, şikayetçinin dilekçesinde belirtm iş olduğu N üfus Hizm etleri
K anununda ehliyetin de sayılması hususu ise, 5490 sayılı N üfus H izm etleri K anununun 47 nci m addesinde
dü zen len en , T ü rk iy e C u m h u riy eti K im lik N u m arasın ın k işiler ad ın a d ü zen len ecek olan h e r tü rlü form ,
b e y an n a m e , k im lik kartı, vergi k im lik kartı, sü rü cü b elg esi, p asap o rt gibi b ü tü n tanıtıcı b e lg elerd e y e r
verileceği konusu ile ilgili olup, sürücü belgesinin nüfus cüzdanı yerine geçebilecek bir belge sayılabileceğine
ilişkin anlam taşımamaktadır. Şikayetçinin sürücü belgesi ve devlet kurulularında nüfus cüzdanı yerine geçen
tü m belgelerin Ö S Y M sınavlarında geçerli belge olarak kabul edilm esini sağlayacak yasal düzenlem enin
yapılm asını içerir talebi, idarenin bu alanda tak d ir yetkisini haiz olm ası sebebiyle ve yukarıda açıklandığı
üzere kimlik tespiti için tespite esas belgelerin sayısının çok olması durum unda karşılaşılabilecek zorluklar ve
y üksek yan ılm a olasılığı g ö z önünde b u lu n d u ru ld u ğ u n d a sınavın h e r türlü şüphe ve şaibeden u zak daha
güvenli bir ortamda yapılmasını engelleneceğinden kam u hizmeti gereğine v e y aran n a uygun bulunmamıştır.
16) Sonuç olarak, K anunla Ö SY M Başkanlığı'na verilen takdir yetkisi çerçevesinde oluşturulan v e sınavdan
önce tüm adayların bilgisine sunulan d ü zen lem eler ve k urallar uyarınca, adayların sınava y aln ızca nüfus
cüzdanı veya pasaport ile girebilecekleri, bunun dışında sürücü belgesi, m eslek kim lik kartlan vb. diğer tüm
belgelerin sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilm eyeceği, adayların bu belgelerle sınava girseler
dahi sın a v la rın ın g e ç e rsiz say ılacağ ı y ö n ü n d e k i u y g u la m a d a , h u k u k a, h a k k a n iy e te v e k a m u hizm eti
gereklerine aykınlık tespit edilmemiştir.
IV- H A K A R A M A Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü N E İ L İ ŞK İ N Y A S A L M E V Z U A T
A. Dava A ç nı a Süresinin Y enide n Başlaması
17) 14/6/2012 tarihli v e 6328 sayılı K am u Denetçiliği K urum u K anununun 21 inci m addesinin ikinci fıkrası
uyarınca, durm uş olan dava açm a süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden
işlem eye başlayacaktır.
B. Yargı Yolu
18) 2709 Sayılı 1982 A nayasası'nın Tem el H ak ve H ürriyetlerin K onulm ası Başlıklı 40. m addesinin ikinci
fıkrasında, "D evlet, işlem lerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve m ercilere başvuracağını ve sürelerini
belirtm ek zonındadır." hükm ü yer alm akta olup, 6328 sayılı K am u Denetçiliği K urum u K anununun 20 inci
m addesinin ikinci fıkrası uyannea, şikayetçi sınavının geçerli sayılmasını K urum um uzdan talep etm ediğinden
söz konusu bireysel işlem ve dayanağı olan "A dayların ve S ın av G ö rev lilerin in S ınav B in aların a G iriş
K oşullarına İlişkin Y öııetm elik"in iptali için dava açm a süresinin kaçırıldığı tespit edilm iş olm akla birlikte,
aksi düşünülm ekte ise Danıştay'a yargı yolu açıktır.
V- K A R A R
A çıklanan gerekçelerle; şikayetin R ED D İN E,
K ararın şikayetçiye ve Ö lçm e, Seçm e ve Y erleştinııe M erkezi B aşkanlığı'na tebliğine,
T ürk iye C um h ur iy e ti K a m u Başdenetçisi'nce karar verildi.
M .N ih at Ö M E R O Ğ L U
K am u Başdeııetçisi
Download

02.2013.766 karar tarihi - Kamu Denetçiliği Kurumu