LİSE VE FEN LİSESİ
BAŞARI BURSU
YÖNETMELİĞİ
SON REVİZE TARİHİ: 08.08.2014
REVİZE SAYISI: 17
YAYIN TARİHİ: 08.08.2014
SAYFA SAYISI: 9
HAZIRLAYAN: TERAKKİ VAKFI
ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ LİSESİ
ÖZEL ŞİŞLİ TERAKKİ FEN LİSESİ
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ KISIM……………………………………………………………………………..……..2
Amaç…………………………………………………………………………………………………………….……….2
Kapsam………………………………………………………………………………………………………………….2
Tanımlar………………………………………………………………………………………………………..…….....2
İKİNCİ KISIM………………………………………………………………………………...……4
BAŞARI BURSU……………………………………………………………………………………….…………….…4
A) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi Başarı Bursları……………………………………………………...4
A.1) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren ve Başarı Bursu Listesinde Bulunan
Öğrencilere Verilen Başarı Bursu……………………………………………………………………………….4
A.2) TEOG Sonucu İle Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine Başvuran Öğrencilere Verilen
Başarı Bursu .……………………………………………….………………………………………………..……..5
A.3) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki
Lisesinde Okuyacak Olan Öğrencilere 8. Sınıf TEOG Sınavı Sonucuna Göre Verilen Başarı Bursu
………………..……………………………………….………………………………………………..……………5
A.4) Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine Nakil Olarak
Alınacak Öğrencilere Verilen Başarı Bursu………………………………………………………..……..…..6
B) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi Başarı Bursu………………………………………..………...6
ÜÇÜNCÜ KISIM………………………………………………………………………….………7
Verilen Tüm Bursların Lise Öğrenimi Boyunca Devam Edebilmesi İçin Gerekli Koşullar……………….7
DÖRDÜNCÜ KISIM…………………………………………………………………….………..7
Liselerimizden Mezun Olan Öğrencilerimize Verilen Yüksek Öğrenim Bursları………...………………….7
BEŞİNCİ KISIM……………………………………………………………………..…………...9
Diğer Hükümler…………………………………………………………………………………...……………..…..9
1
TERAKKİ VAKFI
LİSE VE FEN LİSESİ
BAŞARI BURSU YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve Terakki Vakfı
Özel Şişli Terakki Fen Lisesinde okuyacak olan/okuyan ve/veya mezun olan öğrencilere,
başarılarına paralel olarak, belirlenmiş kriterler doğrultusunda sunulacak karşılıksız eğitimöğretim hizmetinin koşullarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu yönetmelik, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve Terakki Vakfı Özel Şişli
Terakki Fen Lisesinde okuyacak olan/okuyan ve/veya mezun olan öğrencilere verilecek
burslara ilişkin esasları kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu yönetmelikte geçen;
“Terakki Vakfı”, Terakki Vakfı Okulları’nın kurucusu ve sahibi olan tüzel kişiliği,
“Ders Yılı”, derslerin başladığı günden, derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,
“Öğretim Yılı”, ders yılının başladığı tarihten bir sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar
geçen süreyi,
“Şube Öğretmenler Kurulu”, 6, 7 ve 8. sınıflarda aynı şubede ders okutan
öğretmenlerden oluşan kurulu,
“Ağırlıklı Puan Ortalaması”;
a) Özel Şişli Terakki Ortaokulunda “Başarı Bursu” listesi hazırlanmasında kullanılan,
ders yılı sonunda öğrencinin, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ile
İngilizce derslerinden aldığı puanların ders saatleri ile çarpımı sonucu elde edilen
toplamın, ders kredi toplamına bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,
b) Özel Şişli Terakki Lisesi ve Özel Şişli Terakki Fen lisesinde “Başarı Bursunun
devamı” şartlarından biri olan, ders yılı sonunda öğrencinin tüm derslerden aldığı
puanların ders saatleri ile çarpımı sonucu elde edilen toplamın, ders kredi toplamına
bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,
“Aritmetik Puan Ortalaması”, öğrencilerin 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hesaplanan
ağırlıklı puan ortalamalarının toplamının üçe bölünmesiyle elde edilen ortalamayı,
2
“Başarı Bursu Listesi”, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulu öğrencilerinin 6, 7 ve
8.sınıflar Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ile İngilizce derslerindeki ağırlıklı
puan ortalamalarının aritmetik ortalamasına göre 80 ve üzerinde olan öğrencilerden oluşan
listeyi,
“Düzey Belirleme Sınavı” (DBS), Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinin 9, 10 ve 11.
sınıflarına dışarıdan nakil olarak gelen öğrencilere uygulanan sınavı,
“Sınav Sonuç Listesi”, Düzey Belirleme Sınavı sonucunda oluşturulan puan sıralı listeyi,
“TEOG sınavı” (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş), Anadolu, Fen, Meslek ve Özel
Türk Liselerine giriş için ortaokulu bitiren öğrencilere uygulanan sınavı,
“AOSP” MEB tarafından yapılan TEOG sınavları sonucunda hesaplanan Ağırlıklandırılmış
Ortak Sınav Puanını
“ÖYP” (Özel Okullar Yerleştirme Puanı), MEB tarafından yapılan TEOG sınavlarından
Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji Bilgisi sınavları ile öğrencinin 8. sınıf yıl sonu başarı
puanından oluşan, hesaplanması Özel Okullar Birliği Derneği tarafından belirlenen puanı
“Başarı Bursu”, DBS, ÖYP puanı ve Başarı Bursu Listesi sonucunda Terakki Vakfı Özel
Şişli Terakki Lisesi’ne ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi’ne alınan öğrencilere
verilen bir yıllık okul ücretini karşılayan öğrenim bursunu,
“Genel Başarı Yüzdelik Dilimi” TEOG sınavı sonucunda hesaplanan, öğrencinin
başarısını gösteren yüzdeyi,
“Burs Barajı”; “Başarı Bursu Listesi” tanımında kullanılan 100 üzerinden 80 puanı, ÖYP
sonucuna göre Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde ve Terakki Vakfı Özel Şişli
Terakki Fen Lisesinde Başarı Bursu almaya hak kazanmak için Genel Başarı Yüzdelik
Dilimini, ara sınıflara nakil olarak gelen öğrenciler için ise DBS’de alınması gereken
ağırlıklı test puanının alt sınırını,
“LYS”, Yüksek öğrenim programlarına giriş için liseden mezun olan öğrencilere uygulanan
Lisans Yerleştirme Sınavları’nı,
“Yüksek Öğrenim Bursu”, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi veya Terakki Vakfı Özel
Şişli Terakki Fen Lisesinden mezun olarak LYS sonucunda bir yüksek öğrenim programına
devam edecek/eden öğrencilere verilen bursu,
“Normal Eğitim Süresi”, 4 yıllık fakülteler için 4; 5 yıllık fakülteler için 5; 6 yıllık fakülteler
için 6 yılı,
“Kesin Kayıt” Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi ve Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki
Fen Lisesi için belirlenen ve duyurulan okula kayıt süresi içinde yapılan kayıt işlemini,
“Geçer Puan” Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan sınıf geçme puanını
ifade eder.
3
İKİNCİ KISIM
BAŞARI BURSU
A) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi Başarı Bursları
A.1) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren ve Başarı Bursu
Listesi’nde Bulunan Öğrencilere Verilen Başarı Bursu:
Madde 4- Özel Şişli Terakki Ortaokulu Başarı Bursu listesinde olup, kendilerine tanınan
süre içinde Özel Şişli Terakki Lisesine kayıt yaptıran öğrencilerden puan üstünlüğüne göre
ilk 20 kişiye eğitim bursu olarak verilir.
Başarı Bursu Listesi; öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıflarına ait Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik,
Fen Bilimleri ile İngilizce derslerindeki yıl sonu puanlarının her bir yıl için ayrı ayrı
hesaplanacak olan ağırlıklı puan ortalamalarının aritmetik ortalamasına göre oluşturulur.
Öğrencinin eksik puanı bulunması halinde var olan puanlarının ortalaması alınır.
Öğrencinin Başarı Bursu Listesi’ne girebilmesi için 6, 7 ve 8. sınıflarda ders yılı sonu itibari
ile Şube Öğretmenler Kurulu kararıyla değil doğrudan sınıfını geçmiş olması
gerekmektedir.
Madde 5- Başarı Bursu Listesi’ndeki 20. öğrenci ile takip eden öğrenciler arasında ağırlıklı
not ortalaması bakımından eşitlik varsa; eşit durumdaki öğrenciler için;
a) 8. sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerine ait
ağırlıklı puan ortalamasına göre sıralama yapılır.
b) Eşitlik devam ederse, 7. sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve
İngilizce derslerine ait ağırlıklı puan ortalamasına göre sıralama yapılır.
c) Eşitlik yine devam ederse, 6. sınıf Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler
ve İngilizce derslerine ait ağırlıklı puan ortalamasına göre sıralama yapılır.
d) 20 kişilik burs listesinde son sırayı alan öğrenciler arasında eşitliğin halen devam
etmesi durumunda, eşitliği paylaşan öğrenciler burstan yararlanırlar.
Madde 6- Başarı Bursu Listesi’ne giren ilk 20 öğrenciden okul yönetimi tarafından belirtilen
süre içinde okula kaydını yaptırmayan ya da burslu olarak kaydını yaptırdıktan sonra
kaydını alan olursa; 20 kişilik kontenjan; başarı bursu listesinde ağırlıklı puan ortalamaları
100’lük puan sistemine göre 80 puandan az olmamak kaydıyla en yüksek ortalamaya
sahip öğrencilerle tamamlanır.
Madde 7- Başarı Bursu Listesi’ne giren öğrenci sayısının 20’den az olması halinde bu
burstan, listede yer almayı hak eden öğrencilerin dışındakiler yararlanamazlar.
Madde 8- Başarı Bursu Listesi’ndeki sırası gelerek burs alma hakkı kazanan öğrenciler
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinden burs sırası gelmeden önce kayıtlarını almış
olsalar dahi burs için davet edilirler.
Madde 9- Madde-6 ve 8’de belirtilen haktan sadece yönetim tarafından belirtilen süre
içerisinde Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine kesin kayıt yaptırmış olan öğrenciler
yararlanır.
4
A.2) TEOG Sonucu İle Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine Başvuran
Öğrencilere Verilen Başarı Bursu:
Madde 10- Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine başvuran öğrencilerden TEOG
sonucunda genel başarı yüzdelik diliminde %3.00’e giren, Özel Okullar Yerleştirme
Puanına (ÖYP) göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 10 öğrenci Başarı Bursu
almaya hak kazanır.
Madde 11- Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler arasında Özel Okullar
Yerleştirme Puanına (ÖYP) göre eşitlik varsa;
a) Eşit öğrenciler arasında genel başarı yüzdelik dilimi üstünlüğüne göre sıralama
yapılır,
b) Eşitlik bozulmadığı takdirde 8. sınıf TEOG sınavları sonucundaki Türkçe
sınavlarının ortalaması ile Matematik sınavlarının ortalamasının toplamından elde
edilen puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır,
c) 10 kişilik burs listesinde son sırayı alan öğrenciler arasında eşitliğin halen devam
etmesi durumunda,
eşitliği paylaşan öğrenciler burstan yararlanırlar.
Madde 12- Başarı Bursu Listesi’ne giren ilk 10 öğrenciden okul yönetimi tarafından
belirtilen süre içinde okula kaydını yaptırmayan ya da burslu olarak kaydını yaptırdıktan
sonra kaydını alan olursa; 10 kişilik kontenjan; puan üstünlüğüne göre tamamlanır.
Madde 13- ÖYP sonucuna göre Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bu haktan
faydalanabilmesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine kesin kayıt şartına bağlıdır.
A.3) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren ve Terakki Vakfı Özel Şişli
Terakki Lisesinde Okuyacak Olan Öğrencilere 8. Sınıf TEOG Sınavı Sonucuna Göre
Verilen Başarı Bursu:
Madde 14- Özel Şişli Terakki Ortaokulunu bitiren öğrencilerin 8. sınıf TEOG
Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanına (AOSP) göre, kendi sınıf düzeyinde (8.sınıflar) ilk
üç sırayı alan öğrencilere, bir sonraki öğretim yılı için Özel Şişli Terakki Lisesinde aşağıda
belirtilen oranlarda başarı bursu verilir.
a) Özel Şişli Terakki Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin TEOG Ağırlıklandırılmış Ortak
Sınav Puanına (AOSP) göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde
1.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %100 başarı bursu verilir.
b) Özel Şişli Terakki Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin TEOG Ağırlıklandırılmış Ortak
Sınav Puanına (AOSP) göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde
2.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %75 başarı bursu verilir.
c) Özel Şişli Terakki Ortaokulu 8.sınıf öğrencilerinin TEOG Ağırlıklandırılmış Ortak
Sınav Puanına (AOSP) göre yapılan sıralama sonucunda 8. sınıflar düzeyinde
3.olan öğrenciye, bir sonraki öğretim yılı için %50 başarı bursu verilir.
Bursu almaya hak kazanan öğrenciler arasında eşitlik varsa;
5
a) Eşit öğrenciler arasında sırasıyla Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal
Bilgiler ve İngilizce TEOG sınav puanlarının iki dönem ortalamasına göre
sıralama yapılır.
b) Eşitlik bozulmadığı takdirde öğrencinin sırasıyla o yılki Türkçe, Matematik, Fen
Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerindeki ağırlıklı puan ortalamasına
göre sıralama yapılır.
c) Eşitliğin devam etmesi durumunda eşitliği paylaşan öğrenciler burstan
yararlanırlar.
Madde 15- TEOG Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanına (AOSP) 13. madde
doğrultusunda Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bu haktan faydalanabilmesi,
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine kesin kayıt şartına bağlıdır.
A.4) Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine
Nakil Olarak Alınacak Öğrencilere Verilen Başarı Bursu:
Madde 16- Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine dışarıdan nakil gelen öğrenciler için
DBS uygulanır. DBS sonucunda elde edilen puanlar büyükten küçüğe sıralanır. Genel
Müdür, Okul Müdürü ve Ölçme Değerlendirme uzmanının katılımıyla burs barajı belirlenir.
Belirlenen burs barajının üzerinde olan öğrenciler için, başvuruda bulunduğu sınıf
düzeyine veya bir önceki yıla ait 10 kişilik burs kontenjanında açık oluşmuş ise, DBS
sonucunda yapılan sıralamaya göre kontenjan dolana kadar burs verilir.
Madde 17- DBS sonucunda Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerin bu haktan
faydalanabilmesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesine kesin kayıt şartına bağlıdır.
Madde 18- Sınav Sonuç Listesinde Burs Barajını aşan öğrenciler arasında eşitlik varsa;
a) Eşit öğrenciler arasında doğru cevap sayısının fazlalığına göre sıralama yapılır,
b) Eşitlik bozulmadığı takdirde sırasıyla Türkçe, Matematik testlerinin netlerine göre
sıralama yapılır,
c) Eşitlik bozulmadığı takdirde ortaokul bitirme puanına göre sıralama yapılır,
d) Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrencilerden Sınav Sonuç Listesinde son sırayı
alan öğrenciler arasında eşitliğin devam etmesi durumunda,
eşitliği paylaşan öğrenciler burstan yararlanırlar.
Madde 19- 10.madde doğrultusunda 10 kişilik burs listesine giren öğrencilerden okul
yönetimi tarafından belirtilen süre içerisinde okula kesin kaydını yaptırmayan, ya da burslu
olarak kaydını yaptırdıktan sonra kaydını alan olursa; burs barajından aşağıya inmemek
koşuluyla kontenjan 10 kişiye tamamlanır.
B) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesi Başarı Bursu
Madde 20- Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesinin toplam burs kontenjanı 15 kişidir.
Madde 21- Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesine başvuran öğrencilerden,
TEOG sonucunda, genel başarı yüzdelik diliminde %3.00’e giren, Özel Okullar
6
Yerleştirme Puanına (ÖYP) göre büyükten küçüğe yapılan sıralamada ilk 15 öğrenci
Başarı Bursu almaya hak kazanır.
Madde 22 - Başarı Bursu Listesi’ne giren ilk 15 öğrenciden okul yönetimi tarafından
belirtilen süre içinde okula kaydını yaptırmayan ya da burslu olarak kaydını yaptırdıktan
sonra kaydını alan olursa; 15 kişilik kontenjan; puan üstünlüğüne göre tamamlanır.
Madde 23- Başarı Bursu almaya hak kazanan öğrenciler arasında Özel Okullar
Yerleştirme Puanına (ÖYP) göre eşitlik varsa;
a) Eşit öğrenciler arasında genel başarı yüzdelik dilimi üstünlüğüne göre sıralama
yapılır,
b) Eşitlik bozulmadığı takdirde 8. sınıf TEOG sınavları sonucundaki Türkçe
sınavlarının ortalaması ile Matematik sınavlarının ortalamasının toplamından elde
edilen puan üstünlüğüne göre sıralama yapılır,
c) 15 kişilik burs listesinde son sırayı alan öğrenciler arasında eşitliğin halen devam
etmesi durumunda,
eşitliği paylaşan öğrenciler burstan yararlanırlar.
Madde 24- Özel Okullar Yerleştirme Puanına (ÖYP) göre Başarı Bursu almaya hak
kazanan öğrencilerin bu haktan faydalanabilmesi, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen
Lisesine kesin kayıt şartına bağlıdır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Verilen Tüm Bursların Lise Öğrenimi Boyunca Devam Edebilmesi İçin
Gerekli Koşullar
Madde 25- Başarı Bursu almaya hak kazanmış bir öğrencinin bursunun, lise öğrenimi
boyunca devam edebilmesi için, her öğretim yılında;
a) Ders yılı sonu itibari ile bütün derslerden geçer puan alması,
b) Ders yılı sonunda tüm dersler dahil edilerek hesaplanan ağırlıklı puan ortalamasının
70’ten az olmaması,
c) MEB Ortaöğretim Yönetmeliğinin disiplinle ilgili maddeleri doğrultusunda, davranış
puanının 10 puandan daha fazla düşmemesi gerekmektedir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Liselerimizden Mezun Olan Öğrencilerimize Verilen Yüksek Öğrenim Bursları
Madde 26- Mezun oldukları öğretim yılında
7
a) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinden mezun olup üniversite giriş sınavında;
a.1) Y-MF-1, Y-MF-2, Y-MF-3 ve Y-MF-4 puanlarının ortalamaları alınarak
yapılan sıralamaya göre en yüksek puanı alarak ilgili alan puanlarının
herhangi birinde %1’lik* dilime giren ve tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık
bir yüksek öğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
a.2) Y-TM-1, Y-TM-2 ve Y-TM-3 puanlarının ortalamaları alınarak yapılan
sıralamaya göre en yüksek puanı alarak ilgili alan puanlarının herhangi
birinde %1’lik* dilime giren ve tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yüksek
öğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
a.3) Y-TS-1 ve Y-TS-2 puanlarının ortalamaları alınarak yapılan sıralamaya
göre en yüksek puanı alarak ilgili alan puanlarının herhangi birinde %1’lik*
dilime giren ve tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim
programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
b) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen Lisesinden mezun olup üniversite giriş
sınavında Y-MF-1, Y-MF-2, Y-MF-3 ve Y-MF-4 puanlarının ortalamaları alınarak
yapılan sıralamaya göre en yüksek puanı alarak ilgili alan puanlarının herhangi birinde
%1’lik* dilime giren ve tercihleri doğrultusunda en az 4 yıllık bir yüksek öğrenim
programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
c) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi veya Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen
Lisesinden mezun olup üniversite giriş sınavında, Y-DİL-1, Y-DİL-2 ve Y-DİL-3
puanlarının ortalamaları alınarak yapılan sıralamaya göre en yüksek puanı alarak ilgili
alan puanlarının herhangi birinde %1’lik* dilime giren ve tercihleri doğrultusunda en az
4 yıllık bir yüksek öğrenim programına kaydını yaptırmış olan öğrenci,
d) Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi veya Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen
Lisesinden mezun olarak, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan fakülte ve bölümlerin
yaptığı yetenek sınavında birinci olup, birinci olduğu bölüme kaydını yaptırmış olan ve
mezuniyet puan ortalaması 70.00’in üstünde olan öğrenci
Yüksek Öğrenim Bursundan yararlanır.
Özel yetenek sınavı ile burs almaya hak kazanan öğrencilerin sayısının birden fazla
olması durumunda, eşit durumdaki öğrencilerden, son sınıf yıl sonu başarı puanı
yüksek olan öğrenci burstan faydalanır. Eşitlik bozulmadığı takdirde, bir alt sınıftan
başlanarak geriye doğru eşitlik bozuluncaya kadar öğrencilerin yıl sonu başarı
puanları incelenerek burs verilecek öğrenci belirlenir.
*%1’lik dilim ÖSYM tarafından açıklanan ve ilgili puan türünde puanı hesaplanan toplam
aday sayısı dikkate alınarak belirlenir.
Madde 27- Yüksek Öğrenim Bursu, öğrencinin girdiği fakültenin normal eğitim süresi
boyunca ödenir. Hazırlık sınıfı zorunlu olan fakültelerde bu süreye hazırlık sınıfının normal
eğitim süresi kadar yıl eklenir.
Madde 28- Bir öğrenci birden fazla alanda en yüksek puanı alırsa, o öğrenciye bir alan için
Yüksek Öğrenim Bursu verilir.
8
Madde 29- Yüksek Öğrenim Bursu, Öğretim Yılı boyunca, Kasım – Haziran ayları
arasında, 8 ay süreyle verilir.
Madde 30- Yüksek Öğrenim Bursu, aylık olarak ödenir. Burs miktarı asgari ücretin yarısı
kadardır.
Madde 31- Yüksek Öğrenim Bursu almaya hak kazanmış bir öğrencinin, bursunun
üniversite öğrenimi boyunca devam edebilmesi için:
a) Öğretim yılı başında yeni öğretim yılına ait kayıt yenilediğini,
b) Bir üst sınıfa geçtiğini,
belgelendirmesi gerekmektedir.
BEŞİNCİ KISIM
Diğer Hükümler
Yürürlük
Madde 32- Bu yönetmelik hükümleri, Terakki Vakfı Yönetim Kurulu’nun 25.07.2014 tarihli
kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Özel Hükümler
Madde 33- Üstün Başarı, Başarı ve Yüksek Öğrenim Bursu verilen öğrencinin ailesinin
gelir durumuna bakılmaz.
Madde 34- Yangın, deprem gibi doğal afetler yüzünden veya ana, baba, kardeş gibi
yakınlarından birinin ağır hastalığı, ölümü gibi önemli nedenlerle ya da tedavi yahut
ameliyatı gerektiren bir hastalıktan dolayı okula özürlü olarak devam edemeyen ya da
sosyal veya ruhsal uyum güçlüğü gösteren öğrencilerin başarısızlıkları durumunda,
burslarının devamı konusu, özürlerini belgelemek** suretiyle Terakki Vakfı Yönetim
Kurulu’nda değerlendirilir.
Madde 35- Başarı Burslarına yansıyacak KDV, Kurumlar Vergisi, vb. vergiler Terakki Vakfı
tarafından karşılanır.
Madde 36- Burs Listeleri, Terakki Vakfı Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yürürlüğe
girer.
Madde 37- Terakki Vakfı, yukarıda belirtilen öğrenci sayısı, burs oranlarında ve burs
koşullarında, önceden duyurmak suretiyle değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Madde 38- Terakki Vakfı dışından, özel ve tüzel kişi ya da kuruluşlardan gelen burs verme
talepleri Terakki Vakfı Burs Yönetmeliği koşulları dahilinde, Terakki Vakfı Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 39- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, 25.07.2014 tarihinde yürürlüğe giren
Terakki Vakfı Lise ve Fen Lisesi Başarı Bursu Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
** Terakki Vakfı Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi tarafından tespit edilir.
9
Download

lise ve fen lisesi başarı bursu yönetmeliği