BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
ÖNLİSANS, LİSANS BURS YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 – İşbu yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesi öğrencilerini eğitimleri çerçevesinde
gerek üniversiteye girişte gerek eğitim süresince göstermiş oldukları başarıları dolayısıyla
teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla verilecek burslara ilişkin esasları düzenler.
Dayanak
Madde 2 – Bu Yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri, Bezmialem
Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Lisans ve Önlisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Yönergede geçen;
a) Başkan: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı'nı,
b) Burs Fonu: Öğrencilere verilen burslarda kullanılacak hesabı,
c) Burs: Bir eğitim-öğretim yılı ücretlerinden yapılan indirimi veya yardımı
d) Kurucu Vakıf: Mazbut, Bezmialem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve
Abdülhamit Sani Vakıflarını temsil ve idare eden Vakıflar Genel Müdürlüğünü,
e) Mütevelli Heyeti: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
f) Normal Eğitim süresi: ÖSYM Kılavuzunda belirlenen normal eğitim sürelerini,
g) Öğrenci İşleri Direktörlüğü: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğrenci İşleri
Direktörlüğünü,
h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
i) Rektör: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörünü,
j) SOYBİS: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünce geliştirilen Sosyal
Yardım Bilgi Sistemi’ni,
k) Üniversite: Bezmiâlem Vakıf Üniversitesini,
Burs Çeşitleri
Madde 4 – Bu yönerge kapsamında düzenlenen burslar “ÖSYM Bursu”, “Derece Bursu” ve
“BVÜ Akademik Başarı Bursu”, “Destek Bursu” ve “Spor Bursundan” oluşur.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından sağlanan (ÖSYM Bursları hariç) burslardan birden
fazlasına hak kazanan öğrenciler bu burslardan en yüksek olanını (Nakit İndirimi Hariç)
alırlar.
Mütevelli Heyet, mali kaynak tahsis edilmesi halinde yeni burslar verilmesine karar
verebileceği gibi, üniversitenin mali kaynaklarında daralma halinde, dönem başında ilan
etmek suretiyle, bu burslardan bazılarının geçici olarak uygulamasının durdurulmasına da
karar verebilir.
Burs Fonu
MADDE 51) Burs Fonu, üniversite bütçesi içinde yer alır. Bu fonun gelirleri, burs için kullanılmak
şartıyla yapılmış bağışlar ile başarı ve destek bursları dikkate alınarak mütevelli heyet
tarafından bu amaç için ayrılmış miktardan oluşur.
2) O öğrenim yılı için kullanılabilecek destek bursları ancak burs fonun yeterliliği
oranında verilebilir. Burs müracaatlarının bu fondaki miktarı aşması halinde ihtiyaç
öncelikleri dikkate alınarak müracaatlar sıraya konularak değerlendirilir.
BİRİNCİ BÖLÜM
ÖNLİSANS VE LİSANS BURSLARI
ÖSYM Bursları
Madde 6 –
a) %100 ÖSYM Bursu: ÖSYM Kılavuzu’nda %100 burslu olarak belirtilen
programlardan birini tercih ederek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere
sağlanan karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz.
b) %50 ÖSYM Bursu: ÖSYM Kılavuzu’nda %50 burslu olarak belirtilen programlardan
birini tercih ederek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan
karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %50 indirim
uygulanır.
c) %25 ÖSYM Bursu: ÖSYM Kılavuzu’nda %25 burslu olarak belirtilen programlardan
birini tercih ederek Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan
karşılıksız burstur. Bu bursa hak kazanan öğrencilerin eğitim ücretlerinden %25 indirim
uygulanır.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 2
ÖSYM BURSLARI eğitim sürecindeki başarı düzeyinden bağımsız olarak, normal eğitim
öğretim süresince kesintisiz devam eder.
Derece Bursu
Madde 7 – Derece Bursu, ÖSYM tarafından yapılan üniversite giriş sınavlarında üstün başarı
gösteren ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere tanınan burstur.
Hangi sınav ve puan türlerinde kimlere, ne miktarda burs sağlanacağı her yıl Mütevelli
Heyet tarafından belirlenerek ilan edilir ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu madde 44’de
düzenlenen lisans eğitimi için öngörülen (zorunlu hazırlık dahil) süre boyunca, bursa hak
kazandıkları dönemdeki oran ve miktarlar değiştirilmeden ve öğrencinin başarı durumundan
etkilenmeden her yıl dokuz ay süreyle verilir. Derece Bursu kayıt dondurma durumunda
kesilir, öğrencinin Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde eğitimine dönmesiyle birlikte kaldığı
yerden devam eder.
Akademik Başarı Bursu
Madde 8 – Her akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli
tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık
not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında,
ilk yüzde onluk dilime girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl ile sınırlı olmak
üzere Akademik Başarı Bursunu almaya hak kazanırlar.
Akademik Başarı Bursu her yıl eğitim-öğretim yılı sonunda belirlenir ve bir sonraki
eğitim-öğretim yılı için uygulanır.
Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler için İngilizce hazırlık sınıfını ve lisans
öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve iki yarıyıl okumaları
gerekmektedir. Yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin gelmiş oldukları üniversitedeki
durumları başarı bursuna esas alınamaz.
Akademik Başarı Bursu değerlendirmeleri her akademik yılsonunu takip eden 4 hafta
içinde yapılır. Başarı bursuna hak kazanan öğrencilerden kayıt yaptırmayan, kayıt sildiren
veya herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı indirim
veya ödeme bir başkasına devredilemez.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 3
Akademik Başarı Bursları öğrencinin kendi sınıfında yüzde onluk dilim içinde
olmasına bağlı olarak, aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda eğitim ücretinin bir bölümünü
kapsar ve normal eğitim ücretinden indirim şeklinde uygulanır.
Akademik Başarı Bursu hazırlık sınıfını ve yaz okulunu kapsamaz. Akademik yıl
bitiminde sınıfında ilk yüzde onluk (%10) dilime girmeye hak kazanan öğrenciler için not
ortalamasında virgülden sonraki ilk iki hanesine bakılır. Eğer bu öğrenciler arasında aynı not
ortalamasına sahip olan öğrenciler var ise sırasıyla;
1-) Genel not ortalamasına,
2-) Genel Not Ortalamasının da aynı olması durumunda ÖSYM giriş puanına bakılır.
Ücretli - %50 - %25 ÖSYM Burslu Yerleşen Öğrencinin
Sıralamadaki Yeri
Burs Oranı
İlk %5
%50
İkinci %5
%25
Oranlarında ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti üzerinden indirim niteliğindeki burs
verilir.
Eğer öğrenci ÖSYM tam burslusu ise kayıt olacağı eğitim yılı ücretinin;
%100 ÖSYM Bursu ile Yerleşen Öğrencinin Sıralamadaki
Yeri
Burs Oranı
İlk %5
%30
İkinci %5
%20
Oranlarında yıl içinde Üniversite tarafından öğrenciye 9 eşit taksit halinde burs ödemesi
yapılır.
Burs hesaplamalarında küsuratlı sonuçlar öğrencinin lehine olacak şekilde bir üst tam
sayıya tamamlanır.
%100 Destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrenciye Akademik Başarı Bursu
verilmez.
Destek Bursu
MADDE 9 – (1) Destek bursları ihtiyaç beyan eden öğrenciler içindir. Öncelikle öğrenim
ücretinde indirim sağlamak amacıyla verilir.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 4
Destek burslarından, ihtiyacı olan önlisans ve lisans öğrencileri eğitim-öğretim
müddeti kadar bir süre için yararlanabilir. Disiplin cezası almış öğrenciler bu burslardan
faydalanamazlar. Verilen Destek Bursu oranı öğrencinin ödeyeceği ücret üzerinden indirimi
kapsar.
Destek Bursu Değerlendirmesi
Madde 10 –
a) Yeni kayıt olan öğrenciler dışında, destek bursu talep eden öğrencinin hazırlık sınıfını
geçmesi, ara sınıflarda ise alttan dersi olmaması dikkate alınır.
b) Beyan ettiği ve belgelediği ihtiyaç durumu,
c)
Başvurular her yıl Akademik takvimde belirtilen Bahar dönemi sonunda başlayıp 15 (on
beş) gün içinde yapılır. Üniversitemize ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler için destek bursu
kayıt haftası süresince yapılır. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez.
Burs başvuruları Web sitesi üzerinden yapılır. Ayrıca ıslak imzalı olarak Öğrenci İşleri
Direktörlüğüne teslim edilir. Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmeyen başvurular
işleme konulmaz.
d) Öğrenci İşleri Direktörlüğünce hazırlanan rapor, Rektörlüğe sunulur, Mütevelli Heyet
tarafından oluşturulan komisyon tarafından, müracaat edenler arasında ihtiyacı olanlara
verilecek burs miktarları, Burs fonu da dikkate alınarak değerlendirilir ve verilecek burs
miktarı kararlaştırılarak mütevelli heyetin onayına sunulur.
Öğrenim ücretini peşin ödemiş öğrencilerden, öğrenimini sürdürmek için mali desteğe
ihtiyacı olduğunu beyan edenlerden, istisnai olarak mütevelli heyet tarafından burs fonu
imkânları kapsamında aylık destek bursu verilebilir.
%100 Destek bursu ile öğrenimine devam eden öğrenciye Akademik Başarı Bursu
verilmez.
Destek Bursunun Sona Ermesi
MADDE 11 – Destek Bursu ait olduğu eğitim-öğretim yılı sonunda biter. Kayıt yenilemeyen
veya herhangi bir nedenle ilişiği kesilen veya disiplin cezası alan öğrencinin destek bursu iptal
edilir.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 5
Spor Bursu
Madde 12 –
Bu burstan;
a) Branşında Dünya, Avrupa ve Türkiye Şampiyonu, A, Genç ve Ümit Milli sporcu olan
öğrenciler,
b) Halen birinci, ikinci ve bölgesel lig takımlarında veya ilk 3’e girmiş, takımlarında faal olarak
sporculuğu devam eden öğrenciler,
c) Bireysel branşlarda büyükler kategorisi Türkiye şampiyonalarında ilk 3’e giren öğrenciler,
yararlanabilir.
Burs koşullarını ve öğrencinin yükümlülüklerini içeren Burslu Sporcu Öğrenci
Sözleşmesi’nin imzalanmaması durumunda Spor Bursu teklifi yapılamaz.
Spor Bursu, öğrencinin derecesi devam ettiği ve Üniversitemiz takımında görev aldığı
sürece ödemesi gereken eğitim öğretim ücreti üzerinden % 15 (on beş) oranında burs almaya
devam eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer İndirimler ve Çeşitli hükümler
Kardeş İndirimi
MADDE 13 – Kardeş olan öğrencilerin her birine ödenmesi gereken ücret üzerinden %10
indirim sağlanır.
Personel İndirimi
MADDE 14 – Kurum personelinin eşi ve çocuklarına ödenmesi gereken ücret üzerinden %20
indirim sağlanır.
Öğretim Elemanı İndirimi
MADDE 15 – Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde çalışan ya da bu kurumlardan emekli olan,
Öğretim elemanlarının çocuklarına, ödenmesi gereken ücret üzerinden %10 indirim sağlanır.
Peşin Ödeme İndirimi
Madde 16 – Eğitim-Öğretim ücretinin her akademik yılın başında belirtilen tarihlerde peşin
olarak ödenmesi halinde %5 indirim sağlanır.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 6
İlk Tercih İndirimi
Madde 17 – Üniversitemizin ön lisans ve lisans programlarına, birinci tercihlerinden
yerleşenlere %10 indirim uygulanır. Ayrıca; ilk tercihinden itibaren birbiri peşi sıra
Üniversitemiz programlarını tercih edip bu tercihlerinden herhangi birine yerleşen öğrenciye
%10 “İlk Tercih” İndirimi uygulanacaktır.
Burslardan Yararlanma
MADDE 18 – Bu Yönerge çerçevesinde, öğrencinin, peşin ödeme indirimi ve ÖSYM bursu
hariç birden fazla indirim ve bursa hak kazanması halinde sadece en yüksek olanından
yararlandırılır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönerge
MADDE 19 –Bezmialem Vakıf Üniversitesi web sayfasında yayımlanan 30.07.2013 yürürlük
tarihli Burs Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 20 – İşbu Yönerge Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet toplantısında
kabul edildiği 20.06.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – Bu Yönerge hükümleri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü tarafından
yürütülür.
BVÜ Burs Yönergesi Haziran 2014
Sayfa 7
Download

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Burs Yönergesi