DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
BURS YÖNERGESİ
(Üniversite Senatosunun 13/02/2014 tarih ve 2014/06 sayılı toplantısında kabul edilerek, 17.02.2014 tarih
ve 2014/10 sayılı Mütevelli Heyeti yazısı ile onaylanmıştır.)
Amaç
Madde 1- Bu yönergenin amacı, burs verilerek eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek,
öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek, öğrencilerin
spor ve sanata olan ilgi ve katkılarını destekleyerek ulusal ve uluslararası alanlarda Doğuş
Üniversitesi’nin adını duyurmaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu yönerge, Doğuş Üniversitesinde öğrenim görmekte olan önlisans, lisans ve
lisansüstü öğrencilerine sağlanacak burs ve öğretim ücreti indirimleri ile ilgili düzenlemeleri
kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Vakıf Yükseköğretim
Kurumları Yönetmeliği ve Doğuş Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.
Burs Komisyonu
Madde 4- Üniversite Burs Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilen bir başkan ile
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen bir öğretim üyesi, Öğrenci Dekanı, Öğrenci
İşleri Müdürü ve Üniversite Genel Sekreterinden oluşur.
Burs Komisyonunun Görevleri
Madde 5- Burs Komisyonu:
Burs sistemi ile ilgili öneriler geliştirerek Rektörlüğe sunar,
a) Her öğretim yılında burs almak üzere başvuran öğrencilerin durumlarını
değerlendirerek sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe bildirir,
b) Her öğretim yılı sonunda burs almakta olan tüm öğrencilerin durumlarını
değerlendirerek sonuçları bir rapor halinde Rektörlüğe bildirir.
Burs Başvuru ve Koşulları
Madde 6- Giriş Başarı Bursları dışındaki burs başvuruları aşağıdaki koşullar çerçevesinde
yapılır:
a) Burs başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihler ve süreler içinde istenen
belgeler ile basılı başvuru formu doldurularak her yarıyılın başında Öğrenci İşleri
Müdürlüğüne yapılır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belge içeren başvurular
işleme alınmaz.
b) Başvuruda bulunan öğrencilerin birden fazla disiplin cezası almamış olmaları gerekir.
Başvuruların Sonuçlandırılması
Madde 7- Başvurular Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek bir rapor halinde
Rektörlüğe sunulur. Rektörlüğün önerisi Mütevelli Heyet tarafından karara bağlanır. Burs
kazanan öğrencilere aldıkları bursla ilgili yazılı bir bilgilendirme yapılır.
Burslar
Madde 8- Burslar;
I.
Üniversiteye Giriş Başarı Bursları
II. Teşvik Bursları
III. Destek Bursları
olarak verilir.
I.
Üniversiteye Giriş Başarı Bursları:
A. Mütevelli Heyeti Bursu
Mütevelli Heyeti Bursu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Kılavuzunda
yer alan Doğuş Üniversitesi lisans programlarına yerleştirilen öğrencilerden puan
türüne göre Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere verilen bir burstur. Bu burs
çeşitli oranlarda öğretim ücreti indirimi ile belli süreler için harçlık ve öğle yemeği
desteğini kapsar.
Ortaöğretimdeki öğrenim görmüş oldukları alanlarına yönelik oluşan yerleştirme
başarı sırasına göre (ek puan hariç) burslu ya da ücretli programlara yerleştirilen
öğrencilerden;
a) MF, TM, TS puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere % 100 öğrenim
ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ve öğle yemeği desteği, 10013000 arasına girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL
nakit ve öğle yemeği desteği, 3001-5000 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti
indirimi, her yıl 9 ay boyunca 150 TL nakit ve öğle yemeği desteği, b) DİL puan türünde ilk 300’e girenlere öğrenim ücretinin tamamı, her yıl 9 ay boyunca
500 TL nakit ve yemek desteği, 301-500 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti
indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeği desteği,
şeklinde verilir.
B. Üniversiteye Giriş Kontenjan ve Yetenek Bursu
a) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%100): Bu burs Öğrenci Seçme Sınavı
sonucunda puan türüne göre üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim
ücretinin %100’ünü kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %100 burslu
programlara yerleştirilmiş olmak gerekir.
b) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%75): Bu burs Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda
puan türüne göre üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin %75’ini
kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %75 burslu programlara
yerleştirilmiş olmak gerekir.
c) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%50): Bu burs Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda
puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin %50’sini
kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %50 burslu programlara
yerleştirilmiş olmak gerekir.
d) Üniversiteye Giriş Kontenjan Bursu (%25): Bu burs Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda
puan türüne göre başarı gösteren öğrencilere verilir ve öğretim ücretinin %25’ini
kapsar. Bu bursu alabilmek için ÖSYM tarafından %25 burslu programlara
yerleştirilmiş olmak gerekir.
e) Yetenek Bursu: Özel yetenek sınavıyla öğrenci alınan Sanat ve Tasarım Fakültesi
programları için yapılan sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilere verilir ve
belirlenen kontenjan dahilinde öğretim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 indirimi
kapsar.
Bu burslar, öğrenci ikinci kez disiplin almadığı taktirde tüm öğrenim hayatı boyunca
devam eder.
Bu burslar, öğrenim dili Türkçe olan ve Hazırlık Sınıfı zorunlu olmayan programlara
yerleştirilen öğrencilerin, isteğe bağlı olarak okuyacakları İngilizce Hazırlık Sınıfı
öğretim ücretini kapsamaz.
II.
Teşvik Bursları
A. Kardeş Bursu:
Bu burs, Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10
oranında öğretim ücretinden yapılan indirimi kapsar.
B. Spor Bursu:
Bu burs, Doğuş Üniversitesi lisans ve önlisans programlarında okumakta olan ve
Üniversitemiz bünyesinde yürütülen branşlar dahilinde aşağıdaki koşulları taşıyan
öğrencilere verilir:
a) Bursa müracaat ettiği tarih itibariyle son 1 yıl içerisinde milli sporcu olmak,
b) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nden milli sporcu belgesini ibraz eden faal
sporcu olmak,
c) Takım sporlarında bursa müracaat ettiği yıl birinci lig de faal olarak oynamak,
d) Ülkemizi uluslararası alanda temsil ederek madalya almış olmak.
Spor Bursu yıllık olarak verilir. Burs, öğretim ücretinden %25 oranında yapılan
indirimi kapsar. Her yıl spor dalında bursa başvuran öğrencilerin durumu Burs
Komisyonu tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur.
C. Sanat ve Kültür Bursu:
Bu burs, Doğuş Üniversitesi lisans ve önlisans programlarında okumakta olan ve
Üniversitemiz bünyesindeki tüm sanat dallarından birinde uluslararası düzeyde ilk üç
dereceye girerek başarı sağlayan öğrencilere verilir.
Sanat ve Kültür Bursu yıllık olarak verilir. Burs, öğretim ücretinden %25 oranında
yapılan indirimi kapsar. Her yıl sanat dalında bursa başvuran öğrencilerin durumu
Burs Komisyonu tarafından değerlendirilerek Rektörlüğe sunulur.
D. IB Uluslararası Bakalorya Bursu:
Doğuş Üniversitesinin %25 burslu, %50 burslu, %75 burslu ve ücretli lisans
programlarına kayıtlı Uluslararası Bakalorya öğrencilerine diploma notuna göre
aşağıda belirtilen oranlarda öğretim bursu verilir:
Diploma Notu
40 ve üstü
35 – 39
30 – 34
24 – 29
23 ve altı
Burs Oranı
%100
%75
%60
%25
%10
E. Akademik Başarı Bursu:
Akademik Başarı Bursu, hazırlık sınıfı ile tam burslu eğitim alan öğrenciler dışında,
lisans bölümlerinde 1, 2 ve 3. sınıfların sınıf birincilerine; ön lisans programlarında ise
1. sınıfların program birincilerine verilir. Burs için değerlendirme, her akademik yılın başında ve öğrenci kayıtlarından önce
kesinleşir. Burs, başlayacak olan yeni akademik yıl için ve bir yıl süre ile verilir. Burs
almaya hak kazanan öğrenciler bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonunda yaz
öğretimi beklenmeden belirlenir. Akademik Başarı Bursuna; Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul ve Fakülte öğrencileri
başvurabilir. Ancak, akademik başarı bursundan tam burslu öğrenciler, İngilizce
hazırlık sınıfı öğrencileri, lisans ve önlisans birinci sınıf öğrencileri, disiplin cezası
almış öğrenciler ile artık yıl durumunda olan öğrenciler yararlanamaz. Öğrencinin ilgili eğitim – öğretim programında gösterilmiş olan tüm dersleri almış,
ağırlıklı genel not ortalamasının ise 3.00 ve üstünde olması gerekir. Not ortalaması
aynı olan öğrencilerden daha çok kredi / saat ders almış olanlara öncelik verilir. Yatay geçiş ve dikey geçişle gelen öğrenciler; varsa İngilizce hazırlık sınıfını ve lisans
öğrenimine hazırlık programlarını tamamlamış olmaları ve iki yarıyıl okumaları
halinde bursa başvurabilirler. Yatay geçişle/Dikey Geçişle gelen öğrencilerin gelmiş
oldukları üniversitedeki durumları göz önüne alınmaz. Burs almaya hak kazanan öğrencilere, eğitim – öğretim ücretinden indirilmek üzere
%50 oranında burs verilir. III.
Destek Bursları:
A. Çalışma Bursu:
Bu burs, Doğuş Üniversitesi lisans ve önlisans programları öğrencilerine üniversitenin
çeşitli birimlerinde çalışma karşılığı verilen bursları kapsar. Bu bursa başvurular
Öğrenci Dekanlığı'na yapılır.
Çalışma Bursu alan öğrenciler haftada en fazla 10 saat çalışabilmek için çalışma
programlarından birine başvurabilir. Burs miktarı, her akademik yıl başında saat ücreti
esasına göre belirlenir. Çalışma bursuna başvuran öğrencilerin çalışacakları birimlere
yerleştirilmeleri Öğrenci Dekanlığı tarafından yapılır.
B. İhtiyaç Bursu:
Bu burs, Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan
lisans ve önlisans programları öğrencilerine yapılan karşılıksız yardımları kapsar.
Öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülemeyen nedenlerle ödeme
güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere Burs Komisyonunun uygun
görmesi halinde Mütevelli Heyeti kararı ile verilir.
Burslar yıllık olarak verilir. İzleyen yılda öğrencinin yeni düzenlenmiş belgeler ile
tekrar başvuru yapması gerekir. Gerekli görülen durumlarda burs komisyonu başvuru
yapan öğrenci ve ailesi ile mülâkat ve araştırma yapabilir.
a) Öğle Yemeği Bursu
Öğrencilere Üniversite’nin yemek imkânlarından ücretsiz yararlanma imkanı
verilir.
b) Yol Parası Bursu
Öğrencilere verilen aylık ulaşım desteğidir
c) Öğrenim Destek Bursu
Eğitimleri sırasında beklenmeyen bir nedenden dolayı ekonomik sıkıntı içine
düşen öğrencilerin öğretim ücretlerinde belli bir oranda yapılan indirimi kapsar.
C. Mezun Bursu
a) Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya lisans programından mezun
olup Doğuş Üniversitesi’nin herhangi bir önlisans ve/veya lisans programlarının tam
ücretli kontenjanına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında yapılan
indirimi kapsar.
b) Doğuş Üniversitesi lisans programlarından mezun olup Doğuş Üniversitesi
lisansüstü programlarına kayıt yaptıran öğrencilere öğretim ücretinden %25 oranında
yapılan indirimi kapsar.
Bursun Kesilmesi
Madde 9- Aşağıda belirtilen durumlarda izleyen yarıyıldan itibaren burs ve indirimler kesilir:
a) Kardeş bursu alan öğrencilerden herhangi birinin Üniversite ile ilişiğinin kalmaması.
b) Öğrencinin öğrenimi devam ederken iki defa disiplin cezası alması.
Bursun kazanılma ve kesilme koşulları çift anadal ve yan dal yapan öğrenciler için de
geçerlidir.
Diğer Hükümler
Madde 11- Bu yönerge çerçevesinde birden fazla burs ve indirim almaya hak kazanan
öğrenciler, sadece miktar olarak en yüksek olandan yararlanabilirler.
Madde 12- Üniversiteye Giriş Başarı Burslarından yararlanan öğrenciler yaz öğretiminde
açılan derslere aynı haklarla kayıt yaptırabilirler.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 13- Üniversite Senatosunun 20/01/2011 tarih ve 2011/02 sayılı toplantısında kabul
edilerek, 16/02/2011 tarih ve 2011/02 sayılı Mütevelli Heyeti toplantısında onaylanmış olan
Doğuş Üniversitesi Burs Yönergesi ile Üniversite Senatosu’nun 05/08/2011 tarih ve 2011/17
sayılı toplantısında kabul edilerek, 12/08/2011 tarih ve 2011/10 sayılı Mütevelli Heyeti
toplantısında onaylanmış olan Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Burs Yönergesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu yönergenin yürürlüğe girme tarihinden önce Doğuş Üniversitesinde
kayıtlı olan öğrencilerin yararlanmakta oldukları (süresi dönemlik/yıllık olmayan) burs ve
indirim hakları öğrenimleri süresince saklı kalır.
Ayrıca burs ve indirim hakkını sağlayan taahhütlerin/sözleşmelerin hükümleri de saklı kalır.
Yürürlük
Madde 14- Bu yönerge, Mütevelli Heyeti'nin onay tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu yönerge hükümlerini Doğuş Üniversitesi Rektörü yürütür.
Download

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ Amaç Madde 1