YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ DOKTORA PROGRAMI
DERSLER VE KUR TANIMLARI
GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ
Statüsü
T
P
K
AKTS
YDT 700 Özel Konular
Z
5
0
0
30
YDT 701 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Eğitimsel Dilbilim
S
3
0
3
10
YDT 703 Yabancı Dil Olarak Türkçede Söylem Çözümlemesi I
S
3
0
3
10
YDT 705 Türkçede Sözdizim ve Metin Dilbilgisi
Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Materyal Değerlendirme
YDT 707
ve Geliştirme
S
3
0
3
10
S
3
0
3
10
YDT 709 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çağdaş Eğilimler
S
3
0
3
10
YDT 711 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar
S
3
0
3
10
YDT 713 Çokdillilik ve Dil Öğretimi-Öğrenimi
S
3
0
3
10
YDT 715 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Çocuklara Öğretimi
S
3
0
3
10
YDT 717 Roman - Öykü Çözümlemesi
S
3
0
3
10
YDT 719 Yabancı Dil Olarak Türkçede Sözcelem ve Edimbilim Kuramları
S
3
0
3
10
YDT 721 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
S
3
0
3
10
YDT 723 Türkçe Yazınsal Metinlerde Biçem İncelemesi I
S
3
0
3
10
YDT 725 Türkçe Söylem Türlerinin Ders Malzemesi Olarak Kullanımı I
S
3
0
3
10
Statüsü
T
P
K
AKTS
YDT 700 Özel Konular
Z
5
0
0
30
YDT 702 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğrenme Sorunları
S
3
0
3
10
YDT 704 Yabancı Dil Olarak Türkçede Söylem Çözümlemesi II
S
3
0
3
10
YDT 706 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Semineri
Z
2
3
3
10
YDT 708 Türkçe Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı
S
3
0
3
10
YDT 710 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Politikası
S
3
0
3
10
YDT 712 Edebiyat ve Yabancı Dil Olarak Türkçe
S
3
0
3
10
YDT 714 Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Çalışmalar
S
3
0
3
10
YDT 716 Deneme-Eleştiri Çözümlemesi
S
3
0
3
10
YDT 718 Özel Alan Türkçesi
S
3
0
3
10
YDT 720 Türkçe Söylem Türlerinin Ders Malzemesi Olarak Kullanımı II
S
3
0
3
10
YDT 724 Türkçe Yazınsal Metinlerde Biçem İncelemesi II
S
3
0
3
10
YDT 726 Doktora Yeterliğe Hazırlık
Z
0
4
2
30
Kodu
Dersin Adı
BAHAR DÖNEMİ DERSLERİ
Kodu
Dersin Adı
KUR TANIMLARI
YDT 700 Özel Konular
500
Tez aşamasına gelen öğrencinin alanına yönelik çalışma yapması, bu çerçevede yazacağı tez ile var
olan bir konuya yeni bir bakış açısı getirmesi veya daha önce ele alınmamış bir konu üzerinde
çalışma yapmasını sağlamak.
YDT 701 Yabancı Dil Olarak Türkçe ve Eğitimsel Dilbilim
303
Dilbilimin eğitim amaçlı kullanılabilmesi için öğrencinin yapması gerekenlerin bildirilmesi yolu ile
dilbilimin pedagojik kullanımını sağlamak.
YDT 702 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Öğrenme Sorunları
303
Öğrencilerin genel çerçevede öğrenme ve öğretme kuramlarını göz önünde bulundurarak yabancı
dil öğretiminde karşılaşılan genel ve yurdumuza özel sorunların dil öğretimi kuramı yoluyla
incelemelerini sağlamak.
YDT 703 Yabancı Dil Olarak Türkçede Söylem Çözümlemesi I
303
Bu dersin amacı, öğrencilere metin ile söylem arasındaki farkları öğretmek; çeşitli söylem
çözümlemesi yaklaşımlarını tanıtmak ve konu ile ilgili araştırmalar yapmalarını sağlamaktır.
YDT 704 Yabancı Dil Olarak Türkçede Söylem Çözümlemesi II
303
Bu dersin amacı, öğrencilere farklı türde söylemlerin çözümlemesini, ilgili tüm kuramlardan
yararlanarak ve uygun yöntemleri kullanarak yapabilmelerini sağlamaktır.
YDT 705 Türkçede Sözdizim ve Metin Dilbilgisi
303
Bu dersin amacı, dilbilgisi alanını tanıtmak, yabancı dil öğretimindeki yerini saptamak ve sözdizim
sorunlarını tartışmaktır.
YDT 706 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Semineri
233
Öğrenciye Türkçenin Yabancılara öğretimine yönelik çeşitli konularda seminer verebilecek
derecede bilgi ve beceri kazandırıp alana hakim olmasını sağlamak.
YDT 707 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Materyal Değerlendirme
ve Geliştirme
303
Öğrencilerin İngilizce öğreniminde ve öğretiminde kullanılan materyal türlerini tanıması,
değerlendirmesi ve ortam, grup ve bireysel farklılıklara göre uyarlama geliştirme yapabilecek
bilgileri edinmesi.
YDT 708 Türkçe Kitle İletişim Araçlarında Dil Kullanımı
303
Bu dersin amacı, kitle iletişim araçlarının özelliklerini, görsel ve yazılı basında dilin işlevlerini ve
dil düzeylerini öğretmek; internet kullanımı ve dil ilişkisini incelemek; yabancı dilde ve anadilde
iletişim kurma becerisinin gelişiminde basın dilinin rolünü irdeleyerek basın, dil ve kültür
ilişkilerinin Fransızca ve Türkçe örneklerle incelemektir.
YDT 709 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Çağdaş Eğilimler
303
Yabancı Dil Olarak Türkçe’nin Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar Dersinde 20. Y.Y. sonlarından
günümüze kadar olan zaman dilimi içerisinde yabancı dil öğretimini etkileyen yeni yöntemler ve
yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Bunların içerisinde özellikle yapılandırmacılık/oluşturmacılık
kuramı ve yabancı dil derslerine etkileri, harmanlanmış öğrenme/blended learning, işbirlikli
öğrenme, yabancı dil öğretiminde görev odaklılık gibi konular ele alınıp kuram ve uygulama
alanları doğrultusunda incelenecektir.
YDT 710 Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Yetiştirme Politikası
303
Bu ders Türkiye’deki yabancı dil öğretmeni yetiştirme programlarında karşılaşılan girdi, işlem ve
çıktı aşamalarındaki sorunları çözmeyi amaçlar. Girdi aşamasında bilişsel davranış ve duyuşsal
süreçlerdeki sorunlar masaya yatırılır. İşlem aşamasında servis İngilizce öğretmenliği konusu
tartışılmaktadır. Çıktı aşamasında yabancı dil öğretimdeki eğilimler, uygulamalı staj çalışmaları ve
servis İngilizce programları tartışılmaktadır.
YDT 711
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kültürel Yaklaşımlar
303
Bu dersin amacı kültür ve dil arasında ilişkiler kurup dil öğreniminde kültürel farkındalık
oluşturmaktır.
YDT 712 Edebiyat ve Yabancı Dil Olarak Türkçe
303
Şiir, kısa hikâye, roman, drama ve peri masalları gibi edebi metinleri kullanarak yabancı dil
öğretmek.
YDT 713 Çokdillilik ve Dil Öğretimi-Öğrenimi
303
Bu dersin amacı çokdillilik ve ikidillilik fenomenlerini birçok açıdan; özellikle dil edinimi ve
üretimi çerçevesinden analiz etmektir. Bu noktadan hareketle konu ile ilgili yöntem ve teoriler
tartışılacak, dil edinimi, çokdillilik, üç dillilik gibi konuların farkları ve temelleri öğretilecek, bütün
bu meselelere anlama, dilbilim ve eğitimsel açıdan yaklaşılacaktır.
YDT 714 Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Çalışmalar
303
Öğrencilerin İngilizce öğretiminde kullanılan geleneksel ve çağdaş yaklaşımları anadil öğretim
yöntemleriyle karşılaştırarak çalışmalar yapmalarını sağlamak.
YDT 715 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Çocuklara Öğretimi
303
Bu dersin amaçları yabancı dil öğrenimi dışında çocuklara öğrenme stratejilerini ve anadilin
edinimini öğretmeyi; çocuklara yabancı dil öğretirken kullanılacak metot ve teknikleri sunmayı;
oyun şarkı ve görsel materyalleri ve kullanımlarını geliştirmeyi içerir.
YDT 716 Deneme-Eleştiri Çözümlemesi
303
Bu dersin amacı, deneme, eleştiri, yaşamöyküsü, özyaşamöyküsü gibi yazınsal türleri ve makale,
rapor gibi yazınsal olmayan türleri incelemeyi ve metinlerini çözümlemeyi öğretmektir.
YDT 717 Roman - Öykü Çözümlemesi
303
Bu dersin amacı, Türk öykü ve romanını tanıtmak, örnek metinler ile çözümlemeyi ve
anlamlandırmayı öğretmektir.
YDT 718 Özel Alan Türkçesi
303
Bu dersin amacı, öğrencileri özel alan Türkçesi konusunda bilinçlendirerek, farklı meslek ve iş
alanlarında gerekli olan Türkçe sözcük, terim ve kavramları tanıtmaktır.
YDT 719 Yabancı Dil Olarak Türkçede Sözcelem ve Edimbilim Kuramları
303
Sözcelem ve edimbilim temel kuram ve ilkelerinin incelenmesi; bu alanların Türkçe öğretimine
katkısının tartışılmasıdır.
YDT 720 Türkçe Söylem Türlerinin Ders Malzemesi Olarak Kullanımı II
303
Başta kitle iletişim araçlarında yer alan söylemler olmak üzere çeşitli söylemlerin dil yapısı, söz
değeri ve kültürel içerikleri açısından incelemek ve bu söylemlerden hareketle İleri düzey Yabancı
Dil Olarak Türkçe derslerinde kullanılabilecek ders malzemeleri hazırlatmak ve uygulatmak.
YDT 721 Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Teknoloji Kullanımı
303
Dil eğitiminde teknolojik desteklerin; bilgisayar kullanımı, bilgisayar yazılım ve programlarının
geliştirilmesi vb kazandırılması. Uzaktan dil öğretimi uygulamalarının incelenmesi.
YDT 723 Türkçe Yazınsal Metinlerde Biçem İncelemesi I
303
Bu dersin amacı, Türkçe yazınsal metinlerinden yola çıkarak, yazının dilin gelişmesini nasıl
etkilediği incelemek; dil ve biçem üzerine yapılan saptamaların dil öğretimine katkısını
araştırmaktır.
YDT 724 Türkçe Yazınsal Metinlerde Biçem İncelemesi II
303
Bu dersin amacı, Türkçe yazınsal metinlerinden yola çıkarak, yazının dilin gelişmesini nasıl
etkilediği incelemek; dil ve biçem üzerine yapılan saptamaların dil öğretimine katkısını
araştırmaktır.
YDT 725 Türkçe Söylem Türlerinin Ders Malzemesi Olarak Kullanımı I
303
Söylem kavramını ve çeşitli söylem türlerini tanıtmak; Çeşitli söylemlerden hareketle başlangıç
düzeyi ve orta düzey Yabancı Dil Olarak Türkçe derslerinde kullanılabilecek ders malzemeleri
hazırlatmak ve uygulatmak.
YD7 726 Doktora Yeterliliğe Hazırlık
042
Öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşan doktora yeterlik sınavına hazırlanması için
gerekli etkinlikleri tamamlaması.
Download

Dersler ve Kur Tanımları