ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Belma HAZNEDAR
Adres:
Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
34342, Bebek, İstanbul-Türkiye
E-posta:
[email protected]
Öğrenim Durumu:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Doçentlik
Bölüm/Program
Yabancı Diller Eğitimi
Dilbilim Bölümü
Dilbilim Bölümü
Dilbilim
Üniversite
Hacettepe Üniversitesi
Durham Üniversitesi, İngiltere
Durham Üniversitesi, İngiltere
Boğaziçi Üniversitesi
Yıl
1989
1992
1997
2009
1992-1997
Doktora derecesi: Durham Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, İngiltere. Tez başlığı:
“Child Second Language Acquisition of English: A Longitudinal Case Study of
a Turkish-speaking Child” 358 s, 1997.
Danışman: Prof. Dr. Bonnie D. Schwartz (Doktora çalışmam süresince
İngiltere’nin Durham Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen Hawaii Üniversitesi’nde
(ABD) çalışmaktadır).
1991-1992
Yüksek Lisans derecesi: Durham Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, İngiltere.
Tez başlığı: A critical look at the curriculum development in natolian High Schools
in Turkey. 1992.
Danışman: Prof. Dr. Martha Young-Scholten (Yüksek lisans çalışmam süresince
İngiltere’nin Durham Üniversitesi’nde görev yaptı. Halen Newcastle Üniversitesi
(İngiltere) İngiliz Dili ve Dilbilimi Bölümü’nde çalışmaktadır.
1985-1989
Lisans derecesi: Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi.
Görevler:
Görev
Unvanı
Dr.Öğr.Gör.
Yar.Doç.
Doç.
Görev Yeri
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Yıl
1998-1999
1999-2009
5 Ocak 2009
1 /23
Özgeçmiş
Doç. Dr. Belma Haznedar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını İki dillilik ve
Erken Çocukluk Döneminde İkinci Dil Edinimi alanında İngiltere’de Durham Üniversitesi
Dilbilim Bölümü’nde tamamlayarak, 1998 yılında Türkiye’ye dönmüştür. Halen Boğaziçi
Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde görev yapmakta olan Dr.
Haznedar’ın son yıllardaki çalışmaları, anadil edinimi, eşzamanlı ve ardışık ikidillilik ile
çocuklara erken yaşta dil öğretimi konularına odaklanmıştır. Ekte sunulan Google Akademik
verilerinde görüleceği gibi, çalışmalarına bugüne kadar 700’ün üzerinde araştırmacı
tarafından atıfta bulunulmuştur.
Kasım 2005 ile Haziran 2006 tarihleri arasında, davetli öğretim üyesi olarak, İngiltere’de
Newcastle Üniversitesi, İngiliz Dili ve Dilbilim Bölümü’nde ve Almanya’da Hamburg
Üniversitesi,
Çokdillilik
ve
Çok
Kültürlülük
Araştırma
Merkezi’nde
(Research
centre 538: Multilingualism) seminerler vermiştir. Uzun süreli araştırma iznini kullandığı bu
dönemde, Iowa Üniversitesi Dilbilim Bölümü öğretim üyesi Dr. Elena Gavruseva ile
geliştirmiş olduğu kitap önerisi John Benjamins yayınevi tarafından kabul edilmiş ve Current
Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative Perspective başlıklı kitap,
Haziran 2008 ‘de John Benjamins tarafından yayınlanmıştır. Yabancı dil eğitimi alanında ise,
kuramsal bilginin uygulamasına dönük olarak yaptığı çalışmalar sonucu, 2010 yılında Gazi
Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. H. Hande Uysal ile birlikte editörlüğünü yaptığı ve Anı
Yayıncılık tarafından yayınlanan kitabın başlığı Handbook for Teaching Foreign Languages
to Young Learners in Primary Schools’dur. Belma Haznedar’ın anadil edinimi ve ikidillilik
alanında sürdürdüğü çalışmalarına, son dönemde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi
Yrd. Doç. Dr. F. Nihan Ketrez ile birlikte geliştirdiği ve John Benjamins tarafından kabul
edilip 4 Şubat 2014 tarihinde kontratı imzalanan ‘Acquisition of Turkish in childhood’ başlıklı
kitap önerisi eklenmiştir. Ayrıca, ikidillilik ve çocuklara dil öğretimi alanında yürütmüş
olduğu BAP ve TÜBİTAK projelerine ek olarak, son dönemde bilimsel katkıları arasında
İlköğretim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nalan Babür ve araştırma ekibiyle birlikte
Türkçe’de ilk kez geliştirilen ‘Kelime Okuma Bilgisi Testleri’ (KOBİT) ve bu testlerin temel
oluşturduğu lisansüstü tez çalışmaları sayılabilir.
Dr. Belma Haznedar, son on yıldan bu yana, Second Language Research, Language Learning
ve Applied Psycholinguistics gibi uluslararası atıf dizininde yer alan dergilerde hakem ve
yayın kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Doç. Dr. Belma Haznedar, ayrıca, Kasım
2 /23
2008’de COST Action "Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns
and the Road to Assessment’ başlıklı bir Avrupa Birliği projesine davet edilmiştir. 2013 yılı
Mayıs ayında sona eren proje kapsamında aralarında Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere,
İsveç, Norveç, Polonya ve Türkiye gibi yaklaşık 30 farklı ülkeden araştırmacının katkıda
bulunduğu ve neredeyse Avrupa’da konuşulan tüm dil bileşenlerinin incelendiği projede iki
Türkiye temsilcisinden biri olarak yürütme kurulunda görev yapmış ve normal gelişim
gösteren tek dilli ve ikidilli çocuklardan veriler toplamıştır. Son olarak, 16 Mayıs 2014 tarihi
itibarı ile Nalan Babür ve Gülcan Erçetin ile birlikte, ‘European Literacy Network’ başlıklı
yeni bir COST Action projesine davet edilmiş bulunmaktadır.
Araştırma ve ilgi alanları
Çocukta ana dil edinimi
Erken çocukluk döneminde ikinci dil edinimi
Eşzamanlı ikidillilik
Çocuklara yabancı dil öğretimi
I. ULUSLARARASI YAYIN VE ETKİNLİKLER
A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN
MAKALELER
1. Haznedar, B. (2013). Child second language acquisition from a generative
perspective. Linguistic Approaches to Bilingualism, 3 (1), 26-47.
(Uluslararası hakemli dergi)
2. Haznedar, B. (2010). Transfer at the syntax-pragmatics interface: pronominal subjects
in bilingual Turkish. Second Language Research, 26 (3), 355-378.
(SSCI’te taranmaktadır)
3. Haznedar, B. (2007). The acquisition of tense-aspect in child L2 English. Second
Language Research, 23 (4), 383-417.
(SSCI’te taranmaktadır)
4.
Haznedar, B. (2003). The status of functional categories in child second language
acquisition: evidence from the acquisition of CP. Second Language Research, 19 (1),
1-41.
(SSCI’te taranmaktadır)
5.
Haznedar, B. (2001). The acquisition of the IP system in child L2 English. Studies in
Second Language Acquisition, 23 (1), 1-39.
(SSCI’te taranmaktadır)
6. Haznedar, B. Morphosyntactic properties of simultaneous bilingualism: Simultaneous
acquisition of English and Turkish. International Journal of Bilingualism. (Kabul
edildi. Baskıda).
(SSCI’te taranmaktadır)
3 /23
B. ULUSLARARASI
KİTAPLAR
YAYINEVLERİ
TARAFINDAN
BASILAN
1. Haznedar, B. & Ketrez, F. N. Acquisition of Turkish in Childhood. Amsterdam: John
Benjamins. (2015 yılında Trends in Language Acquisition Research Series’inde
basılmak üzere kabul edildi. Bknz. John Benjamins yayınevi ile 4 Şubat 2014
tarihinde imzalanan kontrat. Tahmini yayım tarihi: Mart 2015)
2.
Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2008). Current Trends in Child Second Language
Acquisition: A Generative Perspective, 363 sayfa. Amsterdam: John Benjamins.
C. ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAP
BÖLÜMLERİ
1. Haznedar, B. (2014). Cognitive and Linguistic Aspects of Learning a Second
Language in the Early Years. S. Mourão & M. Lourenço (Haz.), Early Years Second
Language Education: International Perspectives on Theory and Practice, 14-28.
Routledge Research in Early Childhood Education Series. Abingdon, Oxford:
Routledge.
2. Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2013). Childhood second language acquisition. J.
Herschensohn & M. Young-Scholten (Haz.), The Cambridge Handbook of Second
Language Acquisition, 338-352. Cambridge: Cambridge University Press.
3. Haznedar, B. (2012). Perspectives in preservice education of English language
teachers in Turkish primary schools. Y. Bayyurt & Y. Bektaş-Çetinkaya (Haz.),
Research perspectives on teaching and learning English in Turkey: Policies and
practices, 39-57. Frankfurt: Peter Lang.
4.
Haznedar, B. & E. Gavruseva. (2008). Recent perspectives in child second language
acquisition. Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative
Perspective, B. Haznedar & E. Gavruseva (Haz.), 3-16. Amsterdam: John Benjamins.
5.
Geçkin, V. ve Haznedar, B. (2008). The morphology/syntax interface in child L2
acquisition: Evidence from verbal morphology. Current Trends in Child Second
Language Acquisition: A Generative Perspective, B. Haznedar & E. Gavruseva (Haz.),
237-267. Amsterdam: John Benjamins.
6.
Haznedar, B. (2006). Persistent problems with case morphology in L2 acquisition.
Interfaces in Multilingualism: Acquisition and Representation. Hamburg Studies
in Multilingualism 4, L. Conxita (Haz.), 179–206. Amsterdam: John Benjamins.
D. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE
BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER
1.
Haznedar, B. (2007). Crosslinguistic influence in Turkish-English bilingual first
language acquisition: The overuse of subjects in Turkish. Proceedings of the 2nd.
Conference on Generative Approaches to Language Acquisition North America
4 /23
(GALANA), Belikova, L. Meroni & M. Umeda (Eds.), 124-134. Somerville, MA:
Cascadilla Press.
2.
Haznedar, B. (2006). Is there a relationship between inherent aspect of predicates
and their finiteness in child L2 English? Working Papers in Multilingualism Series, L.
Pietsch (Eds.), 1-36. Sonderforschungsbereich 538/Universität Hamburg.
3.
Haznedar, B. (2003). Missing Surface Inflection in Adult and Child L2 Acquisition.
Proceedings of the 6th Generative Approaches to Second Language Acquisition
Conference: L2 Links, J.M. Liceras, H. Zobl, & H. Goodluck (Eds.), 140-149.
Somerville, MA: Cascadilla Press.
4.
Haznedar, B. (2001). The acquisition of the CP system in child second language
acquisition. Proceedings of Boston University Conference on Language Development
25, A. H.-J. Do, L. Domínguez, & A. Johansen (Eds.), 331-342. Somerville, MA:
Cascadilla Press.
5.
Haznedar, B. (1997). L2 acquisition by a Turkish-speaking child: Evidence for L1
influence. Proceedings of Boston University Conference on Language Development
21, E. Hughes, M. Hughes & A. Greenhill (Eds.), 245-256. Somerville, MA:
Cascadilla Press.
6.
Haznedar, B. ve B.D. Schwartz (1997). Are there Optional Infinitives in Child L2
Acquisition. Proceedings of Boston University Conference on Language Development
21, E. Hughes, M. Hughes & A. Greenhill (Eds.), 257-268. Somerville, MA:
Cascadilla Press.
E. ULUSLARARASI KONFERANSLARDA SUNULAN VE ÖZETİ
BASILAN BİLDİRİLER
1.
Babür, N., Haznedar, B., Sönmez, E. (2014). Learning how to spell in Turkish. 17th
International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17), 3-5 Eylül 2014, Rouen
Üniversitesi, Rouen, Fransa.
2.
Özata, H., Haznedar, B., Babür, N. (2014). Reading acquisition in early
bilingualism: Evidence from reading skills of Turkish-English sucssessive bilingual
children. 17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17), 3-5 Eylül
2014, Rouen Üniversitesi, Rouen, Fransa.
3.
Haznedar, B. (2014). I. Uluslararası Avrupa’da İkidilli Türklerin Anadili Eğitimi
Çalıştayı. 21-23 Şubat 2014, Kopenhag Üniversitesi, Kopenhag, Danimarka.
4.
Haznedar, B. (2013). Baden-Württemberg (Almanya) Eyaleti Eğitim Bakanlığı ve
Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi’nin davetiyle Ludwigsburg Üniversitesi ile
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü arasındaki ‘Migration and Intercultural Competence
as Pedagogical and Methodological Responsibilities başlıklı proje toplantısına
sunulan bildiri. 17-19 Kasım 2013. Stuttgart, Almanya.
5.
Erkman, F., Caner, A., Haznedar, B., Tutak, F. Seggie, N., Sart, G., Özdemir, N.,
Yorgancılar, N., Akcan, S., Göl-Güven, M. (2013). Yurt idare ve hizmet personelinin
5 /23
deneyimleri: Yurtta yaşam ve çalışma ortamları. Istanbul 2013 Dünya Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Kongresi, 8-11 Eylül 2013, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,
Türkiye.
6.
Haznedar, B. (2013). From theory to practice: Implications for dynamic young
learners’ classrooms. 6. Fatih Uluslararası English Language Teaching (FELT)
Konferansı, 18 Mayıs 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul.
7.
Karataş, N.B. & Haznedar, B. (2012). The nature and direction of phonological
cross-language transfer in a multilingual setting. The European Second Language
Association Conference (EUROSLA 22), 5-8 Eylül 2012, Adam Mickiewicz
Üniversitesi, Poznań, Polonya.
8.
Haznedar, B. (2012). Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project
(COST-ACTION ISO-804, ‘Language Impariment in a multilingual society:
Linguistic patterns and the road to assessment’) başlıklı Avrupa Birliği projesinin
sonbahar toplantısı. Padova Üniversitesi, 19-21 Eylül 2012, Padova, İtalya.
9.
Haznedar, B. (2012). Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project
(COST-ACTION ISO-804, ‘Language Impariment in a multilingual society:
Linguistic patterns and the road to assessment’) başlıklı Avrupa Birliği projesinin
bahar toplantısı. Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities
(BBAW), 14-16 Mayıs 2012, Berlin, Almanya.
10. Haznedar, B. (2011). Bilingual Specific Language Impairment (BISLI) project
(COST-ACTION ISO-804, ‘Language Impariment in a multilingual society:
Linguistic patterns and the road to assessment’). Anadolu University, 25-27 May
2011, Eskişehir, Turkey.
11. Haznedar, B. (2011). COST-ACTION ISO-804. Bilingual Specific Language
Impairment (BISLI) project’ (COST-ACTION ISO-804, ‘Language Impariment in a
multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment’) başlıklı Avrupa
Birliği projesi. Güz toplantısı, 28-30 Kasım 2011, Malta.
12. Haznedar, B. (2010). Acquisition of subjects and verbal morphology in bilingual
English and Turkish. 15th. International Conference on Turkish Linguistics (15.
Uluslararası Türk Dilbilim Kurultayı), 20-22 Ağustos, 2010, Szeged, Macaristan.
13. Haznedar, B. (2010). Bilingualism in the early years. 2nd International Early years
Conference, International Pre-school plus, 27 Mart 2010, Çevre Okulları, İstanbul.
14. Haznedar, B. (2010). L2 acquisition in typically developing children: Implications
for SLI. EU Proje toplantısı, COST Action ISO804. Language Impariment in a
multilingual society: Linguistic patterns and the road to assessment. 26-28 Mayıs
2010. The Newcastle Üniversitesi, Newcastle, İngiltere.
15. Özdemir, F. & Haznedar, B. (2009). Literacy development in child second language
acquisition. ISB7 International Symposium on Bilingualism, 8-11 Temmuz 2009,
The Utrecht Institute of Linguistics OTS (UiL OTS), Utrecht University, Hollanda.
16.
Haznedar, B. (2007). The acquisition of overt subjects in English: Evidence from an
English-Turkish bilingual child. ISB6 The 6th International Symposium on
Bilingualism, 30 Mayıs- 2 Haziran 2007, Hamburg Üniversitesi, Hamburg, Almanya.
6 /23
17.
Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic interference in Turkish-English bilingualism:
Evidence from the overuse of subjects. The European Second Language Association
Conference (EUROSLA 16), 13-16 Eylül 2006, Antalya, Türkiye.
18.
Geçkin, V. ve Haznedar, B. (2006). The acquisition of the English article system:
Evidence from Turkish learners. The European Second Language Association
Conference (EUROSLA 16), 13-16 Eylül 2006, Antalya, Türkiye.
19.
Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic interference in the bilingual acquisition of
Turkish and English: The overuse of subjects in bilingual Turkish. Generative
Approaches to Language Acquisition, North America (GALANA II), 17-19 Ağustos
2006, McGill University, Montreal, Kanada.
20.
Haznedar, B. (2005). Does aspect matter in child L2 acquisition? Revisiting the
relationship between inherent aspect of predicates and their finiteness in child L2
acquisition of English. Generative Approaches to Language Acquisition (GALA
2005), 8-10 Eylül 2005, Universitá degli Studi di Siena, Siena, İtalya.
21.
Haznedar, B. (2005). Persistent problems with inflectional morphology in child L2
acquisition. International Colloquium on Interaction of Language Components in
Bilingual Acquisition, Hamburg Üniversitesi, 8 – 9 Nisan 2005.
22.
Haznedar, B. (2004). Curriculum Decisions in Türkiye. IATEFL-TESOL-TÜBA,
3rd Joint International ELT Conference, Theory and Practice of TESOL, 11-13
Haziran 2004, Trakya Üniversitesi, Edirne, Türkiye.
23.
Haznedar, B. (2003). Primary language teaching and teacher education, Hawai’i
International Conference on Education, 7-10 Ocak 2003, Honolulu, Hawai’i,
Amerika Birleşik Devletleri.
24.
Haznedar, B. (2003). Early foreign language learning and teacher education in
Turkey. The Third International ELT Research Conference: Languages for Life,
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2003, Çanakkale, Türkiye.
25.
Haznedar, B. (2002). Teaching English to young children and teacher education.
INGED, TESOL and ETAI Conference, Interchanges and Exchanges: Current
Trends in ELT, Middle East Technical Üniversitesi, 11-13 Ekim 2002, Ankara,
Türkiye.
Haznedar, B. (2002). Missing Inflection in Child and Adult L2 Acquisition, the 6th
Generative Approaches to Second Language Acquisition (GASLA VIII), University
of Ottawa, 26-28 Nisan 2002, Ottawa, Kanada.
26.
27.
Haznedar, B. (2000). Functional Categories in Child L2 English, the 25th Annual
Boston University Conference on Language Development, Boston University, 3-5
Kasım 2000, Boston, Amerika Birleşik Devletleri.
28.
Haznedar, B. (2000). The Status of the CP in Child L2 Acquisition, Second
Language Research Forum (SLRF), University of Wisconsin, at Madison, 7-10 Eylül
2000, Madison, Amerika Birleşik Devletleri.
29.
Haznedar, B. (1998). Functional Categories in Child L2 Acquisition of English: The
Acquisition of the IP System, the Generative Approaches to Second Language
7 /23
Acquisition (GASLA IV) University of Pittsburgh, 25-27 Eylül 1998, Pittsburgh,
Amerika Birleşik Devletleri.
30. Haznedar, B. and Schwartz, B.D. (1997). Optional Infinitives in Child L1 Acquisition
vs. Optional Uninflection in Child L2 Acquisition, the European Second Language
Association (EUROSLA) 7th Annual Conference, Universitat Pompeu Fabra, 22-24
Mayıs 1997, Barcelona, İspanya.
31. Haznedar, B. (1996). Turkish L1 Influence in Child L2 acquisition of English, the 7th
International Congress for the Study of Child Language, Bogazici University, 14-19
Haziran 1996, Türkiye.
32. Haznedar, B. (1996). L2 Acquisition by a Turkish-speaking Child: Evidence for L1
Influence, the 21st Annual Boston University Conference on Language Development
(BUCLD), Boston University, 1-3 Kasım 1996, Amerika Birleşik Devletleri.
33. Haznedar, B. & B.D. Schwartz (1996). Optional Infinitives in Child L2 Acquisition:
Really, the 21st Annual Boston University Conference on Language Development
(BUCLD), Boston University, 1-3 Kasım 1996, Amerika Birleşik Devletleri.
34. Haznedar, B. (1995). Acquisition of English by a Turkish Child: On the development
of VP and negation, the Language Acquisition Research Symposium (LARS),
Universiteit Utrecht, 9-11 Mayıs 1995, Hollanda.
F. ULUSLARARASI DAVETLİ KONUŞMALAR VE ZİYARETLER
1.
Haznedar, B. (2014). Remarks on multilingual education. Umea Üniversitesi
tarafından düzenlenen ‘Symposium on multilingual education and multilinguals in
education: Perspectives from Turkey and Sweden’ sempozyumunda davetli
tartışmacı, 9 Mayıs 2014. İsveç Konsolosluğu, İstanbul.
2. Haznedar, B. (2013). Second language acquisition in young children. 9th METU
International Postgraduate Conference on Linguistics and Language Teaching, 14-15
Aralık 2013, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
3.
Haznedar, B. (2013). Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim Bakanlığı’nın Boğaziçi
Üniversitesi ile kurmayı amaçladığı ikili ilişkiler çerçevesinde 7-8 Nisan 2013
tarihlerinde Heidelberg Üniversitesi Eğitim Bölümü ile Ludwigsburg Eğitim
Üniversitesi’ne heyet olarak yapılan akademik ziyaret. Nitekim, bu ziyaretleri
takiben Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi arasında bir
protokol imzalanmışıtr. Ludwigsburg Eğitim Üniversitesi ile Yabancı Diller Eğitimi
Bölümü, ‘Migration and interculturality as a pedagogical responsibility’ başlıklı bir
proje çalışmasına başlamıştır.
4.
Haznedar, B. (2012). A comparative study of exhaustive Wh-questions in
monolingual and bilingual children. Goethe Universitat Frankfurt am Main, 25-29
Mart, 2012. Frankfurt, Almanya. (Prof. Petra Schulz’un daveti)
5.
Haznedar, B. (2012). Workshop on e-prime. 1-2 Aralık 2012. University of
Reading, İngiltere (Prof. Theo Marinis’in daveti).
8 /23
6.
Göksel, A ve Haznedar, B. (2007). Turkish Compounds, (MorboComp Project).
Davetli konuşmacı, Bologna Üniversitesi, Italya, 13 Nisan 2007.
7.
Haznedar, B. (2006). The acquisition of tense-aspect in child L2 English. Davetli
konuşmacı, Research Center for English and Applied Linguistics, University of
Cambridge, İngiltere, 2 Haziran 2006.
8.
Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic influence in the bilingual acquisition of
Turkish and English. Evidence from the overuse of subjects in bilingual Turkish.
Davetli konuşmacı, The University of Newcastle Upon Tyne, School of English
Literature, Language and Linguistics, İngiltere, 17 Mayıs 2006.
9.
Haznedar, B. (2006). Crosslinguistic interference in Turkish-English bilingual first
language acquisition: The overuse of subjects in bilingual Turkish. Davetli
konuşmacı Universität Hamburg, Center for Multiculturalism and Multilingualism,
9 Şubat 2006, Hamburg, Almanya.
10. Haznedar, B. (2006). Morphological variability in Case marking: Evidence from
early Turkish. Davetli konuşmacı Universität Hamburg, Center for Multiculturalism
and Multilingualism, 3 Şubat 2006, Hamburg, Almanya.
11. Haznedar, B. (2006). Is there a relationship between inherent aspect of predicates
and their finiteness in child L2 English? Davetli konuşmacı Universität Hamburg,
Center for Multiculturalism and Multilingualism, 26 Ocak 2006, Hamburg, Almanya.
12. Haznedar, B. (2005). Persistent problems with inflectional morphology in child L2
acquisition. Davetli konuşmacı, The International Colloquium on Interaction of
Language Components in Bilingual Acquisition, Universität Hamburg, Almanya, 8 –
9 Nisan 2005.
II. ULUSAL YAYIN VE ETKİNLİKLER
A. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANMIŞ DERGİ
MAKALESİ
1. Haznedar, B. (2014). Morphological variability in early Turkish: Evidence from case
marking. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Dil Olarak Türkçe Araştırmaları Dergisi
(HÜYDOTAD), 1, 75-109. Hacettepe Üniversitesi Yayınları. ISSN No: 2148-1970.
2. Babür, N., Haznedar, B., Erçetin, G., Özerman, D. & Erdat-Çekerek, E. (2013).
Türkçe'de Kelime Okuma Bilgisi Testi'nin (KOBİT) Geliştirilmesi. Boğaziçi
Üniversitesi Eğitim Dergisi, 28 (2), 2-21.
3. Özdemir, F., Haznedar, B. & Babür, N. (2013). The development of reading in early
bilingualism: Evidence from Turkish-child L2 learners of English. Boğaziçi University
Journal of Education, 29 (1), 9-34.
4. Haznedar, B. (2012). Türkiye’de yabancı dil öğretimi: İlköğretim yabancı dil
programı. Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi, 21 (2), 15-28.
9 /23
5. Fridman, I. & Haznedar, B. (2012). Immediate and long-term effects of form-focused
instruction in the learning of English relative clauses by Turkish EFL learners.
Boğaziçi University Journal of Education, 21 (1), 35-53.
B. ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAP
1. Haznedar, B. & Uysal, H.H. (2010). Handbook for Teaching Foreign Languages to
Young Learners in Primary Schools. 323 sayfa. Ankara: Anı Yayıncılık. (Bu kitabın
Mayıs 2013’te ikinci baskısı yapılmıştır)
C. ULUSAL YAYINEVLERİ TARAFINDAN BASILAN KİTAP
BÖLÜMLERİ
1. Haznedar, B. (2014). Language acquisition in young children. Linguistics for English
Language Teaching. A. Sarıçoban (Haz.), 181-205. Ankara: Anı Yayıncılık.
2. Haznedar, B. (2010). From theory to practice: Implications of theoretical child L2
acquisition research for young learners. B. Haznedar & H. H. Uysal (Haz.), Handbook
for Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools, 43-66.
Ankara: Anı Yayıncılık.
3. Haznedar, B. (2010). A Story-Based Methodology for Young Learners. B. Haznedar
& H. H. Uysal (Haz.), Handbook for Teaching Foreign Languages to Young Learners
in Primary Schools, 253-276. Ankara: Anı Yayıncılık.
4. Haznedar, B. & Uysal, H.H. (2010). Embracing theory and practice in teaching
languages to young learners. B. Haznedar & H. H. Uysal (Eds.), Handbook for
Teaching Foreign Languages to Young Learners in Primary Schools, 1-22. Ankara:
Anı Yayıncılık.
D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ
KİTABINDA (PROCEEDINGS) BASILAN BİLDİRİLER
1. Karataş, N. B. & Haznedar, B. (2013). Çokdilli ortamlarda diller arası etkileşim:
Ortografik/sesbilimsel etkileşimin doğası ve yönü. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı
Bildirileri. N. Baykal, K. Büyükkarcı & G. Ulusoy (Haz.), 38-44. Isparta: Süleyman
Demirel Üniversitesi Yayınları.
2. Haznedar, B. (2013). Türkçe’de çoklu soruların edinimi. 26. Ulusal Dilbilim
Kurultayı Bildirileri. N. Baykal, K. Büyükkarcı & G. Ulusoy (Haz.), 105-112. Isparta:
Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları.
3. Özata, H., Haznedar, B. & Babür, N. (2012). İkidilli çocuklarda okuma edinimi ve ses
farkındalığı ilişkisi. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. H. Çubukçu, N. F. Türkay,
D. Sucak, E. Altunkol, Ö. Akyol, E. Uçar (Haz.), 172-183. Adana: Çukurova Üniversitesi
Yayınları.
4. Haznedar, B. (2011). İngilizce ve Türkçe’nin eşzamanlı ediniminde biçimbilimsel ve
sözdizimsel özellikler. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ç. Sağın-Şimşek ve
Ç. Hatipoğlu (Haz.), 423-433. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
10 /23
5. Özdemir, F. & Haznedar, B. (2011). İkidilli çocuklarda okuma edinimi. 24. Ulusal
Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Ç. Sağın-Şimşek ve Ç. Hatipoğlu (Haz.), 221-232.
Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yayınları.
6. Haznedar, B. (2008). İkidillilikte dillerarası etkileşim. XXI. Ulusal Dİlbilim Kurultayı
Bildirileri. Y. Aksan ve M. Aksan (Haz.), 216-224. Mersin: Mersin Üniversitesi
Yayınları.
7. Haznedar, B. (2008). Üniversitelerde hizmet öncesi eğitim ve çocuklara yabancı dil
öğretimi. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Bildirileri, 467-476.
Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
8. Göksel, A. ve Haznedar, B. (2008). Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı
çalışması. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri. Y. Aksan ve M. Aksan (Haz.),
362-374. Mersin: Mersin Üniversitesi Yayınları.
9. Haznedar, B. (2004) Okul öncesinde ikinci dil öğrenimi’ Okul Öncesi Eğitim. N.
Moroğlu (Haz.), 30-52. İstanbul: ALKEV (Alman Liseliler Kültür ve Eğitim Vakfı)
Yayınları.
10. Haznedar, B. (2003). ‘Neden erken yaşta yabancı dil eğitimi’. Türk Eğitim Sisteminde
Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite Arayışları, İrfan Erdoğan (Haz.), 119-130. İstanbul:
Özel Okullar Derneği Yayınları.
E. ULUSAL KONFERANSLARDA SUNULAN VE ÖZETİ BASILAN
BİLDİRİLER
1.
Babür, N., Sönmez, E. & Haznedar, B. (2014). Türkçe’de yazma süreçlerinin
incelenmesi. 28. Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2014, Sakarya Üniversitesi, Sakarya,
Türkiye.
2.
Haznedar, B. (2013). Türkiye’de yabancı Dil Eğitimi. TOBB 5. Eğitim Kongresi
Yabancı Dil Öğretimi, 29-30 Kasım 2013, Ankara, Türkiye.
3.
Haznedar, B. (2013). Türkçe’de çoklu sorular ve edinim evreleri. 27. Ulusal
Dilbilim Kurultayı, 2-4 Mayıs 2013, Antalya, Türkiye.
4.
Karataş, N.B. & Haznedar, B. (2012). Çokdilli ortamlarda dillerarası etkileşim:
Sesbilimsel etkileşimin doğası ve yönü. 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 24-26 Mayıs
2012. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta, Türkiye.
5.
Haznedar, B. (2012). Türkçe’de çoklu soru adıllarnın edinimi. 26. Ulusal Dilbilim
Kurultayı, 24-26 Mayıs 2012. Süleyman Demirel Üniversitesi. Isparta, Türkiye.
6.
Özata, H., Haznedar, B. & Babür, N. (2011). İkidilli çocuklarda okuma edinimi ve
ses farkındalığı ilişkisi’. 25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 5-7 Mayıs 2011, Çukurova
Üniversitesi, Adana.
7.
Haznedar, B. (2010). İngilizce ve Türkçe’nin Eşzamanlı Ediniminde Biçimbilgisel
ve Sözdizimsel Özellikler. 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2010. Ankara.
8.
Özdemir, F. ve Haznedar, B. (2010). İkidilli çocuklarda okuma edinimi. 24. Ulusal
Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 17-18 Mayıs 2010. Ankara.
9.
Babür, F.N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E., (2009). Çocuklarda okuma
bozukluğu/güçlüğü: 6-11 yaş grubu çocuklar için okuma testlerinin geliştirilmesi. 5.
11 /23
Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 30 Nisan-2 Mayıs, 2009, Kuşadası,
Aydın.
10. Babür, F.N., Haznedar, B., Erdat-Çekerek, E., Erçetin, G., ve Özerman, D. (2009).
Çocuklarda okuma güçlüğü: kelime okuma testlerinin geliştirilmesi. 19. Ulusal Özel
Eğitim Kongresi, 22-24 Ekim 2009, Marmaris, Aydın.
11.
Haznedar, B. (2007). Üniversitelerde hizmet öncesi eğitim ve çocuklara yabancı dil
öğretimi. Hizmet Öncesi eğitim ve çocuklara yabancı dil öğretimi. Türkiye’de
Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. 22-23 Kasım 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara.
12.
Haznedar, B. (2007). İkidillilikte dillerarası etkileşim. XXI. Ulusal Dilbilim
Kurultayı, 11-12 Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye.
13.
Göksel, A. ve Haznedar, B. (2007). Türkçe Tamlamaların Yapısı – Bir Veri Tabanı
Çalışması. XXI. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 11-12 Mayıs 2007, Mersin Üniversitesi,
Mersin, Türkiye.
14.
Haznedar, B. (2007). İkidillilik ve dillerarası etkileşim: İngilizce ve Türkçe’nin
eşzamanlı edinimi. IV. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 3-5 Mayıs
2007, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
15.
Haznedar, B. (2005). Anadil ediniminde morfolojik sorunlar. 2. Ulusal Konuşma ve
Dil Bozuklukları Konferansı, 2-4 Haziran 2005, Ankara, Türkiye.
16.
Haznedar, B. (2005). Implications of Second Language Acquisition Research:
Primary Foreign Language Curriculum in Turkey. Reflecting on Insights from ELT
Research Conference, 26-28 Mayıs 2005, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi,
Çanakkale, Türkiye.
17.
Haznedar, B. (2004). Okul-öncesinde ikinci dil öğrenimi. Okul Öncesi Eğitim
Semineri. ALKEV, Alman Lisesi, 30 Mart 2004, İstanbul, Türkiye.
18.
Yenici, E. ve Haznedar, B. (2004). Why should we use stories with young learners?
8th ELT conference, Kültür Üniversitesi, 3 Nisan 2004. İstanbul, Türkiye.
19.
Haznedar, B. (2002). Çocukta ikinci dil egitimi: Sorunlar, çözümler, Erken
Çocukluk Egitimi Kongresi (Child second language learning: Problems, solutions.
Early Childhood Education Congress), 3-5 Mayıs 2002, İstanbul, Türkiye.
F. ULUSAL DAVETLİ KONUŞMALAR VE ZİYARETLER
1. Haznedar, B. (2014). İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarının işleyişi,
sorunları ve çözüm önerileri’ çalıştayında davetli konuşmacı, 30 Mayıs 2014,
Amasya Üniversitesi, Amasya.
2.
Haznedar, B. (2009). İkinci dil ediniminde bireysel farklılıklar. Özel Amerikan
Robert Lisesi, Okulda Psikanaliz II Sempozyumu ‘Okul ve Dil’, davetli konuşmacı,
14 Şubat 2009, İstanbul.
3.
Haznedar, B. (2009). Erken yaşta yabancı/ikinci dil edinimi. Özel Yüzyıl Işıl Eğitim
Kurumları 9. Okulöncesi Bilgi Paylaşım Platformu, davetli konuşmacı, 22 Mart
2009, İstanbul.
4.
Haznedar, B. (2009). Öğretmen eğitimi ve çocukta ikinci dil edinimi. Yabancı Dil
Öğretmenlerinin Özel Alana Yeterlikleri Paneli, davetli konuşmacı, 8 Mayıs 2009,
Muğla Üniversitesi, Muğla.
5.
Haznedar, B. (2003). Yabancı Dil Eğitiminde yeni yöntemler ve yaklaşımlar: Erken
yaşta yabancı dil eğitimi ve öğretim yöntemleri Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde
12 /23
Türk Eğitim sisteminde Yabancı Dil Eğitimi ve Kalite arayışları’ sempozyumu 4-6
Şubat 2003, Antalya, Turkey.
6.
Haznedar, B. (2002). Current issues in child L2 acquisition. Invited talk given at
INGED and QUELT, Kocaeli Üniversitesi, 11 Mayıs 2002, Kocaeli, Turkey.
G. DİĞER YAYINLAR (ELEKTRONİK/MEB KAYNAKLI)
1. Erkman, F., Sart, G., Özdemir, N., Göl-Güven, M., F. Seggie, N., Akcan, S., Caner,
A., Haznedar, B., Tutak, F. (2014). Kız yurtlarında gelişim odaklı yaşam alanı
oluşturma projesi için ihtiyaç analizi. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi. ISBN 978-605395-465-1.
2. Demirel, Ö., Çakır, A., Sevil, N., Egel, İ., Yüksel, G., Haznedar, B., Toklu, O.,
Bükel, İ., Daloğlu, A. (2009). Common European Framework of Reference for
Languages (CERF, Francis Goullier). Ankara: Ministry of Education Publications
(Çeviri komisyonu üyesi).
3. Haznedar, B. (2009). Remarks on foreign language education policies in Turkey: A
critical evaluation of primary English textbooks. (internetten ulaşılabilir)
III. ATIFLAR (1997 – Ağustos 2014)
Toplam atıf sayısı: Kasım 2014 itibarıyla çalışmalarıma 700’ün üzerinde çalışmada
atıfta bulunulmuştur. Son beş yılda (2009-2013 arasında) yayınlarıma yapılan atıf
sayısı 350’nin üzerindedir. (Atıflar için bknz. Google Akademik)
URL: http://scholar.google.com/citations?user=bAEsFDYAAAAJ&hl=en
ATIFLARIN YAYINLARA GÖRE DAĞILIMI
A. Yurt dışında yayınlanan bilimsel yayınlarda doktora tezime, uluslararası
yayınevlerince basılan kitap ve kitap bölümlerine ve uluslararası bildiri
kitaplarında basılan makalelerime (proceedings) yapılan atıflar (kendine
atıflar hariç)
Yayın Adı
1
2
3
Haznedar, B. (1997). Child Second Language Acquisition of
English: A Longitudinal Case Study of a Turkish-speaking Child,
Durham Üniversitesi, Dilbilim Bölümü, İngiltere, Doktora Tezi, 334
sayfa.
Haznedar, B. and B.D. Schwartz (1997). Are there Optional
Infinitives in Child L2 Acquisition. Proceedings of Boston University
Conference on Language Development, 21, Somerville, MA:
Cascadilla Press, 257-268.
Haznedar, B (1997). L2 acquisition by a Turkish-speaking child:
Evidence for L1 influence. Proceedings of Boston University
Conference on Language Development, 21. Somerville, MA:
Cascadilla Press, 245-256.
Atıf Sayısı
33
282
84
13 /23
4
5
6
7
8
9
10
Haznedar, B. (1995). Acquisition of English by a Turkish child. . On
the development of VP and negation, the Language Acquisition
Research Symposium (LARS), Universiteit Utrecht, 9-11 Mayıs
1995, Hollanda.
Haznedar, B. (2003). Missing Surface Inflection in Adult and Child
L2 Acquisition. Proceedings of the 6th Generative Approaches to
Second Language Acquisition Conference: L2 Links, J.M. Liceras, H.
Zobl, & H. Goodluck (Eds.), 140-149. Somerville, MA: Cascadilla
Press.
Haznedar, B. (2006). Persistent problems with case morphology in
L2 acquisition. Interfaces in Multilingualism: Acquisition and
Representation. Hamburg Studies in Multilingualism 4, L. Conxita
(Haz.), 179–206. Amsterdam: John Benjamins.
Haznedar, B. (2007). Crosslinguistic influence in Turkish-English
bilingual first language acquisition: The overuse of subjects in
Turkish. Proceedings of the 2nd. Conference on Generative
Approaches to Language Acquisition North America (GALANA),
Belikova, L. Meroni & M. Umeda (Eds.), 124-134. Somerville, MA:
Cascadilla Press.
Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2008). Current Trends in Child
Second Language Acquisition: A Generative Perspective, pp. 363.
Amsterdam: John Benjamins.
Geçkin, V. ve Haznedar, B. (2008). The morphology/syntax
interface in child L2 acquisition: Evidence from verbal morphology.
Current Trends in Child Second Language Acquisition: A Generative
Perspective, B. Haznedar & E. Gavruseva (Eds.), 237-267.
Amsterdam: John Benjamins.
Haznedar, B. & Gavruseva, E. (2008). Recent perspectives in child
second language acquisition. Current Trends in Child Second
Language Acquisition: A Generative Perspective. B. Haznedar & E.
Gavruseva (Eds.), 3-16. Amsterdam: John Benjamins.
14
TOPLAM
482
24
10
7
18
8
2
B. SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde basılan makalelerime yapılan
atıflar (kendine atıflar hariç)
Yayın Adı
1
2
3
4
Haznedar, B. (2001). The acquisition of the IP system in child L2
English. Studies in Second Language Acquisition, Cambridge
University Press, 23 (1), 1-39.
Haznedar, B. (2003). The status of functional categories in child
second language acquisition: evidence from the acquisition of CP.
Second Language Research, 19 (1): 1-41.
Haznedar, B. (2007). The acquisition of tense-aspect in child L2
English. Second Language Research, 23 (4), 383-417.
Haznedar, B. (2010). Transfer at the syntax-pragmatics interface:
pronominal subjects in bilingual Turkish. Second Language Research,
26 (3), 355-378.
TOPLAM
Atıf Sayısı
118
63
20
7
208
14 /23
C. Diğer atıflar
Yayın Adı
1
Göksel, A. ve Haznedar, B. (2010). Remarks on Compounding in
Turkish, Part of the MorboComp Project, University of Bologna.
Atıf Sayısı
5
TOPLAM ATIF 700 üstü
IV. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
A. YURTDIŞI KAYNAKLI, ULUSLARARASI KATILIMLI COST ACTION
PROJESİNDE YÜRÜTME KURULU ÜYESİ VE TÜRKİYE TEMSİLCİSİ
1. COST-ISO804: Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns
and the Road to Assessment. COST Action Avrupa Birliği Projesi, Araştırmacı, Proje
Yönetim Kurulu üyesi, Türkiye temsilcisi, (2009- 2013).
B. TÜBİTAK DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE YÜRÜTÜCÜ
1. Türk eğitim sisteminde ‘Sekiz-yıllık temel eğitim reformu’ ve yabancı dil eğitiminde
kalite. TÜBİTAK Projesi, Ulusal Genç Araştırmacı KARİYER projesi, Yürütücü,
(Proje No: KARİYER: SBB 104K072, (2005-2010). 2005-2006 yılları arasında
yurtdışında geçirdiğim uzun süreli araştırma iznim nedeniyle projeye Türkiye’ye
dönüşümden sonra devam edilmiştir).
C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BAP DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE
YÜRÜTÜCÜ
1. Erken çocukluk döneminde ikidillilik: Türkçe ve İngilizce’nin eşzamanlı edinimi,
Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü (BAP), Yürütücü (Proje
No: 05D602), (2005-2008).
2. İlköğretim okullarında yabancı dil eğitimi ve öğretmen yetiştirme araştırması. Teacher
education in primary schools. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Koordinatörlüğü (BAP), Yürütücü (Proje No: 02HD501), (2002-2004).
D. TÜBİTAK DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE ARAŞTIRMACI
1. TÖDİL Projesi: Tek dilli ve ikidilli çocuklarda Özgün dil bozukluklarının
değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi, Araştırmacı (Proje No: 109K001), (20092012).
15 /23
E. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BAP DESTEKLİ BİLİMSEL PROJEDE
ARAŞTIRMACI
1. 5-10 yaş grubu çocuklarda okuma bozukluğu/güçlüğü tanımında kullanılacak testlerin
geliştirilmesi. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü (BAP),
Araştırmacı (Proje No: 05D101), (2005-2009).
2. Türkçe tamlamaların yapısı: Bir veri tabanı çalışması. Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Koordinatörlüğü (BAP), Araştırmacı (Proje No: 06B401), (2006-2007).
V. ÖDÜLLER ve BURSLAR
1991-1992:
1992-1997:
2003:
2003:
2004:
2006:
2007:
2008:
2008:
2008:
2010:
2010:
2011:
2011:
2012
2013
2014
Yüksek Lisans bursu (Milli Eğitim Bakanlığı)
Doktora bursu ((Milli Eğitim Bakanlığı))
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
TÜBA Makale teşvik ödülü
BÜVAK “Araştırmada Üstün Başarı Ödülü”
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
TÜBA Makale teşvik ödülü
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
BÜVAK Makale Teşvik Ödülü
TÜBA yayın desteği
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
BÜVAK Makale Teşvik Ödülü
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
BÜVAK Makale Teşvik Ödülü
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
BÜVAK Makale Teşvik Ödülü
BÜVAK Akademik Teşvik Ödülü
VI. Uluslararası ve Ulusal Dergilerde Hakemlikler,
Yayın Kurulu Üyeliği ve Dergi Editörlüğü
A. Dergi Editörü
2010 – devam ediyor
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi Editörü
B. Dergi Danışma Kurulu Üyeliği (Editorial Board)
2007- devam ediyor
Applied Psycholinguistics danışma kurulu üyesi
(SSCI)
2011 – devam ediyor
The Journal of Language Teaching and Learning
danışma kurulu üyesi
C. Dergi Yayın Kurulu Üyeliği
1999-2010
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi
16 /23
D. Hakemlikler
2000-2012
2003-2011
2010-2013
2011-2012
2010-2013
2009
2014
Second Language Research dergisinde hakemlikler
Language Learning dergisinde hakemlikler
Bilingualism, Language and Cognition dergisinde
hakemlikler
Language Teaching dergisinde hakemlikler
Journal of Child Language dergisinde hakemlikler
Journal of Bilingualism and Bilingual Education
dergisinde hakemlikler
Dilbilim Araştırmaları dergisinde yapılan
hakemlikler
VII. EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
A. YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ
1.
Kuran, İrfan. (2011-----). Phonological processes in Turkish L2 learners of English.
(Doktora tez çalışması devam etmektedir).
2.
Ecehan Sönmez (2013 -----). Development of spelling in Turkish-speaking children.
(Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir).
3.
Yeliz Yılmaz (2012 -----). Relationship between spelling and reading acquisition in
children. (Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir).
4.
Tuba Kıvanç (2012 -----). Vocabulary development and writing skills in young EFL
children. (Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir).
5.
Beyza Karadallı-Sümer. (2012 -----). Spatial relations in Turkish sign language.
(Yüksek lisans tez çalışması devam etmektedir).
6.
Özata, H. (2013). Bilingual literacy development in Turkish-English bilingual school
children. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
7.
Feride Özdemir (2008). The development of reading in early bilingualism: Evidence
from Turkish child L2 learners of English. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
8.
Geçkin, Vasfiye (2006). The acquisition of morphosyntax in child L2 English.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
9.
Yenici, Esra (2003). The use of stories on the development and retention of L2
vocabulary in child L2 learning. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul.
10.
Fridman, Idylle (2001). Immediate and long-term effects of form-focussed instruction in
the learning of English Relative Clauses by Turkish EFL learners: Implications for the
levels of embeddedness in Restrictive Relative Clauses. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
17 /23
B. TEZ KOMİTESİ ÜYELİKLERİ
1. İnce, F. (2013) English article use by Turkish-English bilingual children and adults”,
Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi, 2013
2. Çele, F. (2010). Processing wh-dependencies in L2 English: Subject/Object
asymmetry in Wh-extractions. (Boğaziçi Universitesi, Ph.D in English Language
Education).
3. Derince, M. Ş. (2010). The role of L1 development in acquisition of a second and a
third language. Boğaziçi Universitesi, M.A in English Language Education).
4. Öztürk, G. (2007). The processing of subject-verb number agreement in L2 English
by native Turkish speakers.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi
Üniversitesi, İstanbul.
5. Tanış, F. (2007). The End-state L2 Acquisition of Binding Properties of English
Reflexives by Adult Turkish Learners of English. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
6. Ünaldı, A. (2005). Yayınlanmamış Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
7. Doğruöz, A. S. (2001). Comparison of communication strategies used by Turkish
monolingual and bilingual EFL learners. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
8. Atay, D. (2001). The relationship between collaboration and professional
development: Possible effects of EFL student teacher-supervising teacher dialogue on
the beliefs and instructional practices of the EFL supervising teachers. Yayınlanmamış
Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
C.
DİĞER ÜNİVERSİTELERDE YÜRÜTÜLEN TEZ
ÇALIŞMALARINDA TEZ KOMİTESİ ÜYELİKLERİ
1. Aygüneş, M. (2013). Türkçe’de Uyum Özelliklerinin olaya ilişkin beyin potansiyelleri
(OİP) çerçevesinde incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi.
2. Kılıç, S. (2013). English language lecturers’ beliefs and practices regarding intercultural
competence. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
3. Dikilitaş, K. (2013). The impact of in-service teacher training: A case study of four
novice teachers' beliefs and classroom practices. Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Yeditepe Üniversitesi.
4. Canbay, O. (2012 --------). A psycholinguistic study of writing: The role of working
memory. (Doktora çalışması devam etmektedir, Yeditepe Üniversitesi).
5. Nergis, A. (2012 --------). Formulaic sequences in the second language. (Doktora
çalışması devam etmektedir, Yeditepe Üniversitesi).
D. VERDİĞİM DERSLER
2013-2014 (Bahar Dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 680 Current Issues in Bilingualism (Doktora)
18 /23
FLED 216 Community Service Practices in FLED
2012-2013 (Güz dönemi)
FLED 415 Language Transfer
FLED 511 Theories of Second Language acquisition
2011-2012 (Bahar dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 680 Current Issues in Bilingualism (Doktora, seçmeli)
FLED 216 Community Service Practices in FLED
2010-2011 (Güz dönemi)
FLED 415 Language Transfer
FLED 580. Special Topics in Applied Linguistics: Seminar on Language Development
in monolingual, bilingual and multilingual settings (Yüksek Lisans/Doktora, seçmeli)
2010-2011 (Bahar dönemi)
FLED 511 Theories of Second Language Acquisition (Yüksek Lisans)
FLED 680 Special Topics in Applied Linguistics (Doktora, seçmeli)
FLED 216 Community Service Practices in FLED
2009-2010 (Güz dönemi)
FLED 415.01/02 Language Transfer
FLED 581. Special Topics in English Language Education: Language Development in
Children (Yüksek Lisans, Seçmeli)
2009-2010 (Bahar dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 522 Current Issues in Bilingualism (Yüksek Lisans, seçmeli)
FLD 579 Graduate Seminar
2008-2009 (Güz dönemi)
FLED 415.01/02 Language Transfer
FLED 580 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans, seçmeli)
2008-2009 (Bahar dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans, seçmeli)
2007-2008 (Güz dönemi)
19 /23
FLED 415.01/02 Language Transfer
FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans, seçmeli)
2007-2008 (Bahar dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 580 Speaicl Topics in English Language Education (Yüksek Lisans)
2006-2007 (Güz dönemi)
FLED 511 Theories of Second Language Acquisition (Yüksek Lisans)
FLED 415.01/02 Language Transfer
2006-2007 (Bahar dönemi)
FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans)
FLED 306.01/02 Young Learners
2005-2006 ((Güz ve Bahar dönemi) Uzun süreli yurtdışı görevlendirmesi (İngiltere’de
Newcastle Üniversitesi ile Almanya’da Hamburg Üniversitesi öğretim üyelerinin daveti ile
seminer, çalıştay ve konuşma vb. çalışmalar yapılmıştır).
2004-2005 (Bahar dönemi)
FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans)
FLED 306.01/02 Young Learners
2004-2005 (Güz dönemi)
FLED 311 Second Language Teaching Methods
FLED 511 Theories of Second language acquisition (Yüksek Lisans)
2003-2004
(Bahar dönemi)
FLED 590 Special Topics in English Language Education (Yüksek Lisans)
FLED 306.01/02 Young Learners
2003-2004 (Güz dönemi)
FLED 311 Second Language Teaching Methods
FLED 201 Survey of Applied Linguistics
FLED 680 Special Topics in Applied Linguistics (Doktora)
2002-2003 (Bahar dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 590 Selected Topics in English Language Education (Yüksek Lisans)
2002-2003 (Güz dönemi)
FLED 313 01/02 Research Methods in Teaching English as a Foreign Language
FLED 480 Special Topics in English Language Education
20 /23
2001-2002 (Bahar dönemi)
FLED 306.01/02 Young Learners
FLED 480 Special Topics in English Language Education
FLED 680 Special Topics in Applied Linguistics (Doktora)
2000-2001 (Güz dönemi)
FLED 201 Survey of Applied Linguistics
FLED 313 Research Methods in Teaching English as a Foreign Language
FLED 513 Theories of Second Language Acquisition (Yüksek Lisans)
1999-2000 (Güz dönemi)
FLED 201 Survey of Applied Linguistics
FLED 313 Research Methods in Teaching English as a Foreign Language
FLED 502 Research Methods (Yüksek Lisans)
1998-1999
(Bahar dönemi)
FLED 212 Second Language Learning
FLED 312 Sociolinguistics and Education
FLED 512 Issues in Second Language Acquisition (Yüksek Lisans)
1998-1999 (Güz dönemi)
FLED 201 Survey of Applied Linguistics
FLED 311 Second Language Teaching Methods
FLED 513 Psycholinguistic Issues in Second Language Acquisition (Yüksek Lisans)
1997-1998 (Bahar dönemi)
FLED 112 Language Awareness
FLED 212 Second Language Learning
FLED 306 Young Learners
FLED 312 Sociolinguistics and Education
VIII. İDARİ GÖREVLER
Boğaziçi üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller
Eğitimi Bölüm Başkanı
2012 -----
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörü
2011 -----
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği
2010 -----2013
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği
2009 -----
Boğaziçi Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülleri Komisyonu üyesi
2009 -----
Boğaziçi Üniversitesi Fikri Mülkiyet Hakları Kurulu üyesi
2009 -----
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayın kurulu üyesi
1999 -2011
Boğaziçi Üniversitesi Mazaret Kurulu Üyesi
2000 -----
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi
2003-2005
Boğaziçi Üniversitesi Burs komisyonu üyesi
2005- 2008
21 /23
Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Uygulama
2006 - 2010
Birimi Yürütme Kurulu Üyesi
Boğaziçi Üniversitesi Okulöncesi Öğretmenliği Uygulama
Birimi Eğitim Komisyonu Üyesi
2007 - 2010
22 /23
Download

CV in Turkish - Department of Foreign Language Education