T.C.
R E Y H A N L I K A Y M A K A M L IĞ I
İlçe M illi Eğitim M üdiirlüğü-( 154566)
SA Y I :86555 3 0 9 .6 1 0 / 1882
K O N U : B ey az B ay rak
07.04.2014
......................................................... M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N E
REYHANLI
H atay V aliliği İl M illi E ğitim M üdürlüğünün 03.04.2014 tarih ve 1372696 sayılı B eyaz B ayrak
konulu yazısı ve B eyaz B ayrak İşbirliği Protokolü ekte gönderilm iş olup ekli pro to k o l doğrultusunda
20/04/2014 tarihine kadar B eyaz B ayrak başvurularının yapm aları gerekm ektedir.
B aşvuruların yapılm ası gerektiği halde başvurm ayan okulların B eyaz B ayrak serfitikalarını iade
etm eleri hususunda;
B ilgilerinizi ve gereğini rica ederim .
İlçe M illi Eğt. Şub, M d.
Ek: Y azı (1 sayfa)
Protokol
D ağıtım : T üm O kullar
R e y h a n lı İlç e M illi E ğ itim M ü d ü r lü ğ ü 3 1 5 0 0 R e y h a n lı/H A T A Y
T lf
: 3 2 6 4 1 3 10 5 6 - 6 5 75
İrtib a t
A .İS K İFO Ğ LU
Fa x
: 3 2 6 4 1 3 37 0 2
D ahili No
1074
h ttp / /
re y h a n li-m e b .g o v .tr
e-m ai)
a h m e t _is k ii8 5 2 6 @ h o tm a il.c o m
VSA
e-posta________ :re y h a n li3 1 (5 )m eb , g o v .tr
T.C.
H A TA Y VA LİLİĞ İ
İl M illî Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 43589099/877/1372696
03/04/2014
Konu: Beyaz Bayrak
......................................... KA Y M A K A M LIĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 06/12/2010 tarihli ve 2783
sayılı yazısı ve Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü ekte gönderilm iştir. Ekli protokol
doğrultusunda 25/04/2014 tarihine kadar; beyaz bayrak başvurularının yapılm ası ve hali
hazırda beyaz bayrak almış olan okullardan 2 yılını dolduranlardan isteyenlerin
müracaatlarını yenilem eleri gerekmektedir.
M üracaatını yenilem esi gerektiği halde tekrar m üracaat etm eyen okulların beyaz
bayrak sertifikalarını iade etmeleri hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl M illi Eğitim M üdür V.
EK:
B eyaz Bayrak Protokolü
DAĞITIM :
Tüm İlçe K aym akam lıklarına
(İlçe Milli Eğitim M üdürlükleri)
Bu b elg e, 5070 sayılı E le k tro n ik İm za K anununun 5 inci m ad d esi g ereğ in ce güvenli e lek tro n ik im za ile im z a la n m ıştır
Ü rgeıı P aşa M a h .A N T A K Y A /H A T A Y
E le k tro n ik Ağ: w w w .h atay m e b .g o v .tr
A y rın tılı bilgi için: M .A R S L A N
T el: (0 3 2 6 ) 227 68 68 dahili: 1156
e-p o sta: a d s o y ad @ m eb .g o v .tr
Faks: (0 3 2 6 )2 7 7 69 69
TX.
M İL L İ E Ğ İTİM BAKANLIĞI
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Say» ;B.08.0,SDB.0.1:1.00,00.313,01/
Konu; Beyaz Bayrak İşbirliği Protokolü
jj | |
2§j]Q[
0 ^ ^ § §
... .. . . . . . . . . . . . . V A L İ L İ Ğ İ N E
(il Mil lî E ğ it i m M ü d ü r l ü ğ ü )
ilgi: a) 2 7 .0 9 .2 0 0 6 .tarih ve B.OS.O.SDB.0.31.06.01/2523 saydı y azım ız,
b) 17.02.2009 tarih ve B.08.0.SDB.0.3 î .06.975/567.(2009/20} sayılı G enelge.
Bakanlığımı/û bağlı her d erecede vc türdeki okullarm tem izlik ve hijyen konusunda
teşvik edilm esi, oku! sağlığının iyileştirilm esi am acı ite ¡B akanlığım ız ile S ağlık Bakanlığı
arasında 03.0<S.20U6 tarihinde im zalanan "B ey a z B ayrak İşbirliği P ro to k o lü '’ 03.0B.20KJ
tarihinde -sona ermişin-, 10.11,2010 tarihinden g eçerli olm ak üzere 4 yti sü rey le “ M illî Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim K uru m Umutla U ygulanacak Beyaz B ayrak İşbirliği Protokolü”
im zalanarak yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu protokol Dairemizin web say fasın d a y ay ınlanm ış, ek leri ile birlikte ilişikte
gönderilmiştir.
İlgi (a) yazımız ekindeki 03.0 8 .2006 tarihli pro to k o lü n 6.4 m addesi dışındaki maddeler
aynen ko run m uştur.
6.4, n rad d esin e göre, d eğ erlen d irm e sonucu “ B e y a ^ B ayrak" a lm ay a hak kazanan eğitim
k u ru m lan n a v erilecek sertifikalar. İl S ağ lık M üdürü ve İl M illî E ğ itim M ü d ü rü tarafından
onaylanacaktır. İm za yetkisi, m ü d ü r yardım cısı veya şube m ü d ü rlerin e d ev re d ilm e y ece k tir.
B eyaz B ay rak verilm esi ile ilgili d iğ e r is ve işlem ler a y n en devam ed ecek tir. R ey ;v
B ayrak alm ak üzere m üracaat etmeyen veya m ü s a i t *« ti**, halde B ey az B ayrak alm aya hak
kazanamayan .bütün okuUarınuzm İlgi (b) g c n e ig em ı/ır. İv »kümleri d oğru ltusunda B eyaz Bayrak
alacak hale getirilmesi iç in g ereğinin yapılmasını önemıe rica ederim .
M. b
MAN
D aire B aşkanı
,
EKL£R:
Ek 1-P rotokol Ö rneği (2 sayfa)
Ek 2 -"B ey az.B ay rak ” Başvuru F orm u (1 sayfa)
Ek 3 -" B eyaz B a y ra k ” O kul D enetim F orm u (2 sayfa)
‘ iAidlLM /
L>cu¿i:
B Planı
B ilgi;
A Planı (Ek konmadı.)
S ağlık B akanlığına (Tem. S ağ, H iznı. Oen.Mud)
t- l- L
M İL L İ E Ğ İT İM B A K A N L IĞ IN A B A Ğ L I E Ğ İT İM K U R U M L A R IN D A
U Y G U L A N A C A K B E Y A Z B A Y R A K İŞ B İR L İĞ İ P R O T O K O L Ü
M A D D E ,1- T A R A F L A R
Bu protokolün tarafları; Sağlık B akanlığı ile M illî Eğitim B ak an lığ ı’dır.
M A D D E 2- A M A Ç
Bu protokol ile M illî E ğitim B akanlığına bağlı okulların tem izlik ve hijyen konusunda
teşvik edilm esi, toplum sağlığının korunm ası ve geliştirilm esi, yaşam kalitesinin
yükseltilm esi, yeterli eğitim alm ış sağlıklı nesiller yetiştirilm esi am açlanm aktadır.
M A D D E 3- K A P S A M
Bu protokol, Sağlık B akanlığı ile M illî Eğitim B akanlığı İşbirliğinde düzenlenecek
etkinliklerle ile ilgili esas usul ve yüküm lülükleri kapsar.
M A D D E 4- Y E T K İL İ B İ R İM L E R
Bu protokol hüküm lerinin uygulanm asında. Sağlık B akanlığı ad ın a T em el Sağlık.
Hizmetleri G enel M üdürlüğü, M illî Eğitim B akanlığı adm a S ağlık İşleri D airesi
Başkanlığı yetkilidir.
M A D D E 5- K A R Ş IL IK L I Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R
Bu protokol kapsam ındaki iş ve İşlem lerin yürütülm esinde tarafların yüküm lülükleri
şunlardır:
5.1 S a p ı k ,B a k a n lığ ı’m » Y ü k ü m lü lü k le ri;
5.1.1 Bu Protokol kapsam ında yürütülecek iş ve işlem ler konusunda İl Sağlık
M üdürlüklerine gerekli talim atları verm ek,
5.1.2 İllerde bu protokol ile ilgili yürütülecek iş ve İşlem lerden sorum lu koordinatör
belirlemek,
5.1.3 B u protokol kapsam ında yürütülecek iş ve işlem ler konusunda gerekli tüm
önlem leri alm ak,
5.1.4. B u protokol kapsam ında yürütülecek iş v e işlem leri yerinde izlem ek1 ve
denetlemek.
5.2 Mİ11! E ğ itim B a k a n lığ ı’m u Y ü k ü m lü lü k le ri
5.2.1 B u Protokol kapsam ında İl M illî Eğilim M üdürlüklerine gerekli talim atları
vermek,
5.2.2 İllerde bu protokol ile ilgili yürütülecek iş ve işlem lerden sorum lu koordinatör
belirlemek,
5.2.3 İlçe m illi eğitim m üdürlüklerini bu protokol kap sam ın d a yürütülecek iş ve
işlemler konusunda bilgilendirm ek,
5.2.4. Bu protokol kapsam ında yürütülecek iş ve işlem ler konusunda gerekli tüm
önlemleri almak.
5.2.5
Bu protokol kapsam ında yürütülecek iş ve işlem leri yerinde izlem ek ve
denetlemek.
1
M A D D İ 6- P R O T O K O L Ü N U Y G U L A N M A S I
6.1 “Okul Sağlığı D enetlem e Form u”nda (E k ;l) belirtilen kriterlere uygun "hale
getirilen eğitim k u ru m la n (Ek:2) deki başvuru form u ile ît M illî E ğitim M üdürlüklerine
başvuru yapar.
6.2 Beyaz B ayrak alm ak için başvuru yapan eğitim k u ru m la n , İl M illî Eğitim
M üdürlüğünce görevlendirilen koordinatör başkanlığında İl Sağlık ve ît M illî Eğitim
M üdürlüklerinden ikişer kişi olm ak üzere başkanla birlikte 5 kişilik kom isyon, “ Okul
Sağlığı D enetlem e F o rm u ” ( E k :l) ’de belirtilen kriterlere göre değerlendirir.
6.3 D eğerlendirm e sonucunda, 100 üzerinden 90 ve üstü puan alarak "B eyaz B ayrak”
alm aya hak kazanan eğitim kuru m lan n a ait bilgiler İl Sağlık M üdürlüğüne gönderilir.
6.4 D eğerlendirm e sonucu “B eyaz B ayrak” alm aya hak kazanan eğitim kurum lanna
verilecek sertifikalar, İl Sağlık M üdürü ve İl M illî E ğitim M üdürü tarafın d an onaylanır.
6.5 D eğerlendirm e sonucunda, “ B eyaz B ayrak” alm aya hak kazanan eğitim
kurum lanna, okul sağlığım ve tem izliğini sim geleyen, “ S ertifika” (Ek: 3). “ Beyaz
Bayrak” (Ek:4) ve pirinç levha (Ek:5) verilir,
6.6 D eğerlendirm e sonucunda yeterli puan (90 ve üstü) alam ayan eğitim kurum lan,
denetimden en az 6 ay sonra tekrar başvur yapabilir,
6.7 Verilen; “S ertifika” , “B eyaz B ayrak” ve “Pirinç L evha55 iki yıllık süre ile geçerli
olup, ikinci yılın sonunda eğitim kurum unca başvuru yapılır, ilgili kom isyonca yapılan
denetim sonucunda belirlenen kriterleri devam ettirem eyen v ey a başvuru yapm ayan
eğitim kuram larına verilen; “ S ertifika”, “ B eyaz B ayrak” ve “P irinç L ev h a4’ geri alınır.
6.8 T arafların belirleyeceği zam anlarda kom isyonca yapılan denetim sonucunda
belirlenen kriterleri devam ettirem eyen eğitim kurum lanna verilen; “ S ertifika” , “Beyaz
Bayrak'’ ve “P irinç L evha” geri al mır.
M A D D E 7~ P R O T O K O L S Ü R E S İ
Bu protokol im zalandığı tarihten itibaren dört yıl geçeriidir. D ö rt yılın bitim inden
itibaren taraflar gerek görüldüğünde protokol süresini uzatabilir.
, . /' M A D D E 8- P R O T O K O L Ü N F E S H İ
Protokolün bitim tarihinden önce fesih edilm esine taraflar karşılıklı olarak karar
verirler.
M A D D İ 9- Y Ü R Ü R L Ü K
Bu protokol iki say fa ve 9(D okuz) m addeden ibaret olup.VP A.V2010 tarihinde 2 nüsha
imzalanarak y ü rürlüğe girm iştir.
Millî Eğitim B akanlığı
M üsteşarı
S ağlık B akanlığı
M üsteşarı
e-fc'- 3»
“BEYAZ BAYRAK” O K Ü L DENETİM FORM U
O K U LU N A D I:
BİNA SAY ISI:
T E L E FO N U :
Ö Ğ R E N C İ S A Y ISI (K IZ );
A D R ESİ:
Ö Ğ R EN C İ SA Y ISI (E R K E K ):
AP
Ö Ğ K K TM i'N SAY ISI:
T O P L A M P E R SO N E L S A Y ISI:
AP
VF
eJdarî
A . O K U L Ç E V R E Sİ
S IN IF SA Y ISI:
BİRİM» ö
ğ r e t m e n o d a s î,
k ü tü p h a n e
VF
AP
3 ? Okul su d ep o su uygun n itelik ted ir {tısnBİerıebiİir ic
ytföey. .tahliye v a n a sı...).
1
1 O kul çevresinde çöp ve alık yıgm lan. su birikintileri,
zararlı canlıların y e tk in le şm e yel aç*cakon in U âr yoktur.
I
19,Temiz ve düzenlidir.
1
3 S ,0 k u l su deposu tem izliği düzenli o larak yapılm akta v s
kayıl edilm ektedir.
î
2 .Bahçenin etrafı çevrilidir.
1
2ö.G 0nlük olarak ıslak ya da m akineyle îe m îiiik
yapılmaktadır.
1
39,Mustukum alm an su nu m u n esin d e k lo r düzeyi
uygundur.
2
3. Bıâıçe temf* (çöp, « * , « birikintisi vb yok) olup bahçe
zem in i dıtegGodOr.
2
21.Çöp kovası vardır.
1
40.Kuyu/$cbekesunum uneleri İT A S U Y fcbelirtilen
m ikrobiyolojik şartlan taşım aktadır.
2
4 .Bahçede çöp kovalan ve çöplerin toplandığı sistem
v a s te .
2
t .SPO R S A L O N U . T İY A T R O S A L O N U ,
A T Ö L Y E L E R , L A B O K .A T liV A 8.L A R
5 .fimi! dış giırUmimü bakımlıdır.
!
22.Temî;i. ve dtteenlîdSr.
1
B. BİN A İÇİ
23.Gfin!ûk olarak ıslak ya d a m ak in ey le te n tiz iik
yanılm aktadır.
1
42. Kullanılan araç, gereç ve m alasm efcr temizdir.
2
<i. H im '¿eminler kolay te n ró len eb ilif m alzem eden
yapılm ıştır.
I
24,Ç 0p kovası vardır.
i
43.Sorı kullanım tarihi geçm iş g ıd a btdunm am afcladır.
2
7 .T ö m duvarlar yerden 12« em yüksekliğe kadar yıkanabilir
boya ile boyalıdır.
1
€ . TUVALET VE LAVABOLAR
‘M.Tanm Bafcanligı'ndaıt îkîiîIs g ıd a lar kullanılmaktadır
2
S. Zaratîılarta rc ıto d e le yapılmakladır.
1
2 S ,K u v « erkek ö ğ rc n sil« için y eterli s a y ıd a ü m it t i vardır.
2
4S.l*'i*iki koşullar, havalandırma ve ay dınlatm a yeterlidir.
2
1. K A N TİN
4 i Çalışanların portör m uayeneleri düzenli olarak
5
yapıhnakta v e kayıtlar» tutulmaktadır.
26.Ö8K*mea v e p m o n e l için y eterli tu val«' vardır.
1
4 6.D uvar ve zem inler ¡enli? ve bakım lıdır.
2
9.T w nıa;ve d ıtet n *ıt
s
27,Yeterli şayrds lavabo vardır.
2
-fi ı î atı Hılunmakladır.
7
1ti. i t e kM tdortí < ıt,t<*cıi <■ıvıd.î kapak11 ç<5p kovası vatdır.
2
2 8 ,T ıw a ta ta tem izdir, .w b irik in tisi yoktur,
2
-48
l
29.H tr teneffüs so n ra « tem ttlik y ap ılm ak tad ır.
2
491 ı
ı v İsım» 15i yapan petso n el eldiven
kullanm aktadır.
3
3Ö.T h
1
SO.Gıdalar uygun koşutlarda saklımmafcıadir.
i
2
C . K O R İD O R L A R
II. A îk o .b ıı ıı
temizdir.
lanlar iıiıt-Hlntn f'tı çatı boşluğu vb)
1
0 . SIN IFL A R
! 2 .0 |ic iK İ sayısı 4ö‘t geçm etctkıedir.
s
1J.Sınıilar tem iz v< dteetılidir.
2
H .G U niûk olm ak ıslak ya d i m akineyle tem izlik
yapılm aktadır.
2
j
M pificerelerinds; sineklik vardır.
3 1.Hı r kah nd< çalışır sifon, tu valet k ağ ıd ı, ask t, ço p kovası
ve k n ı s ıodw çöp po şeti vardır.
32.1 uvalet ortak M k sıvı sab u n , k a ğ ıt b s v M a m s ı n a
m akinesi ve çöp kovası vardır.
3 3 .8 u kesintisi durum unda tuvaletlere s u sağ lay acak sistem
vardır.
5
51 .Ö ğrencilerin ulaşabileceği y erd e yöp kovası vardır.
İ
,J,İLKYARDIM
2
Î2 . Yeterli sayıda ilkyardım eğitim i alm ış p erso n el vardır.
2
2
53. ilkyardım dolabı vardır.
I
54 j i ’fcyardtm dolabında uygun v e yeterli m alzem e
bulunm aktadır.
1
i 5 H«f sınıfta kapaklı çöp t m » vardır.
2
34.üygtifl kanalizasyon istem i vardır.
16 A çılır pencerelerde ssrtckiik bulunm aktadır.
1
H jÇ M E S lîV ti
1 ?.. Aydınlanması uygundur.
t
35-Şcbekc suyu kullanılm aktadır.
S
İS Her teneffüste havalandırılmakladır.
2
36. Su kesim ılerm e kaj?ı okulda su d ep o su vardır.
I
Forro ark» sayfadaki kılavuza göre doldurulacaktır.
ır> giysisi hatmidir.
K .D İĞ ER
1
ittik isiyjc görevli yeterli sayıda personel vardır.
2
1
i,dik için uygun arav-gereç ve m alzem e varılır.
2
vr
'BEYAZ BAYRAK” OKUL D EN ETİM FO RM U D O LD U RM A KLA'VUZU
1. AP ağırlık!* puan. VP verilen puan anlamına gelmektedir.
2. Madde 10 ve I 5 *te çöp kovası kapaksız ise 1 puan verilecektir.
3. Madde 25?te 20 kız öğrenci için bir, 40 erkek öğrenci için bîr tuvalet olacak biçimde hesaplama yapılarak her iki grup için
de yeterli sayıda ise tam, biri için yeterli sayıda ise 1 puan verilecektir.
4. Madde 27Jde 60 öğrenci için bir lavabo olacak biçimde hesaplama yapılacaktır,
5. Madde 31 ve 32'de sayılan her bir özellik içi» i puan verilecektir.
6. Madde 35’te kuyu suyu kullanılıyorsa I puan verilecektir,
7. Su deposu olmayan okullarda Madde 3? ve 38 için puan verilmeyecek, 4 puan Madde 3 5'e eklenecektir.
S. Madde 39 için yerinde klor ölçiiraii yapılacaktır,
9. Madde 40 için su numunesi alınacak ve İTAŞHY (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik) Ek-1a 'd a yer alan
3 mikrobiyolojik parametreye uygunluk değerlendirilecektir.
10. Madde 4 F d e kontrollerin yapıldığı beyan edildiği halde kayıtlar gösterilemezse 3 puan verilecektir.
11. Madde 525de İlk yardım Yönetmeliği gereği her 20 personel için ilkyardım eğitimi almış bir personel olacak biçimde
toplam personel sayısına göre hesaplama yapılacaktır.
“ B E Y A Z B A Y R A K ” BAŞVURU FO RM U
İL K Ö Ğ R E T İM OKULUNUN:
ADİ:
A Ç IK A D R ESİ:
T E L E F O N NUMARASI:
FAX NUMARASI:
E-M A İL A D R ESİ:
D E R S L İK SA YISI:
K IZ Ö Ğ R EN C İ SA YISI:
E R K E K Ö Ğ R E N C İ SA YISI:
TO PLAM Ö Ğ R E N C İ SAYISI:
Ö Ğ R ET M EN SA YISI:
Download

Beyaz Bayrak - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü