XI
K r a j o w e F o r u m
I n f o r m a c j i N a u k o w e j i
T e c h n i c z n e j
XIth
N a t i o n a l F o r u m
for Scientific
and Technical I n f o r m a t i o n
P R O G R A M / PROGRAMME
W T O R E K 20 września 2011 / TUESDAY September 20, 2011
15.00
Uroczyste otwarcie FORUM
Opening ceremony
Sesja
session
15.30 – 18.30 SESJA PLENARNA - Plenary Session
Prowadzenie: prof.dr hab. BOŻENNA BOJAR
Chair
czas
time
150’
DIANA PIETRUCH-REIZES
Przestrzeń informacyjna
30’
MAŁGORZATA KISILOWSKA
Przestrzeń, horyzont, środowisko informacyjne… Czy wiemy, co nas otacza?
Rozważania terminologiczne
30’
WIESŁAW BABIK
Język naturalny narzędziem wyszukiwania informacji – stan obecny i perspektywy
rozwoju
30’
17.00 – 17.30 Przerwa – Coffee Break
30’
JADWIGA WOŹNIAK-KASPEREK
Dane staniały, wiedza podrożała
30’
MIROSŁAW GÓRNY
Biblioteka cyfrowa jako interaktywna przestrzeń informacyjna
30’
19.00 – Kolacja – Dinner
ŚRODA 21 września 2011 / WEDNESDAY September 21, 2011
Sesja
session
S1 9.00 – 11.00 SESJA ISKO PL – ISKO PL SESSION
Prowadzenie: prof. UJ dr hab. WANDA PINDLOWA
Chair
czas
time
150’
MARIA E. BURKE
From an Information Economy to a Digital Economy: The effect of new mobile technologies
on systems thinking
30’
MARIA G BONOME
Knowledge Organization aimed to decision making
30’
KATARZYNA MATERSKA
Dzielenie się wiedzą – jako przykład (nie) typowych zachowań informacyjnych XXI wieku
30’
MARCIN ROSZKOWSKI
Dynamiczne taksonomie
30’
EWA CHUCHRO
Paradygmat oddolnych zasobów wiedzy
30’
-------------------------------------
11.00 – 11.30 Przerwa – Coffee Break
30’
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sesja
session
czas
time
150’
S2 11.30 – 14.00 SYSTEMY INFORMACYJNE – Information systems
Prowadzenie: prof. UAM dr hab. MIROSŁAW GÓRNY
Chair
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EWA GŁOWACKA
30’
Społeczne i ekonomiczne korzyści funkcjonowania bibliotek. Płaszczyzny i metody analizy
oraz oceny
MARIOLA AUGUSTYNIAK
Od projektanta do użytkownika czyli twórcy systemu informatycznego biblioteki
akademickiej. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego
20’
RENATA FRĄCZEK, IZABELA SWOBODA
Dostęp do e-źródeł w bibliotekach polskich wyższych uczelni
20’
AGNIESZKA BAJOR, HANNA LANGER, AGNIESZKA ŁAKOMY
Zdalny dostęp do zasobów w polskich bibliotekach akademickich - na wybranych
przykładach
20’
JOANNA ZNAMIROWSKA
Internet narzędziem pracy infobrokera
20’
MARIA BŁAŻEJEWSKA, MARIA DASZKIEWICZ, JOANNA KAPUSTA
ELŻBIETA KARPIŃSKA-P AWLAK
W kierunku systemów informacji przyjaznych dla użytkownika. Modernizacja
oprogramowania i rozbudowa zasobów wiedzy OINT IZTW
20’
JOLANTA SZULC
Akwizycja wiedzy w systemach ekspertowych. Sztuczna czy naturalna ekspertyza?
20’
Dyskusja (Discussion)
14.00 – 15.30 Obiad - Lunch
Sesja
session
S3 15.30 – 17.00 PROJEKT SYNAT - PANEL
Prowadzenie: prof.dr hab. WIESŁAW BABIK
Chair
czas
time
120’
MAŁGORZATA JANIAK
20’
SYNAT:
platforma hostingowa dla nauki polskiej – dostęp do zasobów naukowych
w projektowanym serwisie oraz w istniejących światowych systemach
MONIKA KRAKOWSKA
SYNAT- System Nauki i Techniki dla społeczeństwa wiedzy
20’
JUSTYNA WALKOWSKA
Konstrukcja semantycznej bazy wiedzy w oparciu o zasoby polskich bibliotek cyfrowych
w projekcie SYNAT
20’
MARIA MAŁGORZATA MICHALSKA, ANNA MYŚLIWSKA
20’
„Łowcy informacji” internetowej. Ewolucja warsztatu pracownika Zakładu Informacji Naukowej
Biblioteki Narodowej: od formy tradycyjnej do wyspecjalizowanej informacji cyfrowej
ŁUKASZ MESEK
20’
Opracowanie bibliograficzne źródeł cyfrowych i ich prezentacja w komputerowym katalogu
Zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej
MAŁGORZATA JASKOWSKA
20’
Jakość zagwarantowanych prawem źródeł informacji o środowisku jako warunek czynnego i
skutecznego udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska w Polsce
Dyskusja (Discussion)
17.30 – 18.00 Przerwa – Coffee Break
30’
***
20.00 Bankiet - Banquet
CZWARTEK 22 września 2011 / THURSDAY September 22, 2011
Sesja
session
S4 9.00 – 13.00 ORGANIZACJA INFORMACJI I WYSZUKIWANIE –
Organization of information and retrieval
Prowadzenie: prof.dr hab. ELŻBIETA GONDEK
Chair
czas
time
140’
SABINA CISEK, MARIA PRÓCHNICKA
30’
Metoda studium przypadku (case study) w badaniach kultury informacyjnej (Information Literacy)
na przykładzie projektu EMPATIC
STANISŁAW SKÓRKA
Poza siecią, czyli nowe trendy w architekturze informacji
20’
ARKADIUSZ PULIKOWSKI
Abstrakt ustrukturyzowany jako sposób na uporządkowanie informacji o treści publikacji
i rozszerzenie możliwości wyszukiwawczych
20’
WITOLD SYGOCKI
20’
Wybrane zagadnienia bibliometryczne – index Hirscha, Impact Factor
Przyczynek do dyskusji
10.30 – 11.00 Przerwa – Coffee Break
30’
ANNA SEWERYN
Źródła i narzędzia informacji bibliograficznej o przekładach piśmiennictwa na języki obce
20’
ANNA MATYSEK
Języki informacyjno-wyszukiwawcze w normalizacji
20’
ANNA SZCZEPAŃSKA
Bazy danych piśmiennictwa naukowego – oczekiwania naukowców a możliwości systemów
20’
Dyskusja (Discussion)
14.00 – 15.30 Obiad - Lunch
Sesja
session
S5 15.30 – 18.00 UŻYTKOWNICY INFORMACJI – Information users
Prowadzenie: dr hab. MARIA PRÓCHNICKA
Chair
czas
time
100’
BARBARA SOSIŃSKA-KALATA
Użytkownik twórcą cyfrowej wiedzy
20’
JACEK TOMASZCZYK
Przeciążenie informacją
20’
GABRIELA BEDNARSKA, AGNIESZKA KORYCIŃSKA-HURAS
Interesariusze procesu wdrażania krajowej strategii rozwoju Information Literacy w Polsce
20’
BEATA CHRAPCZYŃSKA
W poszukiwaniu wiedzy – użytkownicy w przestrzeni informacyjnej biblioteki akademickiej
20’
BOGUMIŁA KONIECZNY-ROZENFELD
Student w przestrzeni informacyjnej
20’
MARIUSZ LUTEREK
Otwarta administracja – obywatel jako źródło innowacji w systemie informacji publicznej
20’
HONORATA ZARĘBSKA
Dobre praktyki w zakresie zautomatyzowanego udostępniania orzecznictwa sądowego
20’
MAŁGORZATA CABAN
20’
Użytkownicy krajowego systemu naukowej informacji wojskowej w Polsce
Dyskusja (Discussion)
20’
18.00 – 18.30 Coffee
30’
PIĄTEK 23 września 2011 / FRIDAY September 23, 2011
9.00 – 10.15
MONIKA KRASIŃSKA, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Dyrektor
Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg
Ochrona danych osobowych w działalności uczelni wyższych – praktyczne wskazówki
Sesja
session
S6 10.20 – 14.00 INFORMACJA SPECJALISTYCZNA – Specialist information
Prowadzenie: dr hab. KATARZYNA MATERSKA
Chair
czas
time
200’
ZBIGNIEW OSIŃSKI
Najnowsza historia Polski w Internecie - wiedza? propaganda? kult amatora?
20’
STANISŁAWA KUREK-KOKOCIŃSKA
Pokłosie informacyjne Roku Chopinowskiego
20’
11.10 – 11.40 Przerwa – Coffee Break
30’
BOGUSŁAWA LEWANDOWSKA
Teoria informacji i jej zastosowania w biologii i w medycynie
20’
MAŁGORZATA GAJOS
Kierunki rozwoju geoinformacji na podstawie badań piśmiennictwa polskiego
20’
MARIA FUZOWSKA-WÓJCIK
Informacja patentowa
20’
AGNIESZKA MŁODZKA-STYBEL
Reprezentacja tematyki bezpieczeństwa pracy w bazach czasopism elektronicznych
20’
BARBARA SZCZEPANOWSKA
Ewolucja form udostępniania informacji dziedzinowych na przykładzie ważnego źródła
informacji Międzynarodowej Organizacji Pracy – Encyklopedii Bezpieczeństwa i Zdrowia
w Pracy
20’
ANNA GAŁECKA, EWA TOMASZEWSKA, ZOFIA WAWRZYNKIEWICZ
Informacja naukowa w drzewnictwie w świetle automatyzacji technik informacyjnych
20’
Dyskusja (Discussion)
20’
14.00
Podsumowanie i zamknięcie XI Krajowego FORUM INT
Closing ceremony
14.30 –
Obiad - Lunch
Download

pobierz - Dyskursy o kulturze