GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI DUYURUSU
Klâsik Türk Müziği ve Tük Halk Müziği türlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amacıyla
2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü bünyesinde kurulan Geleneksel
Türk Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı, 2013-2014/Bahar Yarıyılı’nda eğitim-öğretime
başlayacaktır.
Bu yeni programın hedefi, Geleneksel Türk Müzikleri alanında yeni sentezlere ulaşan, bu
alandaki ulusal ve uluslararası gelişmelere sanat ve bilim etiği ilkeleri doğrultusunda katkıda
bulunan, sanatçı ve araştırmacı kimliğinin gerektirdiği yetkinlikle donanmış sanatçıakademisyenler yetiştirmektir.
Sanatçı olmanın yanı sıra, akademik alanda da yeni sentezlere ulaşmak isteyenlerin buluşma
noktası olmak, Anasanat dalımızın sunduğu önemli bir hizmettir.
Kazanacağı donanımla, Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği el ele tutuşturabilecek adayları
sabırsızlıkla bekliyoruz.
Download

Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı Başkanlığı Duyurusu