TAŞERONLAŞMADA İŞÇİ
GÜVENLİĞİ
Mehmet ÖZDEMİR
Sema ÖZDEMİR
TAŞERON NEDİR?
• Taşeron (TDK): Büyük bir işin bir bölümünü
yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine
alan ikinci müteahhit olarak tanımlanmaktadır.
Yasal mevzuatlarda taşeron kelimesi yerine altişveren kullanılmaktadır.
İŞ KANUNU
Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin
yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile
teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için
görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren
ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.
Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu
Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş
sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.
Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak
çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce
o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve
genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul
edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak
işlem görürler. İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık
gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.
İŞ KANUNU
• Ana firma, asıl işi, işin gereği veya teknolojik nedenleri olmadan taşeron
firmaya devredemez. Ancak yardımcı işler için böyle bir zorunluluk yoktur.
• Taşeron firma çalışanları ana firmanın iş yerinde çalıştırılmak zorundadır.
• Taşeron firma çalışanları sadece bu iş yerinde çalıştırılabilir. Yani işinden
arda kalan zamanlarda başka bir yerde çalıştırılamazlar.
• Taşeron firma çalışanlarının tüm haklarından hem taşeron firma işvereni
hem de asıl işveren birlikte sorumlu tutulur.
• Ana firma çalışanlarının daha sonra taşeron firmada çalışmaya başlaması
halinde hakları kısıtlanamaz.
• Daha önce o ana firmada çalışmış bir kişinin, taşeron bir firma kurması
halinde eski çalıştığı firmanın taşeron firması olamaz. Eğer böyle bir işlem
gerçekleşir ise taşeron firma çalışanlarının işin başından itibaren ana
firmanın çalışanı olduğu kabul edilir.
İSTATİSTİKSEL VERİ
• Şubat ayında Bakan Çelik’in yaptığı bir
açıklamaya göre kamuda 661 bin taşeron işçi
olduğunu biliyoruz.
İSTATİSTİKSEL VERİ
•
•
•
•
•
•
•
KAMU
Temizlik
Diğer Hizmetler
Güvenlik
Veri Girişi
Sağlık
Atık
Toplam
202.620
170.168
119.316
40.804
24.589
10.226
567.763
İSTATİSTİKSEL VERİ
•
•
•
•
•
•
•
ÖZEL SEKTÖR
İnşaat
İmalat
Madencilik
Ulaştırma ve depolama
İdari ve destek hizmetleri
Diğer
Toplam
318.087
63.849
12.606
10.347
4.146
10.431
419.466
TAŞERON İŞÇİ PROBLEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
KIDEM TAZMİNATI
YILLIK İZİN
FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ
İŞTEN ÇIKARILMA
SENDİKALAŞMA
EŞİT OLMAYAN MAAŞ
TUTUM VE DAVRANIŞLAR
TAŞERON İŞÇİ AVANTAJLARI
•
•
•
•
Asıl işverenden maaş
Asıl işverenden kıdem tazminatı
Daha fazla iş güvenliği uzmanı
Ekipman temini
TAŞERONA ÖZEL PSİKOLOJİK
ETMENLER
•
•
•
•
•
ÜCRETLERİN ALINAMAMASI
İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSU
SENDİKALAŞAMAMA
EŞİT OLMAYAN MAAŞ
TUTUM VE DAVRANIŞLAR
ÇÖZÜM ve ÖNERİLER
• Taşeron işçi problemlerinin çözümü
Gündemdekiler
 Sözleşmeler 3 yada 5 yıl
 Fon
 Eşit ücret
 Doğrudan sorumluluk
ÇÖZÜM ve ÖNERİLER
• Taşeron işçi problemlerinin çözümü
 Tavsiyeler
 Taşerona özel sendika yönetmeliği
 Taşeron yönetmeliği
 Taşeron denetleme kurumu/müdürlüğü
 Kötü niyete ceza
TEŞEKKÜRLER
Download

taşeronlaşmada işçi güvenliği