TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU
OKUL MECLİSİ SEÇİMİ
Seçim, Tanıtım Serbestliği ve Süresi Sandık Kurulunun Oluşumu
Okul Seçim Kurulu - 20 Ekim 2014
Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmenin başkanlığında öğrencilerden seçilen iki asıl, iki yedek
üyeden oluşur. Bu kurul okuldaki seçim işlerini yürütür.
Şube Öğrenci Temsilciliğine Aday Olma -22 Ekim 2014
2., 3., 4.,5., 6. sınıflardaki her öğrenci kendi şubesi için “şube temsilciliği” adayı olabilir.
Şube Öğrenci Temsilciliği İçin Adayların Demokrasi Meydanında Kendilerini Tanıtımı -23 Ekim 2014
Tanıtımlar kulüp saatinde yapılacaktır.
Şube Öğrenci Temsilciliği Seçimi-24 Ekim 2014
Şube temsilciliği seçimleri sınıf/şube rehber öğretmeni gözetiminde şubelerde, öğrenciler arasından
öğrencilerin oylarıyla seçilir. Seçim gizli oy açık tasnif usulüne göre aynı gün gerçekleşir. Eşitlik
durumunda kura çekilir.
Sandık Kurulunun Oluşumu- 03 Kasım 2014
Okul seçim kurulu, şube sayısını göz önünde bulundurarak birden fazla Sandık Kurulunun
oluşturulmasına karar verebilir.
Sandık Kurulu veya Kurulları;
Öğretmenler kurulunca seçilen bir öğretmen (rehber)
Okul Onur Genel Kurulunda seçilen üç asıl, üç yedek öğrenci (yaşça en büyük olanı sandık kurulu
başkanı)
Okul öğrenci meclisi başkanlığına aday olan öğrencilerin gösterecekleri birer öğrenci, gözlemci olarak
sandık başında bulunabilir.
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
Her şubenin kendi içinden seçeceği bir temsilcinin katılımından meydana gelir.
Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı Seçim Takvimi
Aday olmak isteyen öğrenciler 24.10.2014 ile 27.10.2014 tarihleri arasında başvuru dilekçelerini okul
seçim kuruluna teslim etmek zorundadır.
Aday olan öğrenciler 30.10.2014 tarihinden 05.11.2014 tarihi saat: 17:00’ye kadar TED İzmir İlkokulu
ve Ortaokulu Okul Meclisi İç Tüzüğü kuralları uyarınca tanıtımlarını yaparlar.
Tanıtım Serbestliği ve Süresi
*Tanıtım, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu, kişilik haklarını zedeleyici, insan
haklarına aykırı olamaz.
*Herhangi bir siyasî parti, sendika, dernek, vakıf veya siyasî faaliyet gösteren örgütün isim, bayrak,
flâma, afiş, amblem ve benzeri simgeleri kullanılamaz.
* Okul Seçim Kurulları, adayların istekleri üzerine okulun ve halkın huzurunu bozmamak şartıyla
düzenleyeceği programa göre tanıtım yapılmasına izin verebilir.
* Okul yönetimi, seçim süresince sosyal medya üzerinden yapılacak tanıtım çalışmalarına rehberlik
eder ve denetim sürecini işletir.
*Tanıtım amacıyla hazırlanan; afiş ve duvar ilânları, flâmalar ve benzerleri, okul seçim kurullarınca
gösterilen yerlere asılır.
*Adaylar, tanıtım döneminde hediye ve promosyon (özendirme-kendilerini tanıtmak için dağıtılan
ürün) dağıtamaz.
*Adaylar, el ilânı ve her türlü basılı malzemeyi dağıtabilirler. Ancak oy verme gününden bir gün önce
yani 05.11.2014 - saat 17.00' den sonra her türlü tanıtım faaliyeti yasaktır.
Tanıtım ile ilgili yasaklara uymayanlar, iki kez uyarılmalarına rağmen uymamaya devam ederlerse
Okul Seçim Kurulu tarafından seçilme haklarından mahrum bırakılır.
Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı Seçim Günü
06.11.2014 günü Okul Meclisi saat 15:00’de toplanır ve okul müdürü veya görevlendirecek bir Başkan
Vekili başkanlığında üyeler arasından Geçici Başkanlık Divanı oluşturulur.
Her başkan adayı adaylığını, diğer Divan üyesi adaylarıyla birlikte liste halinde, toplantının
açılmasından itibaren seçim aşamasına gelinip listelerin verilmesi süresinin dolduğunun ilân edileceği
zamana kadar Başkanlığa bildirir.
Bir listede herhangi bir görevle ilgili olarak adına yer verilen kimse, diğer bir aday listesinde yer
alamaz. Seçim aşamasında öncelikle tüm aday listeleri okunur.
Üyeler yalnızca bir liste için oy kullanabilir. Her liste için, listede ismi bulunan bir üyeye listesini
tanıtmak üzere beş dakika süreyle söz verilir. Bu süre geçici başkanlık divanının kararıyla, bütün
adaylar için eşit olmak şartıyla 10 dakikaya kadar çıkartılabilir. En fazla oyu alan listedeki isimler,
Başkanlık Divanına seçilmiş sayılır. Oyların eşit olması durumunda kura çekilir.
Her öğretim yılı için bir başkanlık divanı seçimi yapılır.
Seçim 06.11.2014 tarihi saat: 15:00’den 16:30’a kadar olan zaman içerisinde yapılacaktır.
ÖNEMLİ: Aday olmak isteyen öğrencilerin Adaylık dilekçelerini Okul Seçim Kurulu Başkanına
belirtilen tarihler arasında teslim etmeleri gerekmektedir.
Okul Seçim Kurulu
TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİS BAŞKANLIĞI SEÇİM TAKVİMİ
TARİH
YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
SORUMLULAR
GÖREVLİLER
20 Ekim 2014 Pazartesi
Okul Seçim Kurulunun
Oluşturulması ( 2 Öğrenci
Seçimi)
……………
20 Ekim 2014 Pazartesi
Seçim Takviminin
Açıklanması
Şube Öğrenci Temsilciliği
Adaylığını Açıklama
…………..
Şube Öğrenci Temsilci
Adaylarının Sınıf İçinde
Tanıtım Çalışması
Sınıf/Sınıf Reh. Öğrt.
21 Ekim 2014 Salı
21–22 Ekim 2014
Sınıf/Sınıf Reh. Öğrt.
23 Ekim 2014 Perşembe
Şube Sandık Kurulunun
Oluşturulması
Sınıf/Sınıf Reh. Öğrt.
23 Ekim 2014 Perşembe
Şube Temsilcilerinin Sınıf
Rehber Öğretmeni
Gözetiminde Sınıf
Öğrencileri Tarafından Gizli
Oyla Seçilmesi
Kazanan Şube
Temsilcilerinin İlan Edilmesi
Sınıf Sandık Kurulları
24 Ekim 2014 Cuma
Şube Temsilcisi Seçimlerine
İtiraz
Sınıf Sandık Kurulları
24 Ekim 2014 Cuma
Şube Temsilcisi Seçimine
İtirazlarının Değerlendirilip
Kesin Sonuçların
Açıklanması
Şube Temsilcilerinin Okul
Meclisi Divanına
Adaylıklarını Açıklaması
Sınıf Sandık Kurulları
Okul Meclisi Başkanlık
Divanı Adaylarının
Propaganda Süresi
Sınıf Temsilcilerinden
23 Ekim 2014 Perşembe
24 Ekim 2014
27 Ekim 2014
30.10.2014 ve
05.11.2014
Sınıf Sandık Kurulları
Sınıf Temsilcileri
Aday Olanlar
03 Kasım 2014 Pazartesi
05 Kasım 2014 Çarşamba
Seçim Kurulu Tarafından
Sandık Kurulunun
Belirlenmesi ve Sandıkların
Hazırlanması
Seçim Tanıtım ve
Propaganda Yasaklarının
Başlaması Saat:17.00
Seçim Kurulu
Sınıf Temsilcilerinden
Aday Olanlar
06 Kasım 2014 Perşembe
Saat: 15:00-16:30
Tüm Öğrencilerin Katılımıyla Seçim Kurulu
Okul Meclis Başkanlığı
Seçiminin Yapılması
06 Kasım 2014 Perşembe
18:00
07 Kasım 2014 Cuma
Sonuçların İlan Edilmesi
Seçim Kurulu
Seçim sonuçlarına yapılan
İtirazların Değerlendirilmesi
Seçim Kurulu
07 Kasım 2014 Cuma
Kesin Sonuçların
Açıklanması
Okul Meclisinin Toplanması
ve Çalışmalarının
Planlanması
Seçim Kurulu
07 Kasım 2014 Cuma
…………….
Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığı Seçimi için 24-25-26-27 Ekim tarihlerinde yazılacak dilekçe örneği:
OKULU SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
…/10/2014
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için yapılacak olan Okul Öğrenci Meclisi Başkanlığına aday
olmak istiyorum.
Gereğini bilgilerinize sunarım.
Sınıfı
Okul No
İmza
Adı Soyadı
:
:
OKUL SEÇİM KURULU TUTANAK
MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul meclisleri Yönergesi’nin 9. maddesi uyarınca Okul
seçim kurulu aşağıdaki gibi oluşturulmuş ve görevlerine başlamışlardır.
Başkan:
………………….
(……………… Öğretmeni)
Asil Üyeler:
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
Yedek Üyeler:
Sandık Kurulu:
1 NOLU SANDIK (İLKOKUL)
2 NOLU SANDIK(ORTAOKUL)
ASİL
ASİL
(3 öğrenci):
(3 öğrenci):
YEDEK (3 öğrenci):
YEDEK (3 öğrenci):
olarak belirlenmiştir.
OKUL SANDIK KURULU TUTANAK
MEB Demokrasi Eğitimi ve Okul meclisleri Yönergesi’nin 10. maddesi uyarınca 01
nolu Sandık kurulu aşağıdaki gibi oluşturulmuş ve görevlerine başlamışlardır.
Rehber Öğretmen:
Asil Üyeler:
Yedek Üyeler:
…………………..
( ………………….. Öğretmeni)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
…………………….
(…/…. Sınıfı öğrencisi)
……………………
Sandık Kurulu Başkanı
İl: İzmir
Sayfa 1
İlçe: Urla
Mahalle: M.Fevzi Çakmak Mahallesi
Okul: TED İZMİR İLKOKULU
TED İZMİR İLKOKUL BÖLGESİ (1NOLU SANDIK) ASKI LİSTESİ
Seçmenin bulunduğu
Seçmenin
Sınıf
Şube
TC Kimlik
Numarası
Adı
Soyadı
Baba
Adı
Doğum
Tarihi
Doğum
Yeri
Nüfusa
Kayıtlı
Olduğu
Yer
İl: İzmir
İlçe: Urla
Mahalle: M.Fevzi Çakmak Mahallesi
Okul: TED İZMİR ORTAOKULU
Sayfa 1
TED İZMİR ORTAOKULU BÖLGESİ (2NOLU SANDIK) ASKI LİSTESİ
Seçmenin bulunduğu
Seçmenin
Sınıf
Şube
TC Kimlik
Numarası
Adı
Soyadı
Baba
Adı
Doğum
Tarihi
Doğum
Yeri
Nüfusa
Kayıtlı
Olduğu
Yer
TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL MECLİSİ
SINIF ŞUBE TEMSİLCİLERİNİN İLANI
SINIF
TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI
6/K
6/M
6/B
TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ LİSTESİ
SIRA NO SINIF
ÖĞRENCİ NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
imzası
1
2
3
4
5
…
Okul Seçim Kurulu Başkanı
Öğrenci Kurulu Rehber Öğretmeni
SEÇİM SONUÇ BİRLEŞTİRME TUTANAĞI
Seçim Tarihi
: 06/11/2014
Seçim Bölgesi
:TED İZMİR İLKOLKULU ve ORTAOKULU
Sandık No
:1-2 Nolu Sandıklar
Kullanılan Oy Sayısı
:
Geçerli Oy Sayısı
:
Geçersiz Oy Sayısı
:
Oyların Adaylara göre Dağılımı
:
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
Seçim Kurulu Başkanı
Üye
Üye
1 Nolu Sandık Kurulu Başkanı
2 Nolu Sandık Kurulu Başkanı
Üye
Üye
Üye
Üye
TED İZMİR İLKOLKULU ve ORTAOKULU
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ BAŞKANLIK SEÇİMİ SONUÇLARI
06.11.2014 Tarihinde yapılan seçim sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Toplam kullanılan oy sayısı:
Adaylara göre oy dağılımları
SIRA NO
ADAY ADI
ALDIĞI OY
1
2
3
4
5
Sayım ve döküm sonucunda Başkan adaylarının aldıkları oy sayısını ve bunların sandık
alanında gösterildiğini ve duyurulduğunu gösteren bu tutanak tarafımızdan düzenlenerek imzalandı.
……………………………..
ÜYE
………………
SEÇİM KURULU BAŞKANI
……………………..
ÜYE
2014-2015
TED İZMİR İLKOLKULU ve ORTAOKULU
OKUL ÖĞRENCİ MECLİSİ
OKUL ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ DOSYASI
Download

TED İZMİR İLKOKULU ve ORTAOKULU OKUL