OSMANLI’DA
KITAP
KÜLTÜRÜ
İlmi Etüdler Derneği (İLEM)
bünyesindeki İslam dünyasının ilim ve düşünce
tarihine yönelik çalışmalar 2013 yılında Osmanlı’da
Kitap Kültürü projesi ile devam
ediyor. Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl tarafından yürütülen
proje kapsamında 1659-1738 tarihleri arasında
yaşamış bir Osmanlı âlimi ve kadısı olan Carullah
Efendi’nin, kitapların kenarlarına aldığı notlardan
hareketle Osmanlı dünyasındaki kitap kültürü ve
ilmi geleneğin kavranması amaçlanıyor. Bu proje
sonunda entelektüel tarihimizin bilinmeyen pek
çok yönü de açığa çıkmış olacaktır.
ilmietudler.org
kitapkulturu.ilmietudler.org
Carullah Efendi ve
Koleksiyonu
Dünyanın en büyük yazma eser kütüphanesi olan Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki zengin bir koleksiyona ismini
veren Veliyüddin Carullah Efendi,
dönemin meşhur âlimlerinden biridir. Edirne ve Galata kadılıklarında
bulunmuş ve on altı eser kaleme
almıştır. Kendi adına bir medrese ve
kütüphane inşa ettirmiş ve orada
müderrislik yapmıştır. Carullah Efendi’nin kitapları şu anda Süleymaniye
Kütüphanesi’nde bulunmakta olup
2200’den fazla yazmadan oluşmaktadır. Bu yazmaların önemi Carullah
Efendi’nin eserlerle ilgili tuttuğu
notlardan gelmektedir. Başka koleksiyonlarda olmayan bu özellik,
Osmanlı entelektüel tarihi açısından bulunmaz bir kaynak niteliği
taşımaktadır.
Proje Çalışmaları
Proje çalışmaları kapsamında Cârullah Efendi koleksiyonunda yer
alan 2200’den fazla yazma eserdeki on binden fazla not taranarak
tasnif edildi.
Kitapların türlerine göre incelemeye tabi tutulacak bu notlar, alanında uzman kişiler tarafından incelenerek Osmanlıların kitapla
kurdukları ilişki, bir Osmanlı entelektüeli özelinde ilk kez akademik
tartışmaya açılacaktır.
Proje Ekibi
Proje’de farklı bilim dallarında akademik çalışmalarını sürdüren Berat Açıl, Şükrü Özen, Irvin Cemil Schick, Hatice Aynur, Fatih Usluer,
Günhan Börekçi, Ali Benli, Taha İmamoğlu, İbrahim Halil Üçer, Tuba
Nur Saraçoğlu, Semih Atış, Sami Arslan ve Mukadder Gezen görev
almaktadır.
Proje Çıktıları
Koleksiyondaki farklı ilim dallarına ait notların, konunun uzmanı
akademisyenler tarafından incelendiği makaleler proje sonunda bir
kitapta toplanarak ilim dünyasının istifadesine sunulacaktır.
Diğer taraftan Carullah Efendi’nin okuma, yazma ve kitapla ilgili notları, tasnif edilen ayrı bir kitapta yayımlanacaktır.
Download

KÜLTÜRÜ