İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: ANATOMİ
Dersin Kodu: YBP1001
Programın Adı: YAŞLI BAKIMI PROGRAMI
Teorik
Saati
2
Yarıyıl
I
Devam
Zorunluluğu
Uygulama
Saati
0
Laboratuar
Kredisi
0
Toplam
Saat
2
Kredisi
AKTS
2
4
Dersin
Dili
Türkçe
Dersin
Türü
Mesleki
Teorik
Uygulama
Laboratuar
%70
-
-
Dersin
Öğretim
Elemanı
Özlem DEMİRBAŞ
Ders Kitabı
Yıldırım M., Resimli İnsan Anatomisi, İstanbul, 2012.
Önerilen
Kaynaklar
Yıldırım M., Resimli Sistematik Anatomi, İstanbul, 2013.
Büyükmumcu M., Sistematik Anatomi, İstanbul, 2011.
Anatomi dersinin öncelikli amacı öğrencilere, hayatları boyunca uygulayacakları meslekleri
süresince yapacakları tüm uygulamaların temelinde insan anatomisi olduğunun fark
ettirilmesidir. Anatomi dersi müfredatı içerisinde yapılan uygulamalarda öğrencilerin grup
halinde çalışmaya alışmaları, bilgiye ulaşma yöntemleri hakkında tecrübe kazanmaları ve
edinilen bilgilerin topluluk önünde sunulmaları konusunda kendilerini geliştirmeleri
amaçlanmaktadır.
Dersin Amacı
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Sözel Anlatım
( ) Örnek Olay
( ) Bilgisayar Destekli
( ) Tartışma
( ) Drama
( ) Laboratuar
( ) Problem Çözme
( ) Buluş Yoluyla
( ) Gösterip Yaptırma
( ) Deney
( ) Proje
( ) ……………..
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Araçlar
Yöntem
Yüzde
Ara Sınavlar
% 40
Ara Sınav (Vize Sınavı)
Ödev(ler)/seminer(ler)
X
% 10
Proje
Dönem Ödevi
Uygulama
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı
Toplam
% 60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
ANATOMİ GİRİŞ: Tıbbi Terimleri Meydana Getiren Temel Öğeler, Anatominin Bölümleri, Vücudun Bölümleri, Anatomik Düzlemler, Eksenler
1
ve Yönler, Vücudun Bölümleri, Vücut Boşlukları, Anatomik Düzlemler, Eksenler, Anatomik Duruş, Yönler, Dokular, Organlar ve Sistemler,
Zarlar.
2
HAREKET SİSTEMİ: kemik tipleri, kemikleşme, kemik gelişimi, iskelet, kafa kemikleri, yüz kemikleri, bütün olarak kafa iskeleti, gövde
kemikleri,
Omurga, omurganın görevleri, omurganın yapısı, tipik bir omurun yapısı, bölgelere göre omurların özellikleri, göğüs kafesi kemikleri, üst
3
ekstremite kemikleri, alt ekstremite kemikleri, eklemler, kaslar.
SOLUNUM SİSTEMİ: solunum yollarının yapı ve işlevleri, üst solunum yolları; burun, yutak, gırtlak, alt solunum yolları; soluk borusu,
4
bronşlar, bronşiol. Akciğerler yapı ve işlevleri; göğüs boşluğu, mediastinum ve plevra.
DOLAŞIM SİSTEMİ: kalbin yapısı ve işlevi, kalbin konumu ve komşulukları, kalbin odacıkları, kalbin kapakları, kalbin damarları, kalbin
5
tabakaları, kalbin çalışması, damarların yapısı ve işlevleri, arterler, venler, kapiller (kılcal damarlar), kan basıncı (tansiyon), nabız,
Dolaşım çeşitleri ve özellikleri, kan dolaşımı, büyük kan dolaşımı (sistemik dolaşım), küçük kan dolaşımı (pulmoner dolaşım), portal dolaşım,
6
plasental dolaşım, lenf dolaşımı, lenf sisteminin işlevi, lenf damarları, lenf kanalları, lenf organları.
SİNDİRİM SİSTEMİ; sindirim kanalı, ağız boşluğu, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaklar, sindirime yardımcı organ ve
7
bezler, tükürük bezleri, karaciğer, safra kanalları, pankreas, karın boşluğu ve periton.
8
Ara Sınav
9
ÜREME SİSTEMİ; erkek üreme organları, erkek dış üreme organları, erkek iç üreme organları, kadın üreme organları, kadın dış üreme organları,
kadın iç üreme organları, memeler .
10
DUYU ORGANLARI; göz, göz küresi, gözün koruyucu elemanları ve hareketlerinde yardımcı oluşumlar, işitme ve denge organı, dış kulak, orta
kulak, iç kulak, koku organı, burun koku hücreleri, destek hücreleri, bazal hücreler, dokunma organı, deri, derinin yapısı, epidermis, dermis,
hipodermis, ter bezleri, yağ bezleri, kıllar, tırnaklar, derinin görevleri.
BOŞALTIM SİSTEMİ; böbreklerin yapı ve fonksiyonları, böbrekler, nefronun yapı ve fonksiyonları, üreter, mesane, ürethranın yapı ve işlevleri,
11
üreterler yapısı ve görevleri, mesane (idrar kesesi) yapısı ve görevleri, ürethra (idrar kanalı/üretra), erkek üretrası, (kadın üretrası)
SİNİR SİSTEMİ; merkezi sinir sistemi, tüm beyin ve bölümleri, beyin boşlukları, omurilik, beyin omurilik zarlar, beyin omurilik sıvısı, periferik
12
sinir sistemi, kafa sinirleri, omurilik sinirleri, otonom sinir sistemi, sempatik sinir sistemi (sss), parasempatik sinir sistemi (pss)
ENDOKRİN SİSTEMi; endokrin (iç salgı) bezler, hormonlar, hormonların kimyasal yapılarına göre çeşitleri, hormonların görevleri, endokrin
bezler ve hormonları, Hipofiz bez, hipofiz bezi ön lobundan salgılanan hormonlar, hipofiz bezi arka lobundan salgılanan hormonlar, epifiz bezi,
13
tiroid bezi, tiroid bezi hormonları, paratiroid bezler, parathormon, adrenal bezler, medulla bölümü hormonları, korteks bölümü hormonları,
pankreas bezi, pankreas bezi hormonları, gonadlar, testis hormonları, ovarium hormonları, timus bezi, timus bezinin görevleri
14
HAFTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Endokri Sistem
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
Download

Anatomi - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu