GORTALILAR
N ÖNEML B LG LER
Bir sa k sorunu ile kar la man z durumunda, sizlere her türlü yard
yapabilmek için disiplin, düzen ve özenle destek
vermekteyiz. Siz sigortal lar
n da baz temel konularda ayn özeni göstermenizi yararl görmekteyiz.
Sizler için haz rlam oldu umuz bu k lavuzu dikkatle inceleyip sigortan z ile ilgili konularda bilgi gereksinimi duydu unuzda
“ba vuru kitapç ” olarak kullanman rica ederiz. Bu sizler ve bizler için zaman tasarrufu sa layacakt r.
Poliçe priminin belirlenmesi konusunda teminat limitlerinin art oran kadar poliçenin Tazminat – Prim ili kisi de belirleyici bir
etkendir. Teminat limitlerinin siz sigortal lar zca dikkatli harcanmas , teminat limitlerinizin gereksiz yere tükenmesini
önleyecek ve poliçe tazminat prim ili kisinin olumlu sonuçlanmas na neden olacakt r. Bunun do al sonucu olarak bir sonraki y l
poliçenizde teminat limit art oran ile prim art oran birbirine daha yak n olacakt r. A
da belirtilen hususlarda
gösterilecek özenin bu konuya da katk olacakt r:
1.
Lüzumsuz tetkikler yap lmas na izin vermeyiniz, unutmay z ki bu harcamalar n belli bir yüzdesi taraf zdan
ödenmektedir.
2.
SGK’dan al nmas mümkün olan reçete kapsam ndaki ilaçlar n irket doktorlar /Sa k ocaklar / Aile hekimleri vas tas yla
SGK’dan temin edilmesini sa lay z. Bu ekilde yaz lan reçete kapsam ndaki ilaçlar Özel Sa k Sigortas kapsam ndan
kar lanmayacakt r. (SGK) üzerinden i leme al nacak reçetede yer alan ancak SGK taraf ndan kar lanmayan poliçe
kapsam ndaki ilaçlara ait giderler anla mal eczanelerimizde eczane sistemimiz üzerinden do rudan kar lanabilecektir.
3.
Anla mal sa k kurumlar nda yap lacak olan yatarak tedavilerinizde, doktorunuzun kurumun anla mal hekimi
olup/olmad
, anla mas z hekim ise talep edilecek ücret bilgisinin Hasta Bilgi formuna yaz oldu unu mutlaka kontrol
ediniz. Bu formun, anla mal sa k kurumu yetkilileri taraf ndan Allianz ‘a gönderilmeden önce taraf zdan da
imzalanmas gerekti ini unutmay z.
4.
Bir ameliyat durumunda, özel doktorunuzla ameliyat ücreti konusunda pazarl k yapmaktan çekinmeyiniz ve mutlaka
ameliyat n gerçekle ece i hastanedeki “anla mal doktor” ücretini ö renip bunu pazarl
zda kullan z. Sizden habersiz
ve izinsiz olarak doktorunuzun ameliyat için d ardan asistan getirmesine izin vermeyiniz.
5.
Do rudan ödeme anla mas yap lm olan kurumlara tan m kart z ve kimlik belgeniz ile ba vurunuz. Yan zda kimlik
belgeniz yoksa do rudan ödemeden yararlanman z mümkün olmayacakt r.
6.
Faturalar n tedavi gören ferdin ad na al nmas na dikkat edip, sonradan ödeme kapsam nda gönderece iniz tazminat
taleplerinizde Tedavi Masraflar Talep Formunun da tedavi gören sigortal n ad na düzenleyiniz.
7.
Tazminat ödemesi talepleriniz için banka hesap bilgilerinizin güncel olmas gerekmektedir. Bu i lem için acenteniz/sigorta
yetkiliniz veya Allianz Çözüm Hatt (444 45 46) arac
ile yeni banka bilgilerinizi (mutlaka IBAN numaran z) tan mlatman z
gerekir.
8.
Hastanede yatarak tedavileri hastal n ba lang , seyri, ve te hisi ile ilgili hekim taraf ndan düzenlenen epikriz, yat
dosyas gibi raporlarla belgelendiriniz.
9.
Üniversite hastanelerinden al nan vezne al nd lar n i leme al nabilmesi için detayl fatura dökümlerini ekleyiniz. Vak f
konumundaki sa k merkezlerinin vermi olduklar ba makbuzlar ise mutlaka ka eletiniz.
10. Ad za düzenlenmi “Tedavi Masraflar Talep Formu” ekinde yer alacak faturalar zla birlikte, görülen tedaviye ili kin
rapor ve belgelerin de gönderilmesi Allianz’ n tazminat incelemesini h zland rarak ödemelerin zaman nda yap lmas
sa layacakt r. “Ayakta Tedavi” teminat kapsam ndaki, te his veya tedavi a amas nda gerekebilecek tahlil, röntgen ve
leri Tan Yöntemleri” teminat kapsam ndaki i lemlerinize ait faturalar n ödenebilmesi için doktor istemi ve yap lan t bbi
tetkiklerin sonuç raporlar ekte gönderiniz. laç masraflar
, reçetelerin as llar , eczane faturas veya kasa fi i ve
yan nda ilaç fiyat küpürleri ve barkodlar ile de belgelendiriniz. laç küpürleri, ilaç isimleri ve fiyatlar okunacak ekilde
kesilmelidir. Tedavi masraf formlar , irketinizin yetkilisine veya acentenize gönderilmesi durumunda ödemeleriniz yap r.
Fatura tarihin 60 günü geçmemesi gerekmektedir.
1/2
11. Tazminat taleplerinin izlenebilirli ini sa lamak için “Tedavi Masraflar Talep Formu” kay t alt na al nmaktad r. Sigortal ismi, s ra
no, poliçe no bilgileri yanl veya eksik olan sigortal lar
n kay t i lemi yap lamayacak ve do ru form ula
ncaya veya eksik
bilgiler yaz olarak bildirilinceye kadar bekletilecektir.
12. “Grup Sa k Tazminat Taleplerinde Eksik Belge Bildirim Formu” ile bildirilen eksik belgelerin yine bu form ile birlikte en geç 1
ay içerisinde gönderilmesi gereklidir. Belirtilen süre içerisinde belgenin ula mamas durumunda tazminat faturas /faturalar
Eksik Evrak mektubu ekinde irketinize iade edilecektir.
13. Reçete tarihi ile laçlar n al nma tarihi aras nda 10 günden fazla süre bulunmas durumunda ilgili ilaç giderleri Sonradan
Ödeme kapsam nda de erlendirilir.
14. Sigortal z, hekimi taraf ndan uzun süreli kullan laca (tan ve ne kadar süre kullan lmas gerekti i bilgileriyle birlikte)
belirtilerek yaz lan ilk reçetesi ile anla mal eczanemize ba vurdu unda, bu reçetedeki ilaçlar eczane taraf ndan
otomasyon sistemimize e-reçete olarak kay t edilecek ve 90 günlük dozda verilecektir. Sigortal
n sonraki taleplerinde
ise, sisteme tan mlanan bu ilaçlar, herhangi bir reçete gereksinimi olmadan anla mal eczanelerimizden 90 günlük dozlar
halinde do rudan al nabilecektir.
Sigortal
n tedavisini yürüten doktorunun, uzun süreli ilaç kullan
gerektiren rahats zl kla ilgili olarak, ilaçlarda ya da
ilaç dozlar nda bir de ikli e gitmesi durumunda ise, bu de iklikler yeni bir reçete düzenlenerek anla mal eczanemize
iletildi inde, sistemimizde gerekli e-reçete de iklikleri yap larak ayn süreç devam edecektir.
15. Sigortal lar n poliçe kapsam nda yer alan Ameliyat, Ameliyats z Tedavi teminatlar kullanmalar gerekti inde, tedavinin
Anla mal Sa k Kurumlar ndan birinde gerçekle mesi ancak, sigortal n kendi özel doktorunu ve/veya anla mal sa k
kurumunda çal
halde anla ma artlar kabul etmeyen doktoru tercih etmesi durumunda talep edilen doktor
ücretinin önce sigortal taraf ndan ödenmesi gerekmektedir. Allianz taraf ndan ödenecek doktor ücretinin tespitinde,
sigortal n hastaneye yat esnas nda doktoru taraf ndan doldurulan Hasta Bilgi Formu ‘nda talep edilece i belirtilen
tutar ile daha sonra Allianz Sigorta A. .’e gönderilen fatura miktar aras nda farkl k olmas durumunda, de eri dü ük olan
miktar dikkate al nmaktad r.
16. Tedavileriniz ile ilgili doktorunuzun doldurmu oldu u Allianz Sa k Formu / Anemnez formu / Rapor vs. belgelerdeki ilk
ikayet ba lang ç tarihi olarak belirtilen tarih sonradan de tirilse bile doktorunuzun ilk belirtmi oldu u tarih dikkate
al nmaktad r. Sonradan de tirilen tarih i leme al nmamaktad r.
17. Sa k sigortan n teminatlar ve poliçeniz üzerindeki uygulamalar www.allianz.com.tr internet adresinden “Online
lemler” bölümünden sisteme üyeli inizi gerçekle tirdikten sonra internet üzerinden takip edebilirsiniz.
18. Sa k sigortal
z ile ilgili genel bilgi almak için Allianz Sigorta Mü teri Hizmetleri 444 45 46 nolu telefondan sorular
ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
19. Ambulans ihtiyac oldu unda, anla mal kurum kapsam nda de erlendirilmesi için 444 45 46 no’lu telefondan Allianz
Çözüm Hatt aranarak ambulans istenmesi gerekmektedir.
20. Teminat kapsam nda yer alan PSA ve Mamografi testleri sadece bu konuda anla mal kurumlarda kar lanmaktad r.
21. Kredi Kart sliplerinin fatura olarak kabul edilebilmesi için, slip’in arkas na hastan n ad soyad ve TC Kimlik numaras n
yaz larak, doktor taraf ndan ka elenip, imzalanmas gerekmektedir.
22. Sa k kurumlar nda yapt lacak tüm i lemlerde önceden Allianz’tan provizyon al nmas , sonradan ya anabilecek olas
problemleri ortadan kald r.
23. Güncel Allianz Anla mal Sa k Kurumlar listesine web adresimizden (www.allianz.com.tr) ula abilirsiniz.
2/2
Download

sigortalılar için önemli bilgiler