17.00-17.45 İnteraktif Oturum
HEKİMLERE VE UZMANLARA SIKLIKLA SORULAN SORULAR!
Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu
Ankara’da doğan Marmara Üniversitesi
Funda Elmacıoğlu who is Head of Depart-
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof.
ment of Nutrition and Dietetics, Marmara
Dr. Funda Elmacıoğlu, Ondokuz Mayıs Üni-
University was born in Ankara. She started
versitesi Tıp Fakültesi’nde beslenme uzmanı
her professional career as a nutrition specia-
olarak başladığı meslek yaşamını, aynı fa-
list and continued as teaching fellow in same
kültede öğretim üyeliği ile sürdürdü.
faculty.
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakül-
Prof. Dr. Elmacıoğlu started working as Te-
tesi Öğretim Üyeliğine 2009 yılında başla-
aching Fellow in Faculty of Health Sciences,
yan Prof. Dr. Elmacıoğlu, 2005 yılından bu
Marmara University in 2009 and conducting
yana Gençlik Spor Genel Müdürlüğü Sporcu
Sportsman Nutrition Consultancy in Directo-
Beslenmesi Danışmanlığını da yürütüyor.
rate of Youth and Sports since 2005.
Yurt içi ve yurt dışında eğitim programları ve
Elmacıoğlu who joined clinical researches in
klinik araştırmalara da katılan Elmacıoğlu,
domestic and foreign trainings, is a member
Türkiye Diyetisyenler Derneği, Diyabet, Obe-
of Turkish Dietician Association; Diabetes,
zite ve Beslenme Derneği ile Türk Diyabet
Obesity and Nutrition Association and Tur-
Cemiyeti üyesi.
kish Diabetes Community.
Download

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu 17.00