Komisyon
DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI
ISBN 978-605-318-010-4
Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.
© 2015, Pegem Akademi
Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları
Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti’ye aittir.
Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri,
kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt
ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.
Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır.
Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında
yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları
satın almamasını diliyoruz.
12. Baskı: Ocak 2015, Ankara
Yayın-Proje Yönetmeni: Şafak Tangıç
Dizgi-Grafik Tasarım: Ezgi Öz Dincel
Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı
Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd. Şti.
İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770. Sokak No: 105/A
Yenimahalle / ANKARA
(0312 394 55 90)
Yayıncı Sertifika No: 14749
Matbaa Sertifika No: 13987
İletişim
Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA
Yayınevi: 0312 430 67 50 - 430 67 51
Yayınevi Belgeç: 0312 435 44 60
Dağıtım: 0312 434 54 24 - 434 54 08
Dağıtım Belgeç: 0312 431 37 38
Hazırlık Kursları: 0312 419 05 60
İnternet: www.pegem.net
E-ileti: [email protected]
DİKEY GEÇİŞ SINAVI
(DGS)
SIRA NO:
00000000001
SAYISAL BÖLÜM
Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında 1,8; Sözel DGS Puanınızın
(DGS-SÖZ) hesaplanmasında 0,6 kat sayısı ile çarpılacaktır.
BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 60’TIR.
Bu bölümdeki sorularla ilgili cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki “SAYISAL BÖLÜM”e işaretleyiniz.
1.
22009 ⋅ 32008
62007
4.
2.
B) 6
C) 8
D) 12
A) 2
E) 18
0,09 − 0,09
5.
0,04 + 0,04
3.
3
4
B)
6
7
C)
7
8
C) 19
D) 5
D) 20
B) 3452
E) 2
a
= 4,25 olduğuna göre, a + b en az kaçtır?
b
B) 18
C) 4
E) 6
63 ⋅ 34 + 37 ⋅ 34
A) 3400
D) 1
D) 3609
a ve b pozitif tam sayı olmak üzere;
A) 17
B) 3
işleminin sonucu kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A)
4
2
=1+
a
a
olduğuna göre, a’nın pozitif değeri kaçtır?
işleminin sonucu kaçtır?
A) 4
a−
E) 21
6.
=
a
2 +1
=
b
2 −1
C) 3510
E) 3600
olduğuna göre, a2 + 2ab + b2 nin değeri kaçtır?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 4 2
E) 8 2
7.
a, b, c pozitif tam sayılar ve
10. a = 3 2
a 3 b 1
= , =
b 4 c 2
b=43
c = 12 12
olduğuna göre, a + b + c toplamı en az kaçtır?
A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
E) 16
A) c < a < b
B) c < b < a
D) b < a < c
11.
8.
a, b ve c pozitif gerçel sayılardır.
a ⋅ b=
D) b < c < a
9.
a−c +b > 0
b+c < 0
A) a < 2b
olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan
hangisi doğrudur?
B) a < c < b
E) a < b < c
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
7
8
9
, b ⋅ c=
, a ⋅ c=
8
9
10
A) a < b < c
C) b < c < a
B) a > b
D) a < 2c
C) a > 2c
E) b > c
C) b < a < c
E) a < c < b
−1 < x < 4
−2 < y < 2
12. a, b, c ve K pozitif tam sayılar olmak üzere,
K = 7a + 4 = 8b + 5 = 12c + 9
olduğuna göre, x ⋅ y çarpımı için aşağıdakilerden hangisi en geniş aralıktır?
koşulunu sağlayan en küçük K sayısının rakamları toplamı kaçtır?
A) −2 < x ⋅ y < 4
B) −8 < x ⋅ y < 8
A) 15
C) 2 < x ⋅ y < 8
D) −4 < x ⋅ y < 4
E) 2 < x ⋅ y < 4
D1 - 2
B) 14
C) 13
D) 12
E) 11
16. Birbirinden farklı iki basamaklı dört doğal sayının toplamı 300’dür.
Bu sayıların, en büyüğü 83 olduğuna göre,
en küçüğü en az kaçtır?
13. a, b ve c tam sayılarının 7 ile bölümlerinde kalanlar sırasıyla 1, 2 ve 3 tür.
Buna göre, 3a + 2b + c işleminin 7 ile bölümünden kalan kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
A) 49
E) 6
14. 9AB üç basamaklı, AB iki basamaklı sayılardır.
B) 13
C) 14
D) 15
D) 56
3
' dir.
5
A) 27
B) 30
C) 36
D) 40
A +1 B −1
=
5
3
olduğuna göre, b’nin alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?
A) 24
A) 70
C) 26
E) 45
18. A − B =
18
3a + 8
a
B) 25
E) 57
Bu işlemde eksilen 72 olduğuna göre, fark
kaçtır?
E) 16
15. a ve b tam sayı olmak üzere,
b=
C) 54
17. Bir çıkarma işleminde çıkan farkın
9AB
= 13 ⋅ AB olduğun göre, A + B toplamı
kaçtır?
A) 12
B) 52
D) 27
E) 28
D1 -3
B) 72
C) 75
D) 80
E) 84
19.
x−4 <3
21.
eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayı
değeri vardır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
x
5A
5A
B1B 
E) 8
olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
20. - 22. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Onlar basamağında 5 rakamı bulunan iki basamaklı bir sayının karesini almak için kullanılan bir yöntem şöyledir:
•
Sayının birler basamağındaki rakamın karesi alınır. Eğer rakamın karesi tek basamaklı ise soluna bir sıfır eklenir.
Elde edilen sayının soluna onlar basamağındaki rakamın karesi ile birler basamağındaki rakamın toplamı yazılır.
Örneğin:
•
x
51
51
26 01
1'in karesi tek basamaklı olduğundan
1 soluna sıfır eklenmiştir.
52 + 1 =
26
x
57
57
32 49
72 = 49
52 + 7 =
32
20. Aşağıdaki sayılardan hangisi onlar basamağında 5 rakamı bulunan bir sayının karesidir?
A) 2609
B) 2725
D) 3116
22. Aşağıdakilerden hangisi onlar basamağında
5 rakamı bulunan iki basamaklı bir sayının
karesinin rakamları toplamı olamaz?
C) 2809
E) 3125
A) 10
D1 - 4
B) 13
C) 16
D) 17
E) 18
25. Yüzler basamağındaki rakam 3, onlar basamağındaki rakam 4 olan kaç tane ABCD sayısı yazılabilir?
23. Tam sayılar kümesi üzerinde ∆ işlemi,
 x + 2y,
x∆y =

2x − y,
x⋅y < 0
x⋅y ≥ 0
A) 5
Buna göre, [( −2) ∆ 4] ∆3 işleminin sonucu
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
kaçtır?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
26. VE 27. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
24. VE 25. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE
GÖRE CEVAPLAYINIZ.
Aşağıda verilen 9 birim kareye D, G ve S harfleri yerleştirilecektir.
A, B, C ve D birbirinden farklı rakamlardır.
A + B = C + D koşulunu sağlayan dört basamaklı ABCD sayıları yazılıyor.
24. En büyük ABCD ile en küçük ABCD sayıları
arasındaki fark kaçtır?
A) 6675
B) 7084
D) 8314
C) 7984
E) 8484
26. İki köşegen üzerindeki tüm karelere D harfi kalan diğer karelerde D harfinden farklı harfler
yerleştirilecektir.
Bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 4
D1 -5
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16
27. Karenin kutucuklarına D, G, S harfleri her satırda ve her sutünda birer tane olcak şekilde yazılacaktır.
Bu yazılış kaç farklı şekilde yapılabilir?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
30. Kamer papatyaları 12 saat, karanfilleri 15 saat
ve gülleri 20 saat aralıklarla sulamaktadır.
Aynı anda bu üç çiçeği suladıktan, en az kaç
saat sonra yine birlikte üçünü sular?
E) 24
A) 60
A) 6
15x
21
TL’ye satılıyor.
Bu malın satışından yüzde kaç kâr elde edilir?
C) 30
D) 35
E) 180
Buna göre, torbadan kaç bilye alınmıştır?
A) Haziran
B) Temmuz
C) Ağustos
D) Eylül
E) Ekim
B) 25
D) 120
2
yeşil kalanı beyaz5
dır. Torbanın içinden eşit sayıda yeşil ve beyaz
1
bilye alınınca bilyelerin ' ü yeşil oluyor.
3
Birinci ikramiyesini mayıs ayında aldığına
göre 20. ikramiyesini hangi ay alır?
A) 20
C) 100
31. Bir torbadaki 25 bilyenin
28. Ali çalıştığı iş yerinde 4 ayda bir ikramiye almaktadır.
29. 7 tanesini 4x TL’ye alınan bir malın tanesi
B) 80
E) 40
B) 8
C) 10
D) 12
E) 14
32. A kentinden hızı saatte 80 km ve B kentinden
hızı saatte 100 km olan iki araç birbirlerine doğru hareket ediyorlar ve A ile B arasında bir noktada karşılaşıyorlar. Araçlar karşılaştıktan 2
saat sonra A’dan hareket eden araç B kentine
varıyor.
Buna göre, A ile B arası kaç km dir?
A) 160
D1 - 6
B) 240
C) 256
D) 272
E) 288
Download

DENEME 1 - Pegem.net