Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2012 – 2013
1
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, 755 01 Vsetín, tel. 571 412 772
Organizace školního roku 2012 – 2013
( zápis do deníčků a žákovských knížek – sdělení rodičům, zajistí TU do 7. 9. 2012 )
Zahájení školního roku:
3. září 2012
pondělí
Podzimní prázdniny:
25. a 26. 10. 2012
čtvrtek, pátek
Vánoční prázdniny:
22. 12. 2012 – 2. 1. 2013
sobota – středa
( vyučování skončí v pátek 21. prosince 2012 a začne ve čtvrtek 3. ledna 2013 )
Ukončení 1. pololetí:
31. 1. 2013
čtvrtek
Pololetní prázdniny:
1. 2. 2013
pátek
Jarní prázdniny:
25. 2. – 3. 3. 2013
pondělí – neděle
Velikonoční prázdniny:
28. – 29. 3. 2013
čtvrtek – pátek
Ukončení 2. pololetí:
28. 6. 2013
pátek
Hlavní prázdniny:
1. 7. – 1. 9. 2013
sobota … neděle
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Zápis do 1. ročníku ZŠ
5. - 6. února 2013
Termíny přijímacích zkoušek
(zápis do žákovských knížek TU 5AB a 9AB )
Přijímací řízení do 8–letého gymnázia
od
1. kolo přijímacích zkoušek
od
Další termíny přijímacího řízení
v kompetenci ředitele střední školy
Talentové zkoušky
od
do
do
Termíny pedagogických rad, provozních porad, schůze pléna Školní rady, výbory
Školní rady, třídní schůzky s rodiči žáků
Pedagogická rada
č. 1 srpen / 30. 8. 2012 – I. část
č. 1 září / 24. 9. 2012 – II. část
č. 2 listopad / 26. a 27. 11. 2012
č. 3 leden / 14. a 15. 1. 2013
č. 4 duben / 22. a 23. 4. 2013
č. 5 I. část 10. a 11. 6. 2013
II. část 28. 6. 2013
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2012 – 2013
Třídní schůzky s rodiči /čtvrtek /:
1.
1. - 9.
3. 9. 2012
26. září 2012 společné pro všechny třídy, závazný program,
volba zástupců rodičů pro plénum Školní rady
1. - 9.
29. listopad
1. - 9.
17. leden
1. - 9.
25. duben
1. - 9.
13. červen
dále podle aktuální potřeby třídního učitele nebo na přání rodičů
Výbor Školní rady
září
listopad
únor
červen
Plénum Školní rady září (volba nového výboru, rozpočet 2012/2013)
dle potřeby
Zástupci pedagogických pracovníků v plénu Školní rady:
Eva Graclíková
výchovný poradce, zástupce za pedagogické
pracovníky
Marie Vašutová
zástupce školy za školní družinu
Lucie Opletalová
zástupce školy za školní klub, volný čas dětí, členka
výboru ŠR
Rada školy
Členové Rady školy: / bude upřesněno
Iveta Táborská
Bc. Věra Goldová
Mgr. Renáta Haschková
Mgr. Hynek Hromada
Členové výboru Školní rady (občanské sdružení rodičů) bude upřesněno:
Martina Hromadová / předseda
Jana Běťáková
Lucie Opletalová - jednatel
2
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2012 – 2013
Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy
ředitel školy
zástupce ředitele
PaedDr. Petr Chytil
Mgr. Hynek Hromada
výchovný poradce
Mgr. Eva Graclíková
Třídní učitelé
1A
Mgr. Lenka Ondrová
1B
Mgr. Světlana Záhorovská
2A
Mgr. Jana Davidová
2B
Mgr. Dana Foltýnová
3A
Mgr. Kristýna Bartoňová
3B
Mgr. Lenka Valchářová
4A
Mgr. Renáta Haschková
4B
Mgr. Júlia Šicová
5A
Mgr. Hana Mrlinová
5B
Mgr. Magda Slováčková
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
Mgr. Jana Holubcová
Mgr. Dita Homolková
Mgr. Liběna Dopitová
Mgr. Eva Švachová
Mgr. Bohuslav Sedláček
Mgr. Lenka Šenkeříková
Ing. Ivana Kupková
Mgr. Tomáš Dopita
Netřídní učitelé
Mgr. Milada Vaňková
Mgr. Věra Šťastná
Mgr. Alena Týnová
Mgr. Jan Kincl
Darina Weberová
Asistentka
Lucie Opletalová
Lucie Kašparová
pedagoga
Vedoucí vychovatelka
školní družiny a školního klubu
Vychovatelky
Marie Vašutová / školní družina
Bohumila Farkašová / školní družina
Hana Řehánková / školní družina
Lucie Opletalová / školní klub
3
Základní škola Vsetín, Rokytnice 436
PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2012 – 2013
THP:
Jitka Šimarová
Darina Weberová
ekonomka
administrativní pracovnice
Zaměstnanci školní jídelny:
Zdenka Kratochvílová
Radka Černotová
Jaroslava Děcká
Bronislava Škrabánková
Ludmila Slováčková
vedoucí školní jídelny
kuchařka
hlavní kuchařka
kuchařka
kuchařka
Správní zaměstnaci:
Petr Zeťák
Dagmar Bednářová
Jana Holcová
Marie Poledníková
Marie Šenkeříková
školník – údržbář
uklízečka – II. stupeň
uklízečka – TV + vedení
uklízečka – I. stupeň
uklízečka - MŠV
4
Download

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n - R o k y t n i c e