ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL
Tel :0.216.340 00 86
Fax :0.216.340 00 87
E-posta: [email protected]
No: 2014/78
Tarih: 20.10.2014
Konu: 15.10.2014 tarih ve KVK-35/2014-5/Yatırım İndirimi-24 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
Sirküleri yayımlanmıştır.
Özet: 15.10.2014 tarih ve KVK-35/2014-5/Yatırım İndirimi-24 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
Sirküleri’nde; 2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59
(yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak tespit edilmiştir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak
hesaplanan ve Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından
kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz
virgül elli dokuz) olarak tespit edilmiştir.
Saygılarımızla.
ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik
Hizmetleri Ltd. Şti.
Mehmet ERKAN
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı
açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye
başvurulmasında yarar bulunmaktadır.
A: Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4
34718 Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
T: 0.216.340 00 86 F: 0.216.340 00 87 E: [email protected] W: www.erkymm.com
Sayfa 1
Download

No: 2014/78 Tarih: 20.10.2014 Konu: 15.10.2014 tarih ve KVK