14.04.2015
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2015/45
KONU : 2015 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı Hk:
Gelir İdaresi Başkanlığı, 35 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
ile 2015 yılı 1. Geçici vergilendirme döneminde uygulanacak yeniden değerleme
oranı hakkında açıklamalarda bulunmuştur.
Bildiğimiz üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci
maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Maliye Bakanlığı’nca
ilan
edilen
yeniden
değerleme
oranına,
vergi
kanunlarından
kaynaklanan
nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2015 yılı
birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif
olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

2015 Yılı Birinci Geçici Vergi D