ÖZEL SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU
GELİŞMELERİ
TEMMUZ 2014

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun
vadeli kredi borcu, 2013 yıl sonuna göre 8,8 milyar ABD doları artarak 166,1 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Borçluya göre dağılım incelendiğinde, bir önceki yıl sonuna göre
bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,6 milyar ABD doları, tahvil ihracı
biçimindeki borçlanmalarının ise 3,9 milyar ABD doları arttığı gözlenmektedir. Aynı
dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının
1,6 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 2,7 milyar ABD doları seviyesinde
gerçekleştiği gözlenmektedir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan
kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,2 milyar ABD doları artarken, tahvil
stokunun ise 4,3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, Temmuz sonu itibarıyla tahvil
hariç toplam kredi borcunun % 88,4’ünü oluşturan özel alacaklılara olan borcun bir
önceki yıl sonuna göre 2,1 milyar ABD doları; % 11,6’sını oluşturan resmi
alacaklılara olan borçların ise 584 milyon ABD doları arttığı gözlenmektedir.
Finansal olmayan kuruluşların, 2014 yılı Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de
yerleşik bankaların yurtdışı şube ve iştiraklerinden sağlamış oldukları kredi stoku 2013
yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları artarak 21,8 milyar ABD doları; yabancı ticari
bankalardan sağlamış oldukları krediler ise 170 milyon ABD doları artarak 35,9 milyar
ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı
166,1
milyar
ABD
doları
tutarındaki
uzun
vadeli
kredi
borcunun
% 58,3’ünün ABD doları, % 34,2’sinin Euro, % 6,2’sinin Türk lirası ve % 1,3’ünün ise
diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun, Temmuz
sonu itibarıyla sektör dağılımı incelendiğinde, toplam borcun % 52,6’sını
oluşturan finansal olmayan kuruluşların yurtdışından sağladığı 87,3 milyar ABD
doları tutarındaki borcun, % 59,5’i hizmetler sektörü, % 40,0’ı sınai sektörler ve
% 0,5’i de tarım sektörü tarafından kullanılmıştır.

Temmuz sonu itibarıyla, özel sektörün yurtdışından sağladığı kısa vadeli
kredi borcu (ticari krediler hariç), 2013 yıl sonuna göre 2,7 milyar ABD doları
artarak 43,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Borçluya göre dağılım
incelendiğinde ise 2013 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki
borçlanmaları 414 milyon ABD doları, finansal olmayan kuruluşların kredi
biçimindeki borçlanmaları ise 1,1 milyar ABD doları artış göstermiştir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, özel sektörün yurtdışından sağladığı
43,0
milyar
ABD
doları
tutarındaki
kısa
vadeli
kredi
borcunun
% 49,1’inin ABD doları, % 39,4’ünün Euro, % 11,1’inin Türk lirası ve % 0,4’ünün ise
diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Özel sektörün yurtdışından sağladığı toplam kredi borcu, Temmuz sonu
itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan
anapara geri ödemelerinin toplam 72,6 milyar ABD doları tutarında olduğu
gözlenmektedir.
Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu gelişmelerine ilişkin
ayrıntılı
tablolar,
“http://www.tcmb.gov.tr”
İnternet
adresinde,
“Veriler/Dönemsel Veriler/Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi
Borcu” başlığı altında yer almaktadır. Ayrıca, Özel Sektörün Yurtdışından
Sağladığı Kredi Borcu istatistiklerinde kısa vadede 2004 yılından, uzun
vadede ise 2002 yılından itibaren aylık bazda borçlu ve alacaklı dağılımı
verilerine TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS)'nden
ulaşılabilmektedir.
Download

Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri