“eğitimde, bilimde sanatta çağdaş”
BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ
2014 - YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
30 Mayıs 2014
2014 - FOREIGN STUDENTS ELECTION EXAM
MAY 30, 2014
Balıkesir
www.balikesir.edu.tr
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
30
MAYIS 2014
2014 - YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
2014 - YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ
SEÇME SINAVI
Balıkesir Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme
Sınavı (BAÜYÖS), üniversitemizde okumak üzere
yurt dışından başvuracak adaylar için düzenlenen
sınavdır. Bu sınav Balıkesir Üniversitesi tarafından
yapılmaktadır.
2014 - FOREIGN STUDENTS
ELECTION EXAM
Balıkesir University Foreign Student Election Exam
(BAÜYÖS) has to be taken by all candidates who
come from a foreign country and wishes to apply. This
exam is prepared and made by Balıkesir University.
üniversite
Exam results can be used for admission to
undergraduate and graduate level programs of some
other universities.
BAÜYÖS 30 Mayıs 2014 tarihinde Türkiye saati ile
12.00’da yapılacaktır.
BAÜYÖS will be done on May 30, 2014 at 12.00
based on the time zone of Turkey.
Sınav Merkezleri Türkiye (Balıkesir, İstanbul,
Ankara, Artvin-Hopa, Hatay), Azerbaycan, Kosova,
Kazakistan, Ürdün, Almanya, Mısır, Bulgaristan ve
talebe göre diğer ülkelerde yapılacaktır.
Examination Centers are Turkey (Balikesir, İstanbul,
Ankara, Artvin-Hopa), Azerbaijan, Kosovo,
Kazakhistan, Jordan and it is going to be held in other
countries according to the demand.
BAÜYÖS sonuçlarının geçerlilik süresi 2 yıldır.
BAÜYÖS exam results are valid for 2 years.
Sınava başvurular 21 Nisan - 20 Mayıs 2014 tarihleri
arasında http://yos.balikesir.edu.tr/ web sayfasından
yapılacaktır.
Applications for the exam will be accepted through
the website http://yos.balikesir.edu.tr/between
April 21st and May 20th of 2014.
Yerleştirme işlemleri, öncelikle BAÜYÖS olmak
üzere sırasıyla diğer uluslararası ve ulusal sınav
türleri ile ortaöğretim not ortalamasına göre yapılır.
Placement will be done according to BAÜYÖS results
of the first priority or other international exams or
national exams or high school GPA.
BAÜYÖS, Temel Öğrenme Becerileri Testinden
oluşan sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde
hazırlanıp
uygulanacaktır.
Temel
Öğrenme
Becerileri 80 soruluk bir test olup, Genel yetenek
(45 soru), Matematik (30 soru) ve Geometri (5 soru)
sorularından oluşmaktadır.(Sınav süresi 120 dakika)
Yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmayacaktır.
BAUYOS is comprised of the “Basic Learning Skills
Test” in Turkish and English. The “Basic Learning
Skills Test” has 80 questions including General ability
(45 questions), Math (30 questions) and Geometry
(5 questions) (Exam duration: 120 minutes). Wrong
answers have no effect.
Sınav sonuçları Türkiye’de birçok
tarafından da kabul edilmektedir.
BAÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 puan
üzerinden değerlendirilir, en az 40 puan alan aday
tercih yapabilir. Adaylar programlardan en fazla 5
tanesini tercih edebilirler.
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden
programlarda BAÜYÖS’ün %40’ı ile ilgili birim
tarafından yapılacak olan özel yetenek sınavı
sonucunun % 60’ı alınarak sıralama yapılır.
Sınav ücreti kredi kartı ile Balıkesir Üniversitesi
Yabancı Uyruklu Öğrenci Sistemi (http://yos.
balikesir.edu.tr/) üzerinden sadece online olarak
(100.-TL) yatırılacaktır. Sınav ücreti olan 100 TL’nin
karşılığı, kredi kartınızın para birimi ile günlük kur
üzerinden hesaplanıp düşecektir.
BAUYOS “Basic Learning Skills Test” is graded out
of 80. The ones who have got 40 points out of 80
can preference. Candidates are able to preference 5
programs at most.
For the programs who accept students by special
abilities, placement is done by calculating the 40%
of BAUYOS and 60% of the examination of special
abilities.
Exam fee will be paid (100.-TL) with a credit card
through the online interface of Balıkesir University
Foreign Student System (http://yos.balikesir.edu.
tr/) The exam fee which is 100 TL will be calculated
based on the daily exchange rates of your currency.
MAY 30, 2014
2014 - FOREIGN STUDENTS ELECTION EXAM
Başvuru, Ücret Ödeme, Sınava Giriş Belgesi, Sınav
sonuçları, Tercihler, Yerleştirme ve Ek Yerleştirme
Sonuçları, Başvuru ve Kayıt Evrakları, Kayıt Tarihleri,
Öğrenim Ücretleri vb. ile ilgili ayrıntılı bilgiler http://
yos.balikesir.edu.tr/ web sayfasında yayınlanacaktır.
Application, fee payment, exam entrance certificate,
Exam results, preferences, placement and additional
placement results, application and registration forms,
registration dates, tuition fee, etc. will be posted on
the university web page http://yos.balikesir.edu.tr/ .
Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme işlemleri
belirtilen takvimlerde yapılacaktır.
Additional placement will be done on the announced
date.
Başvuru Hakkına Sahip Olan Adaylar
APPLICATION TERMS
Candidates Who Have Right to Apply
Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda
bulunmaları koşuluyla:
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar
ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde
kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı
Kanunu uyarınca aldığı tanınan hakların Kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
7. Maddesinde “(1)Türkiye içinde veya dışında Türk
vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde
doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta
olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak
adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde
yarar bulunmaktadır.)
c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan
vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,
d) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını
KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
(ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı
bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
e) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve
KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp
eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan
veya sahip olacakların,
başvuruları kabul edilir.
If they are last year students of a high school or high
school graduates:
a) Foreign students/graduates,
b) Turkish citizens by birth right who got legal permission from The Ministry of Internal Affairs to leave
Turkish Citizenship and their children who are not
of full age and recorded in the Citizenship Secession
can use their rights if they document that they have
proper paperwork so as to comply with the Turkish
Citizenship Law (Turkish Citizenship Law Number
5901 article 7 dictates that (1) Child who was born as
part of a parent marriage is counted as Turkish citizen.) This can help candidates that are going to apply
for acceptance quota when Turkish Citizenship Examinations are being conducted.
c) Those who earned citizenship later and became
Turkish citizens/Dual Citizens in the same status
d) Turkish Citizens who completed their entire high
school education in a foreign country apart from
Northern Cyprus Turkish Republic (those who completed their high school education at a Turkish school
in a foreign country apart from Northern Cyprus
Turkish Republic are included)
e) Northern Cyprus Turkish Republic Citizens and
Residents and those who completed high school education in Northern Cyprus Turkish Republic and
have GCE AL exam results will have their applications admitted. Also, those who registered for Colleges and high schools in other countries can apply if
they had education there and gained a GCE AL score
between the years 2005-2010.
www.balikesir.edu.tr
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR UNIVERSITY BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
kiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna
sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer
ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacaklar hariç),
c) Birinci fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla
ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede
tamamlayanlar / ortaöğreniminin tamamını KKTC
dışında yabancı bir ülkede Türk okullarında tamamlayanlar hariç)
d) Uyruklarından birisi KKTC olan çift uyrukluların
(ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip
GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan
okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya birinci fıkranın
b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan
çift uyrukluların, başvuruları kabul edilmez.
BAÜYÖS BAŞVURU ve SINAV TAKVİMİ
a) Turkish Citizens who completed their high school education in Turkey or Northern Cyprus Turkish Republic
b) Northern Cyprus Turkish Republic Citizens (those who
completed all of their high school education in Cyprus and
have GCE AL exam results and those who registered for high
schools in other countries between the years 2005-2010 and
will get or got a GCE AL score are excluded from this).
c) Dual Citizens whose primary citizenship is Turkish Citizenship based on the clause b of article 1 which is related to
gaining Turkish citizenship through birth right. (Those who
completed high school education in a foreign country that is
not Northern Cyprus Turkish Republic/ those who completed
their high school education in a Turkish high school that is
not in Northern Cyprus Turkish Republic are excluded
d) Dual Citizens whose one of citizenships is of Northern
Cyprus Turkish Republic (Those who completed their high
school education in high schools of Northern Cyprus Turkish
Republic and got or will get a GCE AL result are excluded.
In addition, those who were registered to colleges and high
schools in other countries between 2005-2010 and got or will
get a GCE AL result are excluded as well)
e) Applications of Dual Citizenship owners whose primary
citizenship is of Republic of Turkey according to the b clause
of article 1 which governs the issues related to citizenship and
Turkish citizens who received their education in schools that
are part of Embassies located in Turkey or the foreign high
schools in Turkey will not be accepted.
BAÜYÖS APPLICATION and EXAMINATION
SCHEDULE
• 21 Nisan - 20 Mayıs 2014 BAÜYÖS 2014 Sınavı
Başvurusu
• 30 Mayıs 2014 BAÜYÖS 2014 Sınavı (Belirlenen
Sınav Merkezlerinde)
• April 21 – May 20, 2014 - BAÜYÖS 2014 Exam Application
• May 30, 2014 - BAÜYÖS 2014 Exam (Designated
Examination Centers)
TERCİH ve YERLEŞTİRME TAKVİMİ
• June 23, 2014 Declaration of BAÜYÖS 2014 exam results
• June 30 - July 18, 2014 BAÜYÖS 2014 Preference A
pplications
• July 25, 2014 Announcement of admitted applicants
• August 4 - 15, 2014 Final Registration of admitted applicants
• August 25 - 29, 2014 Additional placement preferences
• September 3, 2014 Announcement of additional placement
results
• September 8 – 17, 2014 Final Registration of additional
placement applicants
• 23 Haziran 2014 BAÜYÖS 2014 Sınav Sonuçlarının
ilan edilmesi
• 30 Haziran – 18 Temmuz 2014 BAÜYÖS 2014 Tercih
Başvuruları
• 25 Temmuz 2014 Yerleştirilen adayların ilan edilmesi
• 04 – 15 Ağustos 2014 Yerleştirilenlerin kesin kayıtları
• 25 – 29 Ağustos 2014 Ek Yerleştirme Tercih
Başvuruları
• 03 Eylül 2014 Ek Yerleştirilen adayların ilan edilmesi
• 08 – 17 Eylül 2014 Ek yerleştirilenlerin kesin kayıtları
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü © 2014
Those Who Cannot Apply
Web Adresleri
http://www.balikesir.edu.tr
http://ebs.balikesir.edu.tr
Posta Adresi :
Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Çağış Kampusu Bigadiç Yolu 17.km BALIKESİR
İletişim Adresi:
Telefon: +90–266–6121400-08
E-mail : [email protected]
PROGRAMME CHOICES AND PLACEMENT
SCHEDULE
Web Addresses
http://www.balikesir.edu.tr
http://ebs.balikesir.edu.tr
Mailing Address
Balıkesir Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Çağış Kampusu
Bigadiç Yolu 17.km
BALIKESİR
Contact Information
Phone: +90–266–6121400-08
E-mail : [email protected]
Directory of Press and Public Relations © 2014
Başvuru Hakkına Sahip Olmayanlar
a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Tür-
Download

30 Mayıs 2014 - Bauyos 2014