"III. RADYO ALATURKA SES YARIŞMASI"
BİLGİ FORMU VE TAAHHÜTNAME
Adı Soyadı
Doğum Tarihi / Yeri
Cinsiyet
Eğitim Durumu
İşaretleyiniz
Telefon / GSM
E-Mail











:
:
:
İlkokul
:
: (
:
)
Ortaokul
Lise
Yüksekokul
( )
...............@...................
Radyo Alaturka (Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş) işbirliği ile düzenlenen “III. Radyo Alaturka Ses
Yarışması” yarışma şartnamesini okuduğumu ve kabul ettiğimi;
Daha önce profesyonel olarak albüm, plak vs. çalışması yapmadığımı;
18 yaşımı doldurmuş ancak 40 yaşımdan gün almamış olduğumu;
Asgari ilkokul mezunu olma koşulunu sağladığımı;
III. Radyo Alaturka Ses Yarışması’na katılmak için işbu Taahhütname ve Bilgi Formu’nun ekinde sunduğum
CD’de yer alan şarkının tarafımdan seslendirildiğini, CD’nin yarışmadan sonra tarafıma iade edilmemesine
muvafakat ettiğimi;
Şartnamede gösterilen katılım koşullarını sağladığımı ve işbu form ile tarafımca verilen bilgilerin eksiksiz ve
doğru olduğunu;
Yarı finale ve finale seçilmem halinde elemelerde yanımda getirdiğim kimliğimi ibraz edeceğimi;
III. Radyo Alaturka Ses Yarışması ile ilgili olarak konaklama ve yol ücreti dahil tüm masrafların münferiden
tarafıma ait olacağını;
III. Radyo Alaturka Ses Yarışması ile ilgili olarak tarafımdan talep edilen belgeleri, talep edilmesi halinde
noter onaylı olarak derhal ibraz edeceğimi, ibraz etmediğim takdirde tüm talep haklarımın düşeceğini;
Başvuru aşamasından itibaren, yarışma sürecinde geçtiğim her aşamada isim, soyad ve doğum yılımın Radyo
Alaturka’ya ait internet sitesinde ve Radyo Alaturka tarafından yapılan yayınlarda ilan edilmesine muvafakat
ettiğimi;
Verilecek ödüllerin nitelik ve vasıflarının tamamen Radyo Alaturka takdirinde olduğunu ve ödüllerin nitelik ve
vasıflarına ilişkin hiçbir itiraz hakkımın bulunmadığını;
kabul beyan ve taahhüt ederim.
Yarışmacı İmzası ve Tarih
Ek-1: Şartname
Ek-2: Müzik CD’si
Ek-3: Nüfus Cüzdanı sureti
Download

"III. RADYO ALATURKA SES YARIŞMASI" BİLGİ FORMU VE