PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TUTANAĞI
İdarenin Adı
Yapılan İş / Mal / Hizmetin Adı, Niteliği
Alım ve Yetkilendirilen Görevlilere İlişkin
Onay Belgesi /Görevlendirme Onayı Tarih ve No.su
: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Özel Kalem
:(boş bırakılabilir)
:(boş bırakılabilir)
Kişi / Firmalar ve Fiyat Teklifleri
Mal / Hizmet / Yapım İşi
1 inci (kişi veya firmanın adı)
1
(Birinci Kalem Mal / Hizmet / Yapım İşi)
2
(İkinci Kalem Mal / Hizmet/Yapım İşi)
2 nci(kişi veya firmanın adı)
3 üncü (kişi veya firmanın adı)
3
4
Uygun Görülen Kişi / Firma / Firmalar
Mal / Hizmet / Yapım İşi
1
(Birinci Kalem Mal / Hizmet / Yapım İşi)
2
(İkinci Kalem Mal / Hizmet/Yapım İşi)
Adı
Adresi
3
4
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.maddesinin (f) bendi ile geçici 4.maddesi hükümlerine dayanarak hazırlanan 01.12.2003 tarih 6554 sayılı Kararname eki esaslarının, 21. Maddesinin (d) bendi uyarınca doğrudan temin usulüyle
yapılacak alımlara ilişkin yapılan piyasa araştırmasında firmalarca/kişilerce teklif edilen fiyatlar
tarafımca/ tarafımızca değerlendirilerek yukarıda adı ve adresleri belirtilen kişi / firma / firmalardan alım yapılması uygun görülmüştür. ../ .... / ...
Piyasa Fiyat Araştırması Görevlisi / Görevlileri
ÖYP Araş.Gör.
Danışmanı
Adı Soyadı :..............................................................
Adı Soyadı:
......................................................................
İmzası :..............................................................
Unvanı:
......................................................................
İmzası:
......................................................................
* Piyasa fiyat araştırması yapılacak kişi / firma, yer sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir.
* Piyasa fiyat araştırması için görevlendirilecek personelin sayısına ihale yetkilisi karar verebilecektir.
M.Y.H.B.Y. Örnek No: 2
Download

piyasa fiyat araştırması tutanağı