TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: 2014/7
HUBUBAT BÜLTENİ
21.08.2014
1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI
A- HUBUBAT
TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900 bin ton arpa, 365 bin ton
çavdar, 235 bin ton yulaf, 118 bin ton tritikale üretimi gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise 19.750 bin ton buğday,
6.900 bin ton arpa, 310 bin ton çavdar, 212,5 bin ton yulaf, 110 bin ton tritikale üretiminin olacağı tahmin
edilmektedir (TÜİK 1. tahmini). Bahsi geçen ürünlerin toplam üretimi 2013 yılında 30.668 bin ton iken, 2014
yılında % 11 azalışla 27.282,5 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2014 dönemi hasatı arpa’da 2 Mayıs’ta Şanlıurfa’da, buğday’da 5 Mayıs’ta Adana’da başlamıştır.
Cari gün itibariyle ülkemiz geneli arpa hasatı %99,9, buğday hasatı %99,7 olup kurumumuzca
piyasalar yakinen takip edilmektedir.
B- MISIR
TÜİK verilerine göre 2012 yılında 4,6 milyon ton olan Türkiye mısır üretimi 2013 yılında bir önceki yıla
göre % 28 artışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında ise mısır üretimi 2013 yılına göre %
6,8 oranında azalış göstererek 5.500 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir (1.tahmin).
7 Ağustos 2013’de mısır müdahale alım fiyatı 640 TL/ton olarak açıklanmış ve 12 Ağustos itibariyle
peşin ve emanet mısır alımlarına başlanmış bu kapsamda 1.373.444 ton peşin, 18.305 ton emanet alım
yapılmıştır.
Ödemeler, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde; ürün teslimatını banka kartı ile yapanlara ise
10 gün içerisinde yapılmaktadır. Ürün bedellerinin tamamı ürün sahiplerine ödenmiştir.
Mısır alımlarında tam randevulu alım sistemine geçilmiş olup bugüne kadar randevuların gerçekleşme
oranı %79, banka kartı ile ürün teslim edenlerin oranı % 96’dır.
2014 dönemi mısır hasatı başlamış olup hasat oranı ülke genelinde %6 civarındadır.
C- ÇELTİK
TÜİK verilerine göre 2013 yılında 900 bin ton olan çeltik üretimi 2014 yılında % 1,1 oranında azalış
göstererek 890 bin ton (pirinç karşılığı 534 bin ton) olacağı tahmin edilmektedir. (I. Tahmin)
2013 yılında üretimi yapılan çeltiklerin % 74’ünü Osmancık, % 17’sini Baldo, % 9’unu ise diğer
çeşitler oluşturmaktadır.
Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi 650 bin ton civarındadır.
2013 döneminde, piyasada işlem gören çeltik fiyatları TMO’ca öngörülen fiyatın üzerinde
seyrettiğinden, müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamıştır.
Ülkemiz genelinde 2014 dönemi çeltik ekilişleri Mayıs ayının ilk haftası itibari ile başlamış ve Haziran
ayı ortasında tamamlanmış olup bitki gelişiminde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
1
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
2-) T.M.O. İÇ SATIŞ ŞEKİLLERİ, ESAS VE FİYATLARI İLE BORSA FİYATLARI
A-) İÇ SATIŞ ŞEKİL VE ESASLARI
- Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız:
Stoklarımızda bulunan ve ithalat bağlantısı yapılan toplam 111 bin ton ithal arpa 649 TL/Ton
fiyatla, sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden
işletmelere) yönelik olmak üzere 01 – 31 Temmuz 2014 (dahil) tarihleri arasında peşin bedel mukabili
satışa açılmıştır.
Stoklarımızda bulunan ve ithalatı yapılan toplam 210 bin ton mısır 735 TL/Ton fiyatla, sadece
kullanıcılarına (yem, mısır unu, mısır irmiği fabrikaları, kendi yemini kendisi imal eden besici ve yetiştiriciler ile
kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlara)
yönelik olmak üzere 01 – 31 Temmuz 2014 (dahil)
tarihleri arasında peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.
Hasatın tamamlanmasını müteakip, stoklarında çeltik ve pirinç bulunan bir kısım kişi ve firmaların daha
yüksek kâr beklentisiyle piyasaya yeterince ürün arz etmediklerinden pirinç ve çeltik fiyatlarının spekülatif
olarak arttığı gözlenmiştir. TMO stoklarında bulunan Osmancık çeşidi yerli pirincini perakende olarak 2,50
TL/kg fiyatla TMO işyerlerinde (172 noktada) satmasının yanında stoklarımızdaki ithal Calrose pirinçler, yerli
pirinçlerin tükenmesini müteakip TMO satış noktalarında KDV dâhil 2,50 TL/Kg fiyatla perakende olarak satışa
sunulacaktır. Ayrıca Osmancık pirinci 2 kg’lık ambalajlarda 2,90 TL/kg’dan, ithal Calrose pirinci ise 1 kg’lık
ambalajlarda 2,80 TL/kg’dan marketlerde de halkımızın istifadesine sunulmuştur. Bunun yanında pirinç
sanayicilerinin hammadde ihtiyacını karşılamak amacıyla da 10 bin ton ithal çeltik 1.450 TL/Ton (60
Randıman karşılığı) fiyattan satışa açılmış, 9.065 tonunun satışı 49 firmaya yapılmıştır.
Peşin bedel mukabili hububat satışlarımızda; talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO “Alınan
Sipariş Avansları” hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik
teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir.
Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış
malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve
esaslarla teslimata devam edilir.
Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri
bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır.
Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili
satılmaktadır.
- Vadeli Satışlarımız:
Vadeli satışlar, Genel Müdürlükçe hazırlanarak teşkilata gönderilen sözleşme esasları doğrultusunda
yapılır. Vadeli satışlarda gerçek veya tüzel kişi firmalardan kesin ve mal bedeli teminatı alınır. Gerek kesin ve
gerekse mal bedeline karşılık olarak Nakit Türk Lirası, Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj kar
Ortaklığı Senetleri ile Mali İşler Daire Başkanlığınca yayınlanan teminat mektubu düzenlemeye Yetkili Banka ve
Katılım Bankaları Listesinde yer alan banka ve katılım bankalarına ait teminat mektupları teminat olarak kabul
edilir. Teminat mektupları süresiz olabileceği gibi süreli olarak da kabul edilebilir. Teminat mektubunun süreli
olması halinde mektup süresi sözleşmenin vade sonu tarihinden itibaren en az 6 ay daha ilave bir süreyi
kapsamalıdır. Süreli teminat mektubunun süresi sözleşmeyi imzalayan birim tarafından takip edilir.
Satış fiyatlarında bir artış olduğu takdirde yeni fiyat henüz tesellüm edilmemiş mala uygulanır. Bu
durumda kalan malın fiyat farkı için ilave teminat alınır veya kalan kısmın teslimatında meydana gelen fiyat
farkını karşılayacak miktarda kesinti yapılır. Satış fiyatlarında bir azalış olduğu takdirde teslimata sözleşmede
yer alan fiyatlar üzerinden devam edilir.
2
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Vadeli satışlarda sözleşmenin imzalanması ve teminatların alınmasını takiben yapılacak teslimatlarda
mutlak surette alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve düzenlenen evrakları Ofis yetkilileri ile birlikte imzalaması;
malı teslim almaya ve sevketmeye yetkili olduğuna dair cari yıla ait noter tasdikli yetki belgelerini teslimatı
yapan işyerine vermesi gerekir. Aksi takdirde teslimat yapılmaz.
Maniplasyon ücretleri;
Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00 TL/Ton,
Tüm kapalı depolarda 7,50 TL/Ton
Çuvallı hububat satışlarında 7,50 TL/Ton
Pirinç satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır.
B) İÇ SATIŞ FİYATLARI
Hububat iç satış fiyatlarımız Tablo:1’de belirtilmektedir.
HUBUBAT SATIŞ FİYATLARI*
SATIŞ FİYATI
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ARPA
2111-2141
649
MISIR
2410-2411-2441
735
(TL/TON)
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV ve Maniplasyon ücreti hariç, şubeler arası nakliye ilave ücreti dahildir.
*İç satış fiyatları 01.07.2014-31.07.2014 (dahil) tarihleri arasında geçerlidir.
Tablo: 1
Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:2’de belirtilmektedir.
PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI
PAKETLİ
PAKETLİ
PAKETLİ
CİNSİ
KOD NO
5 KG (TL)
1 KG (TL)
2 KG (TL)
Osmancık
3651
12,50
5,00
2,50
NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye İlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir.
Tablo: 2
3
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
C) BORSA İŞLEM HACİMLERİ VE FİYATLAR
Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum,
Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir.
2014 Temmuz ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:3’de gösterilmiştir.
BORSA FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BORSALAR
ÜRÜN ADI
ESKİŞEHİR
Fiyat
TL/Ton
DURUM BUĞDAYI
-
-
ANADOLU KIRMIZI
SERT EKM. BUĞ.
831
4.774
788
1.101
DİĞER BEYAZ
EKM. BUĞDAY
DİĞER KIRMIZI
EKM. BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI
BEYAZ BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI
KIRMIZI BUĞDAY
ARPA
ÇAVDAR
YULAF
MISIR
PİRİNÇ*
ÇELTİK*
KONYA
POLATLI
ÇORUM
EDİRNE
İşlem
İşlem
İşlem
İşlem
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Mik.
Mik.
Mik.
Mik.
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
Fiyat
TL/Ton
İşlem
Mik.
(Ton)
Temmuz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
875
182
-
-
-
-
-
-
759
2.348
-
796 14.585 865 16.663 862
3.220
-
-
745
3.310
-
-
-
-
-
778
668
6.719
-
-
-
-
-
-
-
-
-
776
2.865
878 25.853 883 29.312 702
69
723
2.970
-
-
-
-
-
713
675
691
-
5.408
29
38
-
704 10.638 702
672
25
712
724
37
697
-
-
-
-
-
649
735
2.500
-
865
6.848
878
2.291
95
432
-
691 2.760
2.886
1.750
-
İşlem
Mik.
(Ton)
952 18.819 938 10.460
845
-
Fiyat
TL/To
n
115
6.025
-
İşlem
Mik.
(Ton)
853
878
4.011
ADANA
TMO
SATIŞ
FİYATI
BANDIRMA TL/Ton
765 11.210
* Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır.
Tablo:3
4
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
781 10.867
3-) DÜNYA HUBUBAT PİYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC’nin 31.07.2014 tarih 446 nolu aylık özet
raporuna göredir.)
Küresel hububat ve yağlı tohum piyasaları geçtiğimiz ay 2014/15 döneminde arzın yüksek olacağı
beklentilerinden ve ihracata yönelik rekabetin güçlü olacağı ihtimalinden kaynaklanan baskıya maruz kalmıştır.
IGC Hububat ve Yağlı Tohum Endeksi (GOI) bir önceki aya göre %6 oranında değer yitirmiştir. En belirgin
düşüşler mısır ve soya fasulyesi ile ilgilidir. Buğday ve arpa da belirgin bir şekilde gerilemiştir, ancak ürün
arzında yaşanan daralma pirince destek oluşturmayı sürdürmüştür
2014/15 dönemindeki toplam hububat (buğday ve kaba yem) üretimine ilişkin öngörü bir önceki aya
göre 10 m t artışla 1.959 m seviyesine yükseltilmiştir. Bu artış büyük oranda ABD’de mısırla ilgili ve Rusya’da
ise buğdayla ilgili tahminlerde görülen iyileşmeden kaynaklanmaktadır. Küresel üretimin şu anda bir önceki yılın
ılımlı bir miktar altında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Dünya tüketimine ilişkin tahminde önceki aydan bu
yana yapılan artışa buğdayın yemlik kullanımındaki büyüme beklentisi de dahildir. Bu durum özellikle de hasat
kalitesinin zamansız gelen yağmurlardan etkilendiği AB için geçerlidir. Talepte yaşanan büyüme hububat
arzındaki artışın büyük bölümünü absorbe etmektedir, ancak dünya devir stoklarına ilişkin projeksiyon bir
önceki aya göre 7 m t oranında yükseltilirken, bu artış esasen mısırdan kaynaklanmaktadır ve bu ürünün
stoklarının son 15 yılın en yükseği olan 419 m t seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Hububat ticareti
öngörüsü geçtiğimiz aya ait rakamın ılımlı bir miktarda üzerindedir, ancak 291 m t seviyesi ile yine de önceki
sezona ait rekor düzeyin gerisinde kalmaktadır.
Kuzey yarımküredeki beklentilerin iyi düzeyde olmasını yansıtacak şekilde, 2014/15 dönemindeki
dünya soya fasulyesi üretimine ilişkin tahmin 4 m t yükseltilerek tüm zamanların en yükseği olan 304 m
seviyesine çıkarılmıştır. Bir önceki yıla göre gerçekleşmesi beklenen %8 oranındaki artışla ilgili olarak, cazip
fiyatların ekimlerde artış yaşanmasını sağlayacağı ve Güney Amerika’daki üretimin yüksek seviyeye ulaşacağı
varsayımı etkilidir. Üretim öngörüsünde yapılan artış; iç piyasadaki kullanıma ve ihracata yönelik arzı
artırmasına ek olarak, dünya kapanış stoklarında artış yaşanması ile de sonuçlanmaktadır. Bu artışa başlıca
ihracatçıların elinde bulunan stoklar da dahildir ve ABD’deki devir stoklarının son sekiz yılın en yükseğine
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çin’in gereksinimlerine bağlı olarak şekillenen küresel ticaretin %4 gibi daha
ılımlı bir oranda da olsa artışını sürdüreceği tahmin edilmektedir. Rekor düzeydeki AB üretiminin Kanada başta
olmak üzere diğer bölgelerdeki düşüşleri kısmen dengeleyecek olması beklentisine bağlı olarak, 2014/15
dönemindeki küresel kolza/kanola üretiminin kayda geçen ikinci en yüksek seviyede gerçekleşeceği tahmin
edilmektedir.
Filipinler’i de içerecek şekilde başlıca Asyalı ithalatçıların alım ilgisinde görülen güçlenmenin dünya
pirinç ticaretini yaklaşık olarak %5 oranında artırması ve 2014 yılında rekor yüksek seviyeye ulaştırması
beklenmektedir. Rekabetçi fiyata sahip olan arzın Afrika’ya yapılan sevkiyatların yine ortalamanın üzerinde
gerçekleşmesini sağlayacağı tahmin edilmektedir.
BUĞDAY
Büyük oranda Kuzey Amerika üretiminde görülmesi beklenen azalmaya bağlı olarak, dünya üretiminin
bir önceki yıla göre %1 oranında gerilemesi beklenmektedir. Genel görünüm öncelikli olarak Rusya ile
Ukrayna’daki kışlık hasatların beklenenden daha iyi olmasını yansıtacak şekilde Haziran ayının 3 m t daha
üzerindedir.
Talepteki büyüme esas olarak gıda amaçlı kullanımda Güney Asya ile Afrika’ya ilişkin öngörülerin daha
önceki rapora göre ılımlı bir artış kaydetmesinin sonucunda görülen büyümeden destek bulmaktadır. Dünya
yemlik kullanımının da AB’deki artışların öncülüğünde daha öncesinin üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
5
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Genel arzın yeterli seviyede olacağı beklentisine bağlı olarak, ihracat fiyatları çoğunlukla daha düşüktür
ve IGC GOI buğday alt Endeksi %6 oranında azalmıştır. Bununla birlikte, kaliteli ekmeklik buğdayın fiyatları bazı
bölgelerde kalite sorunlarının yaşandığı yönünde gelen haberlerden destek bulmuştur.
MISIR
Kuzey yarımküre ürünlerinin gelişimini özellikle ABD’de olumlu koşullar altında sürdürmesine bağlı
olarak, 2014/15 dönemindeki dünya üretimine ilişkin öngörü 6 m t oranında yükseltilmiş olup, önceki yılın ılımlı
bir miktarda daha gerisindedir.
Temel et ve nişasta talebinin düşük fiyatlarla ve yüksek arzla bir araya gelmesinin sonucunda yemlik
ve endüstriyel talebin yeni rekor seviyelere ulaşması ihtimal dahilindedir. Yüksek üretim aynı zamanda
doğrudan insan gıdası olarak kullanımda yaşanacak olan artışa da destek oluşturacaktır.
Dünya ihracat fiyatları Temmuz ayında gerileyerek yaklaşık olarak son dört yılın en düşük düzeylerine
inmiştir. Bunda temel arz ve talep göstergelerinin fiyatlar üzerinde giderek fazla düşüş etkisine sahip olmasının
etkisi vardır. Bütün menşelerde yaşanan geniş tabanlı kayıplarla birlikte, IGC GOI mısır alt Endeksi bir önceki
ayın %9 altına gerilemiştir.
PİRİNÇ
Konsey’in 2013/14 dönemine ilişkin öngörülerinde çok az değişiklik vardır. Genel stokların bir önceki
yıla göre olağandışı düşüş göstermesi bekleniyor olmakla birlikte, ihracatçı stokları nispeten yüksek seyrini
devam ettirmektedir.
Asya’nın başlıca ihracatçılarındaki fiyatlar art arda ikinci ayında da arzdaki daralmadan ve yüksek
talepten destek bulmaktadır. Hem Vietnam hem de Tayland’daki nispi sert artışlara bağlı olarak, IGC GOI pirinç
alt Endeksi bir önceki aya göre %3 oranında yükselmiştir.
Hindistan’daki muson yağmurlarının yetersiz olmasına ilişkin kaygılar devam etmekte olup, bu durum
son zamanlardaki bir miktar toparlanmaya rağmen 2014/15 dönemi kharif ürünün ekiminde gecikmelerin
yaşanmasına katkıda bulunmaktadır.
YAĞLI TOHUMLAR
ABD’deki soya fasulyesi üretiminin daha önceki bütün rekorları geride bırakma yolunda ilerliyor olması
ile ve Güney Amerika’daki ürünün de oldukça yüksek miktarda gerçekleşeceği yönünde yapılan geçici tahmin ile
birlikte, dünya piyasasındaki arzın 2014/15 döneminde oldukça iyi bir seviyede gerçekleşmesi olasılık
dahilindedir.
Arz genel görünümünün yüksek olması önceki ay dünya fiyatlarını baskı altına almış ve IGC GOI soya
fasulyesi alt Endeksinde net %7 düşüş yaşanması ile sonuçlanmıştır.
2014/15 dönemindeki kolza/kanola arz ve talep genel görünümü önceki aya ait öngörüye kıyasla çok
az değişmiştir. Üretimin azalması beklenmektedir ve kullanımda yaşanan artışlarla birlikte kapanış stoklarının
özellikle de başlıca ihracatçılarda daralması olasıdır
6
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
20/08/2014 TARİHLİ DÜNYA HUBUBAT FİYATLARI
ÜRÜN KODU
ABD 2HRW
FİYAT ABD$/Ton
278,70
FRANSIZ EKM. BUĞ.
233,60
RUS EKM. BUĞ.
248,00
ARJANTİN EKM. BUĞ.
268,00
ABD 2SRW
245,50
FRANSIZ DURUM
423,67
FRANSIZ ARPA
207,70
RUS ARPA
216,50
ABD MISIR (3YC)
192,30
ABD UZUN DANE PİRİNÇ
561,00
(*)21/08/2014 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 2,1719
(**)KAYNAK: REUTERS
(***) Arjantin Ekm. Buğday ve ABD Uzun Tane Pirinç fiyatı IGC Raporuna göredir.
(****)Fransız Durum fiyatı 20.08.2014 tarihli FRANCE AGRIMER raporu kaynaklıdır.
(*****) Rus Buğday ve Arpa fiyatı APK Inform raporuna göredir.
Tablo: 4
DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)
2012/13
2013/14
2014/15
2011/12
BUĞDAY 2009/2010 2010/11
TAHMİN
ÖNGÖRÜ PROJEKSİYON
ÜRETİM
679
653
695
655
710
702
TİCARET
128
126
145
141
153
145
TÜKETİM
652
658
698
676
691
699
199
194
STOK
*KAYNAK: IGC TEMMUZ 2014
192
171
190
193
Tablo:5
DÜNYA MISIR ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)
2009/2010
2010/11
2011/12
2012/13
TAHMİN
2013/14
ÖNGÖRÜ
2014/15
PROJEKSİYON
ÜRETİM
820
831
877
861
974
969
TİCARET
86
93
98
99
120
116
TÜKETİM
822
844
876
859
937
951
145
131
STOK
*KAYNAK: IGC TEMMUZ 2014
130
132
169
187
MISIR
Tablo: 6
DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ (2014/15 ÖNGÖRÜ, MİLYON TON)
ÜLKE ADI
BUĞDAY
ARPA
MISIR
AB-28
147,0
56,1
66,4
ÇİN
122,0
1,7
220,0
HİNDİSTAN
95,9
1,7
22,0
ABD
54,5
4,1
353,0
RUSYA
55,0
16,0
11,0
KANADA
28,0
7,3
11,5
AVUSTRALYA
26,5
8,1
0,4
PAKİSTAN
24,5
0,3
3,3
UKRAYNA
21,5
8,0
26,5
TÜRKİYE
16,0
4,5
4,2
KAZAKİSTAN
14,0
2,2
0,5
İRAN
13,0
ARJANTİN
12,5
DÜNYA TOPLAMI
702,3
*KAYNAK: IGC TEMMUZ 2014
Tablo: 7
3,2
3,8
133,1
1,8
27,0
968,9
7
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
DÜNYADA BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELERİN ÜRETİM DURUMLARI (MİLYON TON)
BUĞDAY
ÜRETEN
ÜLKELER
2010/11 2011/12 2012/13
2013/14
TAHMİN
2014/15
ÖNGÖRÜ
2014 ÖNGÖRÜ
ÜRETİM
RAKAMLARINA
GÖRE DÜNYA
ÜRETİMİNDEKİ
PAYI %
UZAK DOĞU
227,3
235,6
247,5
247,7
250,3
ÇİN
115,2
117,4
120,6
121,9
122,0
17,4
80,8
86,9
94,9
93,5
95,9
13,7
AVRUPA
140,7
141,8
136,0
147,6
150,9
21,5
AB-28
136,8
137,4
131,6
143,1
147,0
20,9
FRANSA
38,1
36,1
37,9
38,5
38,7
5,5
ALMANYA
24,0
23,0
22,4
24,9
25,2
3,6
İNGİLTERE
14,9
15,3
13,3
11,9
15,5
2,2
POLONYA
9,5
9,3
8,7
9,6
9,6
1,4
İSPANYA
5,7
6,8
5,1
7,7
6,3
0,9
BAĞ.DEVL.TOPL.
81,1
115,0
77,2
102,6
104,2
14,8
RUSYA
41,5
56,2
37,7
52,1
55,0
7,8
UKRAYNA
16,8
22,3
15,8
22,3
21,5
3,1
9,6
22,7
9,8
13,9
14,0
2,0
ABD
60,1
54,4
61,8
58,0
54,5
7,8
KANADA
23,3
25,3
27,2
37,5
28,0
4,0
AVUSTRALYA
27,4
29,9
22,5
27,0
26,5
3,8
PAKİSTAN
23,9
24,2
23,3
24,0
24,5
3,5
TÜRKİYE
17,5
18,8
17,5
18,0
16,0
2,3
İRAN
15,0
13,5
14,0
14,5
13,3
1,9
ARJANTİN
15,9
14,5
8,0
9,2
12,5
1,8
695,4
654,7
710,4
702,3
HİNDİSTAN
KAZAKİSTAN
DÜNYA
652,9
*KAYNAK: IGC TEMMUZ 2014
Tablo: 8
8
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
35,6
Download

Tarih 21.08.2014