TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI: 2014/2
HUBUBAT BÜLTENİ
18.03.2014
1-) TMO HUBUBAT ALIMLARI VE FİYATLARI
A- HUBUBAT
TÜİK verilerine göre, ülkemizde 2012 yılında 20.100 bin ton buğday, 7.100 bin ton arpa, 370 bin ton
çavdar, 210 bin ton yulaf, 105 bin ton tritikale; 2013 yılında 22.050 bin ton buğday, 7.900 bin ton arpa,
365 bin ton çavdar, 235 bin ton yulaf, 118 bin ton tritikale üretimi gerçekleşmiştir. Bahsi geçen ürünlerin
toplam üretimi 2012 yılında 27.885 bin ton, 2013 yılında ise % 10 artışla 30.668 bin ton olarak gerçekleşmiştir.
2013 dönemi hasadı 30 Nisan itibariyle başlamış olup piyasalar yakinen takip edilmiş, hasadın
başlamasıyla birlikte taahhütname karşılığı alımlara 20 Mayıs 2013’te başlanmıştır. 07 Haziran 2013’te
buğdayda müdahale alım fiyatları aşağıda yer alan tablodaki şekilde açıklanmış ve 08 Haziran itibariyle buğday
alımlarına başlanmıştır. 18.03.2014 tarihine kadar 1.987.391 ton hububat peşin alımı yapılmıştır. Ayrıca
286.453 ton buğday emanet alınarak depolanmıştır. Arpa, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri için müdahale alım
fiyatı açıklanmamış bu ürünlerin taahhütname ile alımlarına devam edilmektedir.
2013 DÖNEMİ TMO MÜDAHALE ALIM FİYATLARI (TL/Ton)
CİNSİ
MAKARNALIK
BUĞDAYLAR
EKMEKLİK
BUĞDAYLAR
MÜDAHALE ALIM FİYATI
MAKARNALIK BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY
ANADOLU KIRMIZI VE BEYAZ SERT BUĞDAY
DİĞER KIRMIZI VE BEYAZ BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY
Tablo:1
765
640
720
685
620
B- MISIR
TÜİK verilerine göre 2012 yılında 4,6 milyon ton olan Türkiye mısır üretimi 2013 yılında bir önceki yıla
göre % 28 artışla 5,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
7 Ağustos 2013’de mısır müdahale alım fiyatı 640 TL/ton olarak açıklanmış ve 12 Ağustos itibariyle
peşin ve emanet mısır alımlarına başlanmış bu kapsamda 18.03.2014 itibariyle 1.373.444 ton peşin, 18.305
ton emanet alım yapılmıştır.
2013 yılı ülkemiz mısır hasatı tamamlanmıştır.
Mısır alımlarında tam randevulu alım sistemine geçilmiş olup bugüne kadar alınan randevunun
gerçekleşme oranı %79, banka kartı ile ürün teslim edenlerin oranı % 96’dır.
Ödemeler, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde; ürün teslimatını banka kartı ile yapanlara ise
10 gün içerisinde yapılmaktadır.
Ürün bedellerinin tamamı ödenmiştir.
Kuruluşumuz tarafından 24 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen ihracat ihalesi neticesinde 198 bin
ton mısır satılmıştır.
1
C- ÇELTİK
TÜİK verilerine göre 2012 yılında 880 bin ton olan çeltik üretimi 2013 yılında % 2,3 oranında artış
göstererek 900 bin ton (pirinç karşılığı 540 bin ton) olarak gerçekleşmiştir.
Üretimi yapılan çeltiklerin %74’ünü Osmancık, % 17’sini Baldo, % 9’unu ise diğer çeşitlerin
oluşturduğu tahmin edilmektedir.
Ülkemizin yıllık pirinç tüketimi ise 600 bin ton civarındadır.
2013 dönemi çeltik hasatı ülkemiz genelinde 8 Eylül tarihinde başlamış olup, 07 Kasım tarihinde
tamamlanmıştır.
2013 döneminde, piyasada işlem gören çeltik fiyatları TMO’ca öngörülen fiyatın üzerinde
seyrettiğinden, müdahale alım fiyatlarının açıklanmasına gerek duyulmamıştır.
Hasatın tamamlanmasını müteakip, stoklarında çeltik ve pirinç bulunan bir kısım kişi ve firmaların daha
yüksek kâr beklentisiyle piyasaya yeterince ürün arz etmemeleri ve fiyatların spekülatif olarak artması üzerine
TMO piyasaları regüle etmek amacıyla iç piyasadan gelen talepleri de dikkate alarak ürün çeşitliliğini arttırmak
ve uygun fiyatlarla halkımızın istifadesine ürün sunmak için çeltik ve pirinç ithalatı yapmaktadır.
2
2-) T.M.O. İÇ SATIŞ ŞEKİLLERİ, ESAS VE FİYATLARI İLE BORSA FİYATLARI
A-) İÇ SATIŞ ŞEKİL VE ESASLARI
- Peşin Bedel Mukabili Satışlarımız:
03.02.2014 tarihinden itibaren 2.385 bin ton ekmeklik buğday 705-825 TL/Ton fiyatlarla un,
bulgur, bisküvi fabrikalarına yönelik olarak peşin bedel mukabili olarak 3 Şubat ile 28 Şubat 2014 (dahil)
tarihleri arasında satışa açılmıştır.
03.02.2014 tarihinden itibaren 184 bin ton ithal ve yerli arpa 639 TL/Ton fiyatla sadece
kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik
olmak üzere peşin bedel mukabili olarak 3 Şubat ile 28 Şubat 2014 (dahil) tarihleri arasında satışa açılmıştır.
03.02.2014 tarihinden itibaren 14 bin ton çavdar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı
yapılmaksızın peşin bedel mukabili olarak 3 Şubat ile 28 Şubat 2014 (dahil) tarihleri arasında satışa
açılmıştır.
Peşin bedel mukabili hububat satışlarımızda; talep sahiplerince yatırılan emtia bedelleri TMO “Alınan
Sipariş Avansları” hesaplarına alınır. Teslimat süresince TMO fiyat ve ücretlerinde değişme olursa değişiklik
teslimatı yapılmamış mala aynen yansıtılır. Alıcı mal almaktan vazgeçerse, bakiye mal bedeli alıcıya iade edilir.
Ayrıca teslim anında satışların her hangi bir sebeple TMO tarafından durdurulması halinde teslimatı yapılmamış
malın bedeli talepleri halinde alıcıya iade edilir veya satışların yeniden açılmasını müteakip cari fiyat, ücret ve
esaslarla teslimata devam edilir.
Paranın banka TMO hesabına alınmış olması satış için kabul anlamına gelmemektedir. Ayrıca, işyeri
bilgisi dışında banka hesabına para yatırılmış olması durumunda akit ve zımni kabul anlamı doğmamaktadır.
Stoklarımızda bulunan tüm pirinçler kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili
satılmaktadır.
- Vadeli Satışlarımız:
03.02.2014 tarihinden itibaren 97 bin ton ithal arpa 639 TL/Ton fiyatla sadece kullanıcılarına (yem
fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik olmak üzere 120 güne
kadar vadeli ve vade farksız olarak 3 Şubat ile 28 Şubat 2014 (dahil) tarihleri arasında satışa açılmıştır.
03.02.2014 tarihinden itibaren 14 bin ton çavdar 679 TL/Ton fiyatla kişi ve kuruluş ayrımı
yapılmaksızın 120 gün vadeli ve vade farkı uygulanmaksızın 3 Şubat ile 28 Şubat 2014 (dahil) tarihleri
arasında satışa açılmıştır.
Ayrıca TMO, stoklarında bulunan yerli Osmancık pirincini halkımızın talebini karşılamak amacıyla tüm
işyerlerinde (172 nokta) perakende 2,50 TL/Kg fiyatla satmanın yanında pirinç satışlarını ülke sathına yaymak,
pirinç fiyatlarını regüle etmek amacıyla paketlemesi Kurumumuz tarafından yapılan TMO logolu 2 kg’lık
ambalajlardaki yerli Osmancık pirincini ve 1 kg’lık ambalajlardaki ithal Calrose pirincini büyük marketlere toptan
satış yaparak halkımızın istifadesine sunmaktadır. Marketlerde satışı yapılan yerli Osmancık pirincinin TMO
tarafından belirlenen tavsiye edilen satış fiyatı 2,90 TL/Kg, ithal Calrose pirincinin ise 2,80 TL/Kg’dır.
Diğer yandan yüksek kâr beklentisiyle çeltik stoklarını piyasaya arz etmeyen kesimlerden dolayı
sektörün hammadde temininde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO tarafından pirinç değirmencilerine yönelik
ithal çeltik satışı da yapılacaktır.Satışlar talep toplamak suretiyle gerçekleştirilecek olup satışa ilişkin başvuru
süresi, fiyat ve diğer hususlar bilahare ilgililerine bildirilecektir.
Vadeli satışlar, Genel Müdürlükçe hazırlanarak teşkilata gönderilen sözleşme esasları doğrultusunda
yapılır. Vadeli satışlarda gerçek veya tüzel kişi firmalardan kesin ve mal bedeli teminatı alınır. Gerek kesin ve
3
gerekse mal bedeline karşılık olarak Nakit Türk Lirası, Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Köprü ve Baraj kar
Ortaklığı Senetleri ile Mali İşler Daire Başkanlığınca yayınlanan teminat mektubu düzenlemeye Yetkili Banka ve
Katılım Bankaları Listesinde yer alan banka ve katılım bankalarına ait teminat mektupları teminat olarak kabul
edilir. Teminat mektupları süresiz olabileceği gibi süreli olarak da kabul edilebilir. Teminat mektubunun süreli
olması halinde mektup süresi sözleşmenin vade sonu tarihinden itibaren en az 6 ay daha ilave bir süreyi
kapsamalıdır. Süreli teminat mektubunun süresi sözleşmeyi imzalayan birim tarafından takip edilir.
Satış fiyatlarında bir artış olduğu takdirde yeni fiyat henüz tesellüm edilmemiş mala uygulanır. Bu
durumda kalan malın fiyat farkı için ilave teminat alınır veya kalan kısmın teslimatında meydana gelen fiyat
farkını karşılayacak miktarda kesinti yapılır. Satış fiyatlarında bir azalış olduğu takdirde teslimata sözleşmede
yer alan fiyatlar üzerinden devam edilir.
Vadeli satışlarda sözleşmenin imzalanması ve teminatların alınmasını takiben yapılacak teslimatlarda
mutlak surette alıcı temsilcisinin hazır bulunması ve düzenlenen evrakları Ofis yetkilileri ile birlikte imzalaması;
malı teslim almaya ve sevketmeye yetkili olduğuna dair cari yıla ait noter tasdikli yetki belgelerini teslimatı
yapan işyerine vermesi gerekir. Aksi takdirde teslimat yapılmaz.
- Maniplasyon ücretleri;
Açık yığın, MAYDÜ ve Nodalarda 5,00 TL/Ton,
Tüm kapalı depolarda 7,50 TL/Ton
Çuvallı hububat satışlarında 7,50 TL/Ton
Pirinç satışlarında maniplasyon ücreti alınmamaktadır.
B) İÇ SATIŞ FİYATLARI
Hububat iç satış fiyatlarımız Tablo:2’de belirtilmektedir.
HUBUBAT SATIŞ FİYATLARI*
ÜRÜN ADI
ÜRÜN KODU
ANADOLU SERT BUĞDAYLAR
DİĞER EKMEKLİK BUĞDAYLAR
SATIŞ FİYATI
(TL/TON)
1262-1272
825
1263-1273
815
1264-1274
805
1371
815
1362-1372
810
1363-1373
795
1364-1374
785
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY
1661-1671
705
ARPA
2111
639
ÇAVDAR
2211
679
NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV ve Maniplasyon ücreti hariç, şubeler arası nakliye ilave ücreti dahildir.
*Hububat iç satış fiyatları 03.02.2014-28.02.2014 (dahil) tarihleri arasında geçerlidir.
Tablo: 2
Pirinç satış fiyatlarımız Tablo:3’de belirtilmektedir.
PİRİNÇ SATIŞ FİYATLARI
PAKETLİ
PAKETLİ
PAKETLİ
CİNSİ
KOD NO
5 KG (TL)
1 KG (TL)
2 KG (TL)
Osmancık
3651
12,50
5,00
2,50
NOT: Paketleme ücreti, Maniplasyon, Nakliye İlave Ücreti ve KDV dahil, diğer masraflar hariçtir.
Tablo: 3
4
C) BORSA İŞLEM HACİMLERİ VE FİYATLAR
Borsalarda işlem gören buğday, arpa, çavdar ve yulaf Kuruluşumuzca Eskişehir, Konya, Polatlı, Çorum,
Bandırma ve Edirne ticaret borsalarından, mısır ise Adana ticaret borsasından günlük olarak takip edilmektedir.
2014 Şubat ayına ait ortalama fiyatlar Tablo:4’de gösterilmiştir.
BORSA FİYATLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
BORSALAR
ÜRÜN ADI
ESKİŞEHİR
Fiyat
TL/Ton
KONYA
POLATLI
DURUM BUĞDAYI
-
-
877
733
ANADOLU KIRMIZI
SERT EKM. BUĞ.
768
356
883
2.260
737
636
868
328
-
746
3.613
820
1.438
733
215
769
736
976
667
681
-
886
64
-
DİĞER BEYAZ
EKM. BUĞDAY
DİĞER KIRMIZI
EKM. BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI
BEYAZ BUĞDAY
DÜŞÜK VASIFLI
KIRMIZI BUĞDAY
ARPA
ÇAVDAR
YULAF
MISIR
PİRİNÇ*
ÇELTİK*
ÇORUM
EDİRNE
ADANA
İşlem
İşlem
İşlem
İşlem
İşlem
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Mik.
Mik.
Mik.
Mik.
Mik.
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
TL/Ton
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
(Ton)
-
-
TMO
SATIŞ
FİYATI
BANDIRMA TL/Ton
İşlem
Mik.
(Ton)
Fiyat
TL/Ton
İşlem
Mik.
(Ton)
Şubat
750
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
805-825
-
-
-
-
-
-
-
788
841
845
-
-
781
618
-
-
-
-
785-815
973
805
462
-
-
-
-
-
-
-
-
705
785
2.274
824
4.863
669
6
761
14
-
-
-
-
705
668
-
1.641
-
663
710
705
-
376
7
2
-
-
-
626
28.157
-
-
639
679
2.500
-
864 2.585
647
199
2.820
1.643
* Pirinç ve Çeltik fiyatları Osmancık çeşidine ait olup, serbest piyasa toptan fiyat ortalamasıdır.
Tablo:4
5
158 785-815
3-) DÜNYA HUBUBAT PİYASALARI (Aşağıdaki veriler IGC’nin 27.02.2014 tarih 441 nolu aylık özet
raporuna göredir.)
Bazı üretici bölgelerde hava durumu ile ilgili yaşanan kaygılara ve lojistik sorunlara bağlı olarak ihracat
fiyatları bu ay çoğunlukla değer kazanmıştır. Genel olarak, IGC Hububat ve Yağlı Tohumlar Endeksi (GOI) bir
önceki aya göre %5 oranında yükselmiştir, ancak üretim beklentilerinin çoğunlukla olumlu seyretmesine bağlı
olarak fiyatlar bir önceki yılın %8 gerisinde kalmaktadır. Güney Amerika’daki olumsuz hava koşullarından
destek bulan soya fasulyesi ihracat fiyatları belirgin bir hızda artış kaydetmiş olup, alt Endeks bir önceki aya
göre %8 oranında yükselmiştir. Küresel hasadın rekor düzeye ulaşacağı beklentisi korunuyor olmakla birlikte,
talep artışı da somuttur ve sezon sonu stoklarının sadece ılımlı bir artış kaydedeceği tahmin edilmektedir.
Dünya mısır ve buğday fiyatları da sırasıyla %2 ve %4 oranlarında artış kaydetmiş olup, buğdayla ilgili
olumsuz hava koşulları ve lojistik sorunlar ve mısırla ilgili yüksek ihracat talebi ve yavaş üretici satışı bunda
etkili olmuştur. Bununla birlikte, genel olarak arzdaki görünüm rahat bir seviyededir ve toplam hububat
üretiminin bir önceki yıla göre %10 oranında yükselerek 1.966 m t rekor seviyeye ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Stokların ise 52 m t oranında yükselmeleri beklenmektedir. Buna rağmen, CME yulaf vadeli işlem
sözleşmeleri ABD’deki stokların düşük olmasından ve Kanada kaynaklı ithalatın karşı karşıya olduğu
zorluklardan destek bularak eşi görülmemiş yüksek seviyelere ulaşmıştır. Ancak piyasadaki daralmanın kısa
vadede devam edeceği tahmin edilmektedir.
Sınırlı alım ilgisinin ve yüksek miktardaki ihracat arzı beklentisinin baskı altına giren pirinç fiyatları bir
önceki aya göre %1 oranında değer yitirmiştir. Özellikle de stok alımı programının Şubat ayının bitiminde sona
erdirileceği duyurusuna bağlı olarak Tayland’ın ihracatında artış yaşanacağı tahmin ediliyor olmakla birlikte,
Hindistan ve Vietnam başta olmak üzere diğer ihracatçılardan kaynaklanacak olan yoğun rekabete bağlı olarak
potansiyelin sınırlanması beklenmektedir.
Buğdayla ilgili olarak 2014/15 dönemindeki arz ve talep genel görünümüne ilk bakış, verimin önceki
yılda olduğu gibi istisnai seviyelere ulaşamayabileceği ihtimaline bağlı olarak üretimin bir önceki yılın %2
gerisinde kalabileceğini ortaya koymaktadır. Yüksek talebin üretimin önüne geçmesine bağlı olarak stokların bir
önceki yılın biraz gerisinde kalmaları beklenmektedir ve ticaretin ise büyük oranda Çin kaynaklı gereksinimlerde
yaşanan azalmaya bağlı olarak bu yılın yüksek seviyesinin altına gerileyeceği tahmin edilmektedir. Verimin
2014/15 dönemindeki mısır, arpa ve kolza/kanola ürünleri ile ilgili olarak da bu sezon görülen yüksek
seviyelerin gerisinde kalacağı tahmin edilmektedir. Mısır ile kolza/kanola üretiminin %1 ve %5 oranında
gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Kurutulmuş damıtma danelerinin küresel olarak yemlik kullanımının bu yıl %6 oranında artış
kaydedeceği tahmin edilmektedir. ABD’deki mevcut ürün mısır esaslı yakıt etanolünde görülen hızlı artışla
birlikte yükselişe geçmiştir ve ihracat mısıra kıyasla görülen yüksek fiyatlara rağmen Çin’e yapılan güçlü
satışların desteği ile bu yıl şu ana değin güçlü ilerleme kaydetmiştir.
BUĞDAY
Lojistik sorunların ve ABD’deki hava durumu ile ilgili kaygıların yüksek miktara ulaşan kısa vadeli arzı
ve genellikle olumlu seyreden ürün beklentilerini geride bırakması nedeniyle IGC GOI buğday alt Endeksi bir
önceki aya göre %2 oranında artış kaydetmiştir.
Küresel buğday ekim alanının 2014/15 döneminde artış kaydetmesi bekleniyor olmakla birlikte,
verimin önceki yıl elde edilen istisnai yüksek düzeylerden daha normal düzeylere geri dönmesi nedeniyle
üretimin bir önceki yılın %2 altına gerileyeceği tahmin edilmektedir.
6
Yüksek açılış stoklarının 2014/15 dönemindeki toplam arzı destekleyecektir. Fakat tüketimin üretimden
fazla
olmasının
yılın
bitimindeki
devir
stoklarının
neredeyse
aynı
düzeyde
kalmasına
neden
olması
beklenmektedir.
Çin’deki yerli ürün kalitesinde iyileşme olacağı varsayımına dayalı olarak, ticaretin önceki yıla ait
yüksek seviyenin biraz altına gerileyeceği tahmin edilmektedir.
MISIR
Yüksek uluslararası talebe ve zaman zaman yavaşlayan üretici satışına bağlı olarak mısır fiyatları bir
önceki aya göre %4 oranında yükselmiş olmakla birlikte, IGC GOI mısır alt Endeksi dünya arzındaki genel
görünümün nispeten rahatlatıcı olması sayesinde bir önceki yılın %23 gerisinde kalmayı sürdürmektedir.
Başlıca kuzey yarımküreli üreticilerdeki güçlü artışlar sayesinde, 2013/14 dönemi dünya üretiminin bir
önceki yılın %11 üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.
Yemlik kullanımdaki belirgin artış sayesinde tüketimin bir önceki yıla göre %8 oranında artış
kaydetmesi beklenmektedir, ancak dünya kapanış stokları yine de bir önceki yılın %21 daha üzerinde olacaktır.
Ticaretin rekor seviyelere ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Verimin daha normal seviyelere geri dönmesine bağlı olarak, 2014/15 dönemindeki üretimin kısmi bir
daralma göstermesi beklenmektedir.
PİRİNÇ
Sınırlı alım ilgisinin ve yüksek miktardaki ihracat arzı beklentilerinin baskısı altına giren IGC GOI pirinç
alt Endeksi bir önceki aya göre yaklaşık olarak %1 oranında gerilemiştir.
Uzakdoğu Asya’daki üretim artışından destek bulan dünya pirinç üretiminin 2013/14 döneminde ılımlı
bir artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir.
2013/14 dönemi dünya devir stokunun 109 m t seviyesi ile önceki aya göre ılımlı bir artış kaydetmesi
beklenmektedir, ancak az da olsa son dokuz yıl içinde ilk defa olarak gerileyeceği tahmin edilmektedir.
Uzakdoğu Asya pazarlarına yapılan daha yüksek miktardaki sevkiyatların 2014 yılında dünya
ticaretinde yaşanacak olan %3 oranındaki toparlanmayı desteklemesi beklenmektedir.
YAĞLI TOHUMLAR
Brezilya ile Arjantin’deki üretim döneminde yaşanan olumsuz hava koşullarına bağlı olarak, IGC GOI
soya fasulyesi alt Endeksi bir önceki aya göre %8 oranında yükselerek önceki yılın bu zamanındaki seviye ile
kabaca aynı düzeye ulaşmıştır.
Hava koşulları ile ilgili olarak son yaşanan kaygılara rağmen, küresel soya fasulyesi üretiminin başlıca
ihracatçıların tümünde daha fazla ürün elde edilmesi sayesinde 2013/14 döneminde %5 oranında artarak 284 m
seviyesine ulaşması beklenmektedir.
Bununla birlikte, talebin yüksek olmasına bağlı olarak, toplam sezon sonu stoklardaki artışın sınırlı
seviyede gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ticaretin ise Çin kaynaklı yüksek talepten destek bularak bir
önceki yıla göre %12 oranında artış kaydetmesi beklenmektedir.
7
2013/14 döneminde rekor üretim düzeyine ulaşacak şekilde yaşanan %11 artışın ardından,
kolza/kanola üretiminin 2014/15 döneminde %1 oranında gerileyeceği tahmin edilmektedir, zira ortalama verim
bu sezon gerçekleşen yüksek seviyelerden geri çekilmektedir.
18/03/2014 TARİHLİ DÜNYA HUBUBAT FİYATLARI
ÜRÜN KODU
ABD 2HRW
FİYAT ABD$/Ton
335,90
FRANSIZ EKM. BUĞ.
293,70
RUS EKM. BUĞ.
291,50
ARJANTİN EKM. BUĞ.
330,00
ABD 2SRW
295,20
FRANSIZ DURUM
378,86
FRANSIZ ARPA
266,50
RUS ARPA
243,50
ABD MISIR (3YC)
235,20
ABD UZUN DANE PİRİNÇ
594,00
(*)18/03/2014 Tarihli Merkez Bankası $ Satış Kuru: 2,2256
(**)KAYNAK: REUTERS
(***) Arjantin Ekm. Buğday ve ABD Uzun Tane Pirinç fiyatı IGC Raporuna göredir.
(****)Fransız Durum fiyatı 17.03.2014 tarihli FRANCE AGRIMER raporu kaynaklıdır.
(*****) Rus Buğday ve Arpa fiyatı APK Inform raporuna göredir.
Tablo: 5
DÜNYA BUĞDAY ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)
2012/13
2013/14
2009/2010 2010/11
2011/12
TAHMİN
ÖNGÖRÜ
BUĞDAY
ÜRETİM
679
653
695
655
708
TİCARET
128
126
145
140
146
TÜKETİM
652
658
697
674
691
199
194
*KAYNAK: IGC ŞUBAT 2014
192
173
190
STOK
Tablo: 6
DÜNYA MISIR ÜRETİM, TİCARET, TÜKETİM VE STOK MİKTARLARI (MİLYON TON)
2012/13
2013/14
2009/10
2010/11
2011/12
MISIR
TAHMİN
ÖNGÖRÜ
ÜRETİM
820
831
877
861
TİCARET
86
93
97
96
110
TÜKETİM
822
844
876
865
932
131
127
154
STOK
145
131
*KAYNAK: IGC ŞUBAT 2014
Tablo: 7
8
959
DÜNYA HUBUBAT ÜRETİMİ (2013/14 ÖNGÖRÜ, MİLYON TON)
ÜLKE ADI
BUĞDAY
ARPA
MISIR
AB-28
142,2
59,6
64,5
ÇİN
122,0
2,3
217,7
HİNDİSTAN
92,5
1,7
23,0
ABD
58,0
4,7
353,7
RUSYA
52,1
15,4
10,7
KANADA
37,5
10,2
14,2
AVUSTRALYA
27,0
9,5
0,3
PAKİSTAN
UKRAYNA
24,0
0,3
3,5
22,3
7,6
30,9
TÜRKİYE
18,0
7,3
4,0
KAZAKİSTAN
13,9
2,5
0,5
İRAN
14,5
3,2
1,8
ARJANTİN
10,0
DÜNYA TOPLAMI
707,7
*KAYNAK: IGC ŞUBAT 2014
Tablo: 8
4,7
145,2
24,0
958,7
DÜNYADA BUĞDAY ÜRETEN ÜLKELERİN ÜRETİM DURUMLARI (MİLYON TON)
BUĞDAY
ÜRETEN
ÜLKELER
2009/10 2010/11 2011/12
2012/13
TAHMİN
2013/14
ÖNGÖRÜ
2013 ÖNGÖRÜ
ÜRETİM
RAKAMLARINA
GÖRE DÜNYA
ÜRETİMİNDEKİ
PAYI %
UZAK DOĞU
227,3
227,3
235,6
247,5
246,4
ÇİN
115,1
115,2
117,4
120,6
122,0
17,2
80,7
80,8
86,9
94,9
92,5
13,1
AVRUPA
143,0
140,7
141,8
136,0
146,6
20,7
AB-28
138,3
136,8
137,4
131,6
142,2
20,1
FRANSA
38,3
38,1
36,1
37,9
38,6
5,5
ALMANYA
25,2
24,0
23,0
22,4
24,7
3,5
İNGİLTERE
HİNDİSTAN
34,8
14,1
14,9
15,3
13,3
11,9
1,7
POLONYA
9,8
9,5
9,3
8,7
9,5
1,3
İSPANYA
4,8
5,7
6,8
5,1
7,7
1,1
BAĞ.DEVL.TOPL.
113,6
81,1
115,0
77,2
102,7
14,5
RUSYA
61,7
41,5
56,2
37,7
52,1
7,4
UKRAYNA
20,9
16,8
22,3
15,8
22,3
3,2
KAZAKİSTAN
16,5
9,6
22,7
9,8
13,9
2,0
ABD
60,4
60,1
54,4
61,8
58,0
8,2
KANADA
26,8
23,3
25,3
27,2
37,5
5,3
AVUSTRALYA
21,8
27,4
29,9
22,5
27,0
3,8
PAKİSTAN
24,0
23,9
24,2
23,3
24,0
3,4
TÜRKİYE
18,5
17,5
18,8
17,5
18,0
2,5
İRAN
12,0
15,0
13,5
14,0
14,5
2,0
9,0
15,9
14,5
8,2
10,0
1,4
679,0
652,9
695,4
654,9
707,7
ARJANTİN
DÜNYA
*KAYNAK: IGC ŞUBAT 2014
Tablo: 9
9
Download

Tarih 18.03.2014