MÜŞTERİ ALIM ve SATIM EMİRLERİ
Emirlerin Şekli
MÜŞTERİ, alım ve satım emirlerini bizzat BAŞKENT’e gelerek ve yazılı olarak verir. Emirlerin
BAŞKENT’e gecikmezsizin telefon, teleks ve telefaks gibi iletişim araçları ile de verilmesi mümkündür.
Şu kadar ki, BAŞKENT bu gibi durumlarda emirlerin yanlış anlaşılıp uygulanması nedeni ile sorumlu
tutulamaz.
Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi
Süresi belirlenmemiş emirlerde MÜŞTERİ’nin seans sırasında verdiği emir ile ilgili Borsada sadece o
seans veya o gün, seans sonrasında verdiği emir ise izleyen ilk seans veya gün sonu için geçerlidir.
MÜŞTERİ’nin borsa dışı piyasalar için verdiği emir ise aynı gün geçerlidir. MÜŞTERİ verdiği emrin
BAŞKENT tarafından herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi durumunda emrini yenilemek
zorunluluğundadır.
Emirlerin Yerine Getirilmesinde BAŞKENT’in Takdir Hakkı
BAŞKENT MÜŞTERİ’nin emrini kısmen veya tamamen reddedip, uygulamaya koymayabilir ve
sonucunu en kısa zamanda MÜŞTERİ’ye bildirir.
MÜŞTERİ gerçekleşmeyen emirler nedeni ile BAŞKENT’i sorumlu tutamaz. MÜŞTERİ gerçekleşmeyen
emirler nedeni ile BAŞKENT’in kendisi adına mümkün olan en iyi fiyatlı işem yapma gayretini
gösterdiğini peşinen kabul eder ve gerçekleşen işlem fiyatı nedeni ile BAŞKENT’i sorumlu tutamaz.
Emirlerin Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin MÜŞTERİ Tarafından Öğrenilmesi
MÜŞTERİ emirlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini BAŞKENT’ten bizzat öğrenmek zorunda olup, geç
öğrenme nedeni ile herhangi bir zarara uğradığını ileri sürüp, tazminat isteminde bulunamaz.
Satılması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının MÜŞTERİ Tarafından Teslimi
MÜŞTERİ’nin vereceği satım emirlerinin BAŞKENT tarafından yerine getirilmesi, ilgili sermaye piyasası
araçlarının bir bordro karşılığında BAŞKENT’e yapılacak işlemden önce teslim edilmiş olmasına
bağlıdır.
BAŞKENT’in kendi takdirine bağlı olarak ilgili sermaye piyasası araçlarını teslim almaksızın satım
emrini uyguladığı durumlarda, MÜŞTERİ teslim yükümlülüğünü en geç satımın gerçekleştiği seansı
izleyen seansın başlama saatinden önce ve fakat her halükarda izleyen günde saat 10’a kadar yerine
getirmek zorunluluğundadır.
Satın Alınması İstenen Sermaye Piyasası Araçlarının Bedelinin Ödenmesi
MÜŞTERİ’nin vereceği alım emirlerinin BAŞKENT tarafından Borsa’da yerine getirilmesi, satın alınması
istenen sermaye piyasası araçlarının bedelinin ve Şirket tarafından işlemlere ilişkin olarak tahakkuk
ettirilecek komisyon, kurtaj ücreti ve diğer giderlerin BAŞKENT’e makbuz karşılığında ve peşin olarak
ödenmiş olmasına bağlıdır.
BAŞKENT’ in kendi takdirine bağlı olarak sermaye piyasası araçlarının alım bedeli ile BAŞKENT
tarafından işlemlere ilişkin olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, kurtaj ücreti ve diğer giderleri tahsil
etmeksizin alım emrini uyguladığı durumlarda MÜŞTERİ bedeli ödemek yükümlülüğünü emir
Borsa’da gerçekleşmişse, Borsa Yönetim Kurulunun belirlediği sürede yerine getirmek
zorunluluğundadır. Aksi takdirde BAŞKENT meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı
olmak üzere bu sermaye piyasası araçlarını BORSA içinde ya da dışında satabilir.
(KALDIRAÇLI ALIM SATIM)
İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR
Emirlerde Bulunması Gereken Esaslar
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’den elektronik ortamda gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir
aldığında, bir "emir formu" düzenler. MÜŞTERİ gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya
telefonla, faksla, elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir
verebilir ya da Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan işlem yapabilir.
Emrin yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜŞTERİ’nin imzası bulunur. MÜŞTERİ’den
telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ
imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir.
Emirlerde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir.
a) İşleme konu varlık,
b) Emir tipi
c) Emrin alım ya da satım emri olduğu
d) Emrin fiyat ve miktarı,
e) Emrin alındığı tarih ve zaman,
f) Emrin gerçekleştiği tarih, zaman, fiyat ve miktar,
g) MÜŞTERİ’nin hesap numarası,
h) Emrin gerçekleştirildiği anda Elektronik İşlem Platformu’nda oluşan fiyat,
MÜŞTERİ’nin Elektronik İşlem Platformu üzerinden doğrudan gerçekleştirdiği işlemlerin kayıtlarında
yukarıda belirtilen hususlar yer alır.
Telefon ile alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin
talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere
MÜŞTERİ’ye ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer
şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log
kayıtları BAŞKENT YATIRIM tarafından kaydedilir ve MÜŞTERİ mutabakatını içeren kayıt niteliğinde
olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.
Emirlerin İletilmesi
MÜŞTERİ emirlerini, esas olarak BAŞKENT YATIRIM’a Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla iletir.
Ayrıca ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla da
iletebilir.
MÜŞTERİ emirlerini Müşteri Tanıma Formu’nda yazılı telefon ve faks numaralarından gönderebileceği
gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Müşteri Tanıma Formu’nda
belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda BAŞKENT YATIRIM,
kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır.
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ emrinin kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleşeceği elektronik
ortama iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak BAŞKENT YATIRIM, kendisine
atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu
değildir.
BAŞKENT YATIRIM’ın faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana
gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı
olarak iletir ve arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek
herhangi bir tazminat talep edemez.
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’lerin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına
sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu MÜŞTERİ’lerine veya onların temsilcilerine emrin alındığı
anda bildirmek zorundadır.
MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve
tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’'nin açık
olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt
giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir. MÜŞTERİ ŞİRKET nezdinde alım veya satım emri
vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia etmesi halinde emri verdiğini ispatla
yükümlüdür.
MÜŞTERİ emirlerini aşağıda belirtilen emir tiplerine uygun olarak BAŞKENT YATIRIM’a iletir. BAŞKENT
YATIRIM, MÜŞTERİ’ninsöz konusu emir tiplerinden hiçbirine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir.
Emir Tipleri
a) Gün Sonuna Kadar Geçerli Emir: Talep edilen gün içerisinde saat 24:00’a kadar geçerli (Piyasa Emri
dışında) kalan emirdir.
b) İşlem İptal Edilene Kadar Geçerli Emir: Üç gün süresince veya MÜŞTERİ tarafından iptal edilinceye
kadar geçerli olan emirdir. Şayet üçüncü gün iş günü değil ise emir, üç günlük periyodun son iş günü
otomatik olarak sona erecek (Piyasa Emri dışında) bir emirdir.
c) Limit Emir: İşlemlerin ya da Kontratların belirlenen Kontrat fiyatından alınması veya satılması
emiridir (Piyasa Emri dışında). Almak için Limit Emir, genelde, Satış Fiyatı'nın, Limit Emir'inde
belirtilen, Kontrat fiyatının altında veya buna eşit olduğu zamanlarda uygulanır. Satmak için Limit
Emir, genelde, Alış Fiyatı'nın, Limit Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatına eşit veya bunun üzerinde
olduğu zamanlarda uygulanır.
d) Piyasa Emri: İşlemlerin ya da Kontratların, mevcut Kontrat fiyatından alınması veya satılması
emridir. Alım emri, Satış Fiyatı'nda uygulanır ve satış emri, Alış Fiyatı'nda uygulanır. MÜŞTERİ, almış
ya da satmış olduğu söz konusu alım veya satıma tekabül eden Piyasa Emir'lerini iptal edemez.
e) Biri Diğerini İptal Eder Emri: Diğer bir emre bağlı emirdir. Eğeremirlerden biri gerçekleşirse, diğeri
otomatik olarak iptal olur.
f) Kayıp/Durdur Emri: Kontrat fiyatında aksi yönde hareket ortaya çıktığında, bu piyasa koşulları
boyunca, bir Açık Pozisyonun likide edilmesi amacı ile cari piyasa fiyatlarından farklı olarak, belirli bir
Kontrat fiyatından verilen alım veya satım emridir. Bu çeşit bir emrin gerçekleşmesi, MÜŞTERİ
tarafından belirlenen Durdur Emri seviyesinin karşıtı olan bir seviyede ortaya çıkabilir. Alım için
Durdur emiri, genelde, Satış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat fiyatını geçtiği zaman
uygulanır. Satım için Durdur Emir'i, genelde, Alış Fiyatı'nın, Durdur Emir'inde belirtilen, Kontrat
fiyatına eşit veya bunun altına düştüğü zaman uygulanır.
İnternet Vasıtasıyla veya Elektronik İşlem Platformu Üzerinden Emir İletilmesi
MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM’ın web sitesini kullanmak suretiyle ya da BAŞKENT YATIRIM’ın bildireceği
programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapabilir.
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için bu Sözleşmenin
imzalanmasından sonra MÜŞTERİ’yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar
sistemine tanımlar. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede belirtilen elektronik posta
adresine veya normal posta adresine MÜŞTERİ’nin BAŞKENT YATIRIM’ın web sitesine ve/veya
internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini
gönderir. Böylelikle MÜŞTERİ hesabı internet işlemlerine açılmış olur.
MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM’ın Elektronik İşlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için BAŞKENT
YATIRIM’ın internet adresinden Elektronik İşlem Platformu programını kendi kişisel bilgisayarına
yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. MÜŞTERİ söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için
gerekli olan aktivasyon bilgilerini BAŞKENT YATIRIM’dan temin edecektir. MÜŞTERİ,BAŞKENT
YATIRIM’dan aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma
Forumu’nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik
İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapmaya başlar.
MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapabilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda
olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri
içinde BAŞKENT YATIRIM’a bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder.
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi
iptal edecektir.
MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM’a bildirim yapılmasına ve bildirimin yapılmasından şifrenin iptal
edilmesine kadar geçecek süre içinde şifre ile yapılacak tüm işlemlerin sorumluluğunun kendisine ait
olacağını, BAŞKENT YATIRIM’ın bu şekilde üçüncü kişiler tarafından yapılan işlemleri hesabına borç
kaydedeceğini, bu yönden hiçbir itirazının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM’ın şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması neticesinde yapılan
işlemlerden, internet işlemleri ile ilgili kendisinden kaynaklanmayan hile ve sahteciliklerin
sonuçlarından, MÜŞTERİ’nin bağlı olduğu genel veya özel iletişim araç ve sistemlerinin
işlememesinden veya arızalanmasından, bu nedenle BAŞKENT YATIRIM tarafından gönderilen
bildirimlerin MÜŞTERİ tarafından alınmamasından, İnternet vasıtası ile gelen veya BAŞKENT YATIRIM
tarafından MÜŞTERİ’ye gönderilen bilgi, talimat ve bildirimlerin değişik veya eksik iletilmiş
olmasından doğacak sonuçlardan sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu’ vasıtası ile emir iletmek için, öncelikle işlem giriş ekranına giriş
yapmalı, nominal tutarı girmeli ve İşlem Yapılabilir İşlem/Kontrat cinslerini veya çapraz parite çiftlerini
seçmelidir. İşleme hazırlandığında, MÜŞTERİ, "AL/SAT" tuşu üzerine basarak alım veya satım emrini
iletmelidir. MÜŞTERİ AL/SAT'ı taşladığında, MÜŞTERİ’nin, hesabında yeterli teminat varsa ve "İşlem
kabul edilmedi" mesajı alınmamış ise emir verilmiş olur. İşlemler, yetersiz teminat, belirtilmeyen lot
büyüklüğü yada umulmayan teknik zorluklar dâhil, bazı sebeplerle gerçekleşmeyebilir.
Emirlerin İptali
MÜŞTERİ’nin BAŞKENT YATIRIM’a ilettiği ve gerçekleşmiş MÜŞTERİ emirleri kural olarak iptal edilmez
veya değiştirilemez ancak,
a) İtiraz üzerine MÜŞTERİ lehine bir iyileştirilme yapılması amacıyla,
b) Elektronik İşlem Platformu’nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜŞTERİ
mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve
c) MÜŞTERİ emrinin alınması sonrasında, BAŞKENT YATIRIM’ın söz konusu emre ilişkin olarak başka
bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya
fiyatının değiştirilmesi durumlarında emir iptali ve fiyat değişikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda
gerçekleşen emirlerin, platform üzerindeki müşteri hesabına aktarılması sırasında oluşabilecek
hataların düzeltilmesi yapılabilir.
MÜŞTERİ’nin BAŞKENT YATIRIM’a ilettiği ve piyasa emri dışındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının
emire spread farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal işlemi ve fiyat değişikliği yapılabilir.
MÜŞTERİ, fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa
koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu
veya İşlem Masası vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları
arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, ŞİRKET’in bekleyen Emirleri iptal edebileceğini veya fiyatları
değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.
Emirlerin Yerine Getirilmesi
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ hesabında iletilen emrin tümünü destekleyecek oranda teminat
bulunmaması durumunda emir gerçekleşmiş dahi olsa söz konusu emri her aşamada iptal etme
yetkisine sahiptir.
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ emirleri için doğrudan karşı taraf konumundadır ve verilen emirler
bizzat BAŞKENT YATIRIM tarafından gerçekleştirilecektir. BAŞKENT YATIRIM ile MÜŞTERİ arasında
çıkar çatışması yaşanması mümkündür. Gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda,
MÜŞTERİ kara geçtiğinde, BAŞKENT YATIRIM zarar edecek veya MÜŞTERİ zarar ettiğinde BAŞKENT
YATIRIM kar edecektir.
Emirlerin Gerçekleştirilmesinde BAŞKENT YATIRIM’ın Sorumluluğu
BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ emrinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak
BAŞKENT YATIRIM, kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin gerçekleşmemesinden
sorumlu değildir.
BAŞKENT YATIRIM’ın telefon, internet gibi elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana
gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emirlerini çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir ve
arıza nedeniyle emir ve talimatlarının geç veya hiç gerçekleşmediğini ileri sürerek herhangi bir
tazminat talep edemez.
BAŞKENT YATIRIM, herhangi bir piyasaya veya takas veya ödeme sistemine ait bir iletişim, aktarım
veya bilgisayar sistemine, bağlantıda gecikme, bozukluk veya bağlantı kuramamadan dolayı ortaya
çıkan herhangi bir kayıp, hasar, masraf, harcamadan ötürü MÜŞTERİ’ye karşı sorumlu olmayacaktır.
Emirlerin Teyidi
MÜŞTERİ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için Müşteri Tanıma Formunda yer alan
telefonunu ve internet adresini ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. BAŞKENT YATIRIM
MÜŞTERİ’nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜŞTERİ’ye bilgi vermiş
addedilir. MÜŞTERİ mesajın kendisine ulaşmadığını iddia edemez ve bu nedenle BAŞKENT YATIRIM’a
sorumluluk yükleyemez. MÜŞTERİ, hesabında Açık Pozisyon bulunduğunda hesabını sık sık kontrol
etmelidir.
MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu’nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini
yine Elektronik İşlem Platformu’nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜŞTERİ telefon ile verdiği
emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00’e kadar kontrol edebilir.
İşlem Saatleri
MÜŞTERİ BAŞKENT YATIRIM’a telefonla, online iletişim sağlayan diğer araçlarla veya Elektronik İşlem
Platformu’ vasıtasıyla Pazar günü 24:00’den Cuma günü 24:00’e kadar ürünlerin işlem saatlerinde
emir iletebilir. Yazılı emirler ise ancak mesai günleri 09:00 - 18:00 saatleri arasında BAŞKENT
YATIRIM’a iletilebilir. BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla söz konusu işlem saatlerini
değiştirme ve işlem saatlerini geçici olarak durdurma hakkına sahiptir.
Hesaptan Para Çekilmesi
MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM nezdindeki hesabından, açık pozisyonları için gereken teminatın
dışındaki nakdi çekebilir. BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ’nin para çekme talebini en geç (2) iş günü
içinde yerine getirir. Müşteri Hesabından Para ödemesi yapılabilmesi için, ilgili taraflarca imza edilmiş
ve Başkent Menkul Değerler A.Ş.’ye sunulmuş yazılı Para Çekme talebi veya BaskentFX internet
sitesinde bulunan müşteri paneline şifresi ile giriş yaparak, Para Çekme Talebi gönderilmiş olması
gerekmektedir.
TEMİNAT GEREKLİLİKLERİ
MÜŞTERİ’nin Teminat Sağlama Yükümlülüğü
BAŞKENT YATIRIM, emrin iletilmesi anında MÜŞTERİ’nin açacağı İşlem/Kontrat pozisyonu karşılığının
tümünün hesapta bulunmasını zorunlu tutmamaktadır. Buna karşılık MÜŞTERİ, açmış olduğu
pozisyonun teminatını teşkil etmek üzere açılan pozisyon bedelinin en az % 1’ı kadar teminat
bulundurmak zorundadır. Bu oran 1/100 kaldıraç oranı kullanan müşteriler için geçerlidir. BAŞKENT
YATIRIM tarafından MÜŞTERİ’ye tanınabilecek azami kaldıraç oranı 1/100’dür.
İşlem yapmak üzere MÜŞTERİ tarafından yatırılacak teminatlar, BAŞKENT YATIRIM’ın nezdindeki
banka hesabına gönderilecektir. Nakit olarak BAŞKENT YATIRIM’a teslim edilecek teminat tutarı,
Şirket veznesine dekont karşılığı teslim edilecektir. Gerekli teminat tutarı BAŞKENT YATIRIM’a
yatırılmadan Müşteri hesabına herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecektir.
Teminat olarak sadece nakit Türk Lirası ve konvertible döviz ve Kurulca uygun görülen diğer varlıklar
kabul edilecektir. Tüm Teminat ve Hesap Bakiye'leri, yalnızca Amerikan Doları olarak hesaplanacak ve
rapor edilecektir. Amerikan Doları haricinde yatırılan teminatlar, teminatın hesaba giriş yapıldığı
andaki bankalar arası satış kuru baz alınarak Amerikan Doları olarak hesaplanıp, hesaba
yansıtılacaktır.
İşlem yapmak üzere getirilen teminatlar yalnızca kaldıraçlı alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere
kabul edilecektir. Teminat sağlama yükümlülüğü çerçevesinde toplanan nakdin bankacılık
düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi kesinlikle
mümkün değildir.
MÜŞTERİ, BAŞKENT YATIRIM’daki hesabından Takas Merkezindeki teminat hesabına; keza Takas
Merkezi’ndeki teminat hesabından BAŞKENT YATIRIM’daki hesabına nakit ve/veya kıymet aktarılması
işlemleri için BAŞKENT YATIRIM’a yetki verdiğini peşinen kabul etmiştir.
Teminatların saklanmasına ilişkin esaslar Kurulca belirlenir ve işbu sözleşme hükümleri uyarınca
BAŞKENT YATIRIM’a tevdi edilen işlem teminatları, iade edilmesi gerektiğinde aynen değil misli olarak
iade edilir.
BAŞKENT YATIRIM, Elektronik İşlem Platformu ve/veya elektronik posta ile bildirim yapılması suretiyle
veya MÜŞTERİ’nin kayıtlı telefonundan görüşme yapılması suretiyle sürdürme teminat oranlarını
değiştirebilir.
BAŞKENT YATIRIM tarafından Takas Merkezi’ne yatırılan MÜŞTERİ’ye ait nakit teminatlar, Takas
Merkezi tarafından nemalandırılır. Nema tutarları BAŞKENT YATIRIM tarafından MÜŞTERİ hesabına
aktarılır.
Bu Sözleşme kapsamında alınan teminatlar rehnedilemez, kullanım amaçları dışında tasarruf
edilemez, üçüncü kişilere devredilemez.
Başlangıç Teminatı Tutarı
MÜŞTERİ’nin yeni bir pozisyon açabilmesi için gereken minimum teminat tutarıdır. Teminat tutarı
kaldıraç oranına göre değişiklik göstermektedir.
Sürdürme Teminat Tutan
MÜŞTERİ'nin hesabındaki Açık Pozisyonları sürdürebilmesi için bulundurması gereken Sürdürme
Teminat Tutarı, Başlangıç Teminat Tutarı’nın % 20’si kadardır.BAŞKENT YATIRIM, sürdürme teminat
oranının altına inilmeyeceğini garanti etmemektedir.Ayrıca BAŞKENT YATIRIM MÜŞTERİ’nin anlık
varlığı Başlangıç Teminatının % 50 sine geldiğinde MÜŞTERİ’ye Elektronik İşlem Platformu üzerinden
teminatın tamamlanması için bir uyarı (Margin Call) vermektedir.
MÜŞTERİ Pozisyonlarının Kapatılması
MÜŞTERİ hesabında bulunan teminat tutarı Sürdürme Teminat Tutarı’na eşit veya Sürdürme
Teminatı’nın altına düşer ise, BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ'nin hesabında olan Açık Pozisyonların
tamamını veya bir kısmını, yükümlülüğü olmamak ile birlikte müşterinin onayını almadan, bilgi
vermeden ters işlemle kapatma veya likide etme hakkına sahip olacaktır.
MÜŞTERİ teminat yükümlülüklerini takip etmek ile mükellef olup, aksi takdirde doğacak zarardan
kendisi sorumlu olacaktır.
Teminat Tamamlama Yükümlülüğü
MÜŞTERİ teminat limitlerini takip etmek ve gerektiğinde tamamlamakla yükümlüdür. Teminatın
azaldığını, açık pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini, anlık kar/zarar durumunu izlemek, öğrenmek
ve bilmek yükümlülüğü tamamen MÜŞTERİ’ye aittir. MÜŞTERİ kalan teminatını, anlık kar/zararını,
pozisyonlarını, gerçekleşen işlemlerini bilmediğini ileri süremez.
BAŞKENT YATIRIM, MÜŞTERİ’den eksik olan teminat tutarını tamamlamasını isteyebilir. Aksi takdirde
BAŞKENT YATIRIM yukarıda belirtildiği şekilde MÜŞTERİ'nin pozisyonlarını likit hale getirmek hakkına
sahip olduğu gibi, belirtilen teminatlar tamamlanmadan yeni pozisyon açmayacaktır.
BAŞKENT YATIRIM, Müşteri hesabındaki teminatların yetersiz olacağı ve teminat tamamlama
yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği kanaatine vardığı veya MÜŞTERİ menfaati için derhal
müdahale edilmesi gereken durumlarda pozisyonları kapatmaya/likidite etmeye yetkilidir. Bu yetkinin
kullanılması tamamen BAŞKENT YATIRIM’ın takdirinde olup, bu yetkinin kullanılması veya
kullanılmaması hallerinde oluşacak zararlardan BAŞKENT YATIRIM sorumlu tutulamaz
Download

emir iletimi ve tasfiyesi - Başkent Menkul Değerler