ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :20.05.2014
Karar Sayısı :2014/20
Kızılcahamam Belediyesine EGO Otobüs Hattı Açılması ve Yolcu TaĢıma Tarifesi
EGO Genel Müdürlüğü,
Makam Olur’u, Ġdare Encümen Kararı
ĠLGĠ: a)Genel Müdürlük Makamının 16.05.2014 tarih ve 23904 sayılı Olur’u.
b)EGO Genel Müdürlüğü Ġdare Encümeninin 20.05.2014 tarih ve 2014/67 sayılı kararı.
İlgi(a) OLUR’da;
6360 sayılı Kanun kapsamında Ankara BüyükĢehir Belediyesi sınırları, Ġl sınırları mülki sınırlardır
Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. BaĢkanlığımız 5. Bölge Otobüs ĠĢletme ġube Müdürlüğü bünyesinde sağlanan
ulaĢım hizmeti ile ilgili olarak vatandaĢlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde, Kızılcahamam
istikametine ulaĢım imkânı sağlanması amacıyla yeni bir hat açılmasının uygun olacağı düĢünülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde uygulamanın baĢlatılabilmesi için yazımızın UKOME
Genel Kurulunda görüĢülmek üzere UlaĢım Dairesi BaĢkanlığına ve söz konusu hat için fiyat belirlemesi
yapılması için Bütçe ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına havalesini OLUR’larınıza arz ederim”
denilmektedir.
527 KIZILCAHAMAM – ULUS – SIHHIYE GÜZERGAHI
SOĞUKSU MĠLLĠ PARKI GĠRĠġĠ, KAZIM KARABEKĠR CADDESĠ, ġHT. MEHMET ERDEM
CADDESĠ, GENÇLĠK CADDESĠ, ANKARA BOLU YOLU, FATĠH SULTAN MEHMET BULVARI,
ĠSTANBUL CADDESĠ, ATATÜRK BULVARI, ALTINSOY CADDESĠ, CELAL BAYAR BULVARI,
KAZIM KARABEKĠR CADDESĠ, ĠSTANBUL CADDESĠ, FATĠH SULTAN MEHMET BULVARI,
ANKARA BOLU YOLU, ANKARA CADDESĠ, KAZIM KARABEKĠR CADDESĠ, SOĞUKSU MĠLLĠ
PARKI GĠRĠġĠ, (GidiĢ-DönüĢ 165 Km.)
İlgi(b) Ġdare Encümen Kararında;
Bütçe ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığının 20.05.2014 tarih ve 24072 sayılı yazılarında;
“Ġlgi : Otobüs ĠĢletme Dairesi BaĢkanlığının 16.05.2014 tarih ve 2986-23904 sayılı yazısı.
Ġlgi de kayıtlı yazıda “ 6360 sayılı Kanun kapsamında Ankara BüyükĢehir Belediyesi sınırları, Ġl
sınırları mülki sınırlardır Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. BaĢkanlığımız 5. Bölge otobüs ĠĢletme ġube Müdürlüğü
bünyesinde sağlanan ulaĢım hizmeti ile ilgili olarak vatandaĢlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi
neticesinde, Kızılcahamam istikametine ulaĢım imkânı sağlanması amacıyla yeni bir hat açılmasının uygun
olacağı düĢünülmektedir.
Makamınızca da uygun görüldüğü takdirde uygulamanın baĢlatılabilmesi için yazımızın UKOME
Genel Kurulunda görüĢülmek üzere UlaĢım Dairesi BaĢkanlığına ve söz konusu hat için fiyat belirlemesi
yapılması için Bütçe ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığına havalesini OLUR’larınıza arz ederim”
denilmektedir.
Bu nedenle; yapılan inceleme neticesinde, yeni açılacak olan Ankara-Kızılcahamam hattında hizmet
verecek olan EGO Otobüslerinde Yolcu TaĢıma Tarifesinin 1 (Bir) biniĢlik Tam (%18 KDV Dâhil) 5,00
TL ve 1 (Bir) BiniĢlik Ġndirimli (%18 KDV Dâhil) 2,80 TL olarak uygulanması uygun görülmektedir.
Makamınızca da uygun görülmesi halinde, yeni açılacak olan Ankara-Kızılcahamam hattında
hizmet verecek olan EGO Otobüslerinde Yolcu TaĢıma Tarifesinin 1 (Bir) biniĢlik Tam (%18 KDV Dâhil)
5,00 TL ve 1 (Bir) BiniĢlik Ġndirimli (%18 KDV Dâhil) 2,80 TL olarak uygulanması için KuruluĢumuz
Ġdare Encümeninden bir Karar alınması ve alınan kararında UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME)
Genel Kuruluna gönderilmesi için yazımız ve ekinin Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi BaĢkanlığına
havalesini Olurlarınıza arz ederim.”denilmektedir.
Durum Encümenimizce İncelendi.
6360 sayılı Kanun kapsamında Ankara BüyükĢehir Belediyesi sınırları, Ġl sınırları mülki sınırlardır
Ģeklinde değiĢtirildiğinden, vatandaĢlardan gelen talep doğrultusunda Kızılcahamam’a ulaĢım hizmeti
sağlanması amacıyla yeni bir hat açılması, yeni açılacak olan Ankara-Kızılcahamam hattında hizmet
verecek KuruluĢumuz otobüslerinde yolcu taĢıma tarifesinin 1(bir) biniĢlik Tam (%18 KDV dahil) 5,00 TL
ve 1(bir) biniĢlik indirimli (%18 KDV dahil) 2,80 TL olarak uygulanması hususlarında bir karara varılmak
1
ANKARA ULAġIM KOORDĠNASYON MERKEZĠ
UKOME
ANKARA
BÜYÜKġEHĠR
BELEDĠYESĠ
Konu
:
Öneren KuruluĢ Tarih ve No :
Ekler
:
KARARI
Karar Tarihi :20.05.2014
Karar Sayısı :2014/20
Kızılcahamam Belediyesine EGO Otobüs Hattı Açılması ve Yolcu TaĢıma Tarifesi
EGO Genel Müdürlüğü,
Makam Olur’u, Ġdare Encümen Kararı
üzere kararımızın UlaĢım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kuruluna gönderilmesi Oybirliği ile,
Kararlaştırıldı. Denilmektedir.
UKOME KARARI: EGO Genel Müdürlüğü OLUR'u ile yapılan düzenleme çerçevesinde
Kızılcahamam’a bildirilen güzergahta yeni bir hat açılarak, fiyat tarifesinin Ġdare Encümenince belirlendiği
Ģekliyle 1(bir) biniĢlik Tam (%18 KDV dahil) 5,00 TL ve 1(bir) biniĢlik indirimli (%18 KDV dahil) 2,80
TL olarak uygulanmasına, oylanarak oy birliğiyle karar verilmiĢtir.
Oturum BaĢkanı
EGO UlaĢım Dai. BaĢkanı
Mümtaz DURLANIK
Üye
Ġl Emniyet Müd.lüğü
Emn.ġub.Müd.
Erdal ONURSAL
Üye
4.Kolordu Kom.lığı
UlĢ.Kd.BĢçvĢ.
Nail KORKMAZ
Üye
Ġl Jan.Kom.lığı
J. Kd BĢçvĢ
Süleyman TORUN
Üye
UlaĢtırma II. Bölge
Md.lüğü
Necdet ÖZÇELĠK
Üye
TCK 4. Bölge Md.
Trf. Müh.
M. Feyzi GÖKBAK
Üye
DHMĠ Esenboğa HL
BaĢ Md.Yrd.
ġ.Eyüp KARAHAN
Üye
EGO Gnl. Müd.
Otobüs ĠĢlt. Daire BĢk.
Abdurrahman KÖSEOĞLU
Üye
TCDD 2. Bölge Md.
Servis Md. Yrd.
Pekcan ALP
Üye
Eml. Ġst.Dai.BĢk.lığı
ġub.Müd.
Nevzat ġAHBAZ
Üye
Destek Hiz.Dai.
BaĢkanlığı ġub.Md.
Fatih AYDEMĠR
Üye
Ġmar ve ġeh.Dai.BĢk.lığı
ġub. Müd.
Nahit ÖZGE
Üye
Fen Ġsleri Dai.BĢk.lığı
Mühendis
Ġsrafil ÜNAL
Üye
Zabıta Dai.BĢk.lığı
ġube Müdürü
Mustafa GÜVEN
Üye
Çev.Kor.Dai.BĢk.lığı
ġub. Md.
Hilmi ÇAĞGAN
Üye
Kent Estetiği Dai. BĢk.lığı
Mühendis
Fatih Ahmet ÖZCAN
Üye
Kızılcahamam
Belediye BaĢkanı
Muhittin GÜNEY
Üye
Akyurt Belediye
BaĢkan Yardımcısı
Ġlhan ġENER
ONAY
.…/..../2014
İ.Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
2
Üye
Ankara Umum Oto. ġof.
Esnaf Odası
Ġzzet YILDIRIM
Download

Kararı indirmek için tıklayınız.