PARÇALANMIŞ AİLELERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Anne ve Babası ayrılmış bir ailede çocuğun tüm dünyası yerle bir olabilir. Bu süreç bebeklikten
ergenliğe kadar uzanan bir süreçtir. Hiç kimse bir ailenin sağladığı güven ortamından yoksun olmak
istemez. Çocuklar bu durumlarda negatif bir dizi olumsuz duygular yaşayabilir. Aileler de bu
olumsuzlukları en aza indirgemek ve mümkün olduğunca yüksek bir istikrar sağlamak için sorumlu rol
modeller üstenmektedirler. Ancak bu sayede çocuk hala güvende olduğunu, sevildiğini ve mutlu
olduğunu hissedebilir.
Ruh Sağlığına Etkisi
• Konuşmada gecikme
• Entelektüel olguda gecikme
• Kişilik bozukluğu: kendine ve başkalarına karşı güven eksikliği.
• Düşük benlik saygısı.
• Grup aidiyet duygusu sorunları.
• Gruba bağımlılık.
• ifade zorlukları
• Duygusal kararsızlık
• Hayal kırıklığı ve düşük direnç
• Psişik ve fiziksel bozukluk ( duygusal, bilişsel ve sosyal davranış bozulukları).
• Depresyon
• Dikkat bozuklukları (hiperaktivite)
• Olası bir bunalımın, anksiyete, kişilik bozukluğu ve intihar eğilimleri de dahil olmak üzere ruh sağlığı
problemleri
• Kızgın, kaygılı, depresif, çevreden izole etme ya da kendini değersiz hissetme
• Kendini yıkıcı davranış ya da potansiyel zararlı biri olarak görme.
• Saldırganlık, daha az duygusal özdenetim, çocuklukta meydan okuma, dürtüsellik, düşük özdenetim, suçluluk eksikliği, bencillik.
Saldırgan, anti-sosyal ve suç davranışı üzerinde etkisi
• Gerçeği tespit etmede zorluluk(patolojik yalancı).
• Saldırganlık (yaşıtlarıyla kavga etme ve hayvanlara eziyet etme)
• Kendini kontrol etmede zorluk ve hayal kırıklığı
• Düşük benlik saygısı
• Toksik(zararlı) maddelerin tüketimi
• Kanuna karşı gelme (kavga, hırsızlık ..)
• Agresif davranış
• Akran grubu ile birlikte olma isteği (çatışma durumlarında destek olmaz)
• Derinlemesine bilgi edinmeden bile radikal ve totaliter ideolojiye eğilim
Bu proje Avrupa Topluluğundan sağlanan hibe ile gerçekleştirilmektedir, ancak bu dokümanın
içeriğinden Avrupa Topluluğu sorumlu tutulamaz.
• Sosyal kuralları anlama zorluğu ve onları uyma.
• Bir yetişkine Bağımlılık
• Okula devamsızlık
AİLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLER
• Çocuklarda Olumlu Benlik Saygısını Teşvik
• Çocuğun içsel dayanıklılık eğitimine yardımcı olmak
• Çocuklara zor durumlarla başa çıkmak için yardımcı olmak
• Çocuğun doğal, neşeli ve kararlı bir kişilik kurması için katkıda bulunmak.
• Sağlıklı bir yetişkin ile güçlü bir ilişki geliştirme.
• Ailesi ve kardeşleri ile olumlu bir ilişkiye teşvik etme.
• Ailenin diğer üyelerine yardımları ve destekleri örneklemek
• İstikrarlı bir aile ortamı oluşturma.
• Okulun faydalarını anlatma
• Ev dışında da sağlıklı ilgi alanları oluşturma (spor kulüpleri üyeliği)
• Aile hayatını geliştirmek amacıyla ev dışında profesyonel destek alma (çocuk için Psikoterapi, anne,
çocuk yetiştirme vb.)
PARÇALANMIŞ AİLE ÇOCUKLARININ DURUMLARI
Bu tarzda yetişen çocuklar aşağıdaki bir veya birden fazla temel rolleri üstlenebilir.
• İyi Çocuk (Ayrıca Kahraman olarak da bilinir): Ebeveynin rolünü üstlenen bir çocuk .
• Sorunlu Çocuk (Ayrıca günah keçisi olarak da bilinir ): Genellikle çocuk aile içinde düzenli görünse de
olaylar karşısında suçlu olarak gösterilir.
•Asi Çocuk ( Aile otoritesine karşı gelen ) : problemli çocuklardır. Ailenin bir parçası olmayı kabut
etmez.
• Koruyucu Çocuk : Ailenin duygusal bağını sahiplenir.
• Kayıp Çocuk : Utangaç olurlar ve ihtiyaçlarını gizlerler.
•Şarlatan Çocuk: Ailesindeki problemli durumun üzerindeki etkisini dağıtmak için komedi kullanır.
• Zeki Çocuk İstediklerini elde etmek için aile bireylerini kullanır.
25-04-2014
Ainhoa DE LA CRUZ
Centro San Viator-ES
Bu proje Avrupa Topluluğundan sağlanan hibe ile gerçekleştirilmektedir, ancak bu dokümanın
içeriğinden Avrupa Topluluğu sorumlu tutulamaz.
Download

parçalanmış ailelerin çocuklar üzerindeki etkileri