Dumlupınar Üniversitesi - Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
STAJ AKIŞ DİYAGRAMI
Staj yapmak istiyorum.
!!!
H
1. sınıflar staj
yapamaz.
Staj1 en fazla 30 işgünü
yapılabilir. Staj2 30
işgünü+Staj1'den kalan gün sayısı
kadar olabilir.
2 ve daha üst
sınıfta mısın ?
E
Bölüm web sayfasındaki
staj yönergesini dikkatlice oku.
(http://eem.dpu.edu.tr)
!!!
Staj yapacağın kurumda en az bir
tane Elektrik-Elektronik
Mühendisi çalışıyor olmalıdır.
H
Staj yönergesine uygun
staj yeri belirledin mi?
E
Staj zorunluluk belgesini bölüm web sayfasından
yada bölüm sekreterliğinden temin et.
Bu belgeleri staj komisyonu başkanına imzalat ve
staj yapacağın kuruma teslim et.
!!!
Staj defterinde ve staj sicil fişinde
imzayı atan mühendisin ünvanı,
diploma numarası veya EMO sicil
numarası ile birlikte adı ve soyadı
olmak zorundadır.
Stajın kurum
tarafından uygun
görüldü mü?
H
E
Dekanlık öğrenci işlerinden aldığın Staj Defterini ve Staj Sicil fişini staj komisyonu başkanına imzalat.
Firmadan alınacak staj kabul yazısını, staj sigorta talep dilekçesiyle birlikte bölüm sekreterliğine teslim et.
Öğrenci işlerinden sigorta işlemlerini
tamamladıktan sonra Kabul yazısında belirtilen
tarihlerde stajını yap.
!!!
Pazar günleri işgününden
sayılmaz.
Stajın bitti mi?
H
E
Staj defterini ve Staj sicil fişini yönergede belirtilen
şekilde dikkatlice doldurup firmada bulunan ElektrikElektronik mühendisine imzalat.
Mülakat sonuçlarının
ilanından sonra kabul
edilen gün sayını öğren.
Bölümde ilan edilecek tarihler
arasında staj defterini ve kapalı
zarf içinde staj sicil fişini staj
komisyonuna teslim et.
Staj mülakat tarihlerinde
mülakata mutlaka gel.
Download

staj akış diyagramı - Dumlupınar Üniversitesi