Yaz Stajı İlkeleri
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin programı başarıyla
bitirebilmeleri için, almaları gereken zorunlu dersler içerisinde “Yaz Stajı I” ve “Yaz Stajı II” olmak üzere
20’şer işgününden oluşan ve iki ayrı dönemde yapılması gereken yaz stajları yer almaktadır. Yaz Stajı ile
ilgili ilkeler aşağıda listelenmiştir.
1. Öğrenciler, eğitimlerinde 4. (dördüncü) yarıyılı tamamladıktan sonra staj yapmaya hak
kazanabilmektedirler, öncesinde staj yapamazlar. Sadece düzensiz (irregular) öğrenciler 3.
(üçüncü) yarıyıldan sonra staj yapabilirler.
2. Dördüncü yarıyılı tamamlayan öğrenciler ile üçüncü yarıyılı tamamlayan düzensiz öğrenciler
“MAD 111-Maden Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği” dersinden başarılı olmak koşulu ile
staj başvurusunda bulunabilirler ve ilk stajlarını yapabilirler. Bu dersten başarılı olmayan
öğrenciler staj yapamazlar.
3. Yaz Stajları akademik eğitim yılı (güz ve bahar dönemleri) içerisinde yapılamaz, sadece yaz
aylarında yapılabilir. Yaz Stajları 20’şer işgününden oluşmakta olup iki ayrı dönemde
yapılmaktadır. İlk stajını yapan öğrenciler, ikinci stajlarını bir sonraki yaz döneminde yani takip
eden akademik yıl bittikten sonra yapabilirler. Örneğin ilk stajını 4.yarıyıl sonunda yapan bir
öğrenci ikinci stajını en erken 6.yarıyıl sonunda yapabilir.
4. Stajlarla ilgili işlemler, Bölüm Staj Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.
5. Staj yapmaya hak kazanan öğrencilerin, staj yapabilecekleri bir kurum/kuruluşu bulmaları kendi
sorumluluklarındadır. Buldukları kurum/kuruluşun teknik açıdan staj yapılabilir olduğunun Bölüm
Staj Koordinatörlüğü’nce kabul edilip onaylanması gerekmektedir. Öğrenciler, staj yapacakları
kurum/kuruluş ile ilgili bilgileri, Staj Koordinatörlüğü tarfından ilan edilen süre zarfı içerisinde Staj
Koordinatörlüğü’ne bildirmek zorundadır.Bu kurum/kuruluş yurtiçi veya yurtdışında faaliyet
gösterebilir.
6. Öğrenci, Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nce kabul gören kurum/kuruluşa, “İşyerine Başvuru ve
Kabul Formu”nu doldurularak başvuru yapar. Formu doldurup imzalayan öğrenci, aynı formu
Bölüm Staj Koordinatörü’ne imzalatır. İmzalı form daha sonra, öğrenci tarafından, staj yapılacak
olan kurum/kuruluşa gönderilir. Kurum/kuruluş tarafından kaşelenip, imzalanan form öğrenci
tarafından Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne teslim edilir. Bu form ile birlikte öğrenci, Bölüm Staj
Koordinatörlüğü’ne ayrıca, stajı süresince yararlanacağı “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası”
işlemlerinin uygun bir biçimde yürütülebilmesi amacıyla sağlık hizmeti alıp almadığına dair bir
“Beyanname ve Taahhütname” verir.
7. Öğrenci staja gitmeden önce kendi adına hazırlanmış ve Staj Koordinatörü tarafından onaylanmış
staj defterini Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nden teslim alır. Öğrenci stajı süresince yaptığı
çalışmaları, gözlemleri vs. günü gününe bu deftere not eder. Staj bitiminde, staj defterinin staj
yapılan kurum/kuruluştaki yetkili kişi tarafından onaylanması gerekir.
8. Staj Koordinatörlüğü ilgili kurum/kuruluşun faaliyet alanını ve bölüm öğretim üyelerinin uzmanlık
alanlarını göz önünde bulundurarak staj yapacak öğrencilere birer “staj danışmanı” atar. Öğrenci
staja başlamadan önce staj danışmanı ile görüşerek, stajı süresince dikkat etmesi gereken teknik
konuları içeren staj ödevini almak zorundadır.
Mayıs 2014
9. Stajını tamamlayan öğrenci, kurum/kuruluş hakkında bilgiler, yapılan çalışmayla ilgili literatür,
staj ödevinin konusuna yönelik bölümlerden oluşan bir “Staj Raporu” yazmak zorundadır.
10. Staj Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen süre zarfında, “Staj Raporu” (elektronik kopyasını
içeren CD ile birlikte) ve kurum/kuruluş tarafından onaylı “Staj Defteri” Staj Koordinatörlüğü’ne
sunulmak zorundadır. İlan edilen süre içerisinde Staj Defteri veya Raporu’ndan herhangi birini ya
da hiçbirini teslim etmeyen öğrenci staj dersinden başarısız sayılır ve takip eden akademik yıldan
sonra stajını tekrar eder.
11. Öğrenci tarafından yazılması gereken Staj Raporu ilgili yazım kılavuzu dikkate alınarak
düzenlenmelidir.
12. Her öğrenci için ayrıca “Staj Karnesi” hazırlanarak ilgili kurum/kuruluşa öğrenci aracılığı ile
iletilmektedir. Öğrencinin staj yaptığı süre boyunca işe devamının, gösterdiği gayret, davranış ve
tutumun değerlendirilmesi için hazırlanan Staj Karnesi’nin, kurum/kuruluştaki yetkili kişi
tarafından doldurulup onaylandıktan sonra kapalı zarf içerisinde Bölüm Başkanlığı’na
gönderilmesi gerekmektedir. Staj Karnesi’nin doldurulup bölüme gönderilmesini sağlamak
öğrencinin sorumluluğundadır.
13. Staj Karnesi’nden devamsız olduğu ve kurum/kuruluş tarafından olumsuz yönde değerlendirildiği
anlaşılan öğrencinin stajını tekrarlaması gerekmektedir.
14. Öğrenciler tarafından Bölüm Staj Koordinatörlüğü’ne teslim edilen Staj Raporları ve Defterleri,
Staj Karneleri ile birlikte ilgili Staj Danışmanları’na iletilir. Rapor, Defter ve Karnelerin danışmanlar
tarafından incelenip değerlendirilmesinin ardından danışmanlar tarafından duyurulan gün ve
saatlerde sözlü sınav gerçekleştirilir.
15. Staj Danışmanı, öğrencinin sözlü sınavdaki performansını, rapor içeriği ve düzenini, staj defteri
düzenini ve staj karnesini dikkate alarak staj notunu verir ve Staj Koordinatörlüğü’ne iletir. Staj
Danışmanı gerekli görmesi halinde Staj Raporu’nun tekrar yazılmasını isteyebilir. Bu durumda
öğrenciye ek süre verilerek rapordaki eksiklikleri tamamlaması gerekir. Bu süre sonunda
eksiklikleri tamamlamayan öğrenci staj dersinden başarısız sayılır.
Mayıs 2014
Download

Yaz Stajı İlkeleri - Maden Mühendisliği