T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :76627242-663.99 [İD]
Konu :Numune Alma İşlemleri Hk.
31.03.2014 / 06491
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından "Tüm Yönleriyle Laboratuvar ve
Tahlil İşlemleri" Sürecinin Denetimi sonucunda düzenlenen 27.12.2013 tarihli
ve 2013-1172/3-1083/3 no.lu raporun Denetim Sonuçları bölümünün 1.1, 1.2
ve 1.3 bulgu/öneri kısımlarında "Laboratuvar tahliline tabi eşyadan
numunelerin Numune Alma Kılavuzunda yer alan standart prosedürlere göre
alınması konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi; numune alma ortam ve
uygulamalarının zaman zaman gümrük idare amirleri tarafından kontrol
edilmesinin uygun olacağı; “kaçakçılık riski yüksek” eşyalara ait numunelerin
laboratuvarlara intikal ettirilmesinde ilave tedbirler alınması" belirtilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Filiz KARADEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Download

Gümrükler Genel Müdürlüğü / kaçakçılık riski yüksek eşyalara ait