SEVGĐLĐ EMEK DOSTLARI VE BASIN MENSUPLARI
HEPĐNĐZ HOŞGELDĐNĐZ
Mart ayında yapılan genel kurul ile göreve gelen Oda Yönetiminin ilk icraatı, Oda
çalışanı Sevil Ulaş’a yönelik yıldırma, bezdirme, istifaya zorlama çalışmaları
olmuştu.
Oda yönetimi Đş yasalarını ve Sendikamız ile yapılan Toplu Đş Sözleşmesi’ni yok
saymış, Sevil arkadaşımızın iş ve görev tanımlarını bu yıldırma ve istifaya zorlama
politikalarıyla yeniden düzenlemişlerdi.
Yasalarda angarya olarak tanımlanan ve kesinlikle yasak olan işler sendikamız üyesi
ve işyeri temsilcimizin yapması beklenen işler arasında sayılmış, mesai saatleri
içerisinde hem telefona, hem kapıya bakması beklenmişti. Bunları yaparken sanki
mümkünmüş gibi Oda’dan çıkan tüm evrakın elden dağıtılması da istenmişti.
Đşten atılma sürecine kadar yaşanan tüm mobing ve yıldırma uygulamalarını bir
önceki eylemimizde ayrıntılarıyla anlatmıştık. Burda bir kere daha uzun uzun
anlatmayacağız.
Tüm uzlaşı girişimlerimize kayıtsız kalan Oda Yönetimi, yasalarda ve Toplu Đş
Sözleşmesinde güvence altına alınan sendika iş yeri temsilcisinin iş güvencesi
hakkını yok saymıştır.
Kendisinden olmayan, biat etmeyen işçiyi işsiz bırakıp yerine yandaş, eş, dost,
akraba doldurmak isteyen Oda Yönetimine karşı açtığımız mobbing davasının ilk
duruşması 28 Ocak 2015 tarihinde görülecek. Tüm emek dostlarımızı davamızı takip
için aramızda görmekten onur duyacağız.
Oda Yönetimi açmak zorunda kaldığımız mobbing davasından haberdar olur olmaz
üyemizin iş akdini yasa ve Toplu Đş Sözleşmesi hükümlerini yok sayarak tazminatsız
feshetti. Đşe iade davamızı 17 Kasım Pazartesi günü açtık. Duruşma gününü
dostlarımıza ayrıca duyuracağız. Tüm emek dostlarıyla beraber, sınıf dayanışması
içerisinde davamızın takipçisi olacağız.
Sevgili Emek Dostları,
Tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Đş akdi tazminatsız olarak feshedilen bir işçi,
işsizlik maaşı alamaz. Hastanelerde sağlık hizmetinden yararlanamaz. Çalıştığı yıllar
boyunca işsizlik ödeneği ve sağlık primi ödeyen Sevil Ulaş’ın hakları gasp edilmiştir.
Üyemiz açlık ve yoklukla terbiye edilmek istenmektedir. Ülkemizde yaygınlaştırılan
“biat ettirme”, “açlık ve yoklukla tehdit etme”, “sefalet koşullarıyla terbiye etme”
politikaları Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetimince de uygulanmıştır. Lakin biz
hiçbir yerde teslim olmadığımız bu politikaya burada da teslim olmadık,
olmayacağız. Yasalar ve yürürlükte bulunan Toplu Đş Sözleşmesi hükümleri açıktır.
Bu iki davayı da kazanacağız. Kamu zararı oluşturmakta tereddüt etmeyen Oda
Yönetiminin karşısında boyun eğmeyeceğiz.
Sendikamız 1970’li yıllardan beri TMMOB ve bağlı bir çok Odası’nda örgütlü bir
Sendikadır. Tez-Koop-Đş Sendikası emeğe yönelik hiçbir saldırı karşısında bugüne
kadar teslim olmadığı gibi burada da teslim olmayacak. Haklı davamızın peşini
bırakmayacağız. Bugüne kadar hiçbir iktidarın biat politikalarına teslim olmadığımız
gibi Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın biat politikalarına da teslim olmayacağız.
TÜM EMEK DOSTLARINA TEŞEKKÜR EDERĐZ.
YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMĐZ
KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HĐÇ BĐRĐMĐZ
BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM
Download

SEVGĐLĐ EMEK DOSTLARI VE BASIN MENSUPLARI HEPĐNĐZ