GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI
 Şube Çalışan Gençlik Komisyonu
 Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer
alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması çalışmalarını
organize eden komisyondur.
 Komisyon Başkanı il sınırları içerisinde bulunan, merkez ve ilçelerdeki Çalışan Gençlik
çalışmalarının tamamından sorumludur.
 4 birimden oluşmaktadır.
 Başkanı; Çalışan Gençlik Komisyonu başkanıdır.
 Çalışma Amacımız
 Değerlerimizi,
düşüncelerimizi ve yaşama pratiklerimizi çalışma hayatının mensubu olmuş
gençlere tanıtmak, sevdirmek ve davranışa dönüştürmelerine katkıda bulunmaktır.
 Amacımız insanlardan hesap sormak değil öncelikle Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaktır.
 Çalışma Alanımız (Hedef Kitlemiz)
 Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin dışında kalan gençler.
 Kendine ait küçük bir işletme ile geçimini sağlayan gençler (Esnaflar).
 Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri(KSS), Alışveriş Merkezleri(AVM) ve İş
Merkezlerinde çalışan gençler.
 Halk Eğitim mrkezi (HEM) ve Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) nde öğrenim görenler.
 Siteler(toptancılar, gıda, mobilya, matbaacılar v.b.) çalışan gençler.
 Meyve, Sebze ve Balık vb. hallerinde çalışan gençler.
 Şube Çalışan Gençlik Komisyon Başkanı
 Dernek tüzüğündeki gayelerin tahakkukunu sağlamak üzere komisyon üyeleri arasında iş
bölümünü gerçekleştirir.
 Görev konularının görevliler üzerinde takibini ve kontrolünü yapar.
 Birim başkanları arasındaki koordinasyonu sağlar.
 Çalışan gençliğe hizmetlerimizin ulaştırılmasını sağlayacak model çalışmanın uygulanmasını takip
ve temin eder. Tüm Birimlerin modele uygun çalışmasını sağlar.
Sayfa1
GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI
 Haftalık düzenli olarak Şube Çalışan Gençlik Komisyonu ile toplantı yapar.
 Şube Başkanlık Divanı üyeleriyle veya Çalışan Gençlik komisyonuyla beraber düzenli OSB, KSS,
AVM, İş Merkezleri, HEM, MEM ziyareti yapılmasını sağlar.
 Şube Başkanlık Divanında Çalışan Gençlik Komisyonunu temsil eder.
 Nihai görüş açıklama makamıdır.
 Birimlerin, klasör ve dosya nizamının kurulmasını sağlar.
 Birimlerin, haftalık, aylık, dönemlik, yıllık faaliyet plan ve program taslaklarının hazırlanmasını
sağlar.
 Aylık Çalışma raporunu her ayın 25’inde Genel Merkeze gönderir.
 Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat Birim Başkanı
 Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde temsilcilerle ilgili çalışmaları yürütür.
 Bütün birimlerle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
 OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcilerinin tespitini yapar ve
atamalarını titizlikle takip eder.
 Raporların, dokümanların sağlıklı olarak değerlendirilmesini takip eder.
 Teşkilat Birim Başkanı, sadece merkezden değil, o ilin sınırları içerisinde bulunan ilçelerden de
sorumludur, dolayısıyla ilçelerdeki Çalışan Gençlik komisyonlarının da atamasını yapar ve
çalışmalarını takip eder.
 Aylık düzenli olarak İlçe Çalışan Gençlik komisyonlarının ziyaret edilmesini tertip ve takip eder.
 İlçe Çalışan Gençlik komisyonlarının haftalık ve aylık raporlarını takip edip toplar.
 OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM’lere temsilci atayıp çalışmalarını takip eder.
 OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcileriyle haftalık düzenli toplantı
yapar.
 OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM temsilcilerinin raporlarını düzenli takip
eder.
 OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM yönetimlerinin haftalık toplantılarını takip
eder.
 Aylık Divanların tertip edilmesini sağlar.
 Aylık Çalışma raporunu her ayın 25’inde hazırlayıp Şube Çalışan Gençlik Başkanına teslim eder.
Sayfa2
GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI
 Her Dönem başında OSB, KSS, AVM, Haller, İş Merkezleri, Esnaf, HEM, MEM sayılarını günceller.
 Şube Çalışan Gençlik Başkanı olmadığında Başkana vekâlet eder.
 Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Teşkilat birimiyle koordineli olarak çalışır.
 Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim Birim Başkanı
 Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde eğitim ile ilgili çalışmaları yürütür.
 Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
 Çalışanlarla ilgili eğitim faaliyetlerinin planlanması, koordinesi ve yürütülmesinden sorumludur.
 Genel Merkez tarafından belirlenen eğitim müfredatına göre tüm teşkilat birimlerinde haftalık
sohbetlerin yapılmasını sağlar.
 Genel Merkez tarafından yapılacak olan dönem içi eğitimlerine katılımı sağlar.
 Haftalık Ev sohbetlerinin düzenlenmesini sağlar (Asr-ı Saadet).
 İlçelere, Sanayi Sitelerine, İş Merkezlerine ‘Haftalık Sohbet’ hedeflerini dağıtır.
 İlçe çalışan gençlik komisyonlarına (her ilçede en az bir sohbet) hedef verilmesini sağlar.
 Derslerin Genel Merkez tarafından belirlenen kitaplar ve konular üzerinden yapılmasını
sağlar.
 Haftalık Sohbet yapılan nokta ve katılımcı sayısı takibinin yapılmasını sağlar.
 Genel içerikli teşkilat eğitim programlarının oluşturulması, uygulanması, denetimi, uygulamada
ortaya çıkabilecek eksikliklerin tespiti ve giderilmesiyle görevlidir.
 Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenen Konferansların çalışanlara
yönelik yapılmasını sağlar.
 Kur-an-ı Kerim ve Namaz hususunda eğitim verilmesini sağlar.
 Teşkilat mensuplarına Açık öğretim Lisesi ve Açık öğretim Üniversitesi ile alakalı bilgilendirme
yapar ve sınav tarihleri mesajla gönderir.
 Çalışan yakınlarının Ortaokullar, Liseler ve Üniversite komisyonlarına yönlendirilmesini sağlar.
 Çalışanların mesleki koordinasyonunu sağlayarak çalışanların kişisel gelişim, mesleki formasyon,
genel kültür ve benzeri donanımların kazanılması yönünde çalışır.
 Mesleki bilgi ve birikimin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarını düzenler.
 Haftalık sohbet ve eğitim çalışmalarının planlamasını ve organizasyonunu yapar.
 Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde evler ile ilgili çalışmaları yürütür.
Sayfa3
GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI
 Evlerin detaylı dokümanını çıkartır (adedi, kalan sayısı vb.).
 Haftalık düzenli olarak Ev Başkanları ile toplantı yapar.
 Evlerde kalan çalışanlarla ilgili çalışmaları yürütür.
 Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Eğitim birimiyle koordineli olarak çalışır.
 Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Sosyal Kültürel Sportif Faaliyetler Birim Başkanı
 Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyet çalışmaları yürütür.
 Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
 Temsilcimizin olmadığı yerlerde Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilat kurulmasını
sağlar.
 Temsilcimizin olduğu yerlerde de Sosyal, Kültürel, Sportif Faaliyetler yaparak teşkilatçı sayımızın
artmasını sağlar.
 Sosyal medyanın (facebook, twitter, msn) aktif kullanılmasını sağlar ve buralardaki tanıtım
çalışmalarını yapar.
 Yapılan faaliyetlerin fotoğraflarını çekerek Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonuna gönderir ve
sosyal paylaşım sitelerine(facebook, twitter) ekler.
 Organizasyonlarımızın alanı ne olursa olsun, temel ölçülerimize göre şekillendirilmesini sağlar
(örnek: futbolda küfür ve kavga yok).
 Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu tarafından belirlenen ‘Yıllık Çalışma Takvimi’ ni düzenli
olarak takip eder ve gerekli hazırlıkları yapar.
 Organizasyonlarla ilgili yapılan bütün çalışmaların arşivini tutar.
 Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler birimiyle koordineli
olarak çalışır.
 Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim ve Maliye Birim Başkanı
 Çalışan Gençlik Komisyonu bünyesinde üretim ve maliye ile ilgili çalışmaları yürütür.
 Birimiyle alakalı arşivleme çalışmasını yapar.
 İl genelindeki tüm çalışanlara yönelik ‘Milli Gazete’ ve ‘Anadolu Gençlik’ dergisinin abonelik
çalışmasını yürütür.
 İl genelindeki tüm çalışanlara yönelik ‘Fahri Üye’ çalışmasını yürütür.
Sayfa4
GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU
ŞUBE ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU GÖREV TANIMLARI
 İnsan Kaynakları komisyonuyla koordineli olarak ‘Fahri Üye’ kartlarının takibini, hedef sayıya
ulaşmasını sağlar.
 Evlerde kalan çalışanlara yönelik Milli Gazete ve Anadolu Gençlik Dergisinin abonelik çalışmasını
yürütür.
 Evlerde kalan çalışanlara yönelik Fahri Üye çalışmasını yürütür.
 Doldurulan ‘Fahri Üye’ formlarının Genel Merkeze ulaştırılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
 Çalışan Gençlik Komisyon çalışmalarının her türlü mali kaynağını sağlar, gereken maddi
kaynakların temini noktasında teşkilat mensuplarının ve üyelerin aidat takibini yapar.
 Bağımsız mali kaynakların koordinesini ve tek merkezde toplanmasını sağlar.
 Esnafları ve çalışanları düzenli takip eder ve aidat alınmasını sağlar.
 Kumbara çalışması yapar.
 Yapılan büyük organizasyonları finanse edip ve diğer çalışmalarımıza yardımcı olmak için sponsor
çalışması yapar.
 Şube Çalışan Gençlik Komisyonu’nun yıllık bütçesinin hazırlar.
 Genel Merkez Çalışan Gençlik Komisyonu Üretim ve Maliye birimiyle koordineli olarak çalışır.
Sayfa5
Download

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU