VİRAL BALIK HASTALIKLARI TEŞHİS METOTLARI
DIAGNOSTIC METHODS OF VIRAL FISH DISEASES
Dr. Buket ÖZKAN ÖZYER
Dr. Buket ÖZKAN ÖZYER
Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü - İZMİR
Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü - İZMİR
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
-Bildiri Özeti-
-Abstract-
Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Ülkemiz Balık Hastalıkları Ulusal Referans Laboratu-
Bornova Veterinary Control Institute is National Fish Diseases Laboratory in Turkey. Within
arıdır. Ulusal Referans Laboratuvar görevi kapsamında Enstitümüz Viroloji Bölümünde Vi-
the scope of this task, diagnosis of infectious pancreatic necrosis , infectious haemotopoetic
ral Balık Hastalıklarından İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis(IPN), İnfeksiyöz Hematopoetik
necrosis viral hemorrhagic septicemia, Spring viremia of carp Viral nervous necrosis,
Nekrozis (IHN), Viral Hemorajik Septisemi (VHS), Sazanların Bahar Viremisi (SVC), Viral
koi herpes virus disease, infectious salmon anemia Cyprinid Herpes Virus-2 disease and
Nervöz Nekrozis (VNN), Koi herpesvirus (KHV),İnfeksiyöz Salmon Anemi (ISA), Cypri-
epizootic haemotopoetic necrosis are carried out at Virology Department in the Institute.
nid Herpes Virus-2 (CyHV-2) ve Epizootik hematopoetik Nekrozis (EHN) hastalıklarının
teşhisi yapılmaktadır.
Diagnostic methods are determined according to international Standard (OIE and EU
directives). Also, annually we participate to proficience tests organized by Community
Teşhis metotları uluslararası standartlara göre belirlenmektedir (OIE ve Avrupa Birliği
Reference Laboratory of Fish Diseases. Diagnostic methods used our laboratory are
direktifleri). Yıllık olarak da Avrupa Birliği Referans Laboratuvarının düzenlemiş olduğu
virus isolation in cell culture, immune fluorescent antibody test (IFAT), enzim linked
yeterlilik testlerine katılım sağlanmaktadır. Laboratuarımızda kullanılan teşhis metotları
immunosorbent assay (ELISA) and polimerase chain reaction (PCR).
hücre kültüründe virus izolasyonu, immun floresan antikor Tekniği (IFAT), enzim linked
immunosorbent assay (ELISA) ve polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)’ dur.
Ulusal Referans Laboratuarı olarak viral balık hastalıklarından IPN, IHN, VHS ve SVC has-
As national reference laboratory, 6 diagnostic methods using for diagnosis of IPN, IHN,
VHS and SVC diseases have been accredited by TURKAK according to Standard of ISO
17025.
talıklarının teşhisinde kullanılan ELISA ve IFAT testlerini içeren 6 adet test metodu ISO
17025 standardına göre TÜRKAK tarafından akreditedir.
Keywords: Viral, Fish, Diagnosis, IFAT, ELISA, PCR
Anahtar kelimeler: Viral, Balık, Teşhis, IFAT, ELISA, PCR
326
327
Download

ÖZET (PDF) - Akuademi.Net