POSTERS / POSTERLER
1- ANTIBODIES TO SCHMALLENBERG VIRUS IN DOMESTIC LIVESTOCK
IN TURKEY
TÜRKİYE’DEKİ EVCİL RUMİNANTLARDA SCHMALLENBERG
VİRÜSÜNE KARŞI ANTİKOR VARLIĞI
Ahmet Kürşat Azkur1, Harun Albayrak2, Ali Rişvanlı3, Züleyha Pestil4, Emre Ozan5,
Oktay Yılmaz6, Şükrü Tonbak7, Abdullah Cavunt5, Hamza Kadı5, Hasan Ceyhun
Macun8, Duygu Acar6, Erhan Özenç6, Sidal Alparslan3, Hakan Bulut7
2- A RETROSPECTIVE LOOK: INVESTIGATION OF SOME VIRAL
INFECTIONS OF SMALL RUMINANTS IN KIRIKKALE
RETROSPEKTİF BAKIŞ: KIRIKKALE’DEKİ KÜÇÜK RUMİNANTLARIN
BAZI VİRAL HASTALIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Emel Bıyıklı1, Ahmet Kürşat Azkur1, Serkal Gazyağcı2, Muhammet Eren Aslan1
3- DETECTION OF SCHMALLENBERG VIRUS BY VIRUS
NEUTRALIZATION TEST
SCHMALLENBERG VİRÜSÜNÜN VİRÜS NÖTRALİZASYON TESTİ İLE
BELİRLENMESİ
Şükrü Tonbak1, Ahmet Kürşat Azkur2, Emel Bıyıklı2, Hakan Bulut1
4- THE INVESTIGATION OF BOVINE RESPIRATORY CORONAVIRUS
INFECTIONS BY RT-PCR IN ERZURUM REGION (*)
ERZURUM BÖLGESİNDE SIĞIRLARDA RESPİRATORY CORONAVİRUS
VARLIĞININ RT-PCR İLE ARAŞTIRILMASI (*)
Sema Belen1, Hakan Aydın1, Mehmet Özkan Timurkan1
5- MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF BOVINE NOROVIRUS IN TURKEY
TÜRKİYE’DE BUZAĞI ISHALLERİNDE BOVINE NOROVİRUS’ÜN
MOLEKÜLER EPİDEMİYOLOJİSİ
İbrahim Sözdutmaz1, İrem Gülaçtı2, Hakan Işıdan3
6- THE ADAPTATION OF ECTHYMA VACCINE VIRUS IN TO THE MDBK
CELL CULTURE AND IMMUNITY STUDIES ON LAMBS
EKTİMA AŞI SUŞUNUN (E(P)CK22) MDBK HÜCRE KÜLTÜRÜNE
ADAPTASYONU VE KUZULARDA BAĞIŞIKLIK ÇALIŞMALARI
Veli Gülyaz1, Fahriye Saraç2, Serdar Uzar2, Esra Satır2
7- INCIDENCE OF IBR, BVD AND PI-3 DISEASES IN INFERTILE CATTLE IN
SIVAS PROVINCE
SİVAS İLİNDE DÖL TUTMAYAN İNEKLERDE IBR, BVDV VE PI-3
HASTALIKLARININ YAYGINLIĞI
Hakan Işıdan1, Murat Yüksel2
8- INVESTIGATION OF BOVINE HERPESVIRUS TYPE 1 AND 4 ON
PREGNANCY
BOVİNE HERPESVİRUS TİP 1 VE TİP 4’ÜN GEBELİK ÜZERİNE
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Mehmet Kale 1, Mesih Kocamüftüoğlu 2, Hasbi Sait Saltık 1, Mehmet Şükrü Gülay 3,
Sibel Hasırcıoğlu 1, Sibel Yavru 4, Atilla Şimşek 4
9- THE EFFECTS OF BOVINE HERPESVIRUS TYPE 1 AND 4 ON SOME
PRODUCTION PARAMETERS IN A DAIRY CATTLE HERD
BİR SÜT SIĞIRI İŞLETMESİNDE BOVİNE HERPESVİRUS TİP 1 VE TİP
4’ÜN BAZI VERİM ÖLÇÜTLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Mesih Kocamüftüoğlu 1, Mehmet Kale 2, Hasbi Sait Saltık 2, Mehmet Şükrü Gülay 3,
Sibel Hasırcıoğlu 2
10- SEROPREVALENCE OF SOME VIRAL INFECTIONS IN GOAT FARMS
KEÇİ İŞLETMELERİNDE BAZI VİRAL ENFEKSİYONLARIN
SEROPREVALANSI
Kamil Atlı1, Atilla Şimşek1, Sibel Yavru1, Oğuzhan Avcı1, Irmak Dik 1
11- THE PRESENCE OF BVDV INFECTION IN DAIRY CATTLE FARMS WITH
ABORTION PROBLEMS
ABORT PROBLEMLİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMESİNDE BVDV
ENFEKSİYONUNUN VARLIĞI
Irmak Dik1, Sibel Yavru1, Atilla Şimşek1, Oğuzhan Avcı1, Kamil Atlı1
12- PINE MARTENS POTENTIAL RESERVOIR AND VECTOR FOR RABIES
KUDUZUN POTANSİYEL REZERVUAR VE VEKTÖRÜ AĞAÇ
SANSARLARI
Metin Gürçay1, Ahmet Sait2, Ayşe Parmaksız1
13- DOES ENVIRONMENTAL EXPOSURE TO BACILLUS ANTHRACIS
SPORES LEAD TO SUB-CLINICAL INFECTION?
BACILLUS ANTHRACIS SPORLARINA ÇEVRESEL MARUZİYET
SUBKLİNİK İNFEKSİYONA YOL AÇAR MI?
Fatih Büyük1, Özgür Çelebi1, Ezra Linley2, Callum Cooper2, Mehmet Doğanay3,
Mitat Şahin1, Les Baillie2
14- COMPARISON OF THE METHODS USED SEROLOGICAL DIAGNOSIS OF
BRUCELLOSIS IN FARM ANIMALS
ÇİFTLİK HAYVANLARINDA BRUSELLOZİSİN SEROLOJİK TANISINDA
KULLANILAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Harun Öztürk, Fatih Büyük2
15- DETERMINATION OF CANINE ROTAVIRUS INFECTION IN DOGS
KÖPEKLERDE CANİNE ROTAVİRUS ENFEKSİYONUNUN
BELİRLENMESİ
Sibel Yavru1, Oğuzhan Avcı1, Mehmet Kale2, Seçil Sevinç1
16- DETERMINATION OF CANINE PARVOVIRUS INFECTION IN DOGS
KÖPEKLERDE CANINE PARVOVIRUS ENFEKSİYONUNUN
BELİRLENMESİ
Sibel Yavru1, Oğuzhan Avcı1, Ela Esin2
17- DETECTION OF CANINE DISTEMPER INFECTION IN DOGS IN
ANTALYA
ANTALYA’DAKİ KÖPEKLERDE CANINE
DISTEMPER ENFEKSİYONUNUN BELİRLENMESİ
Oğuzhan Avcı1, Oya Bulut1, Orhan Yapıcı2, Sibel Yavru1, Atilla Şimşek1, Mehmet
Kale3, Irmak Dik1
18- INVESTIGATION THE ROLE OF BOVINE HERPESVIRUS 1 ON
ABORTION CASES IN SMALL RUMINANT
KÜÇÜK RUMİNANT ATIKLARINDA BOVİNE HERPESVİRUS 1 ROLÜNÜN
ARAŞTIRILMASI
Murat Şevik1, Oğuzhan Avcı2
19- THE ISOLATION AND DETERMINATION OF PREVALANCE OF
DISTEMPER DISEASE IN DOGS IN ISTANBUL
İSTANBUL İLİNDE KÖPEKLERDE GENÇLİK HASTALIĞI VİRUSUNUN
PREVALANSI VE İZOLASYONU
İrem Gülaçtı1, Veli Gülyaz2, Mustafa Hasöksüz3
20- INVESTIGATION OF ARBOVIRUSES AT SOME BLOOD SUCKING FLIES
IN MIDDLE AND EASTERN BLACK SEA REGION
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BAZI KAN EMİCİ
SİNEKLERDE ARBOVİRUSLARIN ARAŞTIRILMASI
Hamza Kadı1, Harun Albayrak2, Mitat Kurt1, Selma Kaya1, Cenk Soner Bölükbaşı2,
Gökmen Zafer Pekmezci2, Emre Özan1, İsmail Aydın1, Zafer Yazıcı2,Semra Okur
Gümüşova2, Yunus Emre Beyhan3
21- THE SEROPREVALANCE OF MAEDI-VISNA VIRUS INFECTION IN
SHEEP IN SLAUGHTERHOUSE IN SANLIURFA PROVINCE*
ŞANLIURFA İLİNDE MEZBAHAYA KESİM İÇİN GETİRİLEN
KOYUNLARDA MAEDİ-VİSNA VİRUS ENFEKSİYONUNUN
SEROPREVALANSI*
Hikmet Ün1, İrfan Özgünlük1, Mehmet Çabalar1, Yavuz Yücetepe2, Mehmet Batmaz2
22- SEROPREVALENCE OF MAEDI-VISNA INFECTION IN SHEEP IN
ŞANLIURFA PROVINCE OF TURKEY AND EVALUATION USING THE
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)*
ŞANLIURFA İLİNDEKİ KOYUNLARDA MAEDI-VISNA
ENFEKSİYONUNUN SEROPREVALANSI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ
(CBS) KULLANARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevil Arslan1, Mahmut Yüksel1, Hüseyin Arslan1, M. Şerif Şelli1, Reşit Demir1,
Mehmet Badıllı1, D. Ali Deniz1, Tuncay Vural1, Zeliha Savrunlu1, Murat Aydoğdu1,
Gökhan Filik1, Ö. Faruk Ünal1, Mehmet Çabalar2
23- SYLVATIC FORM RABIES IN CATTLE
BİR İNEKTE SAPTANAN SİLVATİK FORM KUDUZ OLGUSU
Yusuf Gül1, Mustafa İssi1, Metin Gürçay2
24- MOLECULAR AND SEROLOGICAL INVESTIGATION OF AKABANE
VIRUS INFECTION IN CATTLE
SIĞIRLARDA AKABANE VİRUS ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK VE
MOLEKÜLER ARAŞTIRILMASI
Yakup Yıldırım1, Gürbüz Gökçe2, Ali Haydar Kırmızıgül2, Ekin Emre Erkılıç2,
Volkan Yılmaz1, Mehmet Tolga Tan3, İrfan Özgünlük4
25- MOLECULAR AND SEROLOGICAL INVESTIGATION OF BORDER
DISEASE VIRUS (BDV) INFECTION IN SHEEP IN THE KARS DISTRICT
OF TURKEY
KARS YÖRESİNDEKİ KOYUNLARDA BORDER DİSEASE VİRUS (BDV)
ENFEKSİYONUNUN MOLEKÜLER VE SEROLOJİK ARAŞTIRILMASI
Volkan Yılmaz1, Yakup Yıldırım1, Nüvit Coşkun1
26- SEROEPIDEMIOLOGICAL STUDIES OF EQUINE HERPESVIRUSES 1
(EHV-1) AND 4 (EHV-4) INFECTIONS IN HORSES AND DONKEYS
AT VE EŞEKLERDE AT HERPESVİRUS 1 (EHV-1) VE 4 (EHV-4)
ENFEKSİYONLARININ SEROEPİDEMİYOLOJİSİ
Yakup Yıldırım1, Volkan Yılmaz1, Ali Haydar Kırmızıgül2
27- A SEROLOGICAL INVESTIGATION FOR BOVINE VIRAL DIARRHEA
VIRUS INFECTION IN AFYONKARAHISAR PROVINCE
AFYONKARAHİSAR İLİNDE BOVİNE VİRAL DİARRHEA VİRUS
ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Nural Erol1, Sibel Gür2, Abuzer Acar3
28- AN INVESTIGATION FOR THE ROLE OF CAPRINE ARTHRITISENCEPHALITIS VIRUS (CAEV) INFECTION IN GOAT HERDS WITH
CHRONIC RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
KRONİK SOLUNUM SİSTEMİ PROBLEMLERİ OLAN KEÇİ
SÜRÜLERİNDE CAPRİNE ARTHRİTİS-ENCEPHALİTİS VİRUS (CAEV)
ENFEKSİYONUNUN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Volkan Cenk Özkan1, Abuzer Acar2, Sibel Gür3
29- COMPARISION OF TWO DIFFERENT VACCINATION SHEDULE FOR
FIGHT WITH INFECTIOUS BURSAL DISEASE IN LAYER HENS
YUMURTACI TAVUKLARDA INFECTIOUS BURSAL DISEASE İLE
MÜCADELEDE İKİ FARKLI AŞILAMA PROGRAMININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Ahmet Bildir1, Sibel Gür2, Nurhan Doğan3
30- A SEROLOGIC INVESTIGATION FOR BOVINE HERPESVIRUS 1 AND
BOVINE VIRAL DIARRHEA VIRUS INFECTIONS IN PRECOLOSTRAL
CALVES AND THEIR DAMS IN A DAIRY ENTERPRICE
BİR SIĞIRCILIK İŞLETMESİNDE BOVİNE HERPESVİRUS 1 AND BOVİNE
VİRAL DİARRHEA VİRUS ENFEKSİYONLARININ PREKOLOSTRAL
DANALAR VE ANNELERİNDE SEROLOJİK OLARAK ARAŞTIRILMASI
Sibel Gür1, Mehmet Fatih Birdane2
31- A SEROLOGICAL AND VIROLOGICAL INVESTIGATION OF THE
PESTIVIRUS INFECTIONS IN SHEEP AND GOATS IN THE AYDIN AND
IZMIR PROVINCES
AYDIN VE İZMİR İLLERİNDEKİ KOYUN VE KEÇİLERDE PESTİVİRUS
ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK VEVİROLOJİK OLARAK
ARAŞTIRILMASI
Zafer Emin Ural,Nural Erol
32- INVESTIGATION OF WATER-BORNE PARASITIC AND VIRAL
PATHOGENS IN MUSSELS (MYTILUS GALLOPROVINCIALIS) IN THE
GULF OF IZMİR IN TURKEY
İZMİR KÖRFEZİ’NİN KIYI ŞERİDİNDEKİ (KARA) MİDYELER (MYTİLUS
GALLOPROVİNCİALİS)’DE SU KAYNAKLI PARAZİTER VE VİRAL
PATOJENLERİN İZLENMESİ
Nural Erol1,Songül Bayram Delibaş2, Soykan Özkoç2, Ümit Cimli Aksoy2
33- A SEROLOGICAL INVESTIGATION OF EPIZOOTIC HEMORRHAGIC
DISEASE VIRUS INFECTION IN SHEEP, GOATS AND CAMELS IN THE
AYDIN PROVINCE
AYDIN İLİNDEKİ KOYUN, KEÇİ VE DEVELERDE EPİZOOTİK
HEMORAJİK HASTALIK VİRUS ENFEKSİYONU ÜZERİNE SEROLOJİK
BİR ARAŞTIRMA
Nural Erol, Mehmet Tolga Tan, Bahattin Taylan Koç
34- A SEROLOGICAL INVESTIGATION OF THE BOVINE HERPESVIRUS-1
(BHV-1) INFECTIONIN SHEEP AND GOATS IN AYDIN AND IZMIR
PROVINCES
AYDIN VE İZMİR İLLERİNDEKİ KOYUN VE KEÇİLERDE BOVİNE
HERPESVİRUS-1 (BHV-1) ENFEKSİYONUNUN SEROLOJİK OLARAK
ARAŞTIRILMASI
Veli Özgür Çağlav,Nural Erol
35- EVALUATION OF THREE PCR PRIMER SETS FOR BRUCELLA SPP. BY
REAL TIME PCR
BRUCELLA SPP. TANISI İÇİN ÜÇ FARKLI PRİMER SETİNİN REAL TİME
PCR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Zafer Cantekin1, Hasan Solmaz2, Yasar Ergun3, Melek Demır1, Ziya Ilhan4
36- DETECTION OF ANTISEPTIC AND ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES IN
ISOLATED STAPHYLOCOCCI GOAT MASTITIS
KEÇİ MASTİTİSLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK’LARDA
ANTİBİYOTİK VE ANTİSEPTİK DİRENÇ GENLERİNİN BELİRLENMESİ
Zafer Cantekin1, Hasan Solmaz2, Yaşar Ergün1, Melek Demir1, Zeynep Yılmaz Er1,
Gamze Özge Özmen1
37- IDENTIFICATION AND ISOLATION OF INFECTIOUS PANCREATIC
NECROSIS (IPN) VIRUS IN RAINBOW TROUT FARMS IN MIDDLE AND
EASTERN BLACK SEA REGION
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE GÖKKUŞAĞI ALABALIK
ÇİFTLİKLERİNDE İNFEKSİYÖZ PANKREATİK NEKROZİS (IPN)
VİRUSUNUN İZOLASYON VE İDENTİFİKASYONU
Emre Özan1, Harun Albayrak2, Hakan Işıdan3, Yüksel Durmaz4, Hamza Kadı1,
Abdullah Çavunt1
38- CONJUNCTIVAL BACTERIAL AND FUNGAL FLORA IN HEALTHY
HORSES USED FOR JAVELIN THROW (JEEREED)
CİRİT YARIŞLARINDA KULLANILAN SAĞLIKLI ATLARIN GÖZ
MUAYENESİ İLE KONJUKTİVAL BAKTERİYEL VE FUNGAL
FLORASININ BELİRLENMESİ
Vedat Baran1, İsa Özaydın1, Özgür Çelebi1, Aliye Gülmez1, Fatih Büyük1, Elif Çelik1,
Mitat Şahin1, Salih Otlu1
39- DETECTION OF HEMORRHAGIC ENTERITIS VIRUS ANTIBODIES IN
TURKEYS BY ELISA
HİNDİLERDE HEMORAJİK ENTERİTİS VİRÜS ANTİKORLARININ ELISA
İLE SAPTANMASI
Ebru Torun1, Orhan Bulut 2, Taner Öncel3, Mehmet Akan1
40- EFFECTS OF DIFFERENT TEMPERATURES ON GROWTH CURVES OF
SALMONELLA ENTERITIDIS
FARKLI SICAKLIKLARIN SALMONELLA ENTERİTİDİS'İN ÜREME
EĞRİSİ ÜZERİNE ETKİSİ
İnci Başak Kaya1, Özlem Şahan1, Kadir Serdar Diker1
41- THE AEROBIC BACTERIAL FLORA OF THE NASAL CAVITY IN
HEALTHY ANATOLIAN WATER BUFFALO
SAĞLIKLI ANADOLU MANDALARINDA NAZAL BOŞLUĞUN AEROBİK
BAKTERİYEL FLORASI
Selahattin Konak1
42- METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) IN
ANIMALS
HAYVANLARDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
(MRSA)
Esra Şeker1
43- DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OF GROUP B
STREPTOCOCCI FROM HUMAN AND BOVINE BY USING AGAR
DILUTION METHOD
SIĞIR VE İNSAN GRUP B STREPTOKOK SUŞLARININ ÇEŞİTLİ
ANTİMİKROBİYAL MADDELERE KARŞI DUYARLILIKLARININ AGAR
DİLÜSYON YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
İsmail Hakkı Ekin1, Kemal Gürtürk1, Özgül Gülaydın1, Ziya İlhan1, Çiğdem Arabacı2
44- DETECTION OF SALMONELLA SPP. AND LISTERIA MONOCYTOGENES
IN MEAT AND MEAT PRODUCTS USING ISO METHOD (11290-1/6579),
THE VITEK IMMUNODIAGNOSTIC ASSAY SYSTEM LMX METHOD AND
DUPONT BAX SYSTEM REAL-TIME PCR
ET
VE
ET
ÜRÜNLERİNDE
İSO
(11290-1/6579),
VİTEK
İMMUNODİAGNOSTİC ASSAY SYSTEM LMX METHODU VE DUPONT
BAX REAL-TİME PCR SİSTEMİ KULLANILARAK SALMONELLA SPP. VE
LİSTERİA MONOCYTOGENES’İN TANISI
Ece Çetin1, Metin Çakmak2, Ömer Çakmak2, Artun Yıbar3, Zafer Ata2
45- PHYLOTYPING OF ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM PYOMETRA
IN BITCHES
KÖPEKLERİN PYOMETRA OLGULARINDAN İZOLE EDİLEN
ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ FİLOTİPLENDİRİLMESİ
Merve Özdal Salar1, Seçkin Salar2, Halit Kanca2, K. Serdar Diker1
46- SURVIVAL TIME OF S. ENTERITIDIS AND S. INFANTIS IN DIFFERENT
ENVIROMENTS
S. ENTERITIDIS VE S. INFANTIS SUŞLARININ FARKLI ORTAMLARDA
YAŞAMA SÜRELERİ
Duygu Onur Kolaşın1, Mehmet Akan2
47- DISTRIBUTION OF SALMONELLA ISOLATES FROM CHICKEN AND
ANTIBIOTIC RESISTANCE
TAVUKLARDAN İZOLE EDİLEN SALMONELLA SEROVARLARININ
DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Özlem Şahan1, Elif Macide Aral1, Muhammet Muhktar Ali Aden1, Adil Aksoy1,
Mehmet Akan1
48- IDENTIFICATION AND MOLECULER CHARACTERIZATION OF AVIAN
INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUSES IN TURKEY
TÜRKİYE'DE İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS VİRUSLARININ TEŞHİSİ VE
MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
Elif Macide Aral1, Barış Sareyyüpoğlu1, Mehmet Akan1
49- THE EVOLUTION OF DEPARTMENTS OF MICROBIOLOGY AND
VIROLOGY BY CUBAP, TAGEM AND MIDDLE ANATOLIAN
DEVELOPMENT AGENCY PROJECTS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ
MİKROBİYOLOJİ-VİROLOJİ ANABİLİM DALLARININ CÜBAP, TAGEM
VE ORAN KALKINMA AJANSI PROJELERİYLE GELİŞİM SÜRECİ
Murat Karahan1, Recep Kalın1, Hakan Işıdan2, Seyda Şahin3, Mahmut Niyazi
Moğulkoç1
50- EARY LIFE MORTALITY DUE TO OMPHALITIS AND YOLK SAC
INFECTION IN YOUNG CHICKS OF DOMESTIC OSTRICH (STRUTHIO
CAMELUS DOMESTICUS)
DEVEKUŞLARINDA (STRUTHIO CAMELUS DOMESTICUS) OMFALİTİS
VE SARI KESE YANGISINA BAĞLI ERKEN DÖNEM YAVRU ÖLÜMLERİ
Esra Büyükcangaz1, Aylin Alasonyalılar Demirer1, Ümran Şahan2, Arda Sözcü2
51- DETECTION
OF
MULTIPLE
DRUG
RESISTANCE
(MDR)
IN STAPHYLOCOCCUS
AUREUS AND
METHICILLIN
RESİSTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) ISOLATES FROM
BOVINE MILK
MASTİTİSLİ SIĞIR SÜTÜNDEN İZOLE EDİLEN STAPHYLOCOCCUS
AUREUS VE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS
(MRSA)’LARDA ÇOKLU İLAÇ DİRENCİ (ÇAD) ‘NİN ARAŞTIRILMASI
Esra Büyükcangaz1, Murat Cengiz2, Ayşin Şen3, Burak Mat4, Pınar Şahintürk2
52- SIMULTANEOUS DETECTION OF PREDATOR AND PREY IN SOIL
CONTAMINATED WITH BACILLUS ANTHRACIS
KONTAMİNE TOPRAKLARDAN AV (BACILLUS ANTHRACIS) VE
AVCININ (BAKTERİYOFAJ) EŞZAMANLI SAPTANMASI
Özgür Çelebi1, Fatih Büyük1, Callum Cooper2, Elif Çelik1, Mitat Şahin1, Les Baillie2,
Aliye Gülmez1, Doğan Akça1
53- COMPARISON OF IN VITRO AND IN VIVO ANTIBACTERIAL EFFICACY
FOR THE CONTROL OF FLAVOBACTERIUM PSYCHROPHILUM IN
RAINBOW TROUT FRY: THE FIRST GENOTYPICAL EVIDENCE IN WEST
AEGEAN REGION OF TURKEY
GÖKKUŞAĞI
ALABALIĞI
YAVRULARINDA
FLAVOBACTERIUM
PSYCHROPHILUM KONTROLÜ İÇİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİN IN
VİTRO VE IN VİVO OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’NİN BATI
EGE BÖLGESİNDEKİ İLK GENOTİPİK KANIT
Murat Boyacıoglu, Cavit Kum, Şükrü Kırkan, Selim Sekkin, Uğur Parın, Ümit
Karademir, Ferda Akar
54- FLORFENICOL
THERAPY
DURING
NATURALLY
OCCURING
CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS INFECTION IN SHEEP
AND GOATS IN AYDIN, TURKEY
AYDIN, TÜRKİYE’DE KOYUN VE KEÇİLERDE DOĞAL OLUŞAN
CORYNEBACTERIUM PSEUDOTUBERCULOSIS ENFEKSİYONUNDA
FLORFENİKOL SAĞALTIMI
Kerem Ural, Şükrü Kirkan, İbrahim Akın, Uğur Parın, Mehmet Gültekin, Gökhan
duran, Bülent Ulutaş
55- FORELIMB LAMENESS IN MERINO AND AKKARAMAN SHEEP
ASSOCIATED WITH NATURALLY OCCURING BRUCELLA MELITENSIS
INFECTION
MERİNOS VE AKKARAMAN KOYUNLARINDA DOĞAL BRUCELLA
MELİTENSİS ENFEKSİYONUNA BAĞLI ÖN BACAK TOPALLIĞI
Kerem Ural, Şükrü Kırkan, İbrahim Akın, Uğur Parın, Mehmet Gültekin,
Gökhan Duran, Bülent Ulutaş
56- EXAMINATION OF ESCHERICHIA COLI O157:H7 AND SOME
VIRULENCE GENES IN MARKETED MINCED MEAT SAMPLES
TÜKETİME SUNULAN KIYMALARDA ESCHERICHIA COLI O157:H7’NİN
VE BAZI VİRÜLENS GENLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Recep Kalın1, Hasan Öngör2
57- INVESTIGATION OF MANNHEIMIA HAEMOLYTICA IN BOVINE
PNEUMONIA CASES IN KARS BY IMMUNOHISTOCHEMICAL AND
MICROBIOLOGICAL MEANS
KARS
İLİ
SIĞIR
PNÖMONİ
VAKALARINDA
MANNHEIMIA
HAEMOLYTICA’NIN İMMUNOHİSTOKİMYASAL VE MİKROBİYOLOJİK
YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI
Hasan Özen1, Serpil Dağ1, Özgür Çelebi1, Fatih Büyük1, Musa Karaman1, Emin
Karakurt1, Doğan Akça1, Elif Çelik1
58- INVESTIGATION
OF
MANNHEIMIA
HAEMOLYTICA
AND
PASTEURELLA MULTOCIDA IN OVINE PNEUMONIA CASES BY
IMMUNOHISTOCHEMICAL AND BACTERIOLOGICAL MEANS
KOYUN PNÖMONİ OLGULARINDA MANNHEIMIA HAEMOLYTICA VE
PASTEURELLA
MULTOCIDA
ETKENLERİNİN
İMMUNOHİSTOKİMYASAL VE BAKTERİYOLOJİK YÖNTEMLERLE
ARAŞTIRILMASI
Serpil Dağ1, Abdurrahman Gürbüz1, Hasan Özen1, Fatih Büyük1, Özgür Çelebi1, Musa
Karaman1, Emin Karakurt1, Doğan Akça1, Aliye Gülmez1
59- PREVALENCE AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF PASTEURELLA
MULTOCIDA AND MANNHEIMIA HAEMOLYTICA ISOLATES FROM
NASAL CAVITIES OF ANATOLIAN BUFFALOES
ANADOLU MANDALARININ BURUN BOŞLUKLARINDAN İZOLE EDİLEN
PASTEURELLA MULTOCIDA VE MANNHEIMIA HAEMOLYTICA
İZOLATLARININ PREVALANSI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞI
Selahattin Konak1
60- DIAGNOSIS OF PARATUBERCULOSIS BY ELISA ON SERUM SAMPLES
IN DAIRY BOVINE HERDS
SÜTÇÜ
SIĞIR
SÜRÜLERİ
SERUM
ÖRNEKLERİNDE
PARATÜBERKÜLOZ’UN ELISA İLE TANISI
Zafer Cantekın1, Hasan Solmaz2, Nuri Altug1, Gamze Ozge Ozmen1, Melek Demır1,
Zeynep Yılmaz Er1
61- DISTRIBUTION
OF
ANTISEPTIC
RESISTANCE
GENES
IN
ISOLATED STAPHYLOCOCCI FROM BOVINE MASTITIS
SIĞIR MASTİTİSLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOK’LARDA
ANTİSEPTİK DİRENÇ GENLERİNİN DAĞILIMI
Zafer Cantekın1, Yasar Ergun1, Kemal Gurturk2, Hasan Solmaz2, Ismail Hakkı Ekın2,
Dilek Ozturk3
62- DEVELOPMENT OF DUPLEX PCR ASSAY FOR MECA AND MECC GENES
IN METHICILLIN RESISTANT STAPHYLOCOCCI
METİSİLİN DIRENÇLI STAFİLOKOKLARDA MECA VE MECC
GENLERİNİN TANISI İÇİN İKİLİ BİR PCR TEKNİĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Zafer Cantekın1, Yasar Ergun1, Hasan Solmaz2, Gamze Ozge Ozmen1, Melek Demır1,
Zeynep Yılmaz Er1
63- DETECTION OF LEGIONELLA PNEUMOPHILA FROM DOMESTIC
WATER IN BITLIS PROVINCE, TURKEY
BİTLİS İÇME VE KULLANMA SULARINDA LEGIONELLA
PNEUMOPHILA VARLIĞININ TESPİTİ
Zeki Aras1, Zafer Sayın2
64- KARADENİZ BÖLGESİNİN BAZI İLLERİNDE SIĞIR, KOYUN VE KEÇİ
ATIKLARINDAN BRUCELLA CİNSİNE AİT BAKTERİLERİN KÜLTÜREL
VE MOLEKÜLER YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI
Yunus Kılıçoğlu1, Sevil Erdenlig Gürbilek2, Gülnur Sağlam1, O. Yaşar Tel2
65- THE EFFECT OF PROLONGED STORAGE ON THE VIRULENCE OF
ISOLATES OF BACILLUS ANTHRACIS OBTAINED FROM
ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SOURCES IN THE KARS REGION OF
TURKEY
KARS BÖLGESİNDE ÇEVRESEL VE HAYVANSAL KÖKENLİ B.
ANTHRACIS İZOLATLARININ VİRÜLENSİ ÜZERİNE UZUN SÜRELİ
MUHAFAZANIN ETKİSİ
Fatih Büyük1, Callum Cooper2, Özgür Çelebi1, Salih Otlu1, Aliye Gülmez1, Mitat
Şahin1, Les Baillie2, Elif Çelik1, Doğan Akça1
66- THE FEASIBILITY OF USING ANTIGENS PREPARED FROM B.ABORTUS
RB51 AND B.CANİS M(-) VARIANT STRAINS FOR SEROLOGIC
DIAGNOSIS OF B.OVIS INFECTION.
B.ABORTUS RB51 VE B.CANIS M(-) VARYANT SUŞLARINDAN
HAZIRLANAN ANTİJENLERİN KOYUNLARDA B.OVIS
İNFEKSİYONUNUN SEROLOJİK TANISINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI.
Osman Yaşar Tel1, Sevil Erdenliğ Gürbilek1
67- COMPARISON OF PCR AND BACTERIOLOGICAL CULTURE TO
DIAGNOSE BRUCELLA SPECIES IN MILK, BLOOD AND VAGINAL
SWABS COLLECTED FROM COWS IN BRUCELLOSIS SUSPECTED
HERDS IN ŞANLIURFA PROVINCE
ŞANLIURFA İLİNDE BRUSELLOSİS ŞÜPHELİ SÜRÜLERDEKİ
İNEKLERDEN ALINAN KAN, SÜT VE VAJİNAL SIVAB ÖRNEKLERİNDEN
BRUCELLA SPP TANISI İÇİN PCR VE BAKTERİYOLOJİK KÜLTÜR
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Sevil Erdenliğ Gürbilek1, Osman Yaşar Tel1
68- MOLECULAR TYPING OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS ISOLATES
FROM BEEF, CHICKEN AND TURKEY MEATS.
SIĞIR, TAVUK VE HİNDİ ETLERİNDEN İZOLE EDİLEN CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS İZOLATLARININ MOLEKÜLER TİPLENDİRMESİ
Zeki ARAS1, Hasan Hüseyin Hadimli2
69- DETECTION OF VIRULENCE GENES IN STREPTOCOCCUS UBERIS
ISOLATED FROM BOVINE MASTITIS IN AYDIN PROVİNCE BY
MULTIPLEX POLYMERASE CHAIN REACTION (MPCR)
AYDIN İLİNDE BULUNAN SIĞIR ÇİFTLİKLERİNDE STREPTOCOCCUS
UBERIS KÖKENLİ MASTİTİSLERİN VE VİRULANS GENLERİNİN
MULTİPLEX POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (MPCR) İLE
BELİRLENMESİ
Erdem Çiçek, Şükrü Kırkan
70- IDENTIFICATION OF ENCOUNTERED BACTERIAL PATHOGENS
RELATED WITH STREPTOCOCCOSIS CASES BY USING MULTIPLEX
POLYMERASE CHAIN REACTION (MPCR) IN TROUT
ALABALIKLARDA GÖRÜLEN STREPTOKOKKOSİS VAKALARI İLE
İLİŞKİLİ BAKTERİYEL PATOJENLERİN MULTİPLEKS POLİMERAZ
ZİNCİR REAKSİYONU (MPCR) İLE TANIMLANMASI
Saadet Gürpınar, Şükrü Kırkan
71- DETECTION OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF PHOTOBACTERİUM
DAMSELAE SUBSP. PISCICIDA STRAINS ISOLATED FROM JUVENILE
SEA BASS (DICENTRARHUS LABRAX) AND GILTHEAD SEA BREAM
(SPARUS AURATA)
YAVRU LEVREK VE ÇİPURALARDAN İZOLE EDİLEN
PHOTOBACTERIUM DAMSELAE SUBSP. PISCICIDA SUŞLARININ
INVİTRO ANTİMİKROBİYAL DİRENCİNİN BELİRLENMESİ
Şükrü Kırkan1, Serap Savaşan1, Uğur Parın1, Göksel Erbaş1, Neşe Uçan1, Saadet
Gürpınar1
72- ISOLATION OF MOTIL AEROMONASES AND TO DETERMINE
ANTIMICROBIALSUSCEPTIBILITY FROM FARMS OF TROUT
ALABALIK İŞLETMELERİNDEN MOTİL AEROMONASLARIN
İZOLASYONU VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ
SAPTANMASI
Yüksel Durmaz1, Necla Türk2, Hamza Kadı1
73- DISTRIBUTION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE GENES AND SPECIES
ENTEROCOCCI ISOLATED FROM MASTITIC BOVINE MILK
MASTİTİSLİ SIĞIR SÜTLERİNDEN İZOLE EDİLEN ENTEROKOK
TÜRLERİNİN VE ANTİBİYOTİK DİRENÇ GENLERİNİN DAĞILIMI
Göksel Erbaş, Osman Kaya, Süheyla Türkyılmaz, Uğur Parın, Neşe Uçan, Mehmet
Öztürk
74- IDENTIFICATION OF TRUEPERELLA PYOGENES FROM BOVINE
SUMMER MASTITIS AND DETECTION OF ANTIBIOTIC RESISTANCES
SIĞIRLARIN YAZ MASTİTİSLERİNDEN TRUEPERELLA PYOGENES’İN
İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇLİLİKLERİNİN
BELİRLENMESİ
Uğur Uluışık, Göksel Erbaş
75- ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY AND ISOLATION OF PSEUDOMONAS
AERUGINOSA FROM CLINICAL MASTITIS IN CATTLE
SIĞIRLARIN KLİNİK MASTİTİSLERİNDEN PSEUDOMONAS
AERUGINOSA’NIN İZOLASYONU VE ANTİBİYOTİKLERE
DUYARLILIKLARI
Cemil Şahin, Göksel Erbaş
76- THE PRESENCE OF LISTERIA SPECIES IN DAIRY CATTLE FARMS IN
BANDIRMA PROVINCE
BANDIRMA VE ÇEVRESİNDE BULUNAN SÜT SIĞIRI İŞLETMELERİNDE
LISTERIA TÜRLERİNİN VARLIĞI
Yavuz Çokal1
77- INVESTIGATION OF COXIELLA BURNETII PREVELANCE IN SHEEP AND
GOAT ABORT
KOYUN VE KEÇİ ABORTLARINDA COXIELLA BURNETII VARLIĞININ
ARAŞTIRILMASI
A.Anıl Çağırgan 1, Yunus Kılıçoğlu 1, Gülnur Serdar 1
78- DETERMINATION OF BIOFILM PRODUCTION, GENOTYPE AND
ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES OF ENTEROCOCCUS FEACIUM
ISOLATES ORIGINATED FROM DOG, CAT, AND HUMAN
KÖPEK, KEDİ VE İNSAN ORİJİNLİ ENTEROCOCCUS FEACIUM
İZOLATLARININ BİOFİLM ÜRETİMİ İLE GENOTİP VE ANTİBİYOTİK
DİRENÇ PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ
Timur Gülhan1, Banur Boynukara2, Alper Çiftci1, Mehtap Ünlü Söğüt3, Arzu Fındık1
79- CHARACTERIZATION OF ENTEROCOCCUS FAECALIS ISOLATES
ORIGINATING FROM DIFFERENT SOURCES FOR VIRULENCE GENES,
ANTIBIOTIC RESISTANCE, GENOTYPE, AND BIOFILM PRODUCTION
FARKLI KAYNAKLARDAN ORİJİN ALAN ENTEROCOCCUS FAECALIS
İZOLATLARININ VİRÜLENS GENLERİ, ANTİBİYOTİK DİRENCİ,
GENOTİP VE BİYOFİLM OLUŞTURMA AÇISINDAN
KAREKTERİZASYONU
Timur Gülhan1, Banur Boynukara2, Alper Çiftci1, Mehtap Ünlü Söğüt3, Arzu Fındık1
80- A RETROSPECTIVE STUDY ON BACTERIAL FISH PATHOGENS AND
THEIR ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY PATTERNS
BAKTERİYEL BALIK PATOJENLERİ VE ANTİBİYOTİK
DUYARLILIKLARI ÜZERİNE RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA
Ertan Emek Onuk1, Yüksel Durmaz2, Alper Çiftci3, Gökmen Zafer Pekmezci1,
Yunus Kılıçoğlu2
81- THE PREVALENCE OF THERMOPHILIC CAMPYLOBACTER SPP. IN
COMMERCIAL LAYER FLOCKS IN BANDIRMA
BANDIRMA’DA BULUNAN TİCARİ YUMURTACI TAVUK SÜRÜLERİNDE
TERMOFİLİK CAMPYLOBACTER SPP. PREVALANSI
Yavuz Çokal1
82- PCR DETECTION OF COXIELLA BURNETII IN FETAL ABOMASAL
CONTENTS OF RUMINANTS
RUMİNANTLARIN FÖTAL ABOMASAL İÇERİKLERİNDE COXİELLA
BURNETİİ’NİN PCR İLE TESPİTİ
Elçin Günaydın1, Hamit Kaan Müştak2, Barış Sareyyüpoğlu2, Zafer Ata3,
83- MICROORGANISMS ISOLATED FROM DOGS WITH OTITIS EXTERNA
AND ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY OF THE ISOLATES
OTİTİS EKSTERNALI KÖPEKLERDEN İZOLE EDİLEN
MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI
Dilek Öztürk1, Faruk Pehlivanoğlu1, Hülya Türütoğlu1, Yusuf Sinan Şirin2, Ezgi
Şababoğlu1
84- DETECTION OF SALMONELLA FROM LAYER FLOCKS AND TYPING OF
THE ISOLATES
YUMURTACI TAVUKLARDA SALMONELLA İZOLATLARININ TANISI
VE TİPLENDİRİLMESİ
Serpil Kahya1, Burcu Kesin Tug1, Seran Temelli2, Tayfun Carlı3, Ayşegül Eyigör4,
Özge Yılmaz1
85- QNRS POSITIVITY AMONG AEROMONAS SPECIES ISOLATED FROM
FISH AND WATER IN TURKEY
TÜRKİYE’DEKİ SU VE BALIKLARDAN İZOLE EDİLEN AEROMONAS
TÜRLERİNDE İLK QNRS POZİTİFLİĞİ
Ertan Emek ONUK1, Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI2, Ahmet Yılmaz ÇOBAN2, Alper
ÇİFTCİ3, Fikri BALTA4, Behire Işıl DİDİNEN5, Gökmen Zafer PEKMEZCİ1, Soner
ALTUN6, Mehtap SÖĞÜT ÜNLÜ7, Aydın DEVECi8
86- OBLIGATE ANAEROBIC BACTERIAL INFECTIONS OF DOMESTIC
ANIMALS
EVCİL HAYVANLARDA ZORUNLU ANAEROBİK BAKTERİYEL
ENFEKSİYONLAR
Ediz Kağan ÖZGEN1, Murat YILDIRIM2
87- BRUCELLOSIS IN RESPONSIBILITY AREA OF ERZURUM VETERINARY
CONTROL INSTITUTE BETWEEN 2012-2014
2012-2014 YILLARI ERZURUM VETERİNER KONTROL ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜĞÜ SORUMLULUK ALANINDA BRUCELLOSİS
Ö. H. Akkaya, E. K. Özgen, M. Ulucan, S. Işıkpınar, B. Okumuş
88- EVALUATION OF THE AEROBIC BACTERIAL AND FUNGAL AGENTS
AFFECTING THE FERTILITY OF THOROUGHBRED ARABIAN HORSES
IN SANLIURFA PROVINCE, TURKEY
ŞANLIURFA’DA SAFKAN ARAP ATLARINDA DÖL VERİMİNİ
ETKİLEYEN ÖNEMLİ AEROBİK BAKTERİYEL VE MİKOTİK
ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI
Osman Yaşar Tel1, Ömer Korkmaz2, Birten Emre3
89- INCIDENCE AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF TOXIN
GENES OF CLOSTRIDIUM PERFRINGENS, ISOLATED FROM SHEEP
FECAL SAMPLES
KOYUN DIŞKISINDA CLOSTRIDIUM PERFRINGENS’IN İNSİDENSİ VE
TOKSİN GENLERİNİN MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU
Murat ULUDAй, Meriç Pelin TUNALI², İrfan EROL³
90- THE PRESENCE OF AEROBIC BACTERIA AND FUNGI AT SYRINGE
NEEDLES USED IN CATTLE ENTERPRISES*
SIĞIR İŞLETMELERİNDE KULLANILMIŞ ENJEKTÖR İĞNELERİNDE
AEROBİK BAKTERİ VE MANTAR VARLIĞI*
Egemen Erçetin1, Kadir Dinç1, Alper Karacaova1, Dilek Öztürk2
91- THE PREVALENCE OF CAMPYLOBACTER AND LISTERIA SPECIES IN
FRESHWATER AND SALTWATER FISH
TATLI SU VE TUZLU SU
BALIKLARINDA CAMPYLOBACTER AND LİSTERİA TÜRLERİNİN
PREVALANSI
Gökben Özbey1, Burcu Karagülle2, Zeynep Yerlikaya2, Hasan Basri Ertaş2, Adile
Muz2
92- RETROSPECTIVE EVALUATION OF THE FUNGAL AGENTS IDENTIFIED
FROM DOGS AND CATS IN ANTALYA
ANTALYA'DA KÖPEK VE KEDİLERDEN İDENTİFİYE EDİLEN FUNGAL
ETKENLERE RETROSPEKTİF BAKIŞ
Oya Tekin Balık1, Derya Karataş Yeni2, Doğa Tekinturhan1, Hasan Balık3
93- BACTERIAL AGENTS ISOLATED FROM CATTLE AND GOAT
ARTHRITIS
SIĞIR VE KEÇİ ARTRİTİSLERİNDEN İZOLE EDİLEN BAKTERİYEL
ETKENLER
Hülya TÜRÜTOĞLU1
Dilek ÖZTÜRK1
Faruk PEHLİVANOĞLU1
Sırrı AVKİ2
Y. Sinan ŞİRİN2 Kürşad YİĞİTARSLAN2
94- SLIME POSITIVITY AND ANTIBIOTIC RESISTANCE IN
STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS ISOLATED FROM VARIOUS
ANIMAL CLINICAL SAMPLES
ÇEŞİTLİ HAYVANSAL KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA SLAYM POZİTİFLİĞİ VE
ANTİBİYOTİK DİRENCİ
Esra ŞEKER1, Nilgün ÜNAL2
95- BACTERIA PROFILE ISOLATED FROM THE TENDOVAGINITIS
PRULENTA AS A COMPLICATION OF SOLEA ULCER IN A CATTLE
BİR İNEKTE SOLEA ÜLSERİ KOMPLİKASYONU NEDENLİ
ŞEKİLLENMİŞ TENDOVAGİNİTİS PRULENTA OLGUSUNDAN İZOLE
EDİLEN BAKTERİ PROFİLE
Hakan SALCI1, Gülşen GONCAGÜL2, Uygur CANATAN1
96- COMPARISON OF AEROBIC BACTERIA ISOLATIONS OBTAINED FROM
EXTENSIVE AND SEMI-INTENSIVE GOAT MANAGEMENTS
EKSTANSİF VE SEMİ-İNTANSİF KEÇİ İŞLETMELERİNDEN ELDE
EDİLEN SÜTLERİN AEROBİK BAKTERİ İZOLASYONLARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Gülşen GONCAGÜL1, Taşkın Değirmencioğlu2, Selda Özbilgin2
97- THE DETECTION OF CHLAMYDOPHILA ABORTUS FROM ABORTED
BOVINE FETUSES USING PCR AND MICROBIOLOGICAL CULTURE
ATIK SIĞIR FETUSLARINDA CHLAMYDOPHILA ABORTUS’UN
MİKROBİYOLOJİK KÜLTÜR VE PZR İLE SAPTANMASI
Ayşe Kılıç1
98- SEROLOGICAL AND MOLECULAR DIAGNOSIS OF
PARATUBERCULOSIS IN DAIRY CATTLE IN KAYSERİ REGION
KAYSERİ YÖRESİNDE SÜT SIĞIRLARINDA PARATÜBERKÜLOZUN
SEROLOJİK VE MOLEKÜLER TANISI
Kadir Semih Gümüşsoy1, Tuba İça2, Seçil Abay1, Fuat Aydın1, Harun Hızlısoy3
99- ISOLATION OF THERMOPHILIC CAMPYLOBACTER SPP FROM CATTLE
CARCASSES AND MEATS AND ANTIBACTERIAL SUSCEPTIBILITY OF
ISOLATES
SIĞIR KARKASLARINDAN VE ETLERİNDEN TERMOFİLİK
CAMPYLOBACTER SPP. İZOLASYONU VE İZOLATLARIN
ANTİBAKTERİYEL DUYARLILIKLARI
Aydın Yağız1, Seçil Abay2Fuat Aydın2
100INVESTIGATION OF VARIOUS VIRULENCE AND TOXIN
GENESIN CAMPYLOBACTER SPP. ISOLATED FROM HEALTHY CATTLE
SAĞLIKLI SIĞIRLARDAN İZOLE EDİLEN CAMPYLOBACTER SPP.
İZOLATLARINDA ÇEŞİTLİ VİRULENS VE TOKSİN GENLERİNİN
ARAŞTIRILMASI
Seçil Abay1, Fuat Aydın1, K. Semih Gümüşsoy1, H. Kaan Müştak2
101ISOLATION AND IDENTIFICATION STUDIES
OF ARCOBACTER SPP. AND CAMPYLOBACTER SPP. FROM UTERINE
CONTENTS OF HEALTHY COWS AND COWS WITH METRITIS
SAĞLIKLI VE METRİTİSLİ SIĞIR UTERUS İÇERİKLERİNDEN
ARCOBACTER SPP. VE CAMPYLOBACTER SPP. İZOLASYON VE
İDENTİFİKASYON ÇALIŞMALARI
Fuat Aydın1, Seçil Abay1, K. Semih Gümüşsoy1, Murat Abay2
102INFECTIONS ASSOCIATED WITH BACTERIAL SPECIES IN A
SHEEP
BİR KOYUN SÜRÜSÜNDE BEŞ FARKLI BAKTERİ İLE İLİŞKİLİ
İNFEKSİYON VAKALARI
Nurdan Karacan1, Ebru Torun1, K. Serdar Diker1
103INVESTIGATION OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF
HONEY FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITY
FARKLI KONSANTRASYONLARDAKİ BALLARIN ANTİMİKROBİYAL
ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Ayşe Ebru Borum1, Mesut Ertan Güneş2
104PHYLO-TYPING OF MAMMARY PATHOGENIC AND
UROPATHOGENIC ESCHERICHIA COLI
UROPATOJENİK VE MEME PATOJENİK ESCHERICHIA COLI’LERİN
FİLOGRUPLANDIRILMASI
Hamit Kaan Müştak1, Elçin Günaydın2, İnci Başak Kaya1, Ebru Torun1, Kaan Önat3,
Zafer Ata4, Orkun Babacan1, Kadir Serdar Diker1
105THE SEROLOGICAL INVESTIGATION OF EQUINE VIRAL
ARTERITIS INFECTION IN SANLIURFA PROVINCE
ŞANLIURFA İLİNDE EQUİNE VİRAL ARTERİTİS ENFEKSİYONUNUN
SEROLOJİK ARAŞTIRILMASI
Hikmet Ün1, İrfan Özgünlük1, Mehmet Çabalar1
106PHYLOGROUPING AND VIRULENCE FACTOR ASSESSMENT OF
ESCHERICHIA COLI ISOLATED FROM ACUTE BOVINE MASTITIS IN
TURKEY
SIĞIR AKUT MASTİTİSLERİNDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA
COLI’LERİN FİLOGRUP VE VİRÜLENS FAKTÖRLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Elçin Günaydın1, Hamit Kaan Müştak2, Kaan Önat3, Kadir Serdar Diker2
107DETERMINATION OF PARATUBERCULOSIS INCIDENCE IN A
DAIRY CATTLE FLOCK
BİR SÜT SIĞIRI SÜRÜSÜNDE PARATÜBERKÜLOZ İNSİDENSİNİN
BELİRLENMESİ
Elçin Günaydın1, Hamit Kaan Müştak2, Kaan Önat3, Selçuk Pekkaya4, Kadir Serdar
Diker2
108PRESENCE OF HONEY BEE PATHOGENS IN HIVES COLONY
LOSSES
BAL ARISI PATOJENLERİNİN KOLONİ KAYBI GÖRÜLEN
ARILIKLARDAKİ VARLIĞI
Mustafa Necati MUZ1, Dilek MUZ2
109INVESTIGATION OF AN AMERICAN FOULBROOD IN BEE AND
COMB BETWEEN 2004-2014
2004-2014 YILLARI ARASINDA ARI VE PETEKTE AMERİKAN YAVRU
ÇÜRÜKLÜĞÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Derya Karataş Yeni
110ANTIBIOTIC SENSITIVITY OF ESCHERICHIA COLI ISOLATED
FROM ANIMALS AND HUMAN SOURCES IN SUDAN
SUDAN’DA HAYVANLARDAN VE İNSANLARDAN İZOLE EDİLEN
ESHERICHIA COLI’ LERİN ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Mohammed Khider1
111PREVALENCE OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASE
(ESBL) PRODUCING ESCHERICHIA COLI ISOLATES IN FAECAL
SAMPLES OF BROILERS
BROYLERLER FEKAL ÖRNEKLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU
BETA LAKTAMAZ (GSBL) SENTEZLEYEN ESCHERICHIA COLI
PREVALANSI
Nilgün ÜNAL1, Zahide DİLİK2, Şinasi AŞKAR3, Özlem BEDİR1
112INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITIES AND
MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION OF CURCUMA LONGA,
EQUISETUM ARVENSE, OLEA EUROPAEA AND PLANTAGO LANCEOLOTA
COMMERCIAL EXTRACTS
'
4
4
'
1
4
DEVELOPMENT OF ENZYMATIC RAPID IMMUNOFILTRATION
ASSAY (ERIFA) FOR SERO-DIAGNOSIS OF LYME DISEASELYME
HASTALIĞININ SEROLOJİK TANISINA YÖNELİK ENZİMATİK HIZLI
İMMUNOFİLTRASYON TESTİ (ERIFA)’NİN GELİŞTİRİLMESİ
Özlem Büyüktanιr, Kavita Sharma, Nevzat Yurdusev, Utpal PAL
115-
116-
IDENTIFICATION OF NOVEL ANTIGENS FOR PREVENTION OF
LYME DISEASE
LYME HASTALIĞINDAN KORUNMAYA YÖNELİK YENİ ANTİJENLERİN
TANIMLANMASI
Özlem Büyüktanιr, Preeti Singh, Utpal PAL
117-
STUDY ON WEST NILE VIRUS ACTIVITY IN BODRUM MUMCULAR
VILLAGE AND FETHIYE
BODRUM MUMCULAR KÖYÜ VE FETHİYE MERKEZ’DE BATI NİL VİRUSÜ
AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Şirin G. Çizmeci, Ahmet Deniz, M. Fatih Barut, Arife Ertürk
118-
DEATH CASES CAUSED BY CITROBACTER FREUNDII IN A QUAIL
BREEDING UNIT
BİR BILDIRCIN YETİŞTİRME ÜNİTESİNDE CITROBACTER FREUNDII ’YE
BAĞLI ÖLÜM OLGULARI
Kemal Metiner, Belgi Diren Sığırcı,Seyyal AK
119-
ATTENUE VE İNAKTİF MYCOPLASMA AGALACTIAE AŞILARININ
ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ
Ümit Özdemir, Mehmet Ali Türkyılmaz, Sevil Erdenliğ
120-
MOLECULAR EPIDEMIOLOGY OF BOVINE EPHEMERAL FEVER
VIRUSES GATHERED FROM THE OUTBREAK OF SOUTHERN PROVINCES
OF TURKEY
TÜRKİYE’NİN GÜNEY İLLERİNDE BOVİNE EPHEMERAL FEVER SALGINI
VE VİRUSÜN MOLEKÜLER EPİDEMİOLOJİSİ
Aysel Ünsal Baca, Ahmet Sait
121-
RAPID DETECTION AND INVESTIGATION OF S1 GENE VARIANTS
OF INFECTIOUS BRONCHITIS VIRUS (AVCOV-IBV) IN CHICKEN
TAVUKLARDA İNFEKSİYÖZ BRONŞİTİS VİRÜSÜNÜN (AVCOV-IBV) HIZLI
SAPTANMASI VE S1 GENİ YÖNÜNDEN VARYANT IBV’LARIN
ARAŞTIRILMASI
Yılmaz, H., Altan E., Çizmecigil, U., Gürel, A., Öztürk G., Çetinkaya B., Turan, N.
Download

Poster Listesini İndirmek İçin Tıklayın