T.C.
KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
DÖNER SERMAYE ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ
03.01.2014 – 17.01.2014 tarihleri arasında müracaatları kabul edilen adayların KPSS (B)
grubu puanına göre sıralamaları yapılarak aşağıda sunulmuştur.
S.N. ADI SOYADI
1 Zeynep TİRYAKİ
BRANġI
Diğer Sağlık Personeli ( Hemşire )
KPSS
PUANI
62,15778 Asıl
1
Mehmet KAPTAN
Diğer Sağlık Personeli ( Röntgen Teknisyeni ) 75,10892 Asıl
1
2
3
Mehmet YILDIZ
Erkan ERDEM
Serkan BÜTÜNER
Diğer Sağlık Personeli ( Röntgen Teknisyeni ) 74,27036 Yedek
Diğer Sağlık Personeli ( Röntgen Teknisyeni ) 72,82423 Yedek
Diğer Sağlık Personeli ( Röntgen Teknisyeni ) 62,57490 Yedek
1
Sevinç KÖSEÖMÜR
Fizyoterapist
67,10214 Asıl
1
Fatma KUTLU
Fizyoterapist
63,11409 Yedek
1
Gülsüm KARBUZ
Ebe
62,19124 Asıl
1
Emriye Emel YAZLI
Ebe
57,21533 Yedek
Asıl adayların 10.02.2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgeleri
AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi Personel Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.
Bu süre içerisinde evraklarını teslim etmeyenlerin yerine yedekler çağırılacaktır.
ĠSTENEN BELGELER
1 – Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (Geçici mezuniyet belgesi kabul
edilmeyecektir)
2 – Savcılıktan iyi hal kağıdı
3 – Sağlık Kurulu Raporu (KOÜ. AraĢtırma ve Uygulama Hastanesinden alınacaktır. )
4 – Nüfus Cüzdan fotokopisi
5 – SSK Numarası
6 – Askerlik Belgesi
10 – 12 adet fotoğraf
11 – Kan Grubu gösteren bir belge
12 – Yapı Kredi Bankası Ġzmit ġubesinden hesap numarası
13 – ÇalıĢma Belgesi
Download

T.C. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETME