T.C.
DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI
Sayı
:
55921223-450.01-1975
Konu : Sendika üyeliği
28/04/2014
MİLLİ E Ğ İ T İ M B A K A N L I Ğ I N A
İlgi
: 02/04/2014 tarihli ve 28892082/915.02/1357646 sayılı yazı.
Bakanlığınız il milli eğitim müdürlükleri bünyesindeki Maarif Müfettişleri Başkanlığında istihdam
edilen m a a r i f müfettişi ve m a a r i f müfettiş yardımcılarının sendika üyesi o l u p olamayacağı ve
çalışanlarınızın talepte bulunması halinde sendika üyeliği bilgilerinin Bakanlığınız Milli Eğitim Bakanlığı
Bilişim Sistemleri (MEBBİS) kayıtlarından silinip silinemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı ve
eki incelenmiştir.
468% sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun "Kapsam" başlıklı 2 nci
maddesinde, "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu
hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara
bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye
dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya
kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." hükmüne, "Sendika
üyeliğinin kazanılması" başlıklı 14 üncü maddesinde, "Sendikalara üye olmak serbesttir." hükmüne,
Sendika üyesi olamayacaklar" başlıklı 15 inci maddesinde; "Bu Kanuna göre kurulan sendikalara;...
ı) Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkezi denetim elemanları, ... Üye olamazlar
ve sendika kuramazlar." " Üyeliğin sona ermesi" başlıklı 16 ncı m a d d e s i n d e , " H e r üye üyelikten
serbestçe çekilebilir." hükmüne, "Üyelik ödentisi" başlıklı 25 inci maddesinde ise "Kamu işvereni,
sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında,
işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder."
hükmüne yer verilmiştir.
652 sayılı Millî E ğ i t i m Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri H a k k ı n d a K a n u n H ü k m ü n d e
Kararnamenin "Taşra teşkilatı" başlıklı 30 uncu maddesinde, "(1) Bakanlık, ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. (2) Her ilde ve ilçede bir millî eğitim müdürlüğü kurulur."
hükmü, "Maarif Müfettişleri başlıklı 41 inci maddesinde ise "(I) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde
oluşturulan Maarif Müfettişleri Başkanlığında Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları
istihdam edilir. . . . (5) İhtiyaç hâlinde Maarif Müfettişleri, Rehberlik ve D e n e t i m Başkanlığında
görevlendirilebilir." hükmü yer almaktadır.
4688 sayılı Kanunda belirtilen "merkezi denetim elemanları" ibaresinden ülke düzeyinde teftiş,
denetim veya i n c e l e m e y e t k i s i n e s a h i p olan ve m e z k u r K a n u n k a p s a m ı n d a k i k a m u kurum ve
kuruluşlarının merkez teşkilatı kadrolarında çalışan denetim elemanlarının anlaşılması gerektiği açıktır.
4688 sayılı Kanun kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının merkezi denetim elemanı kamu
görevlileri, mezkur Kanunda sendika üyesi olamayacaklar arasında açıkça belirtildiğinden sendika üyesi
olamayacakları konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
Yukarıdaki hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;
- Bakanlığınız taşra teşkilatı olan il milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan Maarif Müfettişleri
Başkanlığında istihdam edilen maarif müfettişleri ve maarif müfettiş yardımcılarının merkezi denetim
elemanı olmamaları nedeniyle kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri,
- Maarif Müfettişleri Başkanlığında istihdam edilen maarif müfettişleri ve maarif müfettiş
yardımcılarının Bakanlığınız m e r k e z teşkilatı olan Rehberlik ve D e n e t i m Başkanlığında
görevlendirildiklerinde; m e r k e z teşkilatı kadrolarına atanmış olmaları h a l i n d e k a m u görevlileri
sendikalarına üye olamayacakları, geçici görevlendirme halinde kamu görevlileri sendikalarına üye
olabilecekleri,
_____
—
•
Adres: İzmir Cad. N o : 41 Kızılay/ A N K A R A
Telefon: 0 ( 3 1 2 ) 4 0 8 70 00
E-posta: [email protected]
—
.
| 12
Faks: 0 ( 3 1 2 ) 4 1 8 16 34
Elektronik A ğ : http://www.dpb.gov.tr/
5 0 7 0 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elekironik İmza i l e üretilmişlir.
Evrak leyidi h t t p : / / e b y s s o r g u . d p b . g o v . t r : 8 0 8 0 adresinden C 6 T U - M P V Y - D 9 R Y kodu ile yapılabilir.
- Bakanlığınız M E B B İ S kayıtlarında kamu görevlilerinin sendika üyeliğine ilişkin bilgilere yer
verilmesinin, sendikaya üye olma ile üyelikten çekilmenin serbest olduğu ve 4 6 8 8 sayılı Kanunun
"Üyelik ödentisi" başlıklı 25 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca kamu işvereninin sendika üyesi
olan kamu görevlilerine ilişkin listeyi her ayın son haftasında işyerinde herkesin görebileceği yerde ve
kurumsal düzeyde ilan edeceği dikkate alındığında, sendika üyeliğine ilişkin bilgilerin Milli Eğitim
Bakanlığı çalışanlarına özgü MEBBİS kayıtlan arasında yer almasının mümkün bulunduğu,
mütalaa edilmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
EnesPOLAT
B a ş k a n a.
Devlet Personel B a ş k a n Yardımcısı
2/2
Adres: İzmir Cad. N o : 41 Kızılay/ A N K A R A
Telefon: 0 ( 3 1 2 ) 4 0 8 7 0 0 0
E-posta: [email protected]
Faks: 0 ( 3 1 2 ) 4 1 8 1 6 3 4
Elektronik A ğ : http://www.dpb.gov.tr/
5 0 7 0 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ite üretilmiştir.
Evrak teyidi h U p : / / e b y s s o r g u . d p b . g o v . l r : 8 0 8 0 adresinden C 6 T U - M P V Y - D 9 R Y kodu ile yapılabilir.
Download

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI