GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
KİTABININ DÜZELTMESİ
274. SAYFASINDAKİ SENDİKAYA ÜYE OLABİLECEK KAMU GÖREVLİLERİ VE
OLAMAYACAK KAMU GÖREVLİLERİ AŞAĞIDA DÜZELTİLMİŞTİR
a. Memur sendikalarına üye olabilecek olan kamu görevlileri şunlardır:
� Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler,
� İl özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde,
� Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve
teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve
� Diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri,
� MSB ve TSK’da çalışan sivil memurlar ve kamu görevlileri, memur sendikalarına
üye olabilirler.
b. Memur sendikalarına üye olamayacak kamu görevlileri şunlardır:
� Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığı ve Millî
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinde çalışan kamu görevlileri,
� Yüksek yargı organlarının başkan ve üyeleri, hâkimler, savcılar ve bu meslekten
sayılanlar,
� Kamu
kurum ve kuruluşların: müsteşarları, başkanları, genel müdürleri, daire
başkanları ve bunların yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri, merkez teşkilâtlarının
denetim birimleri yöneticileri ve kurul başkanları, hukuk müşavirleri, bölge, il ve
ilçe teşkilâtlarının en üst amirleri, belediye başkanları ve yardımcıları, merkezi
denetim elemanları,
� YÖK Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri,
üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fakülte dekanları, enstitü ve
yüksek okulların müdürleri ile bunların yardımcıları,
� Mülkî idare amirleri,
� Silahlı Kuvvetler mensupları,
� Millî İstihbarat Teşkilâtı mensupları,
� Emniyet hizmetleri sınıfı ve emniyet teşkilâtında çalışan diğer hizmet sınıflarına
dahil personel,
� Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri, sendikalara üye olamazlar ve
sendika kuramazlar.
Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları Bölümünün 357. sayfasındaki 11. sorunun
cevabı B olarak düzeltilmiştir.
Download

görevde yükselme ve unvan değişikli sınavı