t4&15&.#"34,0*;%"/+&t
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡%52-‡3UHSRUXþHQHXãWHGHQDDUWLNOLPDWUDMXGRVHSWHPEUDJRGLQH‡
Održavanje
motornih pila
strana 4
Spremnici za vodu
od polietilena
strana 10
A
J
O
M
O
J
N
U
D
E
IŽ
T
S
N
JESE
Nagradna
igra HTZ
shopa u
oktobru
strana 12
Nove
San Marco
dekoracije u
Centrumu
sstrana 14
Čišćenje
dimnjaka
strana 16
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
2
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
www.centrumtrade.com
19,95 34,95
KM
2,50
KM
KM
KM
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
tYN tYN
CERADA
tQWDHSt
Stt
BJ
#PKBQMBWBJ
OBSBOEäBTUB
Bakina kuhinja
KM
tM
tM
4
RATE
4,90 17,90
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
ČEP KRUNA Q26
t*UBMJKBtNFUBMt
22,00
BURE ZA ZIMNICU
t1WDTBQPLMPQDPN
OBOBWPKt#PKBCJKFMB
KM
ČEPILICA KRUNA RUČNA
t*UBMJKBtQWDNFUBM
36,95 49,95
KM
t-
KM
6,50
t-
PLETARA
FLAŠA 1 LITAR-8 KOM
tTKFNFOBSOBtTUBLMP
t-JUBS
44,95 69,95
KM
KM
tM
tM
95,
95
KM
28,00
KM
tM
BURE ZA VINO I RAKIJU
t1BSBöOJTBOJQPMJFUJMFOt-BLP[BUSBOTQPSUt4BTMBWJOPN
t+FEOBLLWBMJUFU[SFOKBWJOBLBPVESWFOPNCVSFUV
SJEKAČ MULTISET
tTBOBTUBWDJNBJQPTVEBNB
tQMBTUJLBNFUBMtEPJTUFLB
[BMJIB
139,00
KM
SOKOVNIK
INOX
t;BQSFNJOB
MtJOPYtEP
JTUFLB[BMJIB
49,95 59,,95
KM
KM
tM
tM
89,95
Barena
paprika
Starinski način
spremanja krastavaca
KM
6DVWRMFL
‡NUDVWDYþLüL
‡VLUüH
‡VR
‡OMXWDSDSULþLFD
‡QHNROLNR]UQDELEHUD
‡ORYRURYOLVW
‡QHNROLNRþHQRYDELMHORJOXND
‡PLURÿLMD
6DVWRMFL
‡NJSDSULNH
‡OYRGH
‡JUãHüHUD
‡JUVROL
‡POHVHQFLMH
‡YLQREUDQ
3ULSUHPD
7UHEDL]DEUDWLãWRVLWQLMHLWYUGHNUDVWDYþLüH2þLVWLmo peteljke i stavimo ih u hladnu vodu da odstoje 2
VDWD1DNRQWRJDL]YDGLPRLREULãHPRRGYRGHVYDNL
NUDVWDYþLü 5HÿDPR LK X]GXå L ]ELMHQR X WHJOH 'RN
VODåHPRNUDVWDYþLüHSRQHJGMHVWDYLPRPDOXOMXWXSDSULþLFX QHNROLNR ]UQD ELEHUD ORYRURY OLVW QHNROLNR
þHQDELMHORJOXNDLPLURÿLMX3ULSUHPLPRSURNXYDQR
DSRWRPRKODÿHQRVLUüHLVRQDOLWDUVLUüHWDVWDYOMDVH
RNRNDãLNHVROL8WHJOXNRMXVPRQDSXQLOLNUDVWDYþLüLPDGRYUKDQDOLMHPRSULSUHPOMHQRVLUüHVDVROMXNROLNRPRåHGDVWDQHXWHJOXDGDNUDVWDYþLüLQHEXGXYDQ
WHþQRVWL'REUR]DWYRULPRWHJOXLNDRLRVWDOX]LPQLFX
þXYDPRQDKODGQRPPHVWX
3ULSUHPD
3DSUNH RþLVWLWL L LVMHüL QD ¿OHWH
SDQDUHGDWLXYHOLNXSRVXGXNRMD
VH PRåH SRNORSLWL 8 ãHUSX VLSDWL
YRGXSDGRGDWLãHüHULVRL]DJULMDWLGRNOMXþDQMD6NORQLWLVDYDWUH
GRGDWLHVHQFLMXLYLQREUDQSDYUXüRP WHþQRãüX ]DOLWL RQH SDSULNH
Zatim ih poklopiti i ostaviti 24 sata
GDRGVWRMH3RWRPSDSULNXVORåLWLX
WHJOH L SUHOLWL WHþQRãüX X NRMRM VX
VWDMDOH =DþLQLWL ELEHURP X ]UQX L
SULWLVQXWL GD RJUH]QH X WHþQRVWL
2YDNR VSUHPOMHQD SDSULND PRåH
GXJRGDVWRMLQHüHVHXåHJQXWLMHU
QHVDGUåLXOMH
KM
tM
255,00
299,00
435,00
KACA
ZA VOĆE
t1MBTUJǏOB
t#PKBDSOB
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
YXFLNRMLPDVHRJODãDYDMXåLYRWLQMHSRWLþXXJODYQRP RGYLEUDFLMD LOLWUHSHUHQMD
JODVQLK åLFD X åGUHOX $OL ]YXN SR]QDW
NDRSUHGHQMHPDþNHQDVWDMHRGYLEUDFLMDVDPRJ
QMHQRJ åGUHOD NRMH SRWUHVD QL] EU]LK PLãLüQLK
NRQWUDNFLMD'LMDIUDJPD±DRQDXSUDYOMDXGLVDQMHPLL]GLVDQMHPYD]GXKD±WDNRÿHSRGUKWDYD
WDNRGDVHNRGPDþNHFLRSXWNRMLPVHNUHüH
YD]GXK GRN RQD GLãH SRQDãD NDR FLMHY RUJXOMD0DþNDSUHGHQDIUHNYHQFLMLL]PHÿX
KHUFDYLEUDFLMDXVHNXQGLL
KHUFD 3UHGHQMHMHYLGRSãWHQMDL]PHÿXPDMNHLPDþLüDSUHPGDVH]QDGD
PDþNHSUHGXLNDGDVXSRYUHÿHQH
Z
KM
tM
KM
tM
KM
tM
54,90
64,90
KM
tM
KM
tM
POSUDA ZA VINO
t*/09MJNt;BQSFNJOBMt
(BSBODJKBHPEJOFt%FCMKJOBNN
390,00
479,00
KM
tM
KM
tM
KAZAN BRUŠENI
t;BUPQMKFOKFNBTUJ
JQSJQSFNV[JNOJDFt
#SVÝFOJEWBSVLPIWBUB
119,90
139,90
KM
KM
POSUDA ZA RAKIJU
t*/09MJNt;BQSFNJOBMt(BSBODJKBHPEJOFt
%FCMKJOBNN
JESTE LI
ZNALI
?
Vanila, koja
se koristi kao
začin, dobija se iz
čaure jedne vrste
orhideje koja
raste u Srednjoj
Americi.
tM
tM
KAZAN EMAJLIRANI
t;BUPQMKFOKFNBTUJJQSJQSFNV[JNOJDF
SF
FNV [JNOJDF
t&NBKMJSBOJEWBSVLPIWBUB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
0,90
KM
CELOFAN ZA
DOMAĆINSTVO
t6TFUVTBHVNJDBNBJ
OBMKFQOJDBNBtHVNB
0,
20
1,50 1,80 2,00 1,50
KM
tDN
KM
KM
N
tDN
tDN
CJEDILJKA
t-4DPNFSDt
NFUBM
KM
B
BUŠAČ
Č
ZA PAPRIKU
Z
RIKU
tt.BUFSJKBM
BM
QMBTUJLBNFUBM
Q
NFUBM
OD MAJSTORA MAJSTORU
KM
1,90
KOMLETAN ASORTIMAN
KM
ZA PRIPREMU VAŠE
G
GUMICA
ZA
DOMAĆINSTVO 100/1
D
t*UBMJBtHVNBt
VTWJN
VIS
2,50
KM
NBSLFUJNB
POKLOPAC ZA TEGLE
tNFUBMtPENMt
0,
LA 10L
VANGLA
L M
tQMBTUJLBtM
25
KM
5,
00
POKLOPAC ZA TEGLE
OD 370ML t4KFNFOBSOBt
NFUBMtNM
Smaj
Smajli
ajli
j kartice!
0,30
KM
TEGLA STAKLENA
A
t;BQSFNJOBNM
NM
t%PJTUFLB[BMJIB
1,
70
KM
OTVARAČ ZA TEGLE 0
08
TUJLB
t*UBMJKBtQMBTUJLBt
6,50
KM
TEGLA 720ML
+ POKLOPAC 8 KOM
tTKFNFOBSOBtTUBLMPtPE
NM
31,,90
KM
49,90
KM
ZIMNICE
9,50 10,50 11,
1100
KM
VIS
KM
KM
tDN
tDN
tDN
KM
TEPSIJA ČETVRTASTA tFNBKM
VANGLA
A
SET 3/1
t%PTUVQBOVWJÝFCPKB
3,00
23,00 29,00 33,00
KM
KM
KM
tM
tM
tM
LONAC SA POKLOPCEM tFNBKM
KM
MASINA
NA
RADAJZ
ZA PARADAJZ
BR-162 t$SWFOBCPKBt
+FEOPTUBWOPSVLPWBOKF
69,
ZA
ZAVARIVAČ
VREĆICA ELIT
tCJKFMBCPKBtHBSBODJKB
HPEJOBtSPMOBHSBUJTt
90
KM
MAGIČNA SJECKALICA
tCVCOKFWB[BGVOLDJKBt5BOLP
SF[BOKFt,SVQOPSJCBOKFt4JUOP
SJCBOKFt6TJUOKBWOKFt/BTUBWBL[B
SJCBOKFLSPNQJSBt4OBHB8
29,00 35,00
KM
KUHAČA DRVENA
SREDENJA 60CM
tESWPtDN
3,00
KM
LJUŠTAČ
ZA VOĆE
I POVRĆE-REZANCI t
.BUFSJKBMQMBTUJLBNFUBM
5,00
KM
t-
t-
38,00
KM tŠERPA SA POKLOPCEM tFNBKM
0,90
KM
VIS
S
LIJEVAK
QMBTUJLB
SREDNJI tQMBTUJLB
1,30
KM
S
VIS
ČETKA ZA FLAŠE
LAŠE
tQMBTUJLB
2,00
KM
KM
RIBEŽ
Ž PLASTIČNI
Č SA
META.NOŽEM
t.BUFSJKBMQMBTUJLBNFUBM
ĐEVĐIR
t%JNFO[JKFDNt7JTPLPLWBMJUFUOB
QMBTJLBt%PTUVQBOVWJÝFCPKBt%PJTUFLB[BMJIB
16,00
KM
6,
40
KM
PRESA ZA BIJELI
KBM
LUK t.BUFSJKBM
UBM
QMBTUJLBNFUBM
CJEDILJKA TAKOVO 20RR
t.FUBMBDtFNBKMtEPJTUFLB[BMJIB
9,00
KM
6,
50
OŠTRAČ NOŽEVA tQWDNLFUBMtPEJTUFLB[BMJIB
KM
RENDA INOX
PY
tMTDPNFSDtJOPY
8,50
10,50
KM
tDN
16,00
KM
tDN
NOŽ SANTOKU LILIUM 17.7CM t-JMJVNtǏFMJL
LFSBNJLB
KM
Ž DRVENI 2 NOŽA
Ž
RIBEŽ
t%JNFO[JKFYDN
20,00
KM
RIBEŽ
Ž DRVENI
2/1 SA KUTIJOM
t.BUFSJKBMESWP
22,00
KM
DO ISTEKA
ZALIHA
PASIRKA INOX PLUS
3 NASTAVKA
12,50
KM
NOŽ PROFESIONAL
K ǎJ Ǐ MJL
E
t%JNFO[JKFDNt.BUFSJKBMOFISêBKVǎJǏFMJLQWDtEP
JTUFLB[BMJIB
U Centrumu možete
naći kompletan
asortiman za
pripremu Vaše
zimnice
Kada spremite tako
ukusnu zimnicu
morate dobro voditi
račun da ona i
dočeka zimu
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
WÄ$NR 9DPM
4
36, 74,
95
www.centrumtrade.com
95
PRIPREMA
VODILICE I LANCA
t$JKFOBQPN
KM
KM tNN
KM tNN
6À5&%"32% TRAVA VJEŠTAČKA t0UQPSOBOBLJÝVJNSB[
LJÝVJNSB[
EFBMOB
t/FCMJKFEJQPETVODFNt+FEOPTUBWOPPESäBWBOKFt*EFBMOB
QPEMPHB[BCBÝUFQBSLPWFJtTWFWSTUFUFSFOB
Jesenji popust na
sve motorke!!!
79,90
Održavanje
motornih pila
KM
USISIVAČ
Č
LIŠĆA
BG-EL
2301
t4OBHB8t#S[JOB
EVWBOKBLNIt
%WPEKFMOBVTJTOBDJKFW
t3FNFO[BOPÝFOKFt
("3"/$*+"HPEJOFt
155, 173,
00
KM
KM
6À5&%" 23
6À5&%" 25
4OBHB8
6À5&%" 50 KM
KM
VET-1800 t
4OBHB8
TESTERA ELEKTRIČNA
ČNA t%VäJOBNBǏB
t%VäJOBNBǏB
DN0SFHPOt(BSBOUOJSPLHPEJOF
139,
KM
KM
KM
KM
KM
149,00
00 VET-2000 t
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
90
KM
ČNA
KM ELEKTRIČNA
A TESTERA BG
EC 1840
LANČANA
BG-EC
6À5&%" 20KM
t4OBHB8t%VäJOBWPEJMJDFDN
t#S[JOBSF[BOKBNTt;BQSFNJOBVMKBDDBNMt
/FUPUFäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOFt
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
179,90
KM
KM
ELEKTRIČNA
TRIČNA
6À5&%" 20 LANČANA TESTERA RG-EC 2240 MG
t4OBHB8t[BQSFNJOBVMKOPHSF[FSWNMtEVäJOB
WPEJMJDFDNtUFäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOFt
KM
USISIVAČ LIŠĆA
4OBHB 8
ALS 25 t4OBHB8
t#S[JOBEVWBOKB
LNIt,BQBDJUFU
LPÝBSFMt5FäJOBLHt
("3"/$*+"HPEJOFt
329,00
KM
KM
285,00
298,00
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
7(44%VäJOBNBǏB
DNt4OBHB,T
315,
KM
KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
00
KM
7(44%VäJOBNBǏB
KM
DNt4OBHB,T 6À5&%" 60KM
7(44%VäJOBNBǏB
DNt4OBHB,4
359,00
854,10
KM
CJEPAČ DRVA
LS 6T (6 tona)
t4OBHBL8t4OBHB
DFQBOKBUt.BYQSFǏOJL
EFCMBNNt(BSBOUOJ
SPLHPEJOF
989,00
KM
KM
1,
19
KM
HEPO KOCKE
KE
t t HS
t;BQPUQBMVttHS
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
OŠTRAČ LANACA
ZA PILU
t/BQPO7_)[t#SVTOB
QMPǏBQSFǏOJLVOVUBSOKJ
NN
t#SVTOBQMPǏBQSFǏOJLWBOKTLJ
NNt%FCMKJOB
CSVTOFQMPǏFNNt(BSBODJKBHPEJOF
6À5&%"10%
ŠTAPIĆI ZA
POTPALU-FLAMESTICK
t[BQPUQBMVWBUSF
LBNJOBSPÝUJMKBJESVHP
tWPEPPUQPSOJOF
UPLTJǏOJWFPNBQSBLUJǏOJ
ttSPLUSBKBOKB
OFPHSBOJǏFOtOJKFÝUFUOP
QPMKVETLP[ESBWMKF
CJEPAČ
DRVA
LS 8T (8 tona)
t4OBHBL8t4OBHB
DFQBOKBUt5FäJOB,H
t(BSBOUOJSPLHPEJOF
2,50
KM
DRVO
ZAPOTPALU
tTJUOPDKFQBOPTVWPt
QBLPWBOPVNSFäBTUV
WSFǎJDVtDDLHt
259,99
KM
KAMIN
PRITY K-1
t5PQMPUOB
NPǎ,8
t%JNFO[JKF
t
5FäJOBt
#PKBCSBPO
339,98
KM
KAMIN
PRITY
K-22
F
t%JNFO[JKF
t
5FäJOB
LHt#PKB
#SBPOt
4OBHB
8
,8,8
ŠPORET NA ČVRSTO
GORIVO ALFA
t"-'")t 4OBHBÝQPSFUB
,8tÀUFMVKVǎBSFÝFULB
MPäJÝUBt%JNFO[JKFÀY7Y%
YYDNt7STUB
HPSJWBESWBJVHBMKt
1,10
MOTORNA LANČANA TESTERA
t(BSBODJKBHPEJOF
KM
Veliki izbor svih vrsta grejnih tjela
ŠPORET
SMEDEREVO t%JNFO[JKFÝUFEOKBLB
YYt
4OBHB,8
t
#0+"#*+&-"t
KM
69,90
SPREMNO
DOČEKAJTE ZIMU
DROBILICA
CA
GRANA
t4OBHB
8t
*+"
("3"/$*+"
HPEJOF
6À5&%" 30KM
A TESTERA BG
PC 1235
MOTORNA LANČANA
BG-PC
tTOBHBL8,4t[BQSFNJOBDDNt[BQSFNJOB
VMKOPHSF[FSWNMt[BQSFNJOBSF[FSWHPSJWBNMt
EVäJOBWPEJMJDFDNt(BSBODJKBHPEJOF
7(4%VäJOBNBǏB
DNt4OBHB,T
8UHGRYQLPLQWHUYDOLPD
.DGD¿OWHU]DYD]GXKSRþQH
GD VH ]DþHSOMXMH SLOMHYLQRP
WUHEDOR EL GD VNLQHWH ¿OWHU L
RSHUHWH JD X PODNRM YRGL VD
EODJLPGHWHUGåHQWRP.ROLNR
þHVWRWUHEDGDSRQDYOMDWHRYR
]DYLVLRGWRJDNROLNRNRULVWL1DNRQVYDNHXSRWUHEH
te testeru. I prije i poslje bi
Provjerite napetost lan- trebalo da izduvate piljevinu
ca i podmazanost. Popustite LSUOMDYãWLQXL]UHEDUD]DKODODQDF L SRGPDåLWH JD DNR MH ÿHQMHLRSUXJDNRþQLFD
6À5&%" 70 KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
SRWUHEQR 1HND9DP SUHÿH X
QDYLNX GD GRSXQLWH JRULYR X
WHVWHUXSULMHQHJRãWRMHRGORåLWH1DWDMQDþLQüHXYHNELWL
spremna.
KM
KM
239,90
0RWRUQH WHVWHUH VX QDSUDYOMHQH GD RGROMHYDMX
JUXERP UXNRYDQMX X ãXPL
1RUPDOQR MH GD LP MH SRWUHEQDQMHJDGDELUDGLOLEH]EMHGQR L H¿NDVQR 0RåHWH
VHEL PQRJR GD SRPRJQHWH
DNR VH SULGUåDYDWH XSXWVWYD SURL]YRÿDþD &HQWUXP
LPD VYH UH]HUYQH GLMHORYH L
RSUHPXNRMDYDPMHSRWUHEQDLPRåHYDPSRPRüLNDGD
GRÿHYULMHPH]DVHUYLV
Provjerite da kočnica
lanca nije aktivirana.
Postavite vodilicu u
poziciju.
Provjerite smjer rotiranja lanca i postavite ga na
lančanik i vodilicu.
Provjerite da li je lanac
ispravno postavljen duž
lančanika i vodilice.
Zategnite lanac
povlačenjem vodilice. Podesite ponovo deklu mača.
Provjerite da li zub na
zatezaču lanca ulazi u otvor
na vodilici. Djelimično zategnite matice.
Zategnite lanac okrećući
zatezač lanca u smeru
kazaljke na satu. Zategnutost je ispravna kada lanac
ne visi sa vodilice i kada
ne možete potpuno podići
vodeće zupce sa kanala
vodilice.
Zategnite matice
čvrsto. Sada pokušajte da
povučete lanac rukom.
Trebalo bi da ide glatko.
Ako neće, lanac je previše
zategnut. Nosite radne
rukavice.
3,50
399,
00
KM
BRIKET 10/1
t0EESWFUBCVLWFJ
KFMFtÀVQBMKVTSFEJOJ
t7JTPLPLBMPSJǏBOt
&LPOPNJǏBOtUPOB
NKFOKBNFUSBESWB
1. TONA
KM
PELET
t%PNBǎBQSPJ[WPEOKBt0E
LWBMJUFUOPHESWFUBCVLWB
JKFMBt7JTPLPLBMPSJǏBOt
&LPOPNJǏBOt1BLPWBOKFQP
LH
Poručite
PELET i BRIKET
za zimu i ostvarite
popust.
U svim Centrum marketima
Tel: 066/117-181
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
ZASTUPNIK ZA
KOVANE OGRADE
0,
75
5,
90
KM
ZAVRŠETAK ZA
OGRADU
t.FUBMOJt%JNFO[JKB
YNN
0,75
KM
ZAVRŠETAK
ZA OGRADU
.FUBMOJt%JNFO[JKB
'*)NN
KM
ELEMENT
ZA KOVANU
OGRADU
t;BTWFWSTUFPHSBEBt
+FEOPTUBWOBNPOUBäB
t%JNFO[JKB7JTJOB
NNYNN
15,95
KM
19,95
ELEMENT ZA
KOVANU OGRADU
KM
t;BTWFWSTUFPHSBEBB
6À5&%"16%
t+FEOPTUBWOB
RUKOHVAT ZA OGRADU NPOUBäBt
t/BNKFOBSVLPIWBU
%JNFO[JKB
t%JNFO[JKB'JY
Y
7JTJOBNNY
-NN
NN
NNtÀJSJOBNN
KM
VRŠIMO UGRADNJU OGRADNIH PANELA
Zoran Rašović
051/366-806
065/955-826
051/366
8
806 - 065/955
826
KONVEKTORI ATLANTIK 399,90
NAJPOVOLJNIJE GRIJANJE NA STRUJU
KM
.RQYHNWRULVXXUHÿDMLNRMLUDGHQDSULQFLSXNRQYHNFLMHSULURGQH L]PMHQH YD]GXKD 9D]GXK SUL NRQWDNWX VD HOHNWULþQLP
JULMDþHPVH]DJULMDYDLSRVWDMHODNãLX]GLåHVH
2YD SRMDYD LPD ]D SRVOMHGLFX NUXåHQMH YD]GXKD ãWR RPRJXüDYDEU]RJULMDQMH(OHNWULþQLNRQYHNWRUL$WODQWLFUDGHQDWDM
princip.
.YDOLWHW QMLKRYRJ SRGHãDYDQMD NURQRSURSRUFLRQDOQRJ NRPSHQ]DFLMVNRPL]YRGXNRMLSURYMHUDYDVYDNRGRVHNXQGL
WHPSHUDWXUXSURVWRULMHVWYDUDPODNRLXVNODÿHQRVWUXMDQMHYD]GXKD
,VLMDYDQMHWRSORWHMHWDþQRSULODJRÿHQRSRWUHEDPDLYRGLVH
UDþXQDRGRYRGXWRSORWHX]L]X]HWQRQLVNXSRWURãQMXNRPELQRYDQXVDGL]DMQRPNRMLVHXNODSDXVYDNLSURVWRU
9DåQR MH QDSRPHQXWL GD MH JDUDQWQL URN QD RYH MHGLQVWYHQH
OMXELPFHNRMHüHWHRERåDYDWLPMHVHFD
ŽICA
POCINKOVANA
tÀJSPLTQFLUBSQSJNKFOF
VHSBêFWJOBTSUWVtJ
WPǎBSTUWVt;BUF[OB
ǏWTUPǎB/NNt
%JNFO[JKBöNNt$JKFOB
QPLHt
36,45
KM
6À5&%"
KM
5%
29,95
KM
PANEL
ANIČENE
OGRADNI OGR
LIČINE
O
K
t1PDJOLPWBO
JQMBTUJöDJSBOtÇJDBNN
PUWPSPLDBYNN
t0KBǏBOKBt7JTJOB
NNEVäJOBNN
t#PKB[FMFOB
39,
199,00 213,99
KM
KM
t4OBHB
t4OBHB
8t%JNFO[JKF 8t%JNFO[JKF
YYNN YYNN
215,90
243,00
KM
t4OBHB8
tYYNN
KM
t4OBHB8
t0EZTTFF
KM
KONVEKTOR ATLANTIC t(BSBODJKBHPEJOF
ŽICA BODLJIKAVA
t1PDJOLPWBOBtÇJDB
NNt#VOUNt
62,50
KM
PLETIVO UNIVERZAL
t1PDJOLPWBOP
13,50
KM
PLETIVO
FARMERSKO
t1PDJOLPWBOP
tÇJDBöNNt7JTJOBN
t%JNFO[JKB#VOUNt
,PMJǏJOFPHSBOJǏFOF
STUB ZA
OGRADU
O
t1PDJOLPWBO
O
JQMBTUJöDJSBO
t%JNFO[JKB
7JTJOBNNöNNt
#PKB;FMFOB
ZAMRZIVAČ
ŠKRINJA GORENJE
tDNÀ*3*/"tDN
7*4*/"t;BQSFNJOBMt
#JKFMBCPKBt3VǏOPPEMFêJWBOKF
tHPEJOBHBSBODJKF
489,90
KM
KLIMA UREĐAJ ELIT 12 BTU
t+BǏJOBCUVt(BSBOJKBHPEJOF
KALORIFER MONOFAZNI
t;BQSPTUPSEPNt,BQBDJUFU
WB[EVIBNIt(SJKBǏ,8
t7FOUJMBUPS8tYYDNt#PKB$SOB
519,90
KM
24,00
KM
CROWN
99,90
13,90
KM
KM
MUTILICA ZA
NES FISHER
t7t4USVKOJLBCBM
t(BSBODJKBHPEJOB
KM
t99
1",.
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA
tPCSUBKBt,BQBDJUFULH
WFÝBt%JNFO[JKBYYDN
t#PKB#JKFMBt(BSBOUOJSPL
HPEJOB
599,90
KONVEKTOR
t%JNFO[JKFYYNNt(BSBODJKBHPEJOF
KM
48,85
KM
KM
90
t99
1",.
439,90
FRIŽIDER KOMBINOVANI
t6LVQOBCSVUP[BQSFNJOB-
t/FUP[BQSFNJOBGSJäJEFSB-
t/FUP[BQSFNJOB[BNS[JWBǏB
-t%JNFO[JKBYYt
#PKB#JKFMBt(BSBODJKBHPEJOB
t;BMV[BOJ4UBSDFWJDB(SBEJTLB
-BLUBTJ%VC
KM
KM
MAŠINA ZA PRANJE VEŠA
t#SPKPCSUBKBPCt
,BQBDJUFUQSBOKB,H
t(BSBODJKBHPEJOBt
%JNFO[JKB99t
#PKB#JKFMB
389,90
329,99
2,00
5
MINI
ELEKTRIČNI ŠPORET
t%WJKFSJOHMF[BLVIBOKF
t;BQSFNJOBSFSOF-
t%JNFO[JKBYY
DNt#PKB4JWBt(BSBOUOJ
SPLNKFTFDJ
409,90
KLIMA UREĐAJ VIVAX
12000 BTU tHSJKBOKF
IMBêFOKFtEPN
t(BSBOUOJSPLHPEJOB
VENTILATOR
OR
ELIT t
QPTUPMKFt
CS[JOF
569,90
KM
LCD TELEVIZOR 32CS460
t%JKBHPOBMBFLSBOBDN
t)%SFEZt%7#5%7#$t
(BSBOUOJSPLNKFTFDBt
#PKB$SOB
KM
ŠPORET ELEKTRIČNI
CSS 66000GW
tFMFLUSJǏOFSJOHMFtSFSOB
LBQBDJUFUBMtHSJMtEJNFO[JKF
YYDNtCJKFMBtHPEJOB
469,90
KM
ŠPORET
KOMBINOVANI KONČAR
tYQMJO9TUSVKBtÀJSJOBDN
t(BSODJKBHPEJOF
Koristite ljuske od jaja
koje ćete staviti u vodu
kojom zalijevate biljke,
kako biste odvratitli
štetočine i obogatili tlo
kalcijem.
Ruže su jako osetljive
na bolesti pa ih je
potrebno redovno
tretirati hemijskim
sredstvima.
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
6
2,10
www ce
www.centrumtrade.com
entr
trum
mtra
ade
d com
KM
KM
LED TRAKA IP 65 3528/60,4.8W/M
8W/M
WM
t-&%øFLTJCJMOBTWKFUMFǎBBMEIF[JWOBtUSBLBt
IMBEOPCJKFMBt4OBHB8N7%$
,t;BMVäBOJ(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB
LED MODUL
5050/0.72W hladno bijela 135
t4OBHB8t;BMVäBOJ
(SBEJÝLB4UBSǏFWJDB
99,50
17,45
KM
329,10
9,20
KM
KM
KM
KM
6À5&%" 42 KM
6À5&%"30%
LUSTER FANTASIA ABAŽUR 5
t.BUFSJKBM4UBLMP17$t#PKBDSOB
LAMPA STOLNA
HAPPY FLOWERS
t.BUFSJKBMNFUBMVCPKJt
+BǏJOBY8
153,30
KM
6À5&%" 329 KM
OGLEDALO ORION t.BUFSJKBMISPN
LSJTUBM4WBSPXTLJt%JNFO[JKBDNQSFǏOJLt4UBSǏFWJDB
Svjetlosni
trikovi
KM
KM
6À5&%" 65KM
LUSTER PL.LED CREOLA t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt-&%
.VMUJDPMPSTUFQTt+BǏJOBY8(t-&%98t
%JNFO[JKBYNNt;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
164,70
KM
KM
6À5&%" 70KM
LUSTER PL FORTUNA
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt+BǏJOBY8(t%JNFO[JKB
NNt;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
211,
80
25,99
KM
KM
6À5&%"30%
LAMPA STOLNA
LNA
WERS
HAPPY FLOWERS
t.BUFSJKBMNFUBMVCPKJt
+BǏJOBY8
KM
KM
KM
6À5&%" 70
LUSTER PL FORTUNA
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt+BǏJOBY8(t%JNFO[JKB
NNt;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
141,00
55,00
KM
KM
6À5&%" 60KM
PLAFONJERA DIADEM t+BǏJOBY8
OB Y 8
t%JNFO[JKBNNt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ(SBEJÝLB
218,40
6À5&%"30%
LAMPA STOLNA
OLNA
TEH ULTRA HROM
t.BUFSJKBM)30.t+BǏJOB
Y8&t%JNFO[JKB
NNt#PKB)30.
KM
116,
60
KM
6À5&%" 93KM
LUSTER PLAFONSKI DIADEM
t.BUFSJKBMISPNTUBLMPLSJTUBMt+BǏJOBY83Tt
%JNFO[JKBYNNt;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
508,00
KM
LUSTER PL GALILEO 4/1 D500
t.BUFSJKBMISPNTUBLMPt%JNFO[JKB
NNNNt+BǏJOBY8t
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ(SBEJÝLB
KM
KM
PLAFONJERA
VALENCIA 2/1 D400
t.BUFSJKBM.FUBM,07"/*4UBLMPt(SMP&t+BǏJOB
Y8t1SFǏOJLNNt#PKB#JKFMB,PWBOPHWPäêF
6À5&%"30%
94,80
29,99
KM
KM
LAMPA TEH. PODNA
M
POLLY NERO t.BUFSJKBM
NFUBMJOPYt+BǏJOBY
8t%JNFO[JKBY
NNt#PKB$3/"ISPN
6À5&%" 49KM
LAMPA STOJEĆA
RATTAN t.BUFSJKBM
SBUUBOUFLTUJMt
%JNFO[JKB
NNYNNt
+BǏJOBY&&
KM
KM
6À5&%" 31
KM
KM
33,99
41,65
KM
R
8NROLNRåHOLWHGD9DP
VREDGMHOXMHYLãRP
‡ XSRWULMHELWH QDMYLãH YHUWLNDOQH]UDNHVYMHWORVWL
‡ REMHVLWH VWURSQH VYMHWLOMNH OXVWHUH LOL YLVLOLFH YHRPDQLVNR
8NROLNRåHOLWHGD9DP
VREDGMHOXMHXJRGQLMRP
‡XYHOLNRMVRELYLVRNDVWURSD SRVWDYLWH QHNROLNR PDOLK
VWROQLK VYMHWLOMNL NDNR ELVWH
VWYRULOL QL] PDOHQLK L QLVNLK
L]YRUDVYMHWORVWLLVREDüHYDP
ELWLWRSOLMRPLXJRGQLMRP
‡ QHPRMWH RVYMHWOMLYDWL
VWURS
KM
KM
KM
SRGX]PLWHVOMHGHüH
‡ LVNRULVWLWH ]LGQH VYMHWLOMNH NRMH XVPMHUDYDMX
VYMHWORVW SUHPD VWURSX
XSSOLJKWHU 8] WR VWURS
RERMLWH X QHNX VYMHWOLMX
ERMXLHIHNDWüHELWLLQWHQ]LYQLML
‡RVYLMHWOLWHVYDþHWLULXJOD
SURVWRULMH
‡ X MHGQRP GLMHOX VREH
SRVWDYLWH MHGQX VYMHWORVQX
SORKX SULPMHULFH SUHVYXþHQL RNYLU L]D NRMHJD üHWH
VWDYLWL L]YRU VYMHWORVWL
NDNRELVWHSULYXNOLSDåQMD
8NROLNR åHOLWH GD 9DP 7DNRüHVHSURVWRULMDþLQLWL
VREDGMHOXMHSURVWUDQLMRP SURVWUDQLMRP
DVYMHWQDVXWLMHODYHRPD]DKYDODQGHNRUDWLYQL HOHPHQW MHU
PRJXVDNULWLVYHQHGRVWDWNH
9DãHJD GRPD L GRGDWQR QDJODVLWLVYHQMHJRYHOMHSRWH
Raspored bi rasvjetnih
tijela trebao biti dovoljno
ÀHNVLELODQNDNRELVHSRPRüX QMLK VWYRULR UD]OLþLW XJRÿDMWRNRPGDQDDLUD]OLþLWD
XVPMHUHQRVW VYMHWOD PRåH
PLMHQMDWL L L]JOHG SRMHGLQH
SURVWRULMHSRJRWRYRXVPLVOX
QMH]LQLKGLPHQ]LMDDOLLERMD
KM
6À5&%" 26 %
LAMPA VANJSKA
SKA
STUB ANTIK GOLD t
.BUFSJKBMTUBLMPNFUBM
t*1[BÝUJUBt+BǏJOB
Y&tBOUJLHPMEt
6À5&%"30%
LAMPA ZID ICE CUBE
CHROMO 40803-1
t.BUFSJKBMNFUBMTUBLMP
t%JNFO[JKBYt
+BǏJOBY8
559,70
KM
S
SVJETILJKA
V
UB
VANJSKA STUB
tt.BUFSJKBM.FUBM
FUBM
1
BOUJLHPMEt*1
t
t+BǏJOBY&t
#PKB
7JTJOBNt#PKB
TUBSP[MBUP
107,00
KM
KM
6À5&%" 45KM
PLAFONJERA
'NEPTUN' LED D250 t
.BUFSJKBM"MVNJOJKVN1MBTUJLB
t4JKBMJDB%t+BǏJOBY8t
%JNFO[JKFt#PKB4JWB#JKFMBt
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLB;BMVäBOJ
Za uređenje
većih stanova ili
poslovnih
prostora
besplatne
stručne
savjete će
Vam dati naš
arhitekta
Danijela Protić
066/ 830-615
206,50
KM
KM
6À5&%" 88KM
PLAFONJERA 'SMARAGD'
t.BUFSJKBM)SPN4UBLMPt-&%TWKFUJMKLBVLMKEBMKJOTLJt
4JKBMJDB(t+BǏJOBY8t%JNFO[JKFYNN
273,50
KM
KM
6À5&%"117KM
PLAFONJERA LED BLIZZARD
D PL 300X300
0
t.BUFSJKBMTUBLMPISPNt-&%.VMUJDPMPSt+BǏJOBY8
t4UBSǏFWJDB;BMVäBJ
758,
40
KM
KM
6À5&%"190
KM
PLAFONJERA KRISTALL LED
E
M
M
M
t.BUFSJKBM)SPN4UBLMPtMFENVMUJDPMPSVQSBWMKBOKF
EBMKJOTLPt+BǏJOBY8(YMFENVMUJDPMPVSt
%JNFO[JKBYNNt;BMVäBOJ4UBSǏFWJDB
24,50
KM
VANJSKA ZID.
LAMPA 'FIRENZE''
"M
IP44 t.BUFSJKBM"M
+ ǏJ
4UBLMPt(SMP&t+BǏJOB
Y8t7JTJOBNNt
#PKBCJKFMBt
26,00
KM
VANJSKA
LAMPA 'FIRENZE'
VISILICA IP44
MP
t.BUFSJKBM"M4UBLMP
t(SMP&t+BǏJOB
Y8t%VäJOBNNt
#PKBCJKFMBt
39,20
KM
KM
6À5&%" 30 %
LAMPA VANJSKA
A
ESTERNA t.BUFSJKBM
"MVNJOJVN4UBLMPt
+BǏJOBY8t#PKB$SOB
44,10
KM
KM
6À5&%" 30 %
LAMPA VANJSKA
A
ESTERNA t.BUFSJKBM
"MVNJOJKVNTUBLMPt
%JNFO[JKBYY
NNt+BǏJOBY8t#PKB
DSOPTJWB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
205,70
156,20
KM
KM
6À5&%" 88KM
NOVO NA
NAŠEM
TRŽIŠTU
138,50
46,
KM
VENTILATOR STROPNI
tOBQPUF[ t.BUFSJKBM
NFUBMESWP
KM
LUSTER VI FLORA SP6 D720
20
t.BUFSJKBMTNKFTBTNPMF
"
[MBUOJQSFNB[t%&,03"$*+"
8
36Ǝ/*3"%t+BǏJOBY8
-% "/5*, #*"/$0 t BCBäVSJ
t%JNFO[JKBt#PKB(0-%"/5*,#*"/$0tBCBäVSJ
CPKBTMPOPWFLPTUJt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
17,
KM
KM
KM
6À5&%" 50 %
LAMPA STOLNA
A DJEČJA
t."5&3*+"-NFUBMt
+BǏJOBY&
78,10
KM
LUSTER PLAZA SP1 t.BUFSJKBM,3*45"t
Nt
+BǏJOBY8(t%JNFO[JKB9NNt
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ(SBEJÝLB
53,
263,90
KM
LAMPA STOLNA
OLNA
LED SHINE
TUBLMP
t.BUFSJKBMTUBLMP
ISPNt+BǏJOB8MFE
206,10
63,800
KM
KMM
LAMPA ST
T LAWYER
ZELENA t.BUFSJKBMHPME
NFUBMTUBLMPt+BǏJOBY
8&t#PKBHPME[FMFOB
KM
LUSTER VI RAIN SP5
t.BUFSJKBMISPNLSJTUBMt+BǏJOB
N
Y8&t%JNFO[JKBNN
äBOJ
NNt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
VENTILATOR STROPNI +
DALJ.UPRAVLJAČ
t.BUFSJKBMNFUBMESWPt
+BǏJOBY&
107,80
KM
LAMPA
ZIDNA
RAIN AP2
D250
JOPY
t.BUFSJKBMJOPY
TUBLMPt+BǏJOBY8
t%JNFO[JKBNN
..t4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
101,
50
464,40
KM
KM
6À5&%" 43KM
KM
LUSTER AUDI 60 PL8 D400
0
P
.BUFSJKBMJOPYLSJTUBMTUBLMP
B
t+BǏJOBY8t%JNFO[JKB
N
NNNNt#PKBISPN
LSJTUBMt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
LAMPA STOL ETERNITY
ARGENTO
t.BUFSJKBMISPNUFLTUJMt
9NNt+BǏJOBY
8t#PKB4*-7&3
1166,00
KM
VELIKI IZBOR RASVJETE ZA
SVE VJERSKE OBJEKTE
1484,20
KM
KM
6À5&%"1000KM
LUSTER KRISTALNI
t+BǏJOBY8
&t%JNFO[JKB
YNN
tLSJTUBMHPMEt
Zalužani
KM
tA4 DUPLA
36,95 58,95
KM
tC7
KM
tC10 DUPLA
44,95 51,95
KM
KM
t'JDN t'JDN
GARNIŠNA PROFI DEKOR MESING t,PNQMFUVTFUV
tNFUBMOBDJKFWtOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLFt
KM
tDUPLA
GARNIŠNA CESAR
NIKL E9 APO
t%JNFO[JKFDNt,PNQMFUVTFUVtNFUBMOBDJKFW
tOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLFt
69,95 108,95
KM
KM
tDN
tDNEVQMB
GARNIŠNA STYLUS FI 25
A1 COLIMA ST.ZLATO
t,PNQMFUVTFUV
tNFUBMOBDJKFWtOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLFt
KM
LUSTER VI AUDI 80 SP8
t.BUFSJKBMJOPYtTUBLMP
OBOJ[BOOBQSP[SBǏOFOJUJ
BNNt#PKB
t+BǏJOBY8t%JNFO[JKBNNt#PKB
; M ä J
)30.,3*45"-t4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
KM
tA1
74,95 99,00
709,20
7560,00
36,95 58,95
KM
6À5&%" 30 %
60
6À5&%"113KM
TOP DEKORATIVNA
MASKA t;BHBSOJÝOF
50,95 83,95
KM
M
LUSTER PEGASO SP5
t.BUFSJKBMJOPYLSJTUBMUFLTUJM
9NN
t+BǏJOBY8t%JNFO[JKB9NN
t#PKBCJKFMBt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJJ
479,
KM
KM
GARNIŠNA
TOP SET B 2-KAN.
t%JNFO[JKFDNt
1MBGPOTLBHBSOJÝOBt
LPNQMFUQWDEWPLBOBMOB
WPEJMJDBTBMVLPN
KM
6À5&%" 20 %
LUSTER PL LUNARE AP4
t.BUFSJKBMISPNt+BǏJOB
NN
Y8tEJNFO[JKB9NN
VENTILATOR STROPNI
STROPNI
SA RASVJETOM 3/1
/
t.BUFSJKBMNFUBMESWPt
+BǏJOBY&
4,50
GARNIŠNA FENIX
NIKL C7
t%JNFO[JKF'JDNt,PNQMFUVTFUVtNFUBMOB
DJKFWtOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLF
99
KM
6À5&%" 67KM
t#JKFMB
GARNIŠNA
FENIX SATEN
t%JNFO[JKF'JDNt,PNQMFUVTFUVtNFUBMOB
DJKFWtOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLF
35
208,20
KM
KM
479,60
KM
157,90
KM
t)SBTU5SFÝOKB
LUSTER PL LUNARE AP1 CHROM
t.BUFSJKBMISPNt+BǏJOBY8
t%JNFO[JKB9NN
KM
24,95
2,50
KM
LAMPA ZID FLORA AP2 D480
t.BUFSJKBMTNKFTBTNPMFSVǏOJSBE
tBCBäVSCPKBTMPOPWFLPTUJt+BǏJOB
Y8t%JNFO[JKBNNt#PKBHPME
NNt#PKBHPME
CJBODPBOUJLt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
50
KM
6À5&%" 59
LAMPA PODNA
A
FLORA PT1
FTB
t.BUFSJKBMTNKFTB
TNPMFtMJTUPWJ
SVǏOJSBEHPMEt
+BǏJOBY8
t
&t%JNFO[JKBt
#PKBBOUJLCJKFMB
HPMEt4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ(SBEJÝLB
KM
7
6À5&%" 1484 KM
LUSTER ELYSEE
t.BUFSJKBMJOPYt
+BǏJOBY8t
%JNFO[JKBYNN
t#PKBJOPYt
4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
LUSTER GALAXY 1
t.BUFSJKBM
4XBSPWTLJLSJTUBM
ISPNt+BǏJOB
Y78
IBMPHFOBt;BMVäBOJ
KM
tDNEVQMB
tDN
GARNIŠNA STYLUS FI25
B2 HEKLA ST.ZLATO
t,PNQMFUVTFUVtNFUBMOB
DJKFWtOPTBǏJtBMLFJÝUJQBMKLF
9,95
KM
PO METRU
DUŽNOM
DRVENA KARNIŠLA
OKLAGIJA t5PLBSFOBöNNt%VäJOFDNDN
DNDNt1BMFUBCPKBTWJKFUMJJUBNOJPSBIÝFSJtOBUVSJ
CJKFMBt6LPNQMFUVTBOPTBǏJNBBMLBNBJt[BWSÝFDJNB
16,95
KM
PO METRU
DUŽNOM
DRVENA KARNIŠLA MONTAŽNA
tÀJSJOBVLSBTOFMBKTOFNNt%VäJOFDNDN
DNDNt#PKBTWJKFUMJJUBNOJPSBIOBUVSUSFÝOKB
JCJKFMB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
8
SREĆKOVE
AVANTURE U SALONU
KERAMIKE
30%
SUNČANI POPUST
KER AMIČK IH PLOČIC A
D O D AT N I P O P U S T P R I L I K O M K U P O V I N E
K E R A M I Č K I H P L O Č I C A N A PA L E T U
•
U •R •A• D •I•
KAKO RADE
PRAVI MAJSTORI
Korak 1: Lijepak iz džaka
(npr: Ceresit CM11) pomješajte dobro sa vodom dok
ne dobijete homogenu gustu smjesu. Lijepak se pakuje
u džakove od 25kg a orjentaciona potrošnja lijepka po
kvadratnom metru pločica
je 6 kg. Cijena džaka ljepila
od 25 kg je 12.20KM.
Korak 7: Ukoliko pločice treba da ukrajate koristite mašinu za sječenje ili
brusilicu.
Korak 4: Na cijelu površinu pločice nanesite lijepak
ali u suprotnom pravcu od
rebara na pripremljenoj
podlozi. Na ovaj način ljepilo je najpravilnije raspoređeno na obje površine.
28,35
Korak 8: Pravilno ćete postaviti drugu pločicu ukoliko
koristite plastične krstiće.
Krstići se proizvode u više
debljina tako da vaše fuge
mogu biti od 1,5, 2 ili 3 mm.
KM
KM
KERAMIČKA PLOČICA
KM
t.BUFSJKBMLFSBNJLB
6À5&%"30% t%JNFO[JKBYDNt;BMJIBN
10,
S • A •M •
POSTAVITE PLOČICE U 10 KORAKA
DO ISTEKA ZALIHA
10,85
•
85
KM
KERAMIČKA PLOČICA
KM
t[BVOVUSBÝOKFSBEPWF
6À5&%"30% t%JNF[JKBYDNt;BMJIBN
KM
6À5&%"30%
Korak 2: Prethodno očišćenu podlogu razmjeriti i
olovkom iscrtati liniju početka prvog reda pločica.
KERAMIČKA PLOČICA
t.BUFSJKBMLFSBNJLBt
%JNFO[JKBYDN
Korak 5: Postavite pločicu na obilježeno početno
mjesto (iz koraka 1).
Korak 9: Postavite ostatak pločica ponavljajući postupak nanošenja ljepila i
polaganja pločica uz pomoć
krstića.
28,35
KM
KM
12,60
6À5&%"30%
KM
KERAMIČKA PLOČICA
t1PEOBQMPǏJDBt;B
6À5&%"30% VOVUSBÝOKFSBEPWFt%JNFO[JKBYDN
17,99 KM
12,60
KERAMIČKA
GRES PLOČICA
t.BUFSJKBM(SFTt
%JNFO[JKBYDN
Korak 3: Na dio površine
zubastom špahtlom nanijeti lijepak. Izvučena rebra
ljepilom treba da se pruža u
jednom pravcu.
Korak 6: Libelom provjerite horizontalnost pločice.
Prva postavljena pločica
će vam služiti kao orjentir
za sve ostale tako da je ova
provjera obavezna.
Korak 10: Još jednom provjerite horizontalnost i eventualna odstupanja ispravite
lupkajući gumenim čekićem
po pločici. Ostavite lijepak da
se osuši minimum 24 sata.
KM
17,99 KM PODNA PLOČICA
t;BVOVUSBÝOKFSBEPWF
6À5&%"30%
t%JNFO[JKBYDNt#PKBCFä
28,35
KM
KM
6À5&%"30%
13,90
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
KM t;BVOVUSBÝOKFSBEPWF
6À5&%"30% t%JNFO[JKBY$.t
KM
KERAMIČKE
PLOČICE GRES
t.BUFSJKBM(SFTt
%JNFO[JKFYDN
KM
KM
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA
6À5&%"30% t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt%JNFO[JKBYDN
20,90
KM
KM
6À5&%"20%
6,90
KM
PLOČICA PODNA SPLIT
t.BUFSJKBMLFSBNJLBt%JNFO[JKBY
6À5&%"20% DNt#PKBCJKFMBTNFêB
KM
7,90
KERAMIČKA
PODNA PLOČICA
t.BUFSJKBMQPSDFMBOt
%JNFO[JKBYDNt
#PKBNVMUJLPMPSCFä
29,90
KM
KM
KM
KM
6À5&%"20%
ZIDNA KERAMIČKA PLOČICA t;BVOVUSBÝOKFSBEPWF
t%JNFO[JKBYDNt#PKBHBSEBSPTB
12,90
KM
17,99 KM
6À5&%"23%
6À5&%"18%
PODNA PLOČICA
t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDNt#PKB
CFä
27,90
KM
KERAMIČKA PLOČICA t1PEOBQMPǏJDBt;B
VOVUSBÝOKFSBEPWFt%JNFO[JKBYDN
13,90
KM
KM
6À5&%"20%
KM
KM
6À5&%"20%
13,90
14,90
ZIDNA PLOČICA t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNOF[JKBYDNt#PKBNPDBTNFêB
KM
6À5&%"23%
KERAMIČKA
PLOČICA
t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDNt
#PKBCFä
ZIDNA PLOČICA t;BVOVUSBÝOKFSBEPWFt%JNOF[JKB
YDNt#PKBNPDBTNFêB
15,90
KM
KM
6À5&%"20%
KERAMIČKA PLOČICA
t/BNKFOB[BWBOKTLFJVOVUSBÝOKFSBEPWFt.BUFSJKBM
QPSDVMBOt%JNFO[JKBYDNt#PKBNVMUJLPMPS
16,90
KM
KM
6À5&%"20%
KERAMIČKA PLOČICA PODNA t.BUFSJKBMQPSDFMBOt
%JNFO[JKBYDNt#PKBTNFêBJNJUBDJKBESWFUB
28,35
KM
KM
6À5&%"23%
KERAMIČKA
GRES PLOČICA
t.BUFSJKBM(SFTt
%JNFO[JKBYDN
19,90
KM
KM
6À5&%"20%
KERAMIČKA
PLOČICA PIAZZA
t/BNKFOB[BWBOKTLF
JVOVUSBÝOKFSBEPWFt
.BUFSJKBMQPSDVMBOt
%JNFO[JKBYDNt
#PKBCFäNVMUJLPMPS
31,90
KM
18,
90
KM
KM
KM
6À5&%"20%
6À5&%"20%
KERAMIČKA PLOČICA
t/BNKFOB[BWBOKTLFJVOVUSBÝOKFSBEPWFt
%JNFO[JKBYDN
PLOČICA DEKORATIVNA
t.BUFSJKBMHSFTt
%JNFO[JKBYDNt#PKB
JNJUBDJKBLBNFOB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
45,90
24,90
KM
KM
KM
KM
6À5&%"23%
6À5&%"23%
VODOKOTLIĆ DUNAV
t.BUFSJKBMQMBTUJLB
VODOKOTLIĆ t6HSBEOKBOJTLBWJTPLBNPOUBäBt.PEFM
B NPOUBäB t .PEFM
-"(6/"t.BUFSJKBM"#4t#PKBCJKFMB
49,90
99,90
KM
KM
KM
KM
6À5&%"23%
6À5&%"30KM
SLAVINA VREMENSKA
t.BUFSJKBMISPNt(BSBODJKBHPEJOB
BATERIJA ZA SUDOPER
t.BUFSJKBMISPNt(BSBODJKBHPEJOB
98,90
119,90
KM
KM
KM
6À5&%"21
KM
KM
6À5&%" 30
BATERIJA SA TRI CIJEVI
t.BUFSJKBMISPNt(BSBODJKBHPEJOB
8,
269,90
KM
6À5&%"18%
SIFON
t/BNKFOB[BVNJWBPOJLt,PNQMFUTBǏFQPNJNBOäFU
HVNPNt#PKBCJKFMB
KM
LJEPILO
KERAMIČKO NIVEDUR P
t,FSBNJǏLPMKFQJMP[B
VOVUSBÝOKFQPWSÝJOFt;B
[JEOFJQPEOFQPWSÝJOFt
1PUSPÝOKBLHNtLHt
#PKBTJWB
12,20
KM
KM
6À5&%"10%
9,50
KM
6À5&%" 23 KM
14,
80
KM
KM
27,90
KM
KM
6À5&%"31%
BATERIJA ZA SUDOPER
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
34,90
KM
KM
BATERIJA ZA SUDOPER
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
KM
KERAMIČKO
ČKO
LJEPILO CERESIT CM9
t6OVUSBÝOKFLFSBNJǏLP
MKFQJMPt&LPOPNJǏOPt
1PUSPÝOKBLHNt
LH
9,30
KM
Za dobar utisak
nisu potrebni skupi
detalji i ukrasi,
nego interesantni
slogovi pločica
Podloga za podne
pločice je vrlo
bitna, ako ostanu
praznine u košuljici,
vremenom će doci do
pucanja pločice.
KM
6À5&%"15%
116,90
KM
LJEPILO
EPILO
ERAMIČKO
KERAMIČKO
SIPROKOL EXTRA
t,FSBNJǏLPMKFQJMP[B
VOVUSBJWBOJt0UQPSOP
OBTNS[BWBOKFt
1PUSPÝOKBLHNtLH
8,
50
KM
6À5&%" 23 KM
FUG MASA
SA
CERESIT CE40
t;BGVHJSBOKFLFSBNJǏLJI
QMPǏJDBt7PEPPECPKOB
FMBTUJǏOBPUQPSOBQMJKFTOJ
t1PUSPÝOKBLHNt
LHt#PKBCJKFMBTJWBCFä
LBSBNFMTWQMBWBt
3,90
KM
FUG MASA FUGALUX
t;BGVHJSBOKFLFSBNJǏLJIQMPǏJDB
t7PEPPECPKOBFMBTUJǏOBPUQPSOBQMJKFTOJ
t1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKBCJKFMBCFäTJWB
31,90
KM
KM
6À5&%"31%
BATERIJA ZA UMIVAONIK
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
53,90
KM
KM
6À5&%"26%
BATERIJA ZA MALI BOJLER
B
t.BUFSJKBMISPNt(BSBODJKBHPEJOB
44,90
KM
KM
6À5&%"31%
KUPATILSKI ORMARIĆ
tNBUFSJKBMNFEJKBQBOt
%JNFO[JKBDN
177,90
KM
KM
6À5&%" 22 KM
6À5&%"20%
KERAMIČKO
AMIČKO
LJEPILO NIVEDUR FLEX
t-JKFQMKFOKFTWJIWSTUB
LFSBNJLFt'MFLTJCJMOP
WPEPPUQPSOPt1PUSPÝOKB
LHNtLHt#PKBTJWB
BATERIJA ZA HLADNU VODU
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
6À5&%"37%
KADA JASMIN 150X75
t%JNFO[JKBYt.BUFSJKBM7JÝFTMPKOJBLSJM
KM
KERAMIČKO
JEPILO CERESIT CM11
LJEPILO
PLUS t6OVUSBÝOKFJ
WBOKTLPLFSBNJǏLPMKFQJMP
t0UQPSOPOB
TNS[BWBOKFt1PUSPÝOKB
LHNtLH
6À5&%"33%
KM
KM
9,10
KM
BATERIJA ZA KADU CLASS LINE L02
HPEJOB
t.BUFSJKBMOJLMt(BSBODJKBHPEJOB
90
CENTRUM EKSKLUZIVNI
ZASTUPNIK ZA
19,90
KM
KM
9
BATERIJA ZA KADU ECO KRAN
t.BUFSJKBMNFTJOHOJLMt(BSBODJKBHPEJOB
135,90
KM
KM
6À5&%" 23KM
BATERIJA ZA KADU
t.BUFSJKBMISPNt(BSBOUOJSPLHPEJOB
7,90
KM
KUPATILSKA
GARNITURA FILIP 65CM
tNBUFSJKBMNFEJKBQBOt
EJNFO[JKBDNtCPKB
CJKFMBt
KREDITI ZA PENZIONERE
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
KM
6À5&%"20%
TUŠ RUČKA
4
RATE
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
10
NAGRADNA PITALICA
Od kojeg materijala su izrađeni
plavi spremnici za vodu?
XXXcentrumtradeDPN
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
0,80
0,99
1,30
459,90
KM
t-
739,
90
KM
t-
?
KM
töNN
KM
töNN
KM
töNN
Spremnici
za vodu od
polietilena
6SUHPQLFL ]D YRGX RG
SROLHWLOHQD LPDMX YLãHQDPMHQVNXIXQNFLMX3URL]YRGHVHXYLãHREOLNDL]DSUHPLQD
%DþYH RG SODVWLNH L]UDÿXMX VH RG SROLHWLOHQD X
SODYRM ERML L DWHVWLUDQH VX
]DVNODGLãWHQMHSLWNHYRGH
CISTERNA
ITALY
VERTICALE
t.BUFSJKBM113
490,90
ALKATEN CRIJEVO
t.BYQSJUJTBLCBSBt
#PKBDSOB
KM
t-
1190,00
119,90
KM
t-
YRGHLGUXJLKWHNXüLQDNDR
LJRULYDýHSRYLLSRNORSFL VX YHOLNRJ SURPMHUD ]D
ODNãX PDQLSXODFLMX þYUVWH
VX L]YHGEH SUDYRXJDRQRJ
YDOMNDVWRJ LOL EDþYDVWRJ
REOLND 3ULODJRÿHQL VX ]D
VSDMDQMHQDYRGRYRGLOLGUXJLREOLNGLVWULEXFLMHWHNXüLQHL]VSUHPQLND1DMYLãHVH
6./$',â7(1-(
NRULVWH]DVNODGLãWHQMHYRGH
8 SUDNVL VH NRULVWH ]D ]D QDYRGQMDYDQMH SROMRSULVYH REOLNH VNODGLãWHQMD YUHGQLK]HPOMLãWD
KM
KM
6À5&%"
6
KM
KM
t;BQSFNJOB-
t7JTJOBDN
t1SFǏOJLDN
132,90
KM
CISTERNA EVO ITALY t.BUFSJKBM113
t;BQSFNJOB-
KM t7JTJOBDN
KM
6À5&%" 7 t1SFǏOJLDN
170,90
KM
t;BQSFNJOB-
KM t7JTJOBDN
6À5&%" 9KM t1SFǏOJLDN
HIDROFORSKA POSUDA t1PDJOǏBOJMJNtQSJLMKVǏBL
VMB[J[MB[t(BSBODJKBHPEJOB
1249,90
KM
t-4&$'
2056,90
26,90
KM
KM
t-4&$'
9
SEPARATOR
MASTOLOV
3L/SEC F 125
t.BUFSJKBM
113t
%JNFO[JKB
'
ZANIMLJIVO
USISNO CRIJEVO 4M
tWSTUBQWDDSJKFWPtNKFSBNFUSBtEJNFO[JKBNFUSBt
CPKBDSOBCPKB
65,90
KM
POTOPNA PUMPA
t4OBHB8t.BYLBQBDJUFUMI
t.BYWJTJOBEPTUBWFNt.BYVTJTOB
EVCJOBNt%VäJOBLBCMBNt(BSBODJKBHPEJOF
ZANIMLJIVO
OHNWULþQL ERMOHU QHüH XYLMHN ]D LVWR YULMHPH
]DJULMDWLMHGQDNXNROLþLQXYRGH1HNDGDüH WR
XUDGLWL]DPDQMHDQHNDGD]DYLãHYUHPHQD7R
]DYLVLRGYLVLQHQDSRQDXHOHNWULþQRMPUHåLLWHPSH
UDWXUHYRGHXYRGRYRGQRMPUHåL8YULMHPH NDGDMH
M
HOHNWULþQDPUHåDYLãHRSWHUHüHQDQDSRQXHOHNWULþQR
MHPH]D
PUHåLNRMLL]QRVLYROWLQLåLMHSDüHYUL
JULMDYDQMD YRGH ELWL GXåH ,VWR WDNR X ]LPVNLP
PMHVHFLPDNDGDMHWHPSHUDWXUDYRGHXYRGRYRGQRMPUHåL þHVWRQLåDRG VWHSHQL&HO]LMXVRYLKYRGD XHOHNWULþQRPERMOHUXüHNDVQLMHGRVWLüLSRGHãHQXWHPSHUDWXUXQHJRX
OMHWQLPPMHVHFLPDNDGDMHWHPSHUDWXUD
YRGHXYRGRYRGQRMPUHåLYHüDRG
VWHSHQL
E
208,90
0DOD WHåLQD VSUHPQLND
RPRJXüXMH PX ODNãL WUDQVSRUW 5H]HUYRDU QDPMHVWLPR QD UDYQX SRYUãLQX
SR PRJXüQRVWL GRYROMQR
YLVRNX GD RVLJXUDPR SULURGQLSDGYRGH
2WSRUQL VX QD YDQMVNH
NOLPDWVNH XVORYH NDR ãWR
VX VXQFH VRO X VYDNRP
VOXþDMX RGDEHUHWH OL RYH
VSUHPQLNH VLJXUQR VWH QDSUDYLOLSUDYLRGDELU
75,90
KM
PUMPA ZA FONTANU BG-PP 1750
t.PEFM51#(11t.BYEVCJOB
QPUBQBOKBNt(BSBODJKBHPEJOF
KM
6À5&%" 11KM
t;BQSFNJOBtWJTJOBDN
QSFǏOJLD
244,90
KM
KM
6À5&%" 12KM
t;BQSFNJOB-
tWJTJOBDN
tQSFǏOJLDN
HIDROFORSKA
POSUDA INOX LIM
tQSJLMKVǏBLVMB[J[MB[t(BSBODJKBHPEJOFt
104,90
KM
PUMPA ZA VRT
t.BYEPTUBWOBWJTJOBN
t.BYEPTUBWOJLBQBDJUFUMI
t+BǏJOB8t(BSBODJKBHPEJOF
229,90
KM
PUMPA POTOPNA
ZA BUNARE BG-DW 900N
t/BNKFOB,BQBDJUFUMI
t/BNKFOB6TJTOBEVCJOBNFUBSB
t+BǏJOBX
370,00
KM
89,90
KM
PUMPA ZA PRLJAVU VODU
t4OBHB8t.BYLBQBDJUFUMI
t.BYWJTJOBEPTUBWFNt.BYVTJTOB
EVCJOBNt.BYWFMJǏJOBOFǏJTUPǎF
NNt(BSBODJKBHPEJOFt.JOJNBMOJ
OJWPVTJTBWBOKBNN
HIDROPAK BG-WW 1140 NN
t4OBHB8t,BQBDJUFUMIt7JTJOBEPTUBWF
Nt.BYQSJUJTBLCBSBt6TJTOBWJTJOBNt
;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMJUt(BSBODJKBHPEJOF
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
1,30 1,70
1,40
KM
KM
t
KM
t
1,90 2,40
KM
t
CIJEV INSTALACIONA
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
#PKB[FMFOBtNN
NOVO U
CENTRUMU
KM
KM
KM
t
t
0,14
KM
POLITAPE TRAKA 4L/H 10CM
t7STUBQMBTUJLBt+BǏJOB-I
SBTQPODNt%JNFO[JKBöt#PKBDSOB
BDSOB
5,70
KM
SISTEM
KAP PO KAP
t
2,60 4,60
0,40
11
KM
t
0,14
KM
MUFNA
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
%JNFO[JKBNNt#PKB
[FMFOB
IZOLACIJA CIJEV
t7STUB&LTQBOEJSBOJ
QPMJFUJMFOTJWFCPKF
t%JNFO[JKBNFUSBÝJQLB
t#PKB4JWBtNFUSB
0,50
KAPLJAČA KOMPENZACIONA 4L/H
t.BUFSJKBMQWDt+BǏJOBMIt#PKBDSOB
0,60
TE KOMAD
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFO
t%JNFO[JKBNNt#PKB
[FMFOB
KM
JESTE LI
ZNALI
0,40
KM
90
KM
ZIDNO KOLJENO
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
%JNFO[JKBNNt#PKB
[FMFOB
KM
KM
KM
tQPDJOǏBOJSBWOJ
Y
tGBSCBOJSBWOJ
Y
tGBSCBOJSBWOJ
Y
POKLOPAC RAVNI
t%JNFO[JKBYYtQPDJOǏBOJGBSCBOJ
78,00
78,00
KM
KM
?
Danas je 70 posto
teritorija Zemlje
pokriveno vodom.
Međutim, od te vode
se može piti tek jedan
posto. Iz godine u
godinu problem
pristupa vodenim
resursima postaje
sve zaoštreniji. U
poslednjih 50 godina
u svijetu se dogodilo
čak 507 sukoba zbog
vode, od kojih je 21
prerastao u rat.
KOLJENO
t.BUFSJKBMQPMJQSPQJMFOt
%JNFO[JKBNNt#PKB
[FMFOB
65,00
52,00
65,00
0,60
KM
KM
1,
POLIDRIP CIJEV DN 16
PO
t7STUBQMBTUJLBt+BǏJOB-ISBTQPO
DSOB
DNt%JNFO[JKBöNNt#PKBDSOB
8,90 9,90
KM
KM
KM
KM
t9
t
t9
12, 14,
50
KM
90
1,60
KM
SPOJNICA F 17X17
t.BUFSJKBMQWDt%JNFO[JKB't#PKBDSOB1-"7"
1,90
KM
ZAVRŠNI ELEMENT-ČEP F 16
t.BUFSJKBMQWDt;BDSJKFWP't#PKBDSOB
1,
2,20
2,50
80
KM
KM
KM
t4BWBOKTLJN
OBWPKFN
;BDSJKFWPNN
t4BWBOKTLJN
OBWPKFNt;B
DSJKFWPNN
t4BWBOKTLJN
OBWPKFNt;B
DSJKFWPNN
POLUSPOJNICA
t.BUFSJKBM17$t#PKBDSOPQMBWB
2,50
KM
T KOMAD F 16 X3/4"X16 HOLENDER
t.BUFSJKBMQWDt;BDSJKFWP'9t#PKBDSOB
KM
KM
KM
t9
tt9
IZOLACIJA ZA CIJEV KOLUT
t7STUB&LTQBOEJSBOJQPMJFUJMFOTJWFCPKFt%JNFO[JKB
NFUBSBLPMVUt#PKB4JWB
OD MAJSTORA MAJSTORU
tQSFQVTOJ
QPDJOǏBOJ
Y
tQSFQVTOJ
QPDJOǏBOJ
Y
POKLOPAC PREPUSNI
t%JNFO[JKBYYtQPDJOǏBOJGBSCBOJ
KAPLJAČA KOMPENZACIONA 2L/H
t.BUFSJKBMQWDt+BǏJOBMIt#PKBDSOB
2,90
3,90
4,90
KM
;BDSJKFWPNN
KM
t;BDSJKFWPNN
KM
t;BDSJKFWPNN
SPOJNICA
t.BUFSJKBM17$t;BDSJKFWPNNt#PKBDSOPQMBWB
3,50
KM
Smajli kartice!
VENTIL MINI SA HOLENDEROM 3/4"
t.BUFSJKBMQWDt;BDSJKFWPt#PKBDSOB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
12
2,20
KM
www.centrumtrade.com
VEZICA ZA KACIGU
t1SJǏWSÝǎJWBOKFTBEWBLSBKBt
1PEFTJWBQPPQTFHVHMBWF
KM
NAOČALE ZAŠTITNE LABOLUX
t0LWJSNFLJQWDt1SP[SBǏJWBOKFLSP[CPǏOFSVQJDFt
4UBOEBSE&/t0LVMBSCF[CPKOJQPMJLBSCPOBU
ČIZMA ZAŠTITNA BIJELA BEZ Č.K.
t.BUFSJKBM17$tåPO17$VMKFPUQPSBO
BOUJTUBUJLt6OVUSBÝOKPTUOBKMPOTLPWMBLOP
OP
t7FMJǏJOBV[PSBLt5FäJOBH
t0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
35,00
KM
ČIZMA ZAŠTITNA ŽUTA SA Č.K.
t.BUFSJKBM17$tåPO17$VMKFPUQPSBO
BOUJTUBUJLt6OVUSBÝOKPTUOBKMPOTLP
WMBLOPt7FMJǏJOBV[PSBLt5FäJOB
Ht0CKFLBU4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
NAOČALE ZAŠTITNE KEMILUX
t0LWJSNFLJQWDt1SP[SBǏJWBOKF
QSP[SBǏOBPUWPSBQSPUJWtVMBTLBUFLVǎJOF
t0LVMBSCF[CPKOJQPMJLBSCPOBU
Nove kolekcije
HTZ opreme
KM
KM
RUKAVICA
PAMUČNA
DICK BASIC
t.BUFSJKBM
QBNVǏOPQMFUJWP
EWJKFOJUJt%MBOPCMPäFO
QPMJVSFUBOPNt;BÝUJUOB
SVLBWJDB[BQSFDJ[BOSBEt
#PKBTJWPDSOBt;BNJOJNBMOF
SJ[JLFJQSPUJWNFIBOJǏLJIt
rizika
1,40
00
KM
KM
CIPELA ZAŠTITNA VISOKA LANDO
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUF,PäBCF[ǏL
tåPOKFEOPTMPKOJ16CSJ[HBOVMKFPUQPSBO
tBOUJTUBUJLt7FMJǏJOB
40,00
KM
CIPELA TRAKING SMEĐA
t.BUFSJKBMLPNCJOBDJKBLPäFJUFLTUJMB
tåPO%WPTMPKOJ16CSJ[HBOt1PTUBWMKFOKF[JL
CF[ǏLt4UBOEBSEt7FMJǏJOB
45,
12,00
KM
1,40
25,00
40,
6,00
00
RUKAVICA
BUCK BIJELA
t.BUFSJKBM
pleteni bijeli
OBKMPOt%MBOJQSTUJPCMPäFO
QPMJVSFUBOPNt;BÝUJUOB
SVLBWJDB[BQSFDJ[BOSBEt
#PKBCJKFMBt;BNJOJNBMOFSJ[JLF
JQSPUJWNFIBOJǏLJItSJ[JLB
1,50
KM
KM
CIPELA ZAŠTITNA VISOKA STELO
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUF,PäBTBǏL
tåPOKFEOPTMPKOJ16CSJ[HBOVMKFPUQPSBO
tBOUJTUBUJLt7FMJǏJOB
53,00
KM
CIPELA ZAŠTITNA NISKA BIJELA
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUFNJLSPöCFStåPO%WPTMPKOJ16EJSFLUOP
CSJ[HBOtVMKFPUQPSBOBOUJTUBUJLCF[ǏLt7FMJǏJOBV[PSBLt
0CKFLBU4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
55,00
KM
CIPELA ZAŠTITNA VISOKA MONTO
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUF,PäBTBǏLtåPO
JL
KFEOPTMPKOJ16CSJ[HBOVMKFPUQPSBOtBOUJTUBUJL
TJTUFN[BCS[PTLJEBOKFt7FMJǏJOB
RUKAVICA
BUCK CRNA
t.BUFSJKBM
pleteni crni
OBKMPOt%MBOJQSTUJ
UJ
PCMPäFOQPMJVSFUBOPNt
;BÝUJUOBSVLBWJDB[BQSFDJ[BO
SBEt#PKBDSOBt;BNJOJNBMOF
SJ[JLFJQSPUJWNFIBOJǏLJIt
rizika
?
NAGRADNA
PITALICA
Koliki je popust
na prsluke
polena?
57,00
KM
CIPELA ZAŠTITNA NISKA BIJELA SA Č.K.
t.BUFSJKBMHPSOKJÝUFNJLSPöCFStåPO%WPTMPKOJ
OJ
16EJSFLUOPCSJ[HBOtVMKFPUQPSBOBOUJTUBUJLTBǏLt7FMJǏJOB
V[PSBLt0CKFLUJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
U septembru
kupovinom
ostavrite dodatne
gratise
Radnik bez HTZ
opreme ugrožava
sebe i druge
oko sebe
Odgovore slati na: redakcija@
centrumtrade.com
U ovom broju darujemo:
FLAMESTICK
3,70
KM
RUKAVICA
N
KOŽNA ELTON
t.BUFSJKBM
ÝQBMULPäBt%MBOQBNVLt
1PTUBWBQBNVLt.BOäFUB
HVNJSBOBt/BNKFOB
za građevinske radove
RãWRYDQLNXSFL
LSULMDWHOML
LRYHVH]RQH&HQWUXP
MH VDPR ]D 9DV QD RGMHOX
+7=RSUHPHVSUHPLRPQRJRL]QHQDÿHQMD
6 RE]LURP GD QD QDãLP
SURVWRULPD MRã XYLMHN QLMH
XVDÿHQD VYLMHVW QL UDGQLND
QL SRVORGDYDFD YDåQRVWL
+7=RSUHPHQDSUDYLüHPR
PDOLRVYUWQDSRþHWDNLSRGVMHWLWL9DV
3UDYR L GXåQRVW UDGQLND
MH GD VH SULMH SRþHWND UDGD
XSR]QD VD PMHUDPD ]DãWLWH L
]GUDYOMDQDUDGXNDRLGDMH
DGHNYDWQRRVSRVREOMHQ]DQMLKRYR VSURYRÿHQMH 8NROLNR
VWH ]DERUDYLOL QDSRPLQMHPR
P
9DVGDUDGQLNLPDSUDYRGD
SRVORGDYFX GDMH SUMHGORJH
SULPMHGEHLREDYMHãWHQMDR
SLWDQMLPD ]DãWLWH L ]GUDYOMD
QD UDGX GD NRQWUROLãH VYRMH
]GUDYOMH SUHPD UL]LFLPD UDGQRJPMHVWDXVNODGXVDSURSLVLPDR]GUDYVWYHQRM]DãWLWL
8NROLNR UDGQLN UDGL QD UDGQRP PMHVWX VD SRYHüDQLP
UL]LNRPREDYH]DQMHGDREDYLOMHNDUVNLSUHJOHGQDNRMLJD
XSXüXMHSRVORGDYDF
VSUHPQL GD QD SR]LY VYDNRJ
NXSFD OLþQR GRÿHPR QD OLFH
PMHVWDLSUH]HQXMHPRX]RUNH
,]JOHGL]DãWLWD9DãLKUDGQLND
MH RGUD] 9DãH NRPSDQLMH D
PL 9DP VYRMLP VDYMHWLPD
PRJXüQRãüX SRVMHWH QD OLFX
PMHVWD WH GXJRJRGLãQMLP
LVNXVWYRPXREODVWL]DãWLWHQD
UDGXVWRMLPRQDUDVSRODJDQMX
XNROLNR åHOLWH XQDSULMHGLWL
YL]XHOQLLGHQWLWHWVYRMHNRPSDQLMH
.XSRYLQRPXQDãLPREMHN635(01,1$32=,9
WLPDQDRGMHOX+7=DWDNRÿH
69$.2*.83&$
9DV RþHNXMX PQRJL SRSXVWL
'D VPR RGOXþQL X SRGL- YLNHQG DNFLMH JUDWLVL ]DWR
]DQMX VYLMHVWL R ]DãWLWL QD EXGLWHRGJRYRUQLSUHPDVHEL
UDGX NRG QDãLK VXJUDÿDQD LXåLYDMWHSRYODVWLFHMHUPLWR
SRWYUÿXMHLþLQMHQLFDGDVPR FMHQLPR
UNAPRIJEDITE VIZUELNI
IDENTITET SVOJE FIRME!
Zaštita na radu za svemogućnost
profesije!
kataloške
narudžbe cjelokupnog
asortimana opreme
Sva pravna i fizička lica
mogu kontaktirati stručno
tehničko osoblje sa HTZ odje
la
za sve potrebne informacije.
Izgled Vaših radnika je ogledalo kompanije.
Posjeta na licu mjesta.
Snežana Jež, komercijalista 066 117 180 ili 051 366 817
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
T IT E PR VI
ET
SJJE
OS
PO
13
t;"À5*5&4&#&*470+&;"104-&/&t
HTZ sMhGRoADp
U
U VAŠE
42,000
53,,00
KM
M
Ostvarite
popusta na
PRSLUKE
POLENA
KM
HLAČE RADNE
DNE
OND
FARMER BOND
SIVE
t.BUFSJKBM
1PMJFTUFSTLP
vlakno
L
tQBNVL
HNt
%äFQPWJ
t#PKB4JWBt
t
7FMJǏJOBt
ǏFWJDB
V[PSBL4UBSǏFWJDB
MVäBOJ
(SBEJÝLB;BMVäBOJ
HLAČE FARMER
ARMER
S
NAVY P/S
t.BUFSJKBM
TLP
1PMJFTUFSTLP
vlakno
NVL
tQBNVL
HNtt
%äFQPWJ
BWPTJWF t
t#PKB1MBWPTJWFt
97FMJǏJOB9tV[PSBL
B
4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLB;BMVäBOJ
JESTE LI ZNALI
?
Da Lacuna ima WORK TIME i FREE
TIME kolekciju od vrhunskih materijala
namjenjenu za rad i slobodno vrijeme.
69,00
KM
KOMBINEZON NAVY P/S XL
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLPWMBLOP
tQBNVLHNt%äFQPWJ
t#PKB1MBWPTJWFt7FMJǏJOB9-
tV[PSBL4UBSǏFWJDB(SBEJÝLB;BMVäBOJ
32,00
VESTA POLAIRE L
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOP
tQPMBSOJøJTHNt;BUWBSBOKF
QBUFOU[BUWBSBǏt#PKBQMBWB
25,
FREE TIME KOLEKCIJA
PRSLUK POLAIRE L
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOP
t;BUWBSBOKFQBUFOU[BUWBSBǏ
t7FMJǏJOB-t#PKBQMBWB
46,00
KM
43,800
KM
Samo u Septembru :
KUPOVINOM JAKNE NORD
I QUEST - GRATIS POLO
MAJICA
KUPOVINOM PRSLUKA
ANGARA - GRATIS MAJICA
BIJELA T-SHIRT
36,00
KM
BLUZA NAVY P/S
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLP
WMBLOPtQBNVLH
Nt%äFQPWJt#PKB1MBWP
TJWFt7FMJǏJOB99-t4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
PRSLUK ANGARA CRVENI,PLAVI
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOPt#PKBDSWFOBQMBWBt
,VQPWJOPNQSTMVLBBOHBSBtHSBUJTNBKJDBLSBULJSVLBWCJKFMB
UTIJSt"LDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIB
45,00
KM
KM
KM
BLUZA
ZA RADNA
BOND BIJELA
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLP
WMBLOPtQBNVLHN
t,SBHOBSBWOBt#PKBCJKFMBTB
QMBWJNEFUBMKJNBt;BUWBSBOKF
QBUFOU[BUWBSBǏt4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ-BLUBÝJ
51,
1,,
HLAČE NAVY
VY
P/S t.BUFSJKBM
SJKBM
1PMJF
stersko vlakno
kno
tQBNVL
VL
HNt
%äFQPWJ
t#PKB1MBWP
P
OB
TJWFt7FMJǏJOB
9-tV[PSBL
B
t4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ
55,
5,,00
47,00
HLAČE
AFARMER
RADNAFARMER
BOND BIJELE
BM
t.BUFSJKBM
FSTLP
1PMJFTUFSTLP
vlakno
BNVL
tQBNVL
t
HNt
åFQPWJ
#JKFMBTB
t#PKB#JKFMBTB
plavim detaljima
WJDB
t4UBSǏFWJDB
;BMVäBOJ-BLUBÝJ
51,00
00
KM
KM
JAKNA NORD
L
7 E
J
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOPt7PEPOFQSPQVTOBWBSFOJ
ÝBWPWJt#PKB$SWFOBt,VQPWJOPNKBLOF/PSEtHSBUJTNBKJDB
LSBULJSVLBWQPMPt"LDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIB
45,00
KM
MAJICA T-SHIRT DUGI RUKAV PLAVA
t.BUFSJKBMQBNVLtHN
t#PKBQMBWBDSWFOBCJKFMBTJWBt7FMJǏJOB
-.9-99-t$KFWBTUPULBOKF
;BMVäBOJ
tEWPTUSVLPQSPÝJWFOJÝBWPWJt4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
00
HLAČE
KLASIČNE
E
BOND SIVE
t.BUFSJKBM
P
1PMJFTUFSTLP
WMBLOPt
QBNVL
HN
F
t;BUWBSBOKF
patent
#PKB
[BUWBSBǏt#PKB
ǏBTUB
4JWBOBSBOǏBTUB
QPKBǏBOB
t,PMKFOBQPKBǏBOB
tV[PSBL4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLB;BMVäBOJ
FREE TIME KOLEKCIJA
KM
90,
BLUZA RADNA
BOND SIVA
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLP
WMBLOPtQBNVLH
Nt%äFQPWJt#PKB4JWB
t7FMJǏJOBtV[PSBL
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLB;BMVäBOJ
KM
10,00
KM
KM
FREE TIME KOLEKCIJA
KM
00
20
%
38,00
38,00
FREE TIME KOLEKCIJA
KM
JAKNA SOFTSHELL
WINSTON SIVA/SMEĐA L
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLP
WMBLOPtWJTLP[OPWMBLOP
t1PETUBWBQPMJFTUFSTLPWMBLOP
t#PKB4JWBtPHSBOJǏFOFLPMJǏJOF
JAKNA OUEST L
t.BUFSJKBMQPMJFTUFSTLPWMBLOPt7PEPOFQSPQVTOBWBSFOJ
ÝBWPWJt#PKB1MBWBt,VQPWJOPNKBLOF2VFTUtHSBUJTNBKJDB
LSBULJSVLBWQPMPt"LDJKBUSBKFEPJTUFLB[BMJIBt
KREDITI ZA PENZIONERE
Iskoristite mogućnost kupovine na kredit.
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
povesti jednog penzionera kao jemca.
BLUZA RADNA
BOND PLUS S/C
t.BUFSJKBM1PMJFTUFSTLP
WMBLOPtQBNVLHN
t%äFQPWJt#PKB4JWPDSOB
t7FMJǏJOB-999-tV[PSBL
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLB;BMVäBOJ
4
RATE
HLAČE
E
KLASIČNE
US
BOND PLUS
S/C
t.BUFSJKBM
QBNVL
1PMJFTUFSTLPtWMBLOP
HNt;BUWBSBOKFQBUFOU
[BUWBSBǏt#PKB4JWPDSOBt
ÀBWPWJUSPTUSVLJ$PSEVSB
QPKBǏBOKFt6[PSBL4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLB;BMVäBOJ
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
14
NAGRADNA PITALICA
Navedite jedan
novitet u dekoracijama.
?
NOVE SAN MARCO
DEKORACIJE U CENTRUMU
Odgovore slati na: [email protected]
U ovom broju darujemo: FLAMESTICK
1,60
8,90
t1PN
KM
KM
t1PN
VELATURE
t%FLPSBUJWOB[BÝUJUBOBCB[JTJMPTBOB
t&GFLBUTUBSPH[JEBt1PUSPÝOKBNMtMt[B
WBOKTLFJVOVUSBÝOKFSBEPWFt.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
CONCRET
ART INTERNI
t6OVUBSOKB[BWSÝOB
EFLPSBDJKBtTBJ[HMFEPN
DFNFOUBtQPUSPÝOKB
LHNtLHtNBSLFU
TUBSǏFWJDBtOJKBOTJSBOKF
NBSDSPNJF
2,45
KM
tQPN
PERLACEO
t%FLPSBUJWOB[BÝUJUBOBCB[JTJMPTBOB
NM
t&GFLBUTUBSPH[JEBt1PUSPÝOKBNM
tMt[BWBOKTLFJVOVUSBÝOKFSBEPWFt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&t.BSLFU4UBSǏFWJDB(SBEJÝLB
9,50
KM
t1PN
2,55
EASY METAL
L
t%FLPSBDJKB[BB
VOVUSBÝOKFSBEPWFt
NFUBMOPHJ[HMFEBt
1PUSPÝOKBNM[B
EWBTMPKBtMt.BSLFU
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
KM
t1PN
ABC RIFLESSI
t%FLPSBDJKBTBFGFLUPNQSFMJKFWBKVǎJI
tCPKB[BVOVUSBÝOKFQPWSÝJOFt1PUSPÝOKB
NM[BTWBLJTMPKtMt#PKB5SBOTQBSFOUt.BSLFU
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
4,50
9,50
KM t1PN
ROXIDAN
t%FLPSBUJWOJ[BWSÝOJPLTJEJSBOJFGFLUt[B
VOVUSBÝOKFSBEPWFt1PUSPÝOKBNM
t-t.BSLFU4UBSǏFWJDBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
KM
t1PN
6,00
O
MARCOPOLO
t%FLPSBDJKB
[BVOVUSBÝOKF
SBEPWFtTBNFUBMOJN
FGFLUPNt1PUSPÝOKB
NMVKFEOPNTMPKVt
Mt.BSLFU4UBSǏFWJDB
(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&
t1PN
DECORI CLASSICI
t%FLPSBDJKB[BVOVUSBÝOKFSBEPWF
MM MM . L U
tTBFGFLUPNNVMUJUPOt1PUSPÝOKBNMtMt.BSLFU
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
KM
7,55
KM
t1PN
11,00
MY ART NEUTRO
t%FLPSBUJWOJQSFNB[TNJLSPLSJTUBMJNB
NtMt
t[BVOVUBSOKFQPWSÝJOFtQPUSPÝOKBNtMt
NBSLFUTUBSǏFWJDBtOJKBOTJSBOKFNBSDSPNJF
7,70
KM
KM
alat za dekoracije
PROFESIONALNI
ROXIDAN FONDO
t%FLPSBUJWOBUFNFMKOBNBTB[B309*%"/
t1PUSPÝOKBLHNtLHt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
54,90
KM
CO.ME
54,90
KM
YDKQLPWDNRLQDQDXWUDOQLP
WRQRYLPD 2YD GHNRUDFLMD VD
PLNUR NLULVWDOLPD MH X VWDQMX
VWYRULWL VMDMQH L XSHþDWOMLYH PXOWLWRQ QLMDQVH NRMH VH
PRJX PLMHQMDWL X ]DYLVQRVWL
RG XJOD VYMHWORVWL NRMD SDGD
QD QMX .UHLUD PQRJH GHNRUDWLYQHHIHNWHX]DYLVQRVWLRG
nijanse baznog proizvoda koji
MHL]DEUDQNDRSRGORJD
1,-$16,5$1-(
3URL]YRG MH GRVWXSDQ X
QHXWUDOQRMERMLDPRåHVH
QLMDQVLUDWLSRPRüXPLMHãDnja boja Marcromie ili sa
SLJPHQWLPD&2/25$'2
VHULMD
1H VPLMH VH SUHNRUDþLWL
PDNVLPDOQD NROLþLQD RG
XYROXPHQVNRPRGQRVXSDVWH]DQLMDQVLUDQMH
8387679$=$
1$12â(1-(
7HPSHUDWXUD YD]GXKD X
SURVWRULML PRUD ELWL PLQLPDO()(.$7=$
no 8 °C a maximalno 35 °C
02'(51(3526725(
5HODWLYQD YODåQRVW ]UDND
Namijenjena je modernim X SURVWRULML YHüD RG D
SURVWRULMDPD QRYH NRQFHSFL- WHPSHUDWXUD SRGORJH PLQLMH 8] VYRMVWYHQX HOHJDQFLMX malno 5 °C maximalno 35 °C,
0\$UWREMHGLQMXMHQDMQRYLMH 3RåHOMQRMHUDGLWLXMHGQRPLOL
PRGQH WUHQGRYH 6DGUåL VLW- YLãHVORMHYD]DYLVQRRGHIHNQH NULVWDOH NRML SRYUãLQDPD WDNRMLVHåHOLSRVWLüL5D]UMHGDUXMX LJUX XVSODPWMHOH VYMH- ÿLYDQMHVDYRGRPMHGR]YROMHWORVWLNDNRQDPRGHUQLPLåL- QRVDPRVDPD[LPDOQR
7(+1,ý.,32'$&,
9UVWD YH]LYD DNULOQH
VPROHXYRGHQRMHPXO]LML
9ROXPHQVNDPDVD81,
(1 ,62 “
0,05 kg/l
9LVNR]QRVW 81,
FSV“SULWHPS
RGƒ&%URRN¿HOGURWDFLMVNLYLVNR]LPHWDU
6XãHQMH SUL ƒ& L
GL 59 VXKL ¿OP
QDNRQPLQXWDVXKRQD
GRGLUQDNRQVDWD
12,20
12,50
KM
KM
t1PN
t1PN
GRASSELLO
DI CALCE
t,MBTJǏOBEFLPSBDJKBJTUPSJKTLFWSJKFEOPT
t[BVOVUSBÝOKFSBEPWFt1PUSPÝOKB
LHNtLHt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
t1PN
CANALGRANDE
t4KBKOB
EFLPSBDJKB
[BVOVUSBÝOKF
tQPWSÝJOF
TBCMJTUBWJN
LSJTUBMJNB
t1PUSPÝOKBLHN[B
TMPKt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
t1PN
6DQ 0DUFR NDR YRGHüD
NRPSDQLMDVDVQDåQRPLVWRULjom od pola vijeka iza sebe,
L] VYRMH ODERUDWRULMH XYLMHN
LPDMX QHãWR QRYR ]D SRQXGLWL .RPSDQLMD 6DQ 0DUFR MH
UD]YLOD DYDQJDUGDQ WLQWRPHWULMVNLVDVWDYNRMLGR]YROMDYD
UHSURGXNFLMX EHVNUDMQRJ QL]D
QLMDQVL,]WRJVWDOQRJHNVSHULPHQWLVDQMDVDQRYLPUH]XOWDW MH RGXãHYOMHQMH NXSDFD VD
ogromnim izborom nijansi i
HIHNDWD-HGDQRGWDNYLKQRYLWHWDMHGHNRUDFLMD0\$UW
12,50
12,50
KM
KM
CADORO
t%FLPSBDJKB[BVOVUSBÝOKFSBEPWFTBt
TFEFGBTUJNFGFLUPNt1PUSPÝOKBNM
[BEWBTMPKBtMt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
CO
O..M
ME
16,50 CO.ME
21,90
KM
CADORO
VELVET
t%FLPSBDJKB[BVOVUSBÝOKFSBEPWFTBt
TFEFGBTUJNFGFLUPNt1PUSPÝOKBNM
[BEWBTMPKBtMt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
KM
E
CO.ME
UNO
t*[V[FUOPWPEPPUQPSOBCPKB[BWBOKTLV
JtVOVUSBÝOKVVQPUSFCVTBTBUFOTLJN
J[HMFEPt1PUSPÝOKBNM[BTWBLJ
TMPKtMt#PKB#JKFMBt.BSLFU4UBSǏFWJDBt
/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
41,90
KM
18,95
KM
t
36,00
KM
ŠPAHTLA
GLETER INOX
GLETER INOX
GLETER
80mm
240x120mm
240x100mm
t*/09ÝQBIUMB
t1SPGFTJPOBOJHMFt1SPGFTJPOBOJHMFQMBTUJǏOFSVǏLF
UFS[BtEFLPSBUJWOF
UFS[BtEFLPSBUJWOF t0HSBOJǏFOB
UFIOJLFt0HSBOJǏFOB UFIOJLFt0HSBOJǏFOB LPMJǏJOBtNN
LPMJǏJOBtYNN LPMJǏJOBtYNN t.BSLFU4UBSt.BSLFU4UBSǏFWJDB
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
ǏFWJDB
t
A DRŠKOM
ČETKA SA
10cm
3x10cmt.PMQMFO
FQPLTJǏFULBWJTPLF
tǏWSTUPǎFJǏJTUJI
ǏFLJOKBt0HSBOJǏFOB
LPMJǏJOBtYDNt
.BSLFU4UBSǏFWJDB
TAMPON
ČEŠALJ 1193/1
t0HSBOJǏFOBLPMJǏJ- ČETKA
OBt.BSLFU4UBSǏF- DEKORATIVNA
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
WJDB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
15
DEKORATIVNI
STUDIO
P O D S TA R Č E V I C O M
Kontakt informacije Jović Mladen, dipl. ing. arh.Telefon: 066 830 614
Demit fasade
13,30
KM
t1PN
STUCCO VENEZIANO
t%FLPSBUJWOBTKBKOBTJOUFUJǏLBPCMPHB
t[BVOVUSBÝOKFSBEPWFt1PUSPÝOKBLHNt-t
.BSLFU4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
24,90
KM
ZIDAN
t6OVUSBÝOKBFLPOPNJǏOB[JEOBCPKB
B TWBLJ
LJ TMPK
M K
t7JTPLPQPLSJWOBt1PUSPÝOKBNLH[BTWBLJTMPKt
,(t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&
47,00
KM
TEHNOGRAF
t;BWSÝOJEFLPSBUJWOJNBMUFS[B
tWBOJJVOVUSBt1PUSPÝOKBNNN
LHNtLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
."3$30.*&t.BSLFU4UBSǏFWJDB(SBEJÝLB
61,
50
23,00
1(0$=,0(8='(0,7
0DMVWRUL IDVDGHUL QH SUHSRUXþXMX
XSRWUHEXVWLURGXUDXPHVWRVWLURSRUDQD
IDVDGL 7DNRÿH VXJHULãH VH NRULãWHQMH
IDOFRYDQRJ VWLURSRUD SORþH VD ]DVMHFLPDQDLYLFDPDMHUNRGVWLURSRUDVD
UDYQLPLYLFDPDMDYOMDVHVSRMRGRNR
PPLSRVWRMLYHüLUL]LNRGQDVWDQNDSXNRWLQDQDVSRMHYLPD
'DNOHVWLURSRUGHEOMLQHFPXNRPELQDFLML VD GHPLW IDVDGRP ± L ]D 9DV
QHPD]LPH
KM
POLUDISPERZIJA MARKpro
QJT
t0QJT&LPOPNJǏOBVOVUSBÝOKBCPKBt0QJT
7JTPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBLHN
t1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
TEHNOTHERM-SIL t;BWSÝOJTJMJLPOTLJ
B
EFLPSBUJWOJNBMUFStQSPUJWQMJKFTOJJBMHJ[B
WBOJJVOVUSBt1PUSPÝOKBNNLHNtLHt#PKB
#JKFMBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&t.BSLFU4UBSǏFWJDB
KM
MEGAPOL
t0QJT&LPOPNJǏOBVOVUSBÝOKBCPKt0QJT
0
7TPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
25,90
KM
TEHNOTHERM GRUND t6OJWFS[BMOJ
FNFMKOJQSFNB[[Bt5&)/05&3.4*45&.
t1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKB
."$30.*&
#JKFMBt.BSLFU4UBSǏFWJDBt/JKBOTJSBOKF."$30.*&
KM
89,90
POLIKOLOR HOBY
t0QJT6OVUSBÝOKB[JEOBCPKBt0QJT
B
0UQPSOBOBTVIPCSJTBOKFt1PUSPÝOKB
#JKFMB
NMNt1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMB
KM
KM
6À5&%"14%
HIDROQUARZ
t'BTBEOBCPKBQVOKFOBLWBSDPNt;BGBTBEFPQUFSFǎFOF
QVLPUJOBNBt1PUSPÝOKBNLHt1BLPWBOKF
LHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF."3$30.*&t.BSLFU
4UBSǏFWJDB
48,50
KM
11,50
31,95
KM
JUPOL CLASSIC
t0QJT&LPMPÝLBVOVUSBÝOKB[JEOB
CPKBt0QJT0UQPSOBOBTVIP
CSJTBOKFt1PUSPÝOKBNMN
t1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
KM
31,95
KM
SPUŽVA
Ž MORSKA
t1SJSPEOBNPSTLB
TQVäWB[BEFLPSJTBOKFt0HSBOJǏFOB
LPMJǏJOBt4FSJKB
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
POLIFLOR EXTRA
0QJT
t0QJT%JTQFS[JWOBVOVUSBÝOKBCPKBt0QJT
Ý K - 7JTPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt
#PKB&YUSB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9tM
KREDITI ZA PENZIONERE
RUKAVICA
DEKORATIVNA
t0HSBOJǏFOBLPMJǏJOB
t.BSLFU4UBSǏFWJDB
KM
POLIFLOR
t0QJT%JTQFS[JWOBVOVUSCPKBt0QJT
7JTPLPQPLSJWOB1BSPQSPQVTt1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
23,90
*TLPSJTUJUFNPHVǎOPTULVQPWJOFOBLSFEJU
4WFÝUP7BNKFQPUSFCOPKF
LPQJKBMJǏOFLBSUFQFO[JPOJǏFLQSJKBWBNKFTUBCPSBWLB
QPQVOKFOPCSB[BDLPKJQFO[JPOFSEPCJKBPEOBT
1SJMJLPNPEMBTLBV3BJòFJTFOCBOLVQFO[JPOFSUSFCB
QPWFTUJKFEOPHQFO[JPOFSBLBPKFNDB
BOJA FASADNA - MARK
t0QJT%JTQFS[JWOBGBTBEOBCPKB
t0QJT/FÝLPEMKJWBQPPLPMJOV
t1PUSPÝOKBNMNt1BLPWBOKFLHt#PKB
#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
60,95
KM
20
MEGAFAS AQUA
t0QJT&LPOPNJǏOB[JEOBCPKBt0QJT7BOKTLF
6OVUSBÝOKFQPWSÝJOFt1PUSPÝOKB-Nt1BLPWBOKF
-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
57,90
KM
KM
8%
XãWHGD1DLPHEROMDL]RODFLMDüHYHRPD
EU]RRWSODWLWLWXUD]OLNXWDNRGDMHSUHSRUXþHQDÄRVPLFD³
56,90
22,90
KM
76,
26129$'(0,7$
2VQRYX GHPLW IDVDGH þLQL VWLURSRU
UD]OLþLWLK GHEOMLQD RG FP GR FP
NRMLVHOLMHSLQDSRGORJXRGJRYDUDMXüLP
OMHSLOLPD]DVWLURSRU
'DQDV MH XRELþDMHQR GD VH ]D IDVDGX NRULVWL ÄIDVDGQD SHWLFD³ WM VWLURSRU
GHEOMLQH FP 0HÿXWLP SRVPDWUDMXüL
HYURSVNH NULWHULMXPH X ]HPOMDPD NRMH
VH QDOD]H X LVWLP NOLPDWVNLP ]RQDPD NDR ãWR VX 1MHPDþND )UDQFXVND
L 6ORYHQLMD VDPR VWLURSRU GHEOMLQH FP LVSXQMDYD NULWHULMXPH NRH¿FLMHQWD
SUROD]D WRSORWH6WUXþQMDFL WYUGH GD MH
VWDUWQDUD]OLNDXFLMHQLVWLURSRUDRGL
FPPDORXNRULVWSHWLFHDOLGDWRLQLMH
KM
74,90
6À5&%"
-HGDQ MH SRVDR LQVWDOLUDWL RSUHPX
NRMRP VWH SODQLUDOL JULMDWL 9Dã GRP X
KODGQLP PMHVHFLPD NRML WHN GROD]H
3RWSXQR GUXJL MH WX LVWX WRSORWX ]DGUåDWLXSURVWRULMDPD6WDURSUDYLORNDåH
ÄGåDEDJULMDQMHDNRQHPDL]RODFLMH³D
VYL ]QDPR GD WR ]QDþL SRWUHEX ]D GREURPIDVDGRP
'DQDV QDMSRSXODUQLMD WHUPRL]RODFLRQD IDVDGD MH VYDNDNR GHPLW 5D]ORJD
LPDQHNROLNRVPDQMXMHWURãNRYHJUDGQMHMHUVHUDGLQDWDQMLVSROMDãQML]LG
LOL FP SRVWDYOMD VH YHRPD EU]R L
UHODWLYQRMHMHIWLQDMHUIDVDGXSUHWKRGQR QLMH SRWUHEQR PDOWHULVDWL$ DNR VH
L]YHGHNYDOLWHWQRWUDMHRNRJRGLQD
KM
TEHNOGRUND t5FNFMKOJQSFNB[[B
B
[BWSÝOFtEFLPSBUJWOFNBMUFSFt1PUSPÝOKB
FU
LHNtLHt#PKB#JKFMBt.BSLFU
4UBSǏFWJDB(SBEJÝLBt/JKBOTJSBOKF."$30.*&
SAČUVAJTE TOPLOTU U VAŠEM DOMU
UNIGRUND
t0QJT5FNFMKOJGBTBEOJQSFNB[
PÝOKB
t0QJT;BTWFWSTUFGBTBEBt1PUSPÝOKB
HNt1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt
/JKBOTJSBOKF+6.*9
87,90
KM
FASADEX AQUA t0QJT,WBMJUFUOB
GBTBEOBCPKBt0QJT7PEPPECPKOB
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB-Nt1BLPWBOKF
-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
89,90
KM
ACRYLCOLOR
FE t
t0QJT"LSJMOBGBTBEOBCPKBWPEPNSB[SKFEt
NMN t
0QJT+BLPWPEPPECPKOBtPUSPÝOKBNMNt
1BLPWBOKF-t#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
89,90
KM
REVITAKOLOR AG t0QJT.JLSPBSNJSBOB
OB
OB
BLSJMOBGBTBEOBCPKBt0QJT7PEPPECPKOB
Nt
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBNMNt
1BLPWBOKFMt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
4
RATE
PRODAJA ROBE
NA KREDIT
ZA ZAPOSLENE
;BTWFJOGPSNBDJKFPCSBUJUFTF$&/536.NBSLFUJNB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
16
MOLERSKO-FARBARSKI CENTAR
12,10
13,95
ALAT I PRIBOR
KM
KM
MINERALNA AGLAĐENA
FASADA - MARK
t0QJT;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEB
t0QJT7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOB
t1PUSPÝOKBNNLHNNNLHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMB
TERENSKI KOMERCIJALISTA
ZA VELEPRODAJU
DEJAN ILIĆ
KONTAKT 066 726 647
EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK
36,90
KM
KM
0,
70
2,
5,
50
95
KM
ULOŽAK MULTIKOL
MULTIKOLOR
OLOR
O
POLIAKRIL
t%JNFO[JKFDNö
KFO
NNt7JÝFOBNKFOTLJ
0,955
KM
LOPATICA ZA
NANOŠENJE SILIKONA
t,PSJTOBBMBULB[B
OBOPÝFOKFTJMJLPOB
KM
ULOŽAK VELUR [BTWFW
t1PHPEBO[BTWFWSTUF
MBLJSBOKBt0UQPSBOOB
SBTUWBSBǏFtDNö
NN
0,
95
KM
ZAŠTITNA FOLIJA
t;BQSFLSJWBOKFJ
[BÝUJUVOBNKFÝUBKBQSJ
tNPMFSTLPGBSCBSTLJN
SBEPWJNBtNZt
%JNFO[JKFYN
1,19
3,
35
KM
KM
GLETER PVC
t%FCMKJOBNNt
%JNFO[JKFYDN
50
KM
PIŠTOLJ
ZA SILIKON
t.FUBMOJOB[VCMKFOJ
QPMVPUWPSFOJ
KM
ČETKA
t&LPOPNJL
WJÝFOBNKFOTLBt1WD
LBt 1W
CJKFMBESÝLBtN
4,50
3,30
KM
5,
KM
46,95
6À5&%"10%
7,
90
KM
7,90
KM
7,
4,
50
KM
TELESKOP
t.FUBMOJQPEFÝBWBKVǎJ
t%JNFO[JKFN
11,
V
VALJAK
U
ULOŽAK HAREDEX
t.PMFSTLJQPMJBLSJMt
%JNFO[JKFDNöNN
t3VǏLBöNN
KM
KM
6À5&%"10%
FASADNO
LJEPILO
THERMO
UNIVERZAL
t1BSPQSPQVTOP
WJTPLPFMBTUJǏOPMKFQJMPJt
MFUNBTBöOFHSBOVMBDJKF
[BTUJSPQPSt1PUSPÝOKB
LHNtLH
AKRILNA ZAGL. FASADA - FASADEX
t;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEBt7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOBt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
54,00
13,,95
KM
KM
6À5&%" 5%
AKRILNA ZAGLAĐENA FASADA
t0QJT;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEBt0QJT7PEPPECPKOB
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBNNLHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
58,90
KULIRPLAST
t0QJT"LSJMOBNFSNFSOBGBTBEBt0QJT
L %FLPSBUJWOB[BÝUJUBQPE[JEBt1PUSPÝOKBNNLH
Nt1BLPWBOKFLHt#PKB7JÝFCPKOJQSJSPEOJNFSNFSt
OJKBOTJ
MINERALNA FA
FASADA
EDEL PUT
-EDEL
PUTZ
0QJ
t0QJT;BWSÝOJTMPK
EFNJUGBTBEBt0QJT
7PEPPECPKOB
1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKB
NNLHNNN
LHNt1BLPWBOKF
LHt#PKB#JKFMB
13,90
3,10
KM
TRAKA OBOSTRANA
t-KFQMKFOKFQPEOJIPCMPHBTUB[BUFQJIB
N
tSB[OJI17$QPEPWBTUBLMBLBSUPOBtNNYN
95
KM
13,50
tNNLHN
tNNLHN
KM
90
Cijena po
om
metru dužn
GEOTEKSTIL
t;BÝUJUBQVUFWBJ
TUB[BPEQSPCJKBOKBt
USBWFJCJMKBLBt7JTJOB
Nt
AKRILNA ZAGLAĐENA
FASADA - MARK
t0QJT;BWSÝOJTMPKEFNJUGBTBEBt0QJT
7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOBt1PUSPÝOKBNNLH
Nt1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF+6.*9
KM
KM
ČETKA
t&LPOPNJL
LBt 1WD
WJÝFOBNKFOTLBt1WD
CJKFMBESÝLBtN
KM
KM
KM
ČETKA
ETKA ZA RADIJATORE
t4WJKFUMBTWJOKTLB
EMBLBESWFOBESÝLBt
OFMBLJSBOBtw
2,10
39,90
6À5&%"10%
FASADNO
LJEPILO
CT 83
t-KFQJMP
QPMJTUJSFOTLJI
[BMJKFQMKFOKFQPMJTUJSFOTLJI
tQMPǏBVUFSNJ[PMBDJKTLJN
TJTUFNJNBt1PUSPÝOKB
LHNtLH
KM
95
GLETER
TER RAVNI
t/FISêBKVǎJǏFMJLESWFOB
ESÝLBtYDN
ŠPAHTLA
t/FISêBKVǎJǏFMJLFMBTUJǏOB
t(VNFOBLESÝLBtDN
KM
5%
KM
1,40
1,
KM
STRUGAČ
STIROPORA t;B
SBKCBOKFTUJSPQPSBSBWOJ
t%JNFO[JKFYDNt
.FUBMOPUJKFMPQWDSVǏLB
KM
80
5,
90
GLETER PERDAŠKI CRNI
t1MBTUJǏOPUJKFMPJSVǏLBt
(VNBDSOBNNEFCMKJOFt
YDN
3,49
MREŽICA ZA VALJAK
t1WD[BDJKFêFOKF
WBMKBLBt%JNFO[JKB
YDN
VALJAK
LITA
TA
AK
KOL
KO
O OR
ULOŽAK ELITAKOLOR
t'BTBEOJQPMJBLSJMWSIVOTLJ
LWBMJUFUt%JNFO[JKFDN
öNNt3VǏLBöNN
MISTRIJA
t/FISêBKVǎJǏFMJLt(VNFOB
LESÝLBtYDN
TRAKA PROTIV
KLIZANJA
t5SBLBQSPUJWLMJ[BOKBOB
TUFQFOJÝUVtNNYN
3,
KM
6À5&%"
AKRILNA ZAGL. FASADA - MEGAFAS t0QJT;BWSÝOJ
TMPKEFNJUGBTBEBt0QJT7PEPPECPKOB1BSPQSPQVTOB
t1PUSPÝOKBNNLHNtNNLHNt
1BLPWBOKFLHt#PKB#JKFMBt/JKBOTJSBOKF$)30.0.*9
KM
KM
VALJAK
ULOŽAK MAXIPROFI
t'BTBEOJQPMJBNJE
WSIVOTLJLWBMJUFUt
%JNFO[JKFDNöNN
t3VǏLBöNN
13,95
KM
1,80
KM
SELOTEP
VǎOV J
t4FMPUFQ[BMKFQMKFOKFJQBLPWBOKFt[BLVǎOVJ
JOEVTUSJKTLVVQPUSFCVtNNYNt#PKBNBUQSP[JSOJ
2,70
4,20
KM
2,20
69,95
KM
tNNYN
KREP TRAKA
t;B[BÝUJUVQSJMJLPNCPKFOKBMBLJSBOKBtLBPJ[BPQÝUV
OBNKFOVt-BLPTLJEBOKF#F[PÝUFǎFOKB
KM
KM
TERACO ZRNO
t0QÝUBQSJNKFOBVHSBêFWJOBSTUWVtLBPJ[B
VLSBÝBWBOKFPCKFLBUBJTUB[BtLHt#PKB
CJKFMB
tNNYN
IMPREGNACIJA
C
CHROMOFAS
t0QJT5FNFMKOJQSFNB[t
0QJT;BNJOFSBMOFGBTBEF
t1PUSPÝOKB-N
t1BLPWBOKF-t#PKB
#F[CPKOB
4,40
KM
tNNYN tNNYN
TRAKA AERO MASK VIOLET
t;BÝUJUB17$"-6TUPMBSJKFJTUBLMBtTMBCJKFMKFQMJWBOF
PTUBWMKBUSBHPWFt-BLPTLJEBOKF#F[PÝUFǎFOKB
FASADEX
GRUND
t0QJT
6OJWFS[BMOJJ
UFNFMKOJQSFNB[
t0QJT;BTWFWSTUFGBTBEB
t1PUSPÝOKB-Nt
1BLPWBOKFLHt#PKB
#JKFMBt/JKBOTJSBOKF
$)30.0.*9
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
2,00
2,00
KM
KM
2,00
KM
KM
KM
KM
KM
2,00
6À5&%"20%
6À5&%"20%
STIROPOR LAJSNA P30
t%VäJOBN
STIROPOR LAJSNA
L40 2M t%VäJOBN
6À5&%"20%
STIROPOR LAJSNA
AJSNA G35
t%VäJOBN
Vidella
Wallart
3D zidni
paneli
':DOO$UW]LGQLSDQHOLVH
MRãQD]LYDMXLGHNRUDWLYQL]LGQLSDQHOLLOL']LGQHREORJH
6YDNL WHUPLQ þLQL SUHSR]QDWOMLYR MHGLQVWYHQR XPMHWQLþNR
GMHOR XQXWDU HQWHULMHUD NRMH
SRWSXQR WUDQVIRUPLãH VYDNL
SURVWRU SRPRüX ]LGQLK SDQHOD
KM
OPTILIGHT
tEKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA
MALOPRODAJU I VELEPRODAJU t
6À5&%"20%
STIROPOR LAJSNA Z50
2M t%VäJOBN
24,95
KM
4,50 9,00
KM
KM
tDN
ZIDNA OBLOGA 3D
WALL ART
t%FLPSBUJWOJ%[JEOJ
QBOFMJt%JNFO[JKBY
DNt,JCFSOFUJLB
ãDYD WURGLPHQ]LRQDOQRVW
LJUD VYMHWOD L VMHQNH XþLQL
üH VYDNL SURVWRU SRVHEQR
DWUDNWLYQLP L MHGLQVWYHQLP
KM
3RJRGQR ]D GHNRUDFLMX ]LKM
GRYD NDNR VWDPEHQRJ WDNR
i poslovnog ili prodajnog 6À5&%"20%
SURVWRUD3DQHOL VH MHGQRVWDYQRSRVWDYOMDMXX]SRPRü
VSHFLMDOQRJ OMHSND .UHþH
se akrilnim bojama na bazi
STIROPOR PLAFON
YRGHLOLQHNLPGHNRUDWLYQLP
PUTZ
WHKQLNDPDQSU6WXFFRYHQH]LDQR
9DåQR MH QDSRPHQXWL GD
MH RYR SULURGQL SURKM
L]YRG MHU MH PDWHULDO RG
KM
ELOMQRJ YODNQD 'LPHQ]LMH
6À5&%"25%
MHGQH SORþH VX [FP D
QMHQD GHEOMLQD MH PP D
WHåL VDPR JUDPD ± QHYMHURYDWQR]DUQH"
STIROPOR
PLAFON MALAGA
KM
KM
t%FLSBUJWOFTUJSPQPS
t9DN
tYDN
QMBGPOQMPǏF
KROVNI PROZOR
t%JNFO[JKBQMPǏF
ZA IZLAZ NA KROV
YDN
t0ELWBMJUFUOF
CPSPWJOFJOUFHSJTBOPQÝBWt
LSJMPPEBMVNJOJKVNB
KM
]LRQDOQRVW SORþD 1SU SORþH
SUHPDåLWHWDPQLMRPVPHÿRP
ERMRP D VDPR LVSXSþHQMD
SORþD QHSUDYLOQR RYODã
RERMLWH VXQÿHURP þHWNLFRP
LOL ãSULFRP VYHWOLMRP ]ODWQR
VPHÿRPERMRP7URGLPHQ]LRQDOQRVWüHVHYLGQRGRGDWQR
LVWDNQXWL=ERJ VYRMH L]UDåDMQRVWL SUHSRUXND MH SRVWDYOMD:DOO$UW ' SDQHOL X NR- QMH VDPR QD MHGQRP ]LGX GD
OHNFLML 9,'(//$ 35(67,- QHELVWHGRELOLXWLVDNSUHQDWU*( VX QRYH ' REORJH NRMH SDQRVWL
XQRVH HIHNDW WURGLPHQ]LR,'($/1(=$
QDOQRVWL L SXQRüH X SURVWRU
'(.25$&,-8
1DSUDYOMHQHVXRGFRSRO\PHUD L MHGQRVWDYQH VX ]D SR- 326/291,+3526725$
2VLP HVWHWVNH YULMHGQRVWL
VWDYOMDQMH 0RJX VH RVWDYLWL
X RULJLQDOQRM ELMHORM ERML LOL SUXåDMX GRGDWQX WRSORWQX L
VH NUHþLWL X ELOR NRMX GUXJX ]YXþQX L]RODFLMX8 NRPEL'YRERMQLPQDQRVLPDPRåHWH QDFLMLVDXVPMHUHQLPRVYHWGRGDWQR LVWDNQXWL WURGLPHQ- OMHQMHPNRMHGRGDWQRQDJOD-
198,99
KM
17
2,
00
3,19
197,00 250,00
tDN
7,20
KM
tDN
STIROPOR FASADNI
NI
t0QJT5PQMPUOBJ[PMBDJKBt0QJT'BMDBOJt#PKB#JKFMB
4,75 9,40
KM
KM
tDN
tDN
7,55
KM
tDN
STIROPOR FASADNI
KB
t0QJT5PQMPUOBJ[PMBDJKB
JKFMB
t0QJT'BMDBOJt#PKB#JKFMB
9,50
KM
LJEPILO ZA STIROPOR
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt1PUSPÝOKB
LHNt1BLPWBOKFLHt#PKBTJWB
11,00
KM
LJEPILO+MALTA ZA STIROPOR
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJT[BWSÝOBNBMUBt
1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKFLHt#PKBTJWBt
11,50
KM
4,
95
560,00
KM
t9DN
DECOLEP S
t0QJT.POUBäOPMKFQJMP[B
TUJSPQPSMBKTOFt1BLPWBOKF
NM
585,00
KM
t9DN
TAVANSKE STEPENICE
t%SWFOFTBNFUBMOJN
LMKFÝUJNBJPQSVHBNBt
YY
KROVNI PROZOR SA OPŠAVOM
PŠAVOM
t[BÝUJǎFOBMVNJOJKVNTLJN
t0ELWBMJUFUOFCPSPWJOFt[BÝUJǎFOBMVNJOJKVNTLJN
QSPöMJNB
i
Stručne
prezentacije
KM
Cijena po
om
metru dužn
KROVNA FOLIJA
t1BSPQSWPEPOFQSPQVTOB
GPMKB[B[BÝUJUVtUFSNJǏLJI
J[PMBDJKBtHStINt
KM
KM
Vas pozivaju na
2,25
2,
00
Centrum market Lazarevo - 04.09 u 17 h
Centrum market Gradiška - 05.09. u 17 h
6À5&%"20%
STIROPOR LAJSNA Z50
2M t%VäJOBN
7,20
KM
Tel: Jović Mladen, dipl. ing. arh. Telefon: 066 830 614
Bojan Lolić 066 319 386
11,90
KM
LJEPILO+MALTA Z
A STIROPOR MARK
0QJTBWSÝOB
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJTBWSÝOB
LPWBOKFLH
NBMUBt1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKFLH
12,50
KM
KM
6À5&%"20%
STIROPOR LAJSNA
AJSNA
DM 553t%VäJOBN
7,20
KM
Centrum market Lazarevo - 18.09 u 17 h
Centrum market Gradiška - 19.09. u 17 h
LJEPILO ZA STIR. CHROMOTERM
FIX 25kg t0QJT-KFQMKFOKF
TUJSPQPSBt0QJT;BWSÝOBNBMUB
KFLHt #P
t1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKFLHt#PKB4JWB
KM
LJEPILO+MALTA ZA
STIROPOR t0QJTMKFQMKFOKF
TUJSPQPSBt0QJT[BWSÝOBNBMUB
t1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKFLH
12,50
KM
6À5&%"20%
STIROPOR LAJSNA DM
351 t%VäJOBN
LJEPILO+MALTA ZA STIROPOR
ROPOR
Bt 0QJT[BWSÝOBNBMUBt
t0QJTMKFQMKFOKFTUJSPQPSBt0QJT[BWSÝOBNBMUBt
1PUSPÝOKBLHNt1BLPWBOKFLHt#PKBTJWBt
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
18
26,70
HLADNI PREMAZ
QSFNB B
t5FNFMKOJQSFNB[QSJQSFNB[B
MKFQFOLVtQPCPMKÝBWBWF[F[B
QPEMPHVtLHt
LJEPENKA KROVNA
BDJKB QSWJJ
t1PLSJWBOKFUPQMJOTLJIJ[PMBDJKBtQSWJ
TMPKLPEQPEBÝǏBOJILSPWPWBtN
2,20 2,95
1,90 3,80
KM
KM
tDN tDN
STAKLENA VUNA
BDJKB
t5PQMPUOBJ[WVǏOBJ[PMBDJKB
4,10 5,90
KM
tNN
KM
tDN
tDN
STAKLENA VUNA
TVRDOPRESOVANA
OF
t1PEOFUWSEPQSFTPWBOF
BLMF
FOF
F
OF WVOF
J[PMBDJKTLFQMPǏFtPETUBLMFOFWVOF
KM
t9
9NN
t9
9NN
6,20
KM
KM
KM
6À5&%"20%
KM
33,95 43,95
25,50
KM
6À5&%"
KM
5%
AUTO SPREJ
F
t1PHPEBO[BQPQSBWLF
CPKFOBBVUPNPCJMJNBt
NBt
1PUSPÝOKBEP[BNt
NMt#PKBTPSUQP3"-V
tNN
LJEPENKA t*[PMBDJKB
QPEOJIQPWSÝJOBVPCKFLUJNBt
NB t
TQSJKFǏBWBQSPEPSWMBHFtN
ČIŠĆENJE
DIMNJAKA
4,39
KM
t9
9NN
OPEKA ŠAMOTNA
tÀBNPUOFPQFLF[B
[JEBOKFJQPQSBWLF
62,90
72,90
KM
tö
9,95 10,45
KM
KM
RIGIPS PLOČA
tNN
tNN
YNN YNN
YNN YNN
14,45
KM
KM
tö
PRIKLJUČAK
ZA VRATAŠCA
t1SJLMKVǏBL[B
WSBUBÝDB[BEJNOKBL
8NROLNR åHOLPR VSUHPQR
GRþHNDWL KODGQLMH GDQH NRML
WHN GROD]H PRUDPR QD YULMHPHSRþHWLVDSULSUHPDPD
-HGDQ RG RQLK ³0RUDP´ QD
VSLVNX PRUD ELWL þLãüHQMH
GLPQMDND 2GDNOH MH QDMEROMHSRþHWLQHJRRG&HQWUXPD
8]PDORVWUXþQRVWLVDYMHWDL
NRULVWHüLVDMOHLþHWNHYUKXQVNRJSURL]YRÿDþDä,0$VYH
YH]DQR ]D RYDM SRVDR PRüL
üHWHXUDGLWLVDPL
779,,00
KM
RIGIPS PLOČA VODOOTPORNA
t*[SBEBQPULSPWMKBJQSFHSBEOJI[JEPWBt7PEPPUQPSOB
tNNYNNYNN
t'*
839,00
KM
14,45
KM
po
Dostupno
narudžbi
t'*
899,00
KM
t'*
RIGIPS PLOČA
A
VATROOTPORNA
JQSFHSBEOJI[JEPWB
t*[SBEBQPULSPWMKBJQSFHSBEOJI[JEPWB
NNYNNYNN t .BSLFU
t7BUSPPUQPSOBtNNYNNYNNt.BSLFU
;BMVäBOJVPTUBMJNNBSLFUJNBEPTUVQOPQPOBSVEäCJ
DIMNJAK KOMPLET 7M
1875,00
KM
2,
45
Dostupno po
narudžbi
KM
2GãWRSDYDQMHGLPQMDNDVH
YUãL WDNR GD VH RGJRYDUDMXüRPVDMORPNRMDQDVHELLPD
JORGDOLFX NRMD NDG VH VDMOD
URWLUDNLGDNRPDGHXGLPQMDNXNRMLVXSURX]URNRYDOL]DãWRSDYDQMH GLPQMDND 8NROLNR VPDWUDWH GD 9DP LSDN
WUHED VWUXþQD SRPRü RQGD
GLPQMDþDU NDNR REDYH]H
WDNR L SUHYHQWLYH UDGL PRåH
GDSUHJOHGDVOHGHüH
‡ SURYMHUD LVSUDYQRVWL L
IXQNFLRQLUDQMD GLPRYRGQLK
ýLãüHQMH GLPQMDND VH REMHNDWDLXUHÿDMD]DORåHQMH
PRåHYUãLWLQDWULQDþLQD
‡ UHGRYDQ SUHJOHG GLPR‡NODVLþQRþLãüHQMHVDNUR- YRGQLKREMHNDWDLXUHÿDMD]D
YD
ORåHQMH LVSLWLYDQMH SRåDUQH
‡ þLãüHQMH L] YUDWDãDFD VLJXUQRVWLLSOLQRWMHVQRVWL
JGMHGLPQMDN]DYUãDYD
‡NRQWURODLþLãüHQMHGLPR‡ þLãüHQMH L] WDYDQD JGMH YRGQLKREMHNDWD
GLPQMDN SRVMHGXMH RGJRYD‡ NRQWUROD SRYUDWD GLPQLK
UDMXüHRWYRUH]DWXYUVWXXV- SOLQRYDNRGSOLQVNLKXUHÿDMD
OXJHYUDWDãFD
‡RGãWRSDYDQMHGLPQMDND
15,99
TRAKA RIGIPS SA STAKLENIM
GVHB
VHB
VLAKNIMA t;BPKBǏBWBOKFSBWOJIGVHB
JSVCPWBtWFPNBUBOLBMBLB[BOBOPÝFOKFtNN9N
KM
13,90 15,99
KM
tG*
KM
DIHTUNG TRAKA
t;WVǏOBJ[PMBDJKBLPEJ[SBEFQSFHSBEOJI
t[JEPWBPESJHJQTBtNN
Najbolja zaštita drveta
od svih vremenskih
uticaja je Belton tankoslojna lazura
koja ga ujedno i boji i
oplemenjuje njegovu
površinu.
DIMNJAK
KOMPLET ICS25
t6LPNQMFUVTFOBMB[F
TWJFMFNFOUJ[BtQSBWJMOV
JQPUQVOVNPOUBäV
EJNOKBLBtötN
20,90
11,70
KM
tN
25,90
KM
KM
tN
tN
BETONSKI PLAŠT
tG*
ELEMENTI ZA DIMNJAK
t*[PMBDJKTLFQMPǏF[BUFSNP[BÝUJUVEJNOKBLB
t#FUPOTLJQMBÝU[BEJNOKBLtÀBNPUOBDJKFW[BEJNOKBL
9,70 9,99 10,90
tö
8,90
KM
töö
9,50
KM
NASTAVAK ZA DIMNJAK tö
t/BTUBWBL[BǏFULF[B
ǏJÝǎFOKF
KM
KM
KM
tö
tN
KM
Pri odabiru rigips
ploče vodite računa o
debljini koja Vam je
potrebna
KIT RAPID
t3BQJELJU[BMJKFQMKFOKF
DJKFWJ[BtEJNOKBL
KM
tN
IZOLACIJSKE PLOČE
tG*
KM
5,90 15,90 6,40
20,90 22,99 7,50
KM
CIJEV ŠAMOTNA
KM
tG*
KM
22,39
‡ SUHJOHG GLPQMDND NRG
SULNOMXþHQMDQRYRJWURãLODLOL
YHQWLODFLMH
‡þLãüHQMHLLVSLWLYDQMHYHQWLODFLMVNLKLVOLþQLKXUHÿDMD
‡ VQLPDQMH XQXWUDãQMRVWL
GLPQMDNDLVSRMQLKGLMHORYD
‡VSDOMLYDQMHLYDÿHQMHþDÿL
L]GLPRYRGQLKREMHNDWD
‡ NRQWUROD SULNOMXþND WURãLOD
‡ þLãüHQMH GLPRYRGQLK
SULNOMXþQLKFLMHYL
‡ SUHJOHG GLPRYRGQLK
REMHNDWD WRNRP JUDGQMH
UHNRQVWUXNFLMH LOL VDQDFLMH
WH L]GDYDQMH VDJODVQRVWL QD
L]YHGEHQR WHKQLþNX GRNXPHQWDFLMX
‡þLãüHQMHORåLãQLKXUHÿDMD
NRWORYDNDPLQDSHüLãWHGQMDNDSHüL]DVSDOMLYDQMH
‡ NRQWUROD ORåLãWD L LVSLWLYDQMHHPLVLMHSOLQRYD
tö
KM
tö
tö
11,90 13,90 14,89
KM
KM
KM
tö tö
tö
15,60 15,90 16,89
KM
KM
tö
ČETKA ZA CIJ
CIJEVI
tƎFMJǏOBǏFULB
tƎFMJǏOBǏFULB[B
ǏJÝǎFOKFDJKFWJ
ǏJÝǎFOKFDJKFWJ
tTBOBWPKFN[
tTBOBWPKFN[B
OBTUBWBL
tö
KM
tö
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
5,90
6,20
KM
KM
SPREJ ZA FELUGE
t1PHPEBO[B
QPQSBWLFCPKFOBGFMVHBNB
t1PUSPÝOKBEP[BN
tNMt#PKBTSFCSOJ
2,50
KM
SILIKON AKRILNI
t;BQPQVOKBWBOKF
QVLPUJOBt
.PHVǎOPTU
B
OBLOBEOPHCPKFOKB
tNMt#PKBCJKFMJ
3,30
95
5
KM
KM
M
GLET
MASA
NIVELIN
VNII
DISPERZIVNI
t(PUPWBTNKFTB[B
HMFUPWBOKFt-BLPCSVÝFOKF
t1PUSPÝOKBLHVEWB
TMPKBtLHt#PKBCJKFMB
15,
KM
SILIKON SPREJ
t1PENJÝUJUJ
6À5&%"15%
QMBTUJǏOFJHVNFOFEJKFMPWF SPREJ SA VISOKOSJAJNIM EFEKTOM
t0UQPSBOOBNFIJUPQMPUOB t7JTPLTKBKt1PHPEBO[BCPKFOKFSB[OJIQSFENFUBt
PQUFSFǎFOKBtNM
NMt#PKB[MBUOJTSFCSOJ
KM
14,
6,20
KM
14,75
GLET MALTER
R
O
25kg RIMANO
6-30tLHt
*EFBMBO[B
NBMUFSJTBOKF
QSFLPCFUPOB
J E
*PQFLBSTLJIQSPJ[WPEB
SFOPWJSBOKB*PQVOKBWBOKB
QVLPUJOBSVQBJTQPKFWBy
MONTAŽNO
LJEPILO
t-JKFQMKFOKF
TUJSPQPSMBKTOJ
tNMt#PKBCJKFMB
3,
50
KM
7,90
KM
SILIKON
TEMPERATURNI
t1PQVOKBWBOKF
TQPKFWBJ[MPäFOJIt
QPWJÝFOJN
UFNQFSBUVSBNB
EP$tNMt
#PKBDSWFOJ
SILIKON
t1PQVOKBWBOKF
FUG MASA
SA
O
QVLPUJOBt1PHPEBO
S
ZA RIGIPS
[BTWFWSTUF
VARIO
NBUFSJKBMBtNM
F
t'VHJSBOKF
t#PKBCF[CPKOJ
LPE
TQPKFWBLPE
CJKFMJDSOJTJWJ
t SJHJQT
HJQT QMPǏBCF[
QMPǏB CF[ TNFêJ
VHSBEOKFtSJHJQTQMPǏBCF[
NSFäJDFCF[USBLFtLH
KM
3,90
22,50
KM
KM
8,
90
KM
KM
KM
PUR PJENA
CERESIT
;BVHSBEOKVTWJI
WSTUBTUPMBSJKF
t;WVǏOBJ
UPQMPUOBJ[PMBDJKB
tNMt
12,50
KM
MONTAŽNO
1
LJEPILO FT101
t'MFY5FDCB[B
MJKFQJCSUWJ
JTQVOKBWB
tNM
12,50
MONTAŽNO
LJEPILO
MOMENT FIX
B
t5SFOVUOBTOBHB
MKFQMKFOKBtCF[
öLTJSBOKBtHtt
#PKBUSBOTQBSFOUOB
5,90
9,50
CEMENTNI
NT MALTER
t1PUSPÝOKBLHNDN
tLH
37,90
12,50
8,00
KM
CEMENTNI MALTER
R
t1PUSPÝOKBLHNDN
tLH
tH
tLH
-+&1*-0;"%370,"3#0'*9t
t-JKFQMKFOKFTWJIWSTUBESWFUBt1PUSPÝOKB
LHNt#PKBCJKFMB
6,10
KM
KM
6À5&%"15%
LJEPILO ZA DRVO VODOOTPORNO
O
t-KFQJMP[BTWFWSTUFESWFUBt7PEPPECPKOPFMBTUJǏOPt
1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKBCJKFMBt
55,10
KM
KM
NITRO
RAZREĐIVAČ
Č
t3B[SFêJWBOKFOJUSPCPKBJ
MBLPWBt1SBOKFBMBUB
8,70
KM
ULJANA
TEMELJNA BOJA
t5FNFMKOBCPKB
[BNFUBMOFQPWSÝJOF
t1PUSPÝOKBMNV
KFEOPNTMPKVtMt#PKB
TJWBPLTJEDSWFOBt
8,
90
6À5&%"15%
LJEPILO ZA PARKET PARKETOFIX
t;BMJKFQMKFOKFLMBTJǏOPHQBSLFUBt/BCB[JWPEFOF
EJTQFS[JKFt1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKBCJKFMB
66,90
KM
LJEPILO ZA PARKET
t;BMJKFQMKFOKFLMBTJǏOPHQBSLFUBt/BCB[JWPEFOF
EJTQFS[JKFt1PUSPÝOKBLHNtLHt#PKBCJKFMB
13,95
KM
KM
EMAJL
LAK LUXAL
t;BWSÝOJMBL[B
ESWFOFJNFUBMOFQPWSÝJOF
t7JTPLTKBKPUQPSOB
BUNPTGFSTLFVUJDBKFt
1PUSPÝOKBMNV
KFEOPNTMPKVtMt
#PKBOJKBOTJ
EMAJL LAK 4u1
ALKYTON
t1SJNKFOBEJSFLUOP
P
OBISêVt7JTPLPFMBTUJǏBO
KFEBOQSFNB[t1PUSPÝOKBM
[BNtMt#PKB4WF
OJKBOTFt
LAK ZA ČAMCE
tÀUJUJESWPPEWMBHF
t1PHPEBO[BǏBNDF
TUPMBSJKVt1PUSPÝOKBM
NtMt#PKBCF[CPKOJ
13,50
KM
71,50
KM
tM
tM
SADOLIN BELTOP t0EMJǏOB67[BÝUJUB
ESWFUBt0UQPSBOOBLMJNBUTLFVUJDBKFt
1PUSPÝOKBMNt#PKB4WFOJKBOTF
KM
6À5&%"10%
tM
KM
SREDSTVO ZA POSVJETLJIVANJE ILUMINA
t1PTWKFUMKVKFUBNOFMB[VSOFQSFNB[Ft+FEJOTUWFOFLPMPÝLJ
QSPJ[WPEt1PUSPÝOKBNM[BKFEBOQSFNB[tM
KM
tM
tM
SADOLIN MEGATON t0EMJǏOB[BÝUJUB
[BTWFWSTUFESWFUBESWFUB[BCPKFOKFTUPMBSJKF
MBNQFSJKFPCSBEBt1PUSPÝOKB-NVKFEOPN
TMPKVtTWFOJKBOTF
6À5&%"20%
tM
7,90
KM
KM
KM
KM
13,90
8,00
KM
22,50
KM
BELOCID
t6OJÝUBWBÝUFUPǏJOFJJOTFLUFVESWFUVtM
KM
KM
SPREJ
MONTANA
BLACK
t1PHPEBO[BDSUBOKFHSBöUB
t7JTPLPLWBMJUFUBOWFMJLJ
J[CPSOJKBOTJt1PUSPÝOKB
EP[BNtNMt
.BSLFU4UBSǏFWJDB
9,50
KM
IMPREGNACIJA ZA DRVO BELES
B
t0TOPWOB[BÝUJUBESWFUBtÀUJUJPEJOTFLBUB
M t #F[CPKOJ
HMKJWJDBUSVMKFOKBt1PUSPÝOKBMNtMt#F[CPKOJ
KM
KM
KM
SILIKON SANITAR
R
t;BCSUWMKFOKF
GVHBJ[MPäFOJI
N
WMB[JVtTBOJUBSOJN
QSPTUPSJKBNBt
NMt#PKBCJKFMJ
1,70 5,50
8,90
3,10 14,90
95
LJEPILO
RiFIX 40/1
t-KFQJMP
[BSJHJQT
QMPǏF
EJSFLUOPOBt
C
NBTJWOF[JEPWFCF[
QPELPOTUSVLDJKFtLH
19
BOJA ZA
KOVANE OGRADE
t3FMKFGOJJ[HMFEPCPKBOF
QPWSÝJOFtWJTPLPLWBMJUFUOB
t1PUSPÝOKBMNV
KFEOPNTMPKVt-t
#PKBDSOBTSFCSOBt
IMPREGNACIJA ZA CHROMODEN
t5FNFMKOJQSFNB[[B$ISPNPEFOMBLt%VäF
ǏVWBQSJSPEOVCPKVESWFUBt1PUSPÝOKBM
NtMt#PKBCF[CPKOB
106,90
KM
LAK ZA PARKET CHROMODEN
t,QPMJVSFUBTLJMBL
WJTPLPLWBMJUFUBOt&MBTUJǏBOPUQPSBOOBNFIPÝUFǎFOKB
t1PUSPÝOKBMNVKFEOPNTMPKVtMMt
#PKBCF[CPKOJTKBKOJt
136,50
KM
LAK ZA PARKET CHROMODEN
t,QPMJVSFUBOTLJMBL
WJTPLPLWBMJUFUBOt&MBTUJǏBOPUQPSBOOBNFIPÝUFǎFOKB
t1PUSPÝOKBMNVKFEOPNTMPKVt4FU[BNt
#PKBCF[CPKOJTKBKOJt
Komercijalista za
veleprodaju
CHROMOS I BELINKA
Siniša Gagić,
kontakt: 066 117 185
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡$YJXVWRYVNRL]GDQMH‡
20
PRAVO JE VRIJEME ZA ELE
www.centrumtrade.com
0,20
2,10 2,30
KM
Nova dimenzija kvaliteta
KM
KM
t" t"
OSIGURAČ TOPLJIVI 5/1
t,FSBNJǏLJt4OBHB7t#PKB#FMB
4,40
"
OSIGURAČ B1P
B
t5JQPTJHVSBǏB"VUPNBUTLJ#1t#PKB#JKFMP4JWB
KM
20,00
KM
TABLA SPRATNA 1/12 GOLF
t17$t4BCJKFMJNWSBUJNBt*1t
ÀY7Y%NNt#PKB#JKFMB
RAZVODNA KUTIJA FI 60
t/J[BKVǎBLVUJKB[B
SBTUPKBOKFNNt
6HSBEOKBV[JE
KM
KUTIJA RAZVODNA
t6HSBEOBt%JNBO[JKB
YYNNt*1t
%JNFO[JKBYYNN
11,90
KM
24,50
KM
TABLA SPRATNA 1/24 GOLF
t17$t1SP[JSOBWSBUBt*1t
ÀY7Y%NNt#PKB#JKFMB
2,70
KM
POCINČANA TRAKA
N
t7SCOJLtLHNt%JNFO[JKBYNN
9,50
KM
KLAPNA ASPIRATORA UNIVERZALNA
t#PKB#JKFMB
18,50
KM
t'*
20,90
KM
t#S[JOBPCSUBKBPNJO
t4OBHB8t1SPUPL
WB[EVIBNI
t#S[JOBPCSUBKBP
NJOt4OBHB8t1SP[PL
WB[EVIBNI
t'*
ASPIRATOR t/BQPO7t#PKB#JKFMF
65,50
KM
ASPIRATOR FI 100
t/BQPO7)[t#S[JOBPCSUBKBPNJOt
4OBHB8t1SPUPLWB[EVIBNIt#PKB#JKFMBt
KUTIJA RAZVODNA OG
240x190x90
t#F[VWPEOJDBt*1t
#PKB4JWB
0,25
KM
BUŽIR-CREVO
ZA INSTAL. FI 16
t17$t;BQPMBHBOKF
LBCMPWBV[JEt7JTPLP
PUQPSOPOBUFNQFSBUVSVt
6OVUSBÝOKJ'*NNt#PKB
OBSBOEäBTUBt0UQPSOB
QSJUJT/NU$
1,
40
KM
KANAL ZA
POLAGANJE KABLOVA
t;BQPMBHBOKFLBCMPWB
JQSPWPEt17$t
NNEVäJOFNFUSBt
#PKB#JKFMBt0UQPSOPTUOB
LJTFMJOFJVMKBt
KM
Kupite štednu
sijalicu po jako
povoljnoj cijeni, mini
twist, jer količine su
ograničene
Instalacijske razvodne table
DIDO-e u ponudi su u dvije
UD]OLþLWH YDULMDQWH QDGåEXNOL
L SRGåEXNOL UD]YRGQH WDEOH X
jedno, dvo ili trorednoj izvedEL0RJXVHQDüLVDSUR]LUQLP
LOL SDN ELMHOLP YUDWLPD 9UDWD
MHPRJXüHVDXJUDGQMRPEUDYH
L ]DNOMXþDYDWL 1MLKRYD SRVHEQRVWMHXMHGQRVWDYQRMPRQWDåL
D RVLP WRJD YHü LPDMX XJUDÿHQX',1ãLQX]DODNãXLEUåX
PRQWDåX PRGXODUQLK DSDUDWD
8 UD]YRGQRM WDEOL XJUDÿHQL VX
L SULNOMXþQL EORNRYL ]D 3( L 1
vodilice. Razvodne table odgoYDUDMX XVORYLPD ]DãWLWQH L]RODFLMH X VNODGX VD VWDQGDUGRP
,(&
3RVHEQD SDåQMD SRVYHüHQD
0,80
1,25
2,10
KM
KM
3*1,5 mm2
3*2,5 mm2
KM
5*2,5 mm2
KABAL PPY
t*OTUBMBDJPOJQSPWPEOJLt
17$TNKFTBt#PKBTJWB
0,85
1,65
KANAL
SAMOLJEPLJIVI 10x10
MM t17$t%VäJOB
NNt#PKB#FMB
1,60
KM
VEZICA 120x2.5
5 MM
t17$t%JNFO[JKB
%NNYÀNN
t#PKB#JKFMB
MH SRWUHEL ]D YLãH SURVWRUD X
XQXWUDãQMRVWL GD EL VH RODNãDOH RSHUDFLMH NDEODåH L SRVWLJOD
MHGQRVWDYQLMDLQVWDODFLMD3ORþH
3(3(L3(LPDMXSRVHEQR UMHãHQMH ]D SULþYUãüLYDQMH
',1ãLQH RQRRPRJXüDYD UHJXODFLMX QMLKRYH YLVLQH X GYD
SRORåDMDXQXWUDãQMLLYDQMVNL
1HNHSORþHVSRGåEXNPRQWDåRP &05 RGJRYRU VX SRWUDåQML ]D SURVWRUQR ãWHGOMLYLP
SURL]YRGLPD NRPSDNWQLMD
NXüLãWD 3RVHEQD NRQVWUXNFLMD
SRNORSFD VPDQMXMH L]ERþLQX
razvodne table iznad svega
PP þLPH MH RVWYDUHQ GLVkretan dizajn i izgled proizvoda.
5D]YRGQHWDEOHL]SURJUDPD
0,90
KM
GRLO E27
BAKELITNO
t5JQ#BLFMJUOPt(SMP&t
#PKB$SOBt
','2QDPLMHQMHQLVX]DUD]GLREXHOHNWULþQHHQHUJLMHXVWDPEHQLP SRVORYQLP ãNROVNLP
L VOLþQLP REMHNWLPD 3URJUDP
UD]YRGQLK WDEOL ','2 RGJRYDUD VWDQGDUGX ',1 L
',1
2YH UD]YRGQH WDEOH LPDMX GRYROMQR YHOLN SULNOMXþQL
SURVWRU 2GVWRMDQMH RG QRVDþD
HOHPHQWD GR SRþHWND SRNORSFD MH PP UD]PDN L]PHÿX
UHGRYD MH PP WDNR GD MH
GRYROMQR PMHVWD ]D RåLþHQMH
WDNRÿHXVOXþDMXDNRMHUD]YRGQD WDEOD RSUHPOMHQD VD PDNVLPDOQLP EURMHP LQVWDODFLMVNLK
SUHNLGDþD2VLPWRJDUD]YRGQH
WDEOHLVSXQMDYDMXXVORYH]DãWLWnog izolacije.
1,00
KM
GRLO ZA SIJALICU E27
t,FSBNJǏLPt#PKB4JWB
6,90
KM
REFLEKTOR HALOGENI
t;BÝUJUB*17_t8t#PKB
$SOBCJKFMBt.BSLFU4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
KM
tYNN2
44,90
tYNN2
KABAL SAMONOSIVI
t;BEJTUSJCVDJKVFM
FOFSHJKFt17$TNKFTBt
#PKB$SOB
REFLEKTOR HALOGENI
400W SA SENZOROM
B TFO[PSB
t7"$t)[t1PESVǏKFSFBHPWBOKBTFO[PSB
N¡t5BKNFSTFDNJOt#PKB$SOBt
KM
3,90
Montaža
razvodnih tabli je
jako jenostavna
i brza
RAZVODNE
TABLE ETI
2,00
1,00
KM
STEZALJKA
REDNA PS 2.5 MM2
t#PKB#JKFMB
2 90
2,
KM
O
OBUJMICA
7MM SA EKSEROM
t;BQSJǏWSÝǎJWBOKF
LBCMPWBt1BLPWBOKF
LPNt#PKB#JKFMB
KM
41,90
KM
TAJMER DAN/NOĆ KOMPAKT t;B
NKFSFOKFPTWKFUMKFOPTUJt7)[t"7
t%JKBQB[POPTWKFUMKFOPTUJMVYBt7SFNFOTLB
[BESÝLBTFDt%JNFO[JKBYYNN
23,50
KM
LAMPA RADNA
t4B[BÝUJUOPNLPÝBSPNt78t(SMP&t,BCBM11+
YNNNt#PKB$SOB
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡$YJXVWRYVNRL]GDQMH‡
21
EKTROINSTALATERE
6,60
KM
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
1
DMEROML HOHNWULþQL SURYRGQLN MH ]ODWR
1DUDYQRVRE]LURP QDQMHJRYXL]X]HWQRYLVRNXFLMHQXNRGQDMVR¿VWLFLUDQLMLK
XUHÿDMD]DNRQWDNWHLRVLJXUDþHNRULVWLVHVUHEUR
NRMH LPD QHãWR PDQMX SURYRGOMLYRVW DOL PQRJR
PDQMXFLMHQX=DL]UDGXSURYRGQLNDLåLFDWRSOML
YLKRVLJXUDþDNRGNXüQHWHKQLNHNRULVWLVHEDNDU
NRML WDNRÿH ÄGUåL FLMHQX³ QD VYMHWVNRP WUåLãWX
PHWDOD DOL QL EOL]X RQH VUHEUD L SRJRWRYR ]ODWDVGUXJHVWUDQHLDNRMHEDNDUQHãWRVODELMH
HOHNWULþQHSURYRGOMLYRVWLXRGQRVXQDVUHEUR
LQDUDYQRQD]ODWRWHUD]OLNHXVNURPQLP
XVORYLPD NXüDQVNLK HOHNWULþQLK NROD
JRWRYRGDVHQHPRJXSULPMHWLWL
UTIKAČ 16A 5P
t"1t*1t#PKB
$SWFOP4JWB
8,40
KM
KABAL
PRODUŽNI 3 UTIČNICE
t,BCBM11+NNt
+BǏJOB"78
t#PKB#JKFMBt6NBSLFUJNB
4UBSǏFWJDBJ;BMVäBOJt.
95,
00
2,90
KM
8,90
i
KM
UTIČINICA
JSKA 16A
INDUSTRIJSKA
t4OBHB"1t;BÝUJUB
*1
9,50
KM
3,
00
KABAL
PRODUŽNI 3 UTIČNICE
t,BCBM11+NNt4B
TLMPQLPNt+BǏJOB"
78t%VäJOB
LBCMBNt#PKB#JKFMBt6
NBSLFUJNB4UBSǏFWJDBJ
;BMVäBOJ
142,00
KM
KM
KONDENZATOR RADNI 16uF
t;BTUBSUJQPLSFUBOKF.'NPUPSB
LPOEFO[BUPSB
t4BNPHBTJWP17$LVǎJÝUFt/PTBǏLPOEFO[BUPSB
.YNNt,BQBDJUFUV'7"$t#PKB#JKFMB
1,90
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
KO
MOTALICA
SA KABLOM 25m
t,BCBM11+NNN
EVäJOFt.FUBMOJCVCBOK
NNt.POPGB[OB"
78tNGVUJǏOJDF
JUFSNP[BÝUJUBt#PKBÇVUP
$SOBt
CA
MOTALICA
SA KABLOM 25M - PROFI
t,BCBM((+
NNNEVäJOFt
.FUBMOJCVCBOKNN
t.POPGB[OB"7
8tNGVUJǏOJDFJ
UFSNP[BÝUJUBt#PKBäVUBt
HPEJOF
KM
GRIJAČ ZA KVARCNU PEĆ
7
t6OJWFS[BMOJt4OBHB87
t%VäJOBDN
31,
80
KM
VENTILATOR TA PEĆI LIJEVI
)[
t6OJWFS[BMOJt4OBHB"7)[
25,00
1,05
KM
PRIRUBNICA
ODE
DVOSTRUKA MODE
t;BVHSBEOKVEWBNPEVMB
t6HSBEOKBVNPOUBäOV
LVUJKVöt4BTUFHBǏJNBt
#PKB4JWB
•
U •R •A• D •I•
1,
20
KM
MASKA
2M MODE t;BQPLSJWBOKF
TLMPQBTBNPEVMBt
%JNFO[JKBYNN
t#PKB#PKFMB
•
Stručne
prezentacije
Centrum market Gradiška - Četvrtak 26.09 u 16 h
Centrum market Lazarevo - Petak 27.09. u 16 h
KM
PREKIDAČ 16A
t"t4BUJOKBMJDPNt#PKB$SWFOB
Vas pozivaju na
S • A •M •
Kontakt: Bojan Kovačević Telefon: 066 115 026
3,60
KM
SIJALICA HALOPAR
t4OBHB8t(SMP(t%PJTUFLB[BMJIB
4,90
KM
SIJALICA
ŠTEDNA
MINI TWIST
5W/840
BHB8
8
8
8t
t(SMP&t4OBHB8t
,MNt%VäJOB
NNt#PKB4WJKFUMPTUJ
)MBEOBCJKFMBt3BEOJ
WJKFLI
PREKIDAČ
JEDNOPOLNI MODE
t6HSBEOKBOBOPTFǎV
QSJSVCOJDVt4OBHB
"7_t#PKB#JKFMB
KM
INDIKATOR ZA KUPATILO - H
t5JQ)PSJ[POUBMOJt4BUSJOF[BWJTOBTUSVKOBLSVHB
t4BJOEJLBDJKPNtY"Y7_t#PKB#JKFMB
KAKO RADE PRAVI MAJSTORI
3.Sabite ga u metalni navoj koji je zaostao iza sijalice
i zakrenite u smjeru suprotno
od kretanja kazaljke.
KM
9,90
KM
KABAL PRIKLJUČNI 3x2,5 MM2
t;BFMNBÝJOFJVSFêBKFt,BCBM11+YNNt"
87_t%VäJOBLBCMBNt#PKB$SOBt
1.Ponekada može da se
desi, pri odvrtanju sijalice,
da se stakleni dio odvoji od
metalnog navoja koji ostane
zaglavljen u sijaličnom grlu.
U tom slučaju obično tražimo klješta po kući, šaljemo
dete kod komšije da donese
prigodan alat i slično. Evo
jednog savjeta da problem
UTIČNICA MF
16A MODE t6HSBEOKB
VOPTFǎVQSJSVCOJDVt
"7_t#PKB#JKFMBt
17,50
15,50
GRIJAČ ZA BOJLER 5/4
t#BLBS/BWPK'JNNt4OBHB87
t"SJTUPOt%JNFO[JKBYNNt
SIJALICA
ŠTEDNA
t4OBHB8
t(SMP&
tMNt#PKBTWJKFUMPTUJ
)MBEOB#JKFMB
t3BEOJ
WJKFLIt%PJTUFLB
[BMJIB
KM
KM
Zaglavljen navoj u sijaličnom grlu
rješite na veoma jednostavan način.
KM
4,10
2,20
KM
MOTORNA ZAŠTITNA SKLOPKA 10-16A
t/BQPOJ7)[t,VǎJÝUF
KFPEUFSNPPUQPSOFQMBTUJLFt*1t#PKB#JKFMB
12,60
2.Sve što Vam treba je jedan zgužvani papir.
4.Uz nekoliko okretaja
metalni navoj će izaći iz sijaličnog grla. Nakon vađenja
ostataka prethodne sijalice,
zavrnite novu sijalicu i uživajte!
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
22
JESTE LI ZNALI
Najpoznatija basilica na svijetu
zove se Sissi I prije 3 godine probila je
najduži željeznički tunel na svijetu
dugačak 57 kilometara.
www.centrumtrade.com
w
ww
w
ww.
w.ce
entr
trum
mtra
trra
ade
d .com
de.co
52,50
99,90
KM
KM
KM
KM
6À5&%"10% BUŠILICA VIBRACIONA
NA VLN 224
t4UF[OBHMBWBöNNt4OBHB8
8
L
E
t#SPKPCSUBKB0NJOt(BSBOUOJSPLHPEJOF
119,
90
KM
KM
6À5&%" 10%
BUŠILICA VIBRACIONA
A VLN 224
t4UF[OBHMBWBöNNt4OBHB8
t 4OBHB 8
t#SPKPCSUBKB0NJOt(BSBOUOJSPLHPEJOF
169,00
209,90
KM
KM
ČEKIĆ BUŠILICA
CA
6À5&%" 29
RT-RH 32
t4OBHB8t#S[JOBSQN
t6EBSDJTOBHB+
t,BQBDJUFUCVÝFOKBCFUPO
NNt1SJIWBUHMBWF4%41-64
t(BSBOUOJSPLHPEJOF
KM
249,00
6À5&%"100KM
IZVIJAČ AKU
u
GSR 14,4-2aku
KB
#04$)t#BUFSJKB
7"I HIT CIJENA
t#S[PTUF[OBHMBWBNNt
%-PNJOt
#VÝFOKFVǏFMJLESWP
NNt(BSBOUOJSPLHPEJOF
313,
00
KM
KM
6À5&%" 50KM
00
KM
BUŠILICA HP 2051 UDAR.2-BRZINE
t4OBHB8t6ǏJOBLCVÝFOKB
ǏFMJLCFUPOESWPtNNtÀJSJOB
TUF[OFHMBWFNNt(BSBOUOJSPLHPEJOF
00
BUŠILICA
AKU GSR
10,8-2-li
t4OBHB7"IYt
0CSUOJNPNFOU/NNBY
t1SPNKFSWJKBLBNNNBYt
(BSBODJKBHPEJOF
6À5&%"100KM
Najpraktičnija
u svojoj klasi
RãMHGDQXQL]X%RVFKDODWDNRMLGRND]XMHGDVHUDGLRYUKXQVNRPNYDOLWHWX 8GDUQD EXãLOLFD *6% 5(
1D]LYQH SULPOMHQH VQDJH : EURM
RNUHWDMDXSUD]QRPKRGXMRMMHRGGR
XPLQXWX
Predana snaga je 301 W, a da Bosch misli
QDVYHGRND]XMHLWRGDMRMMHWHåLQDVYHJD
1,6 kg.
(NVWUHPQRSUDNWLþQDQLMHYHüDRGUDGQH
UXNDYLFH L WHåL VDPR NJ 0HNDQ UXNRKYDW]DEH]EMHGQRGUåDQMH7XMHLUREXVWQD
PHWDOQDEU]RVWH]QDJODYDVDGYLMHþDXUH]D
brzu izmjenu alata. Elektronika za precizno pripremno bušenje tu je da Vam olakša
SRVDRDL]ERUEURMDREUWDMDSRPRüXWRþND
]DSRGHãDYDQMHX]SRPRüGHVQRJLOLMHYRJ
smjera obrtanja. Kod ove bušilice mjerne
YULMHGQRVWLXWYUÿHQHVXXVNODGXVDQRUPRP
(1 7LSLþQL QLYR ]YXND HOHNWULþQRJ DODWD QD$VNDOL L]QRVL QLYR ]YXþQRJ
SULWLVND G%$ QLYR ]YXþQH VQDJH dB(A). Nesigurnost K= 3 dB.
Obrtni moment (meko uvrtanje) 10,8 Nm
Nominalni obrtni momenat 1,8 Nm
3ULNOMXþQLQDYRMQDYUHWHQREXãLOLFH
1/2" – 20 UNF
J
Raspon stezanja 1,5 – 13 mm
'XåLQDPP
Visina 180,0 mm
Broj udaraca pri broju obrtaja u praznom
hodu 0 – 44.800 min-1
'LPHQ]LMHEXãHQMD
3UHþQLNEXUJLMHXEHWRQX
3UHþQLNEXUJLMHXGUYHWX
3UHþQLNEXãHQMDþHOLND 3UHþQLNEXUJLMHX]LGRYLPD
119,90
KM
KM
6À5&%" 30KM
BUŠILICA UDAR.GSB13RE
R GSB RE
t4OBHB8t3BTQPOTUF[BOKB
NNt5FäJOBLHt1MBWBt(BSBOUOJSPL
HPEJOB
9,80
5,50 7,50
KM
PP
PP
PP
PP
KM
KM
tYNN tYNN
KM
KM
HIT CIJENA
BUŠILICA UDAR.
onal
GSB 21-2 RE Professional
J
t4OBHB8t;LSFUOJNPNFOBU
/Nt1SJIWBUNNt1SPNKFSCVÝFOKBEP
NNt5FäJOBLHt(BSBODJKBNKFTFDJ
ZANIMLJIVO
ZANIMLJIVO
a razliku od ostalih mjernih jedinica, koje teoretski
mogu da se izmjere bilo gdje na svijetu, a na osnovu
prirodnih karakteristika, kilogram se i dalje zasniva
D
QD¿]LþNRPREMHNWXFLOLQGUXRGOHJXUH SODWLQHLLULGLMXP
HL]JRGLQHNRMLVHþXYDXREH]EHÿHQRPWUH]RUX³0
ãÿXQDURGQRJELURD]DWHJRYHLPMHUH´X 3DUL]X,]QHREMD
QMLYLKUD]ORJDLXSUNRVPMHUDPDSUHGRVWURåQRVWLPDVDFL
OLQGUD QHSUHNLGQR YDULUD 'UXJLP UMHþLPD NLORJUDP
NRMLGH¿QLãHFLOLQGDULXSRUHÿHQMXVDSUHFL]QLK
UHSOLNDFLOLQGUDXGUXJLPGUåDYDPDQHPDLVWXWHåLQXNDRQHNDGD'DELUMHãLOLRYDMSUREOHPQDXþQLFL³$XVWUDOLMVNRJFHQWUD]D SUHFL]QXRSWLNX´XNRMRMMHURÿHQ³$YRJDGURYSURMHNDW´
napravili su gotovo savršene kugle od veRPDþLVWRJLVWDELOQRJREOLNDVLOLFLMXPD
Z
BUŠILICA
AKU BT-CD 18 1H
t/BQPOBLVNVMBUPSB7
t,BQBDJUFUBLVNVMBUPSB
N"It#S[JOB
0NJOt#S[JOB0
NJOt7SFNFQVOKFOKBIt
(BSBOUOJSPLHPEJOF
KM
KM
374,
6À5&%"19KM
KM
BUŠILICA 6413 MAKITA
EV0NJOt
t4OBHB8t#SPKPCSUBKBVQSB[OPNIPEV0NJOt
4OBHBCVÝFOKB
ÀJSJOBTUF[OFHMBWF[BCVÝFOKFNNt4OBHBCVÝFOKB
OUOJSPL
ǏFMJLESWPNNt5FäJOBLHt(BSBOUOJSPL
HPEJOFt,"1".",*5"(3"5*4
329,
?
UDARNA BUŠILICA GSB13RE
369,00
KM
BUŠILICA
WAE
AKU 6281DWAE
t#BUFSJKB
I
7"I
t0CSUOJNPNFOU/N
t#SPKPCSUBKB0NJO
tÀJSJOBTUF[OFHMBWF
NNt4OBHBCVÝFOKB
ESWPöNNt(BSBOUOJ
SPLHPEJOFt4FUCJUPWB
EJKFMOJUSBOTQPSUOJLPGFS
BURGIJA ZA BETON
t1SJIWBUTETQMVTt%FTOPSF[OFt
17,95
KM
KM
6À5&%"10%
GARNITURA BURGIJA
FU
t6QPUSFCB[BNFUBMt%JNFO[JKFNNt4FU
LPNBEBt)44EFTOPSF[OFt
19,90
KM
3,55
KM
LIST UBODNE PILE T111C BOSCH
t6QPUSFCBESWPJWFSJDFÝQFSQMPǏFNN
t4FUPELPNt
298,90
3,60
KM
KM
6À5&%"10%
MJEŠAČ
EŠAČ ME110
#SPKPCSUBKB
t#SPKPCSUBKB
0NJOt1SJIWBU
NKFÝBMB.t;B
LPMJǏJOFNBUFSJKBMBEP
Mt4OBHB8
Mt4OBHB8
LH
t5FäJOBLH
EJOF
t(BSBODJKBHPEJOF
GARNITURA
BURGIJA KAMEN
5 kom BOSCH
t#VSHJKF[BLBNFOJCFUPOt
4FUTBESäJCVSHJKFJ
NNt/BKQSPEBWBOJKJTFU
CVSHJKBOBUSäJÝUV
BITOVI, BURGIJE,
ODVIJAČ SET BOSCH
tLPN#VSHJKB[BNFUBM
tLPN#VSHJKB[BESWP
tLPN#VSHJKB[B[JEt
LPNCJUPWBtPEWJKBǏ
tOBTUBWBLVOJWFS[BMOJ
NBHOFU
LIST UBODNE
NE
E
PILE U19 BO
O
(3KOM) BOSCH
SC
CH
t;BSF[BOKFÝQFSQMPǏF
JWFSJDFESWFUBt%VäJOB
QJMFNNt%FCMKJOB
SF[BOKBNNt1PTFCOP
QPHPEOF[BLSJWVEBWF
SF[PWFt4FULPNBEB
6,20
KM
t(SBOVMBDJKF
BRUSNE TRAKE
t#SVTOPQMBUOP[BSVǏOF
CSVTJMJDFt1PHPEOF[B
NFUBMESWPJSB[OFGBSCF
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
1,65
1,99 5,50
KM
KM
6À5&%"11%
tNN
tNN
0,99
1,40
2,09
HIT CIJENA
KM
KM
6À5&%" 29KM
KOMPRESOR BT-AC 180 Set
IČENE
t4OBHBL8,4
4t6MB[OJ OGRAN
INE
Č
LI
O
K
LBQBDJUFUMNJOt*[MB[OBTOBHBOB
CBSBMNJOtOBCBSBMNJOt(BSBODJKBHPEJOF
KM
KM
KM
E
OGRANIČEN
E
IN
Č
LI
6À5&%" 30KM
O
K
KOMPRESOR ZRAČNI BT-AC 200/24
0/24 OF
BS M
t/BQPO7_)[t3F[FSWPBSM
t4OBHBL8,4
t(BSBODJKBHPEJOF
KM
245,
298,00
KM
t,BQBDJUFU
SF[FSWPBSBMJU
t,BQBDJUFU
KM SF[FSWPBSBMJU
KOMPRESOR BM-24L, BM-50L
t4OBHBL8tQSPUPLWB[EVIB
B HPEJOF
MJUNJOtQSJUJTBLCBSBt(BSBODJKBHPEJOF
269,
00
KM
KM
6À5&%" 60KM
HIT CIJENA
OGRANIČENE
KOLIČINE
90
KM
KM
6À5&%" 49KM
tYYNN
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KOMPRESOR ZRAČNI BT-AC 270/50
t4OBHBL8t3F[FSWPBSMt3BEOJ
QSJUJTBLNBYCBSt(BSBODJKBHPEJOF
KM
PLOČA REZNA
NA 115X1X22
t6OJWFS[BMOBǏFMJLJOPY
tYYNN
1,15 1,40
KM
KM
tNN tNN
%FCMKJOB %FCMKJOBNN
NN
2,
49,70
6À5&%"11%
70
2,16
KM
tNN
%FCMKJOBNN
REZNA PLOČA TANKA t
/BNKFOB[BJOPLTJǏFMJLt
%FCMKJOBNN
REZNA PLOČA
A
SF[BOKF
t/BNKFOB[BSF[BOKF
ǏFMJLBt7BOKTLJQSFǏOJL
NNt%FCMKJOBNN
6À5&%"
BRUSILICA HSW 715
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt1SPNKFSQMPǏFNN
J 1
K
M Ǐ t#S[PQPEFÝBWBOKFÝUJUBt5FäJOBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOF
89,90
KM
KM
KM
19,35
35,90
KM
KM
6À5&%"10%
BRUSILICA PWS 650 BOSCH
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0CNJOt1SPNKFS
QMPǏFNNt5FäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOFtLPN
CSVTOJIQMPǏBNN(SBUJT
KM
149,90
KM
6À5&%"10%
6À5&%"10%
ŽAGA DIJAMANT
125X22 ECO-2 BOSCH
t1SFǏOJLNNt1SPNKFS
PTPWJOFNNt;BSBE
TBVHBPOJNCSVTJMJDBNB
t6/*7&34"-SF[BOKFTWJI
HSBêFWJOTLJINBUtƎJTUJ
SVCPWJSF[BOKB
DIJAMANTNA
NA
A
PLOČA ZA REZ.KAMENA
t1SFǏOJLNNt1SPNKFS
PTPWJOFtÀJSJOB
SF[BOKBNNt7JTJOB
TFHNFOUBNNt;B
SF[BOKFLBNFOBLFSBNJLF
JUWSEJINBUt7FMJLBCS[JOB
SF[BOKBt
498,00
KM
KM
KM
10% BRUSILICA UGAONA
NA RT-AG 115
t4OBHB8t1SPNKFSQMPǏFNNt#S[JOBPLSt
.FUBMOPLVǎJÝUFHMBWFt(BSBOUOJSPLHPE
KM
REZNA PLOČA
ČA
A
B SF[BOKF
t/BNKFOB[BSF[BOKF
ǏFMJLBt7BOKTLJQSFǏOJL
NNt%FCMKJOBNN
KM
KM
88,80
2,20
t%JNFO[JKB t%JNFO[JKB t%JNFO[JKB
YY YY YY
REZNA PLOČA ZA KAMEN
70,89
6À5&%"10% BRUSILICA VLN 432 115mm 800W
t4OBHBX0NJOt.BYQSFǏOJLEJTLBNNt
5FäJOBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOFt
OF KM
1,19 2,40 3,30
KM
KM
53,90
KM
KM
KM
KOMPRESOR ZRAČNI
BT-AC 200/50 t4OBHBL8t,BQBDJUFU
WB[EVIBMNJOt3F[FSWPBSMt3BEOJ
QSJUJTBLNBYCBSt(BSBODJKBHPEJOF
349,
KM
KM
REZNA PLOČA ZA METAL
t/BNKFOB[BSF[BOKF
NFUBMB
00
00
SA MEĐUNARODNIM
LICENCAMA
1,15
KM
tYYNN
KM
219,
SERVIS
VIS
BRUSNA PLOČA
t/BNKFOB[BCSVÝFOKF
äFMKF[BtEFCMKJOBNNt
BRUSNA PLOČA
t/BNKFOB[BCSVÝFOKFäFMKF[Bt7BOKTLJ
QSFǏOJLNNt%FCMKJOBNN
169,90
KM
KM
6À5&%" 29KM
BRUSILICA UGAONA RT-AG 230
t1SPNKFSQMPǏFNNt4OBHB8t#SPK
PLSFUBKB0NJOt5FäJOBLHt(BSBODJKBHPEJOF
265,00
KM
BRUSILICA GA9020
t4OBHB8t#SPKPCSUBKBV
QSB[OPNIPEV0NJO
t1SPNKFSQMPǏFNNt/BWPKPTPWJOF.Y
t.BTBLHt(BSBOUOJSPLHPEJOFt.BKJDB
KM
6À5&%"11% BLANJA BT-PL 750 t#SPKPCSUBKB
K CU K
0NJOt%VCJOBTUSVHBOKBNNtÀJSJOBTUSVHBOKBNNt
4OBHB8t(BSBOUOJSPLHPEJOFt3F[FSWOJSFNFO
379,00
KM
MAJA TSP 355
t4OBHB8t#SPCSUBKB0NJO
t1SPNKFSQMPǏFNNt.BTBLH
t(BSBOUOJSPLHPEJOF
HIT CIJENA
6À5&%" 71KM
PILA PREKLOPNA
RT-XM 305U
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB
0NJOt5$5SF[OJMJTU
öYö[VCBDBt
.BYSF[BOKFTUFQFOJ
tYNNYNNt
(BSBOUOJSPLHPEJOF
SAZNAJTE VIŠE O NAČINIMA
ZA UNAPREĐENJE
POSLOVANJA
Pozovite
stručnog
konsultanta za
profesionalne
BOSCH alate
i mašine u Vašu
firmu besplatno!
POSJETA NA LICU MJESTA
Dragoslav Božić, sertificirani stručni konsultant za BOSCH
telefon: 066 115 027 e-mail: [email protected]
273,00
KM
KM
6À5&%" 10%
BRUSILICA GWS 22-230H
t4OBHB8t#SPKPCSUBKB0NJOt1SPNKFSQMPǏF
NNt1MBWBt(BSBOUOJSPLHPEJOF
249,00
KM
KM
299,90
KM
KM
6À5&%" 20KM
6À5&%" 49KM
PERAČ ZA AUTA 1400W
VHW95
t4OBHB8t/PNJOBMOJ
QSJUJTBLCBSBt.BYJNBMOJ
QSJUJTBLCBSBt1SPUPL
MJUNJOt5FäJOBLHt
(BSBODJKBNKFTFDB
PERAČ VISOKOTLAČNI RT-HP
HP
t4OBHBXOBQPO
W_)[t1SPUPLWPEF
MINBYUFNQ¡$
t3BEOJQSJUJTBLCBSt
%JNFO[JKFYY
t#PKBDSWFOBt(BSBODJKB
HPEJOFt1JÝUPMK
SPUBDJKTLBǏFULBǏJTUUFSBTF
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
24
9,95
0,95 1,30
KM
tY
www ce
www.centrumtrade.com
ent
ntr
trum
tr
mtra
ttrra
ad
de co
com
189,
00
AGREGAT BT-PG 850 EX
t,POUJOVJSBOBTOBHB8t.BLTJNBMOBTOBHB
8t(PSJWPTNKFTBVMKFCFO[JO
t1PUSPÝOKBOB
PQUDDBMIt(BSBODJKBHPEJOF
90
KM
KM
6À5&%" 98KM
AGREGAT BT-PG 2000/3
t,POUJOVJSBOBTOBHB8
t.BLTJNBMOBTOBHB8t(PSJWPOPSNBMOJCF[PMPWOJ
CFO[JOt.BYTOBHBNPUPSBL8,4t;BQSFNJOB
SF[FSWPBSBMt(BSBODJKBHPEJOFt4BNPVNBSLFUJNB
-B[BSFWP(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
598,00
KM
KM
OGRANIČENE
KOLIČINE
6À5&%" 24KM
499,
TOČKIĆ ZA KAPIJU
t.FUBMOJHBMWBOTLJQPDJOLPWBOt;B
LMJ[OFLBQJKFt%JNFO[JKB'JNN
BAGLAMA TOKARENA
KM
KM
t'*
tY
244,90
KM
6À5&%" 100KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
AGREGAT BT-PG 2800
t,POUJOVJSBOBTOBHBY8
t.BLTJNBMOBTOBHBY8t(PSJWP/PSNBMOJCF[PMPWOJ
CFO[JOt;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMt(BSBODJKBHPEJOFt6
NBSLFUJNBMB[BSFWPHSBEJÝLBMBLUBÝJTUBSǏFWJDB[BMVäBOJ
0,95 1,20 1,95
3,95 6,50
KM
KM
KM
APARAT ZA
ELEKTROLUČNO
VARENJE
t/BQPOWt;B
FMFLUSPEFöEPöt
4USVKBWBSFOKBEP"
t5FäJOBLHt(BSBODJKB
HPEJOB
264,00
KM
KM
KM
t'*
KM
t'*
t'*
KM
t'*
LANAC TEKUĆI t-BODJPE
- DJJ PE
PLSVHMPHǏFMJLBt1PDJOǏBOJt
,SBULP[SOP%*/
Aparati za varenje izvan konkurencije
Varenje bez napora
RPRYLPHWDOQLKãLSNLRJUDGDWH
GUXJLK PHWDOQLK SUHGPHWD ODNR
VH UMHãDYD NYDOLWHWQLP DSDUDWLPD]D]DYDULYDQMHNDNRVHQHELPRUDR
NXSRYDWLQRYLSUHGPHWLOLGLR&HQWUXP
VH SRWUXGLR GD QDEDYL YHRPD NYDOLWHWQH L SRX]GDQH DSDUDWH SURL]YRÿDþD
³7HOZLQ´ NRMH EL WUHEDOR GD LPD VNRUR
VYDNRGRPDüLQVWYR
L
]DYDULYDQMHQDQHL]PMHQLþQXVWUXMXLNRULVWLãLURNVSHNWDUHOHNWURGD$SDUDWUHJXOLãH
VWUXMX SULOLNRP ]DYDULYDQMD L LPD WHUPRVWDWVNX]DãWLWX
0HÿX YRGHüLP PRGHOLPD DSDUDWD VX
³7HOZLQ 7XUER 9´ NRML VYRMLP
NDUDNWHULVWLNDPD VSDGD X VDP YUK 2YD
YUVWD DSDUDWD UDGL QD VWLN HOHNWURGDPD ]D
7X MH MRã MHGDQ RGOLþDQ DSDUDW ³7HOZLQ
7,* ´ MHGQRID]QL SUHQRVLYL KODÿHQL
YHQWLODWRURP LQYHUWHUVNL XUHÿDM ]D ]DYDULYDQMHLVWRVPMHUQRPVWUXMRPLWLJSRVWXSDNVDYLVRNRIUHNYHQWQLPSDOMHQMHPOXND
+) LOL NRQWDNWQLP SDOMHQMHP OXND X]
PHNDQLVWDUWVWUXMH,PDPRJXüQRVWUDGD,
]DYDULYDQMDQDUD]QLPPDWHULMDOLPDþHOLN
SURNURPWLWDQEDNDULWG
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
APARAT
ELEKTROLUČNI
NORDICA 4.185TURBO
t/BQPO8
NPOPGB[OPUSPGB[OJt
4USVKB[BWBSJWBOKB"
t1SFǏOJLFMFLUSPEFNN
H
t5FäJOBLH
619,00
KM
KM
6À5&%" 100 KM
349,90
KM
"(3&("57(14
t/PNJOBMOBTOBHBL8
t.BLTJNBMOBTOBHBL8t(PSJWP
CF[PMPWOJCFO[JOPLUBOBt4OBHBNPUPSB,4t
;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMt(BSBODJKBHPEJOFt4BNPV
NBSLFUJNB-B[BSFWP(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
1399,
00
KM
KM
6À5&%" 186 KM
"(3&("57(14
t/BQPOY7Y77
t (PSJWP
t.BLTJNBMOBTOBHBL8t(PSJWP
CF[PMPWOJCFO[JOPLUBOBt4OBHBNPUPSB
,4t;BQSFNJOBSF[FSWPBSBMt(BSBODJKBHPEJOFt
4BNPVNBSLFUJNB-B[BSFWP-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB
KM
6À5&%" 20 %
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KM
KM
INVERTOR FORCE
165 t/BQPO7t
4USVKBWBSFOKB"t
&MFLUSPEBPEöEPö
t5FäJOBLHt(BSBOUOJ
SPLHPEJOB
517,70
KM
KM
KM
2KM
ŽICA ZA CO2 VARENJE 0,8mm
t1PCBLSFOBäJDB[B[BWBSJWBOKFtV[BÝUJUOPKBUNPTGFSJ
$0JMJ"S$0tQBLPWBOKFLJMPHSBNB
6À5&%"
47,00
45,00
47,00
KM
KM
2190,00
tNN
tNN
KM
tNN
ŽICA ZA CO2 VARENJE t1PCBLSFOBäJDB
[B[BWBSJWBOKFtQBLPWBOKFLJMPHSBNB
KM
AGREGAT VLN 4200
0D
t/PNJOBMOBTOBHBL8
L8
t.BLTJNBMOBTOBHBL8
L8
RANIČENE
GB[BGB[F OG
t(PSJWPEJ[FMt#SPKGB[BGB[F
KOLIČINE
PBSBM
t;BQSFNJOBSF[FSWPBSBM
t4BNPVNBSLFUJNB(SBEJÝLB
t(BSBODJKBHPEJOFt4BNPVNBSLFUJNB(SBEJÝLB
;BMVäBOJ
-BLUBÝJ4UBSǏFWJDB;BMVäBOJ
198,00
27,00
A
APARAT
ZA VARENJE
MAG 170R VILLAGER
M
tt/BQPO7)[7
)[t*OUFO[JUFUTUSVKF
"t1SPNKFSäJDF[B
WWBSFOKFNNt
.
.BTBLHt(BSBOUOJSPL
H
HPEJOF
6À5&%" 57KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
."4,";"
"
4&/;03
7"3&/+&4&/;03
tBVUPNBUTLP[BUBNOKFOKF
t[B.*(."(5*(
QPTUVQBLt%*/
QPEFTJWPt4BNPV
NBSLFUJNB-B[BSFWP
(SBEJÝLB-BLUBÝJt
4UBSǏFWJDBJ;BMVäBOJ
198,,000
KM
M
4,00 5,90
KM
KM
tNN
tNN
RUTILNA ELEKTRODA
t;B[BWBSJWBOKFǏFMJLBt1PHPEOB[B[BWBSJWBǏFTBTMBCJN
JTLVTUWPt1BLPWBOKFLH
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
t."4,";"7"3&/+&
.*(."(4&/;03
tBVUPNBUTLP[BUBNOKFOKF
‡,QIRUPDWLYQLOLVWÄ$NR9DPMHJUDGQMDQDXPX³‡6HSWHPEDUVNRL]GDQMH‡
1,50 4,90
64,95
KM
KM
Ovlašteni distributer za
maloprodaju i veleprodaju
KM
tN
KM
6À5&%"21%
VODILICA ZA KAPIJU
t.FUBMOBHBMWBOTLJQPDJOLPWBOBt
%JNFO[JKB-NNYNN
tN
METAR tPEHVNFJQMBTUJLF
5,90
0,50 2,50 7,95
KM
KM
KM
KM
KM
KM
6À5&%"19%
6À5&%"29% 6À5&%"29%
tVOJWFS[BMOJ
4&5*/#64"/".&5"-/0.%3Ç"Ǝ6
tJNCVTJLPNBEBEPNN
13,90
4,"-1&-
tQMBTUJǏOJtPÝUSJDBNN
ÝU J KM
KM
4,90
6À5&%"28%
KM
,-+6Ǝ&7**.#64%6(*
tNBUFSJKBMBMBUOJǏFMJLtLPNVHBSOJUVSJ
KM
6À5&%"25%
8,40
KM
KM
6À5&%"29%
9,95
KM
KLJEŠTA ZA KERAMIKU
tNBUFSJKBMǏFMJLtEVäJOB
NN
KM
6À5&%"23%
KM
VIJAK UKUCAVAJUĆI
t6QPUSFCBCFUPO
DJHMBt,PSJTUJTF[B
VHSBEOKVTUPMBSJKFt
%JNFO[JKBYNN
t1BLPWBOKF
LPNBEB
7,85
KM
7*+",;"(*141-0Ǝ&
Ǝ&
%JNFO[JKBYNNt
B
1BLPWBOKFLPNBEB
1,25
1,70
KM
7,
KM
KM
6À5&%"25%
11,30
KM
KM
6À5&%"15%
KLJEŠTA PAPAGAJKE
tNBUFSJKBMBMBUOJǏFMJL
tEVäJOBNJMJNFUBSB
24,
9,40
KM
00
KM
KM
6À5&%"30%
KM
6À5&%"15KM
KLJUČ FRANCUZ
tNBUFSJKBMBMBUOJǏFMJL
tEVäJOBNNt
NBLTJNBMBOPUWPSǏFMKVTUJ
NN
48,50
KM
KM
6À5&%"30 %
5,90
KM
KM
6À5&%"19%
*.#64,-+6Ǝ&7*/"
%3À$*,6(-"45*
t
12,
90
PIŠTOLJ ZA
1-"45*,67(6/
tTOBHB8tTUJLöNN
tUFNQFSBUVSB$
228,50
KM
KM
6À5&%"28%
-*#&-"4"
MAGNETOM
tEVäJOB
DN
KM
KM
6À5&%" 84KM
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
GARNITURA
7*-+6À,"45*,-+6Ǝ&7"
tLMKVǏFWJLPNBEBt
.BUFSJKBMISPNWBOBEJKVN
ČEKIĆ
OB
tUFäJOBHStESWFOB
ESÝLB
GARNITURA
/"4"%/*),-+6Ǝ&7"
tHBSOJUVSBPEEP
tLPNBEVHBSOJUVSJ
22,50
KM
KM
6À5&%"19%
15,00
KM
KM
6À5&%"29%
t%JNFO[JKB
.NN-N
ŠIPKA NAVOJNA
t(BMWBOTLJQPDJOǏBOB
t,7
0,
95
KM
VIJAK ANKER
t(BMWBOTLJ
QPDJOǏBO
t4BOBWSULPNJ
QPEMPÝLPNt,PSJTUJ
TF[BWFǎBPQUFSFǎFOKB
tYNN
29,95
KM
tY5
59,00
KM
tY5
TURBO VIJAK
t0EIMBEOP
QSFTPWBOPHǏFMJLBt
DJOLPWBOt1PHPEBO
[BQPTUBWMKBOKFTUPMBSJKF
VCFUPt1BLPWBOKF
LPNBEB
4,
45
35,00
KM
KM
6À5&%"19%
E
OGRANIČEN
KOLIČINE
KUTIJA ZA ALAT
t.BUFSJKBMUWSEBQMBTUJLBt
%JNFO[JKFYYDN
UTIJA ZA ALAT
KUTIJA
t.BUFSJKBMUWSEBQMBTUJLBt
%JNFO[JKFYYDN
KM
BRAVA 6,5 KLJUČ, 6,5 CILINDAR
R
t$JOLPWBOPǏFMJǏOPLVǎJÝUFt
B
%JNFO[JKFNNt.FUBMOBCSBWB
OBLMKVǏ[BESWFOBWSBUBNFUBMOB
CSBWBOBDJMJOEB[BESWFOBWSBUBB
6,70
KM
BRAVA ZA METALNA VRATA
JKVt
t/BNKFOB[BFMPLTJSBOVTUPMBSJKVt
%JNFO[JKBNN
7,00
BRAVA 2,5mm JEZIČAK
t.BUFSJKBMǏFMJLDJOǏBOPQMBWJJBMVNJOJ
8,00
KM
KM
6À5&%"16%
CILINDAR ZA BRAVU t.BUFSJKBMUKFMPPENFTJOHB
UKFMPPEOJLMBt4BLMKVǏBt%JNFO[JKBYNN
9,00 11,00 12,50
KM
KM
KM
t7FMJǏJOB t7FMJǏJOB t7FMJǏJOB
NN
NN
NN
KATANAC t5KFMPPENFTJOHB
9,95
KM
BRAVA ZA VRATA
t.BUFSJKBMQPDJOLPWBOǏFMJLt/BNKFOB
CSBWB[BNFUBMOBWSBUBOBLWBLV
t%JNFO[JKBNN
9,99
KM
GARNITURA ZA DRVENA VRATA
t,WBLBTBÝJMUPNt/BNKFOB[BESWFOB
WSBUBt#PKBTSFCSPt,MKVǏ$JMJOEBS
10,60
KM
KM
VIJAK IVER
t(BMWBOTLJQPDJOǏBOt
%JNFO[JKFYNNt
1BLPWBOKFLPNBEB
LIBELA
tEVäJOB
DN
4,00
KM
t%JNFO[JKB.NN-N
KM
90
KLJEŠTA BIGER
tNBUFSJKBMISPN
WBOBEJKVNǏFMJL
tEVäJOBNN
25
."À*/"NN;"4+&Ǝ&/+&,&3".*,&
tEVäJOB..
GARNITURA ZA METALNA VRATA
t.BUFSJKBMBMVNJOJKVNt#PKBTSFCSP
20,000
KM
M
KVAKA KOVANA
OVANA
t.BUFSJKBMǏFMJLt%JNFO[JKBYYY
mm
45,00
49,99
KM
KM
t.BYJNBMOBUFäJOB
äJOB
WSBUBLH
äJOB
t.BYJNBMOBUFäJOB
WSBUBLH
ZATVARAČ HIDRAULIČNI
t5JKFMPPEBMVNJOJKTLFMFHVSFt1PLMPQBDPUQPSBOOB
VEBSDFt;BUWBSBOKFQPEFTJWP
5,90
KM
6,90
KM
6À5&%"23%
www.centrumtradeDPN
PANEL BOR ELIOTTY
t%JNFO[JKFY
DNt%SWP#PSt.BSLFU
4UBSǏFWJDB
NOSAČ POLICE REŠETKASTI
t.BUFSJKBM.FUBMt%JNFO[JKFYDN
1,00
6,90
6À5&%"20%
6À5&%"23%
KM
HRANA ZA PSE FRIEND
t/FUPUFäJOBHt4BTUBW(PWFEJOBQJMFUJOB
2,30
KM
FRISKIES - ZEČETINA, POVRĆE
t/BNKFOBTVWBISBOB[BNBDFt5FäJOBH
2,
30
KM
t/04"Ǝ10-*$&3&À&5,"45*
t.BUFSJKBM.FUBMt%JNFO[JKFYDNt#PKB$SOB
7,90
KM
HOKLICA SKLOPLJIVA PVC
t%JNFO[JKFYYDNt#PKB;FMFOB
12,10
KM
GAJBICA BEZ POKLOPCA
t.BUFSJKBM4NSFLBt%JNFO[JKFYYDN
14,40
KM
NOSAČ POLICE ALPHA MEDIUM
t.BUFSJKBM)SPN"MVNJOJKVNt%JNFO[JKFYYDNt
/PTJWPTULHt/PTJQPMJDFÝJSJOFPENNt.BSLFUJ
(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDBt%VCJDB;BMVäBOJ
16,45
KM
PLOČA DRVENA MASIVNA
t%SWP#PSt%JNFO[JKFYDN
22,70
KM
G
GAJBICA
BEZ POLKOPCA SA NOGAMA
MA
tt7JÝFOBNKFOTLBt%JNFO[JKFYYDN
KM
HRANA ZA KANARINCE
t/FUPUFäJOBH
2,60
KM
HRANA ZA PSE FRIEND
D
t/FUPUFäJOBHt4BTUBW(PWFEJOBQJMFUJOB
2,70
KM
ČOKOLADA ZA PSE FRIEND
t/FUPUFäJOB(
3,50
KM
LANAC ZA PSE ČVORASTI
t%JNFO[JKFQSFǏOJL
EVäJOBNN
5,99
KM
LANAC ZA PSE VARENI
t4UBSB.PSBWJDBt%JNFO[JKF
QSFǏOJLNNEVäJOBNN
10,90
KM
KAVEZ MALA DVOKROVNA
t%JNFO[JKFYYNN
14,20
KM
KAVEZ MALI MIŠ
t%JNFO[JKFYYNN
23,90
KM
KAVEZ VELIKA TROKROVNA
t%JNFO[JKF99NN
8,40
KM
POLICA UGAONA REGALO
t%JNFO[JKFYDNt.BUFSJKBM*WFSJDB
26,75
KM
POLICA DEBELA REGALO
t%JNFO[JKFYDNt#PKB#JKFMBt.BSLFUJ
(SBEJÝLB-BLUBÝJ4UBSǏFWJDBt%VCJDB;BMVäBOJt
OD MAJSTORA MAJSTORU
!" #$
Smajli
kartice!
*
+,
-.
-
I
N
Č
I
N
Z
A
R
P
I
D
VIKEN
POPUSTI!
Vozite tri dana, a plaćate dva
preuzimanje vozila u petak
15:00 h do ponedeljka u 09:00 h.
Rent-A-Car
IMPRESUM
OSNIVA Č I I Z DA V A Č
Centrum trade d.o.o.
Direktor
Željko Vidaković
Ure đivački odbor
Marketing t im Centruma
Prodajni centar
Banja Luka (pod Starčevicom)
Telefon: 065/444-333
JIB : 4401150640007
PIB : 401150640007
MB : 1897489
REGISTARSKI BROJ :
1-4742-00
ŠIFRA DJELATNOSTI :
51440
ŽIRO RAČUNI:
SPARKASSE
199056-00859248-26;
NOVA-BL BANKA
55100-00000178-77;
HYPO ALPE
552002-00015353-78;
NOVA-BANKA
555007-01032092-27.
Prodajni centar
Adresa
Ulica XVI KNOUB 10,
78 214 Zalužani, Banja Luka
Email
[email protected]
Telefon
051 3 66 8 32
Fax
051 3 66 821
Štampa i distribucija
Glas Srpske
NIGD «DNN» BANJA LUKA
Prodajni centar
Prodajni centar
Prodajni centar
Prodajni centar
Lazarevo
Laktaši
Gradiška
Kozarska Dubica
Zalužani
Ulica Majke Jugovića br. 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Vasilija Ostroškog 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Karađorđeva 101.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica Svetozara Markovića 1.
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Bivša fabrika Knežopoljka
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Ulica 16. KNOUB 10
Radno vrijeme:
pon.-pet : od 07:00 do 21:00h
subota: 7:00-20:00h
nedjeljom: 8:00-14:00h
Telefon: 051 433 900
Fax 051 433 901
Telefon: 051 371 352
Fax 051 379 888
Telefon: 051 535 855
Fax 051 535 856
Telefon: 051 837 221
Fax 051 837 235
Telefon 052 422 750
Fax 052 422 761
Telefon: 051 366 832
Fax 051 366 821
Centrum trade d.o.o. zadržava pravo izmjene cijena. Cijene su izražene u KM sa uključenim PDV-om. Svim stranim državljanima odobravamo povrat PDV-a!
Izdavač ne odgovara za eventualne štamparske greške. Fotografije i oznake ne moraju biti identične predstavljenim artiklima. Besplatna dostava. Mogućnost kartičnog plaćanja:
POŠALJITE SMS NA BROJ
066/830-613 I OBJAVIĆEMO
VAŠ MAJSTORSKI
BESPLATAN MALI OGLAS
POSAO
BANJA LUKA – IT Manager: Poznavanje osnova računovodstva.
Rukovođenje radom IT sektora. Praćenje rada informacionog sistema u cjelini u cilju obezbijeđenja kontinuiranog rada svih sistema.
Planiranje i implementacija backup / restore strategije. Praćenje
razvoja tehnologija te implementacija novih tehnologija i
unaprijeđenje postojećih. Podrška i obuka korisnika. Administracija poslovnog softwarea – Microsoft Dynamics Navision. Potrebna
znanja i vještine: Uslovi: Prethodno iskustvo na sličnim poslovima
(min 2 godine). Odlično poznavanje operativnih sistema Win XP,
Win 7. Napredno poznavanje Microsoft Office paketa. Odlično poznavanje Microsoft Windows Servera 2003 / 2008. Odlično poznavanje baza podataka Microsoft SQL Server 2005 / 2008. Poželjno
poznavanje rada u poslovnim softverima – ERP (Navision) i analitike poslovanje. Posjedovanje stručnih sertifikata Microsoft i Cisco
(MCSA, MCSE, CCNA). Odlično znanje engleskog jezika. Poželjna
visoka stručna sprema (mada nije uslov ukoliko posjeduje znanje i
iskustvo) 051/366-814, [email protected]
Izvodimo mašinsko malterisanje, mašinske glazure,
demit fasade, moleraj, hidroizolacije, unutrašnje i
vanjske sanacije. Kontakt: 066/777-377
Završni radovi u građevinarstvu, demit fasade, komplet program unutrašnjih radova, program gipsa, te
ostale građevinske radove sa proizvođačima. Kontakt:
Dragan 065/943-086
Izvodimo sve vrste građevinskih radova sa materijalom. Moguće razne kompenzacije. Kontakt: 065/600818
Krečenje, gletovanje, tapete, dekoracije, fasade, hidroizolacije, rigips, laminati kao i adaptacija i sanacija.
Kontakt: 065/774-372
Vršim ugradnju betonske kocke behatona, ivičnjaka i
pripremu podloge. Oblaganja zidova dekorativnim i
prirodim kamenom, kamene staze. Kontakt: 065/336242
Krečenje, gletovanje, tapete, unutrašnje fasade, farbanje stolarije, ukrasne lajsne. Kontakt: 065/985-949
Radim fasade, moleraj, gletovanje, rigips i ostale
unutrašnje radove. Kontakt: Dalibor 066/694-132
Krečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete,
ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i stambenih objekata-profesionalno. Kontakt: 065/065-597
BANJA LUKA, LAKTAŠI, GRADIŠKA, K. DUBICA - saradnik za Završni radovi u građevini, moleraj, rigips, demit
fasade, keramičarski radovi. Veoma povoljno i pronošenje maskote i uličnu distribuciju Informativnog lista.
fesionalno sa iskustvom preko 20 godina. Kontakt:
051/366-827
066/199-651
BANJA LUKA - Marketing asistent, 1 izvršilac. Potrebne kvalifikacije: Izvodimo sve završne radove: mašinsko malterisanje,
visoka ili viša stručna sprema, radno iskustvo u audio, grafičkoj i tv moleraj, rigips, glazure, sanacije. Kontakt: 065/580produkciji, visok stepen organizacijskih i organizcionih sposobnosti, 331
sklonost timskom radu, položen ispit B kategorije, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru. Kontakt: 051 366 814. Prijavu Obavljamo moleraj, krečenje, malterisanje i
preuzeti na web stranici www.centrumtrade.com ili u upravi firme. ugrađujemo keramiku. Kontakt: 065/222-337
BANJA LUKA - Potreban komercijalista za nabavku u Centrumu. Obavljam molerske radove brzo i kvalitetno. Kontakt:
Potrebna Viša ili Visoka stručna sprema sa radnim iskustvom mini- 065/226-848
malno 12 mjeseci u nabavci. Prijavu preuzeti na web stranici www.
Izvodimo građevinske, zidarsko tesarske i fasaderske
centrumtrade.com ili u upravi firme.
radove, moleraj i keramiku. Kontakt: 065/528-134
NEKRETNINE
Vršimo usluge molerskih radova, fasada. Kontakt:
KOTOR VAROŠ – POSLOVNI OBJEKAT u Kotor Varošu (bivša fab- 065/698-217
rika samoljepljivih traka “Fast”) površina objekta: 3276 m2. Površina
zemljišta oko objekta 7261m2. Objekat posjeduje zasebnu trafo stan- Radim demit fasade, završne radove u građevinarstvu,
icu 2X630 kW. Dodatne informacije 051/366-814.
unutrašnje dekoracije. Kontakt: Goran 065/934-325
LAKTAŠI - Iznajmljivanje kancelarija u Laktašima, lokacija Centrum mar- Završni radovi, moleraj, fasade. Kontakt: Bogdan
065/906-978
ket Laktaši. Kontakt: 066/117-186
LAKTAŠI - Izdajem dvosoban stan u ulici Nikole Pašića br.16. Trn, Laktaši, Postavljanje rigipsa, moleraj, gletovanje. Kontakt: Jelenko 065/955-870
sa uključenim centralnim grijanjem. Kontakt: 065/310-799
Molersko fasaderski radovi. Kontakt: Vojo 065/839LAKTAŠI - Izdajem sobu za jednu osobu u ulici Nikole Pašića br. 16, Trn, 701
Laktaši, sa uključenim centralnim grijanjem. Kontakt: 065/310-799
Izvođenje svih završnih radova u građevinarstvu. KonBANJA LUKA - Izdajem sobe u dobro-namještenoj kući od 180m2. 100 takt: Anđelko 065/578-645
KM po osobi sa uključenim grijanjem I hladjenjem. Ulica Vasilija Ostroškog
br.1. Lazarevo (iznad CENTRUM marketa). Kontakt: 051 371 335. Zvati do Moleraj, gletovanje, talijanske tehnike dekorisanja
zidova, kao i neke tehnike kojih nema u katalozima
17.00h
(ušteda 50 posto). Kontakt: Milorad 066/157-758
OSTALO
Izgradnja građevinskih objekata, vođenje nadzora
BANJA LUKA - Prodajem kasa pultove sa pokretnom trakom. kod izgradnje. Kontakt: 065/239-877
Proizvođač Celfa Italia. Kontakt: Goran, 066/117-189
Sve vrste molerskih radova kao i tapete, dekoracije
fasade, hidro izolacije, rigips, laminati, keramika kao
BANJA LUKA - Prodajem kućice za pse. 065/310-799
i adaptacije i sanacije stambeno poslovnih objekata.
BANJA LUKA - Prodajem šporet na čvrsto gorivo ”Ekonomik”,nov,lijevi. Banja Luka. Kontakt: 066-449-783
Kontakt: 065/932-277.
Izvodim sve vrste fasada, moleraja, unutrašnjih dekoracija, postavljanje ukrasnih lajsni, uz garanciju za
BANJA LUKA -Prodajem kafe aparat San Marco sa mlinom, redovno oderađen posao. Kontakt: Dragan 065/748-113.
održavan i servisiran. Cijena 1500 KM. Kontakt: 066/117-192
Krečenje gletovanje, unutrašnje fasade, tapete,
BANJA LUKA
laminati, ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i
stambenih objekata-profesionalno. Kontakt: 065/985FASADNI I MOLERSKI RADOVI
949
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Dragan Molerski radovi, povoljno i kvalitetno. Za penzionere
popust. Kontakt: 065/932-180
065/948-709
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Saša Čelinac ZPD Niko rigips, suha gradnja. Kontakt: Nikola
065/994-651
065/707-758
Vršim sve vrste usluge moleraja, fasada, lijepljenje tapeta, dekorativne
zidne tehnike, gipsane radove. Kontakt: Zoran 065/918-851
Izvodim završne radove u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt:
Darko 065/772-942
Prodajem betonske stubove, veličine 180 cm, 17 komada, 8 KM komad. Kontakt: 066/714-041
Vršim usluge montaže i popravke: Alu i Pvc stolarije i
roletni. Kontakt: Milan 065/538-206
Izrada rosvrajnih ograda. Kontakt: Milutin 065/762883
Izvodimo građevinske radove, zidarske, tesarske i fasaderske radove, Krečenje, tapete, gletovanje, unutrašnje fasade, sanmoleraj, keramika. Kontakt: Boro 065/528-134
iranje starih površina, ostale dekoracije 065/985-949
Vršim usluge molerskih radova, fasade. Kontakt: Vinko 065/698-217
Krečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete, ostale
dekoracije poslovno stambenih prostora 065/065-597
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Siniša
Kneževo 065/764-088
Izvodim sve rigips radove. Prodajem paletu Knauf
Ridurit vatrootporne ploče debljine 20mm ili
ugrađujem istu uz dogovor 065/374-000
Završni radovi u građevinarstvu. Kontakt: Nenad 065/974-794
Radim sve vrste keramike, moleraj, rigips, gletovanje, adaptacije
Izvodimo sve vrste završnih radova u građevinarstvu:
stanova. Kontakt: 065/080-751
fasade, moleraj, rigips, gletovanje, keramika, laminati,
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj. Kontakt: Rade elektro i vodo instalacije. Aco 066/854-958
065/911-270
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste poslova elekObavljamo moleraj malterisanje i ugradnju keramike. Kontakt: tro i vodoinstalacija, molera, bravarske i ostale kućne
poslove vrlo kvalitetno i profesionalno 065/980-038
065/222 337
rupa u betonu za nape, b+ventilacije,
Izvodimo sve vrste završnih radova u građevinarstvu: fasade, moleraj, Bušenje
rigips, gletovanje, keramika, elektrointalacije. Kontakt: Aco 066/854- odvode i slično po cijeloj BiH. 065/930-320
958
Izvođenje građevinskih radova. Zidanje, šalovanje,
krovovi, armiranje, malterisanje, fasade moleraj, keraFasade, moleraj, gletovanje zidova. Kontakt: Veselko 066/648-036
mika. Siniša 066/249-359
Postavljanje laminata, moleraj, gletovanje, talijanske i druge tehnike Bkrečenje, gletovanje, unutrašnje fasade, tapete,
dekorisanja stanova i poslovnih prostora. Kontakt: 066/157-758
ukrasne lajsne, ostale dekoracije poslovnih i stambenih objekata 065/065-597
Krečenja, gletovanje, postavljanje tapeta, laminate, dekoracije, fasade,
hidro izolacije, rigips, kao i adaptacija i sanacija. Kontakt: 065/774-372 AUTOMEHANIKA I BRAVARIJA
Popravljam sve vrste kosilica, motornih pila, skutera,
Molersko farbarski radovi, gletovanje zidova, farbanje stolarije, radi- mopeda povoljno. Zoran 065/932-114
jatora, fasade i krečenje. Kontakt: 065/618-391
Pravim sve od željeza: ograde, kapije, garažna vrata,
Krečenje , gletovanje, postavljanje tapeta, ostali dekoraterski radovi. nadstrešnice, stalaže, zaštitne rešetke, natkrivam
balkone. Kontakt: 065/600-993
Kontakt: 065/065-597
Izvodimo mašinske glazure, demit fasade, moleraj, mašinsko mal- Profesiono vršim usluge auto lakiranja, poliranja literisanje, hidroizolacije, unutrašnje i vanjske dekoracije. Kontakt: marskih radova u komori. Kontakt: Čedo 065/639-305
066/777-377
Popravljam i pravim oštrilice razmetacice za tračne
Postavljanje laminata, moleraj, gletovanje, italijanske i druge tehnike de- testere. Kiki 066/414-363
korisanja stanova i poslovnih prostora. Kontakt: 066/157-758
Poliram auta i farove auta. Kontakt: Miloš 065/701-874
Izrada Rigips spuštenih plafona, pregradnih zidova, moleraj i izrada Auto servis, šlep služba, auto Josipović. Kontakt: Dario
demit fasada. SOD “KONSTRUKTOR”. Kontakt: 065/032-351.
065/520-075
Sve vrste fasadnih radova- moleraj, fasade. Kontakt: Nenad 065/791- Servis „Smiljić“, automehanika i autolimarija. Kontakt:
451
Bane 065/524-556
Elektroinstalaterski radovi. Kontakt: Živko 065/260058
Bravarski poslovi, izrada ograda, balkona. Kontakt:
Goran 065/803-338
Montaža, prenos, popravke, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja. www.klimamajstor.com. Kontakt:
065/561-954
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, moleraj, suha
gradnja, dekoracije. Kontakt: Mladen 065/542-278
Elektroinstalacije, popravka kućanskih aparata,
ugradnja klima uređaja, postavljanje LED rasvjete.
Kontakt: Mladen 066/440-278
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontakt: Haso 061/802-749
Izrada kovanih ograda i građevinske bravarije. Kontakt: Darko 065/592-632
Radim sve vrste kovanih i rosvrajnih ograda. Kontakt:
Slaviša 065/644-547
Inox bravarija. Kontakt: Željko 065/253-166
Servis bijele tehnike, rashladnih i klima uređaja, elektronike, rtv tehnike i ostale elektro opreme. Kontakt:
065/526-839
Montaža i servis motora za kapije. Rezervni dijelovi,
daljinski upravljači i ostala oprema. Besplatan izlazak
na teren na Banjalučkoj regiji. Kontakt: 065/525-278
Serviser automatike. Kontakt: Stojan 065/660-220
Servis kurburatora za sve tipove auta, kosilica, trimera,
skutera, servis injection sistema i dijagnostika u Banja
Luci. Dragan 066/061-436 i Saša 065/566-500
Sve vrste razvođenja jake i slabe struje te postavljanje
LED rasvjete. Po potrebi sa licencom, atestom. Garancija na izvršene radove. Kontakt: Saša 065/609-088
Završni radovi, moleraj, fasade, dekoracije. Kontakt:
Milan 065/742-036
Izavodim završne radove u građevinarstvu. Kontakt:
Vitomir 065/669-767
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Imšir 065/564-309
Završni radovi u građevinarstvu, moleraj, demit fasade. Kontakt: Slavko 065/327-692
Moleraj, fasade, unutrašnje dekoracije. Kontakt:
Danko 066/547-873
auto elektrika, poliranje auta i farova auta sa zaštitom
Miloš 065/701-874
Električar sa licencom. Izvodim sve vrste elektro radova, ugradnju i popravku elektro opreme i rasvjete,
elektro instalacije. Kontakt: Bojan 066/544-454
Završni radovi u građevinarstvu, unutrašnje dekoracije San Marco. Kontakt: Dejan 065/971-420
Radim usluge zatamljivanja auto stakala na teretnim i
putničkim vozilima veoma povoljno i kvalitetno . Miki
065/290-260
Elektroinstalacije, montaža, brzo i efikasno otklanjanje kvarova na području Banja Luke, Laktaša i Gradiške.
Kontakt: 066/167-566
Završni radovi, moleraj, fasade. Kontakt: Mićo
065/742-036
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste poslova elektro i vodoinstalacija, oleraj, bravarske i ostale kućne
poslove vrlo kvalitetno i profesionalno 065/980 038
Montaža, prenos, popravke, čišćenje i dezinfekcija klima uređaja. www.klimamajstor.com. Kontakt:
065/561-954
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Elektromont-elektroinstalacije, klima uređaji, servis
bijele tehnike, vodoinstalacije i ostale usluge. Kontakt:
Siniša 065/566-141
Izvodimo sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki jako povoljno 065/433-316
Navodnjavanje, usluge projektovanja i izvođenja sistema za navodnjavanje voća, povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Garancija i održavanje sistema. Kontakt:
065/737-718
Nudimo usluge montaže centralnog grijanja, klima
uređaja i vodovodnih instalacija. Kontakt: Siniša
065/604-813
Navodnjavanje, usluge projektovanja i izvođenja
sistema navodnjavanja voća, povrća, ukrasnog i ljekovitog bilja. Garancija i održavanje sistema. Kontakt
065/737-718
Vršim sve usluge vodoinstalacija i vanjskih kanalizacija. Kontakt: 066/222-487
Izvodim sve vrste vodoinstalacija i centralnog grijanja.
Kontakt: Pavlović 065/535-498
Vršim usluge razvođenja vode, postavljanje keramike,
granita, mermera i prirodnog kamena. Kontakt: Igor
065/474-847
Vršim dostavu plina na kućnu adresu, pregled i popravku plinskih instalacija 065/302-765
Brzo i efikasno otklanjanje kvarova u domaćinstvu na
području Banjaluke, Laktaša, Gradiške Siniša 066/167566
OSTALO
Popravka, renviranje, montiranje, kuhinje, plakari, stolice, tapaciranje namještaja, izrada svih vrsta plakara
po mjeri 066/099-571
Popravljam sve vrste kosilica za travu. Kontakt:
065/530-791
Brzo i povoljno pravim aparate za kokice i pomfrit.
Kontakt: Laki 065/609-965
Montaža i servis klima uređaja, servis bijele tehnike i
punjenje auto klima. Kontakt: Dejan 066/199-479
Prodaja aparata za isušivanje vlage, jednostavno i
efikasno, bez obimnih i skupih građevinskih zahvata.
Više na www.damp-protection. Kontakt: 065/257-124
Grivent doo izvodi sve vrste grijanja i ventilacije za
porodične kuće i poslovne objekte. Kontakt: 65/528390
Usluge bušenja ispod asfaltnih površina do fi 300 za
struju, vodu. Kontakt: Đorđe 065/524-762
Vršim sve vrste vodoinstalacija i vanjskih kanalizacija.
Kontakt: 066/222-487
Kombi prevoz do 1500 kg, selidbe, dostave, radnici za
utovar i istovar. Kontakt: Pero 065/734-927
Postavljanje, brušenje i lakiranje svih vrsta parketa i
podova. Kontakt: 065/733-327
Izrada umjetničkog duboreza (ramovi, ikone, etno
program). Kontakt: 066/481-283
Parketar, izvodim sve vrste podova i podnih izolacija.
Kontakt: 065/478-235
Povoljno postavljam keramičke pločice svih dimenzija. Kontakt: 065/332-902
Vodoinstalater sa iskustvom radi nove, kao i popravku
starih instalacija, kao i sanitarije. Kontakt: 065/497494
Vodoinstalater sa iskustvom vrši sve vrste instalacija
kupatila, štemanja betona. Brzo i povoljno. Kontakt:
065/663-407
Vodoinstalaterski radovi, povoljno postavljanje keramike i sanitarija. Kontakt: 065/775-837
Majstor za vodu i grijanje. Kontakt: Slaviša 065/763641
Vodoinstalaterski i keramičarski poslovi. Kontakt:
Rade 065/562-823
Obavljam sve poslove vezane za vodu, grijanje i klimatizaciju. Kontakt: Mile 065/522-459
Sve vrste vodoinstalaterskih radova. Kontakt: Ranko
065/621-093
Brušenje, popravka, poliranje, lakiranje parketa, podova. Rad sa najboljim mašinama u RS i BiH. Bušenje
rupa mašinom u zemlji za ograde, stubove, širina 15,
20, 25, 35 cm, dubina do metar. Kontakt: 065/810-900
Vršim sve vrste vodovodnih instalacija, te sanitarije.
Može i preko računa. Kontakt: 065/497-494
Usluge bušenja ispod asfaltnih površina do fi 300
za struju, vodu, kanalizaciju . Usluge kopanja mini
bagerom. Djorđe 065/524-762
Izvodimo sve vodoinstalaterske radove. Brzo, povoljno, kvalitetno . Drago 065/562-046
ELEKTROINSTALACIJE
Servis, prodaja i otkup bijele tehnike. Kontakt: Anton
Orlovac-Beli 065/516-103
Servis svih tipova veš mašina, mašina za pranje suđa,
frižidera, zamrzivača i ostalih uređaja. Dolazak i
pregled besplatan uz garanciju na rad i dijelove. Kontakt: 065/528-510
Elektroinstalacije. Izrada u stambenim i poslovnim
objektima, popravka i obnavljanje starih instalacija.
Dajemo garanciju, dolazak ne naplaćujemo. Kontakt:
065/426-387
Izvođenje radova na elektro i vodoinstalacijama i sve
vrste popravki. Kontakt: Momir 065/650-057
Postavljanje laminata , mleraj , krečenje, gletovanje ,
rigips, sve popravke. Nebojša 065/216-161
Izvodimo sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki 065/010-358 i 066/845-066
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Izvođenje vodoinstalacionih radova i svih radova
vezanih za grijanje. Kontakt: Milorad 065/841-202
OSTALO
Proizvodnja namještaja od iverice, punog drveta i mediapana. Kontakt: Dragan 065/666-735
Izrađujemo sve vrste namještaja, od iverice, punog
drveta i mediapana. Kontakt: Mihajlo 065/523-377
Usluga prevoza kamionom kiper sa kranom. Prevoz
pijeska, šljunka, utovar i odvoz smeća, otpada,
mašina, rad kranom, građevinski radovi. Kontakt:
065/685-131
LAKTAŠI
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Radim demit fasade sa svojom skelom. Kontakt: Saša
065/801-130
Završni radovi u građevini, moleraj, demit fasade.
Kontakt: Branimir 065/729-907
Izrada sobnih vrata od punog drveta i furnira, garancija i kvalitet. Kontakt: 066/409-005
Radim elektroinstalacije, priključke za elektro motore,
pumpe. Kontakt: 065/499-597
Bušenje rupa u zemlji, TOMOS mašinom, za ograde
i voće. Širina 12cm, 20cm i 36cm. Dubina do 70cm.
Kontakt: 065/584-845.
Remont svih šporeta i peći na čvrsta goriva: zamjena
šamotne cigle (opeke), izgorjelog lima, azbestnog
platna, okova (baglamica itd.). Kontakt: 065/225-342
Aluminijumska i PVC stolarija, petokomorni,
sedmokomorni i osmokomorni profili njemačkog
proizvođača VECA. Kontakt: SALVE PROFIL 065/795873
Ugradnja svih vrsta podova, keramike i kamena. Kontakt: Novković 065/954-803
Kuhinje, američki plakari od iverice, medijapana, punog drveta. Kvalitetno. Kontakt: 065/610-852
Firma GROSSIST, proizvodnja drvenih montažnih
kuća. Kontakt: Ratko 065/586-377
Pravimo namještaj po mjeri od iverice i medijapana.
Kuhinje, američki plakari, ormari, kreveti, komode.
Kontakt: 065/759-428
Sve vrste keramičarskih poslova. Kontakt: Milivoje
065/483-010
ELEKTROINSTALACIJE
Montiranje i servisiranje klima uređaja, servisa
kućanskih aparata, izvođenje elektoinstalacija. Kontakt: Goran 065/696-005
Veoma povoljno vršimo usluge lakiranja i autolimarije. 065/665-644
Vodoinstalaterski radovi, kao i svi radovi oko grijanja.
Kontakt: 065/641-310
Keramičarski radovi, ugradnja dekorativnog kamena,
mramora. Kontakt: Boro 065/525-573
Izrada i ugradnja roletni, venecijanera, trakastih zavjesa - 065/562-769
Obavljam sve vrste poslova elektro i vodoinstalacija, moleraj, bravarske i ostale kućne poslove, vrlo
kvalitetno i profesionalno. Kontakt: 065/980-038
Popravka, prepravka, renoviranje, montiranje i demontiranje namještaja, kuhinje, plakari, stolice, stolovi i ostalo. Kontakt: 065/997-996
Izvodim keramičarske radove. Kontakt: Stevan
065/540-526
Završni radovi u građevinarstvu, demit fasade, moleraj. Kontakt: Vernes 065/369-418
Završni radovi u građevini, rigips, moleraj, demit
fasade. Kontakt: Dalibor 065/860-278
Povoljno vršim sve usluge vezane za vodoinstalalacije.
Kontakt: Zoran 065/635-336
Vodoinstalaterski radovi, montaža hidropaka. Kontakt: 065/481-631
Završni radovi u građevinarstvu, moleraj, fasade. Kontakt: Milan 065/907-454
Postavljanje betonske galanterije, ivičnjaka, bušenje
rupa u armiranom betonu. Kontakt: 065/930-320
ELEKTROINSTALACIJE
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Vršimo usluge komplet vodoinstalacija i njihove popravke. Kontakt: 065/515-901
Vršimo usluge vodoinstalacija i centralnog grijanja.
Kontakt: Dragan 065/353-607
Izvodim sve vrste vodoinstalaterskih radova i popravki. TRN povoljno. Kontakt: 066/222-487; 065/620-280
KOZARSKA DUBICA
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
Radim sve vrste spuštenih plafona, stropova i sve
vrste podova, uređenje interijera. Kontakt: Boško
065/719-714
Mjenjanje i podešavanje baglama na svim vrstama
namještaja, renoviram stare kuhinje. Kontakt:
066/099-571
Gradnja objekata iz oblasti visokogradnje i niskogradnje. Kontakt: Milan 065/526-247
Izrada umjetničkog dubokoreza (ramovi, ikone, etno
program) www.dubokorezbanjaluka.wordpress.com.
Kontakt: 065/682-466
Radim sve vrste molersko fasaderskih radova, postavljanje laminata i rigipsa. Kontakt: 065/858-391
Vršim uslugu tapaciranja presvlačenja i popravke
namještaja i Vašim ili svojim materijalima sa garancijom na rad i prevozom na području Banja Luke. Kontakt: 065/172-392
Soković Sport: servis, prodaja i iznajmljivanje bickla i
ski opreme. Kontakt: Nikola 065/916-503
Vršimo krovopokrivačke usluge i sve ostale
građevinske radove. Kontakt: Raja 065/933-406
AUTOMEHANIKA I BRAVARIJA
Autoelektričar. Kontakt: Rade 066/222-122
Nudim sve vrste bravarskih usluga. Kontakt: Boro
065/821-782
ELEKTROINSTALACIJE
Pravim sve vrste plakara. Kontakt: 066/099-571
Servisiranje kućanskih aparata i radovi na elektroinstalacijama. Kontakt: 065/428-135
Iskusni kućni majstor obavlja sve vrste kućnih poslova,
elektro i vodoinstalacije, moleraj i bravarske poslove,
montaže i sve druge poslove vrlo kvalitetno i profesionalno. Kontakt: 065/696-613
Elektroinstalaterski radovi. Kontakt: Stojan 066/253808
Vršim usluge postavljanja parketa, brušenje, lakiranje
i postavljanje lajsni 065/624-115
GRADIŠKA
Elektroinstalaterski radovi, ugradnja klima, alarm sistema. Kontakt: Aleksandar 066/709-840
Montiranje klima uređaja, izvođenje elektroinstalacija
i montaža svih uređaja. Kontakt: Aleksandar 065/568792
FASADNI I MOLERSKI RADOVI
VODONSTALACIJE I KERAMIKA
Završni radovi u građevinarstvu, unutrašnje i vanjsko
zidanje roštilja i pecara. Izet 065/768-548
Vršim usluge dovođenja i odvođenja vode, postavljanje saniratija i vodoinstalaterske usluge. Kontakt:
Kasim 065/918-654
Završni radovi u građevinarstvu, fasade, rigips, moleraj, laminat. Žera 065/549-591
Završni radovi u građevinarstvu: fasade, moleraj, dekoracije. Kontakt: 065/418-946.
Završni radovi u građevinarstvu, renoviranje stanova. Kontakt: Sve vrste bravarskih poslova. Brzo i kvalitetno. Kontakt: Draško 065/491-245
065/468-957
Sve vrste elektro radova. Kontakt: Milan 065/513-822
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Mensur 065/603-526
Krečenje, gletovanje, tapete, farbanje stolarije, unutrašnje fasade, Izrada rosvrajnih ograda. Kontakt: Milenko 051/385529; 065/537-347
armiranje zidnih površina. Kontakt: 065/859-949
Elektoinstalaterski radovi i popravka kućanskih aparata. Kontakt: Nikola 065/962-577
Završni radovi u građevinarstvu, fasade i suha gradnja, dekoracije. Kontakt: Milan 065/907-454
Automehanika i limarija. Kontakt: Aco 065/564-498
Dekorativni završni unutrašnji radovi. Kontakt: Hamdo 061/404-115
Potreban majstor za servisiranje bijele tehnike i rashladnih klima uređaja. Kontakt: 065/616-462
Usluge električara: ugradnja, zamjena automaskih
osigurača ,interfona, grijača, bojlera, rasvjete, indikatora, instalacija, sanacija stanova. Dolazak besplatan.
Banja Luka 0-24h. Kontakt: 065/566-141
Molersko farbarski radovi. Kontakt: 065/222-337
Radovi u građevinskim završnim dekoracijama. Kontak: Goran 065/530-820
Izrada ograda od kovanog gvožđa. Kontakt: Dragan
065/690-027
Vodoinstalaterski poslovi. Kontakt: 065/668-203
Radim Rigips ploče za spušteni plafon, kao i ugradnju
plafonjerki za spušteni plafon. Konkakt: 065/843-252
Elektroinstalaterski poslovi, priključci niskonaponske
mreže. Kontakt: Dragutin 065/585-109
Vršim usluge silikoniranja i fugiranja kupatila i sanitarija. Kontakt: Radoslav 065/581-860
OSTALO
Proizvodnja, prodaja i postavljanje armiranih betonskih stubova svih dimenzija za ograđivanje. Kontakt:
Ivan 065/641-245
Download

JESEN STIŽE DUNJO MOJA