İL
: KASTAMONU
TARİH : 19.09.2014
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫س ِم ه‬
ِ ‫ّللا ال َّر ْحمـ َ ِن ال َّر ِح‬
‫صابَهُ ْم‬
َ َ‫الَّ ِذينَ ا ْستَ َجابُوا ِ َّّلِلِ َوال َّرسُو ِل ِم ْن بَ ْع ِد َما أ‬
1
‫َظي ٌم‬
ِ ‫ْالقَرْ ُح لِلَّ ِذينَ أَحْ َسنُوا ِم ْنهُ ْم َواتَّقَوْ ا أَجْ ٌر ع‬
: ‫قال رسول ّللا صلى ّللا عليه وسلم‬
َّ ‫يل‬
‫َّللاِ فَقَ ْد َغ َزا َو َم ْن َخلَفَهُ فِى‬
ِ ِ‫ازيًا فِى َسب‬
ِ ‫َم ْن َجه ََّز َغ‬
2
‫أَ ْهلِ ِه بِ َخي ٍْر فَقَ ْد َغ َزا‬
GAZİLİK VE ÖNEMİ
Muhterem Müslümanlar!
Uhut savaşının hemen ertesiydi. Evs ve Hazreç
kabilelerinin önde gelenleri, tehlikeden emin olmak
için
Allah
Resulünün
kapısının
önünde
gecelemişlerdi. Düşman uzaklaşmıştı ama geri
dönme ihtimali de yok değildi. Bu nedenle Allah
Resulünün sabah namazından sonra Hz. Bilal’a
verdiği talimatla düşman takip edilecek, ancak bu
takibe sadece uhut savaşına iştirak eden mücahitler
katılabilecekti.
Öyle de oldu. Yarası hafif olanlar düşmanı
takibe başladılar. Bu mü’minlerden Yüce
Rabbimiz: “Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve
Peygamberin davetine uyan kimselerdir. Onlardan
güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı
gelmekten sakınanlara büyük bir mükâfat
vardır. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine,
"İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan
korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını
artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!"
dediler. Bundan dolayı Allah'tan bir nimet ve
lütufla kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan geri
döndüler ve Allah'ın rızasına uydular. Allah,
büyük lütuf sahibidir.”3 buyurarak övgüyle
bahsetti.4
Aziz Kardeşlerim!
Gâzi; savaştan sağ olarak dönen kimselere
verilen isimdir. Genel anlamıyla Allah yolunda, can,
mal, namus, vatan gibi kutsal değerler adına savaşan
kimselere denir.5 İslam dininde Hakkın yüceltilmesi,
adalet ve doğruluğun hâkim olması için hiçbir
menfaat gözetmeden canla başla mücadele eden
gazilere büyük değer verilmiş, onların mallarıyla ve
canlarıyla Allah yolundaki mücadelesi her türlü
amelden faziletli sayılmıştır.6
Peygamberimiz Allahın rızasını kazanmak için
savaşa çıkan ve bunun gereğini en güzel şekilde
yerine getiren kişinin uykusunun da uyanıklığının da
sevap kazandıracağını bildirmiş7 ve gazileri Allahın
elçileri olarak tanımlamıştır8. Gazilerin savaşta
döktüğü kanın ve aldığı yaranın Allah katındaki
değerini Peygamberimiz (s.a.v.) ; Allah yolunda
yaralanan her bir yaralı muhakkak kıyamet
gününde yarası kanayarak gelir. Rengi kan rengi,
kokusu ise misk kokusudur.9 sözleriyle anlatır.
Aziz Mü’minler!
Âlemlerin Efendisinin (s.a.v.), cihat, şehitlik
ve gazilikle ilgili övgü dolu sözleri ve müjdeleri
Müslümanları teşvik etmiş ve bundan dolayı Allah
yolunda şehit yâda gazi olmak en şerefli makam
sayılmıştır. Şehit de olsalar gazi de kalsalar rableri
katında büyük mükâfatlara erişeceklerini bilen
Mü’minler “Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum”
anlayışıyla her savaşa katılmışlar ve bu uğurda
büyük sıkıntılara katlanmışlardır.
Allah yolunda böylesine mücadele eden
gazilere destek olmak, onların ihtiyaçlarını gidermek
dini ve milli bir sorumluluktur.
Yine savaşa çıkan gazilere yardımcı olmanın
yanında onların geride bıraktığı ailelerini gözetmek
ve mallarına sahip çıkmak da Müslümanlar üzerine
vazifedir. Bunun önemini Peygamberimiz: “Her
kim Allah yolunda savaşacak bir askeri donatırsa
kendisi de savaşmış gibi olur. Kimde Allah yolunda
savaşa çıkan gazinin arkasından ailesine iyi bir
şekilde göz kulak olursa oda savaşmış gibi olur”. 10
sözleriyle ifade eder.
Aziz Mü’minler!
Milletimiz başta terörle mücadele olmak
üzere vatan ve milleti korumak, dini ve mukaddesatı
muhafaza etmek için yaptığı mücadele ile yaralanan
ve aramıza dönmüş olan gazilerimize minnet
borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu vesile ile
gazi olarak aramıza katılıp vefat edenlere Allah’tan
rahmet dilerken, sağ olanlara bereketli, huzurlu ve
uzun ömürler dileriz.
1
Al-i İmran, 3/172
Buhari, Sayd, 31
3
Al-i İmran, 3/172-174
4
Hadislerle İslam, IV, 402
5
DİA, XIII, 443 “Gazi” Maddesi
6
Tevbe Suresi, 20
7
Ebu Davut, Cihat, 24
8
Nesai, Cihat, 13
9
Buhari, Sayd, 31
10
Müslim, İmare, 135
2
Hazırlayan: Cide İlçe Vaizi Lütfi PEKCANLI
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

gazilik ve önemi 2014-09-19