İL
TARİH
: ERZURUM
: 14.03.2014
‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬
ِ
ِِ
َّ ِ
َّ َِ‫س ُه ْم َوأ َْم ََالَ ُه ْم ب‬
‫َن لَ ُه ُم‬
َ ‫إ َّن اللهَ ا ْشتَ َرى م َن ال ُْم ْؤمن‬
َ ‫ين أَنْ ُف‬
ِ ِ‫ْجنَّةَ يُ َقاتِلَُ َن فِي َسب‬
‫يل اللَّ ِه فَ يَ ْقتُ لَُ َن َويُ ْقتَ لَُ َن َو ْع ًدا َعلَْي ِه‬
َ ‫ال‬
ِ ‫يل والْ ُقر‬
ِ ِْ ‫ح ًّقا فِي التََّر ِاة و‬
‫آن َوَم ْن أ َْوفَ بِ ََ ْه ِد ِِ ِم َن اللَّ ِه‬
َ
ْ َ ِ ‫اْلنْج‬
َ َْ
ِ
‫يم‬
َ ِ‫استَْب ِش ُروا بِبَ ْي َِ ُك ُم الَّ ِذي بَايَ َْتُ ْم بِ ِه َوََل‬
ْ َ‫ف‬
ُ ‫َ ُُ ََ الْ َف َُُْ ال ََِْظ‬
‫قال رسَل اهلل صل اهلل عليه وسلم‬
ِ ِ‫ت أَنِّي أُقْتَ ُل فِي َسب‬
‫ ثُ َّم‬،‫يل اللَّ ِه‬
ُ ‫َوالَّ ِذي نَ ْف ِسي بِيَ ِدِِ لَََ ِد ْد‬
‫ ثُ َّم أُقْتَ ُل‬،‫ُحيَا‬
ْ ‫ ثُ َّم أ‬،‫ ثُ َّم أُقْتَ ُل‬،‫ُحيَا‬
ْ ‫ ثُ َّم أ‬،‫ ثُ َّم أُقْتَ ُل‬،‫ُحيَا‬
ْ‫أ‬
ÇANAKKALE RUHU VE ŞEHİTLİK
Ey Vatan Toprağının Bağrında Koyun
Koyuna Yatan Mehmedim!
Âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.), seni
anlatırken bize “Şüphesiz Allah, müminlerden
canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği
cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar
Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve
ölürler”(1) buyuruyor. Anlıyoruz ki sen, imanına
canını şahit kılan o ebedilik timsalisin. Faniler
arasında, canının bedelini ödeyebilecek kimse
olmadığı için, canını ancak âlemlerin Rabbine
satan, o ulvi nefersin.
Ey Şehid Oğlu Şehid!
Biz
Yüce
Kitabımızdan,
“sizinle
savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın.
Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı
gidenleri sevmez”(2) emrini öğrendik. Sen, savaşta
bile düşmanın hukukuna nasıl riayet edilir, bunu
canın pahasına öğrettin bize. Biz, “Allah yolunda
her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak
ödenir. Size zulmedilmez”(3) ilâhi müjdesini,
Yüce Kitabımızdan öğrendik. Sen bize gösterdin,
Allah yolunda can nasıl harcanır. Vatan uğruna
anadan, yardan, serden nasıl geçilir. Din, iman,
vatan, namus, bayrak gibi mukaddesat söz konusu
olunca nasıl dik durulur, nasıl dönülmez ökçeler
üzerinde gerisin geri.
Ey Süngüsünü Yoldaş Edinen Şehidim!
İnce ruhlar,
senin destanını anlattı
bizlere… Necid çöllerinde bir imanlı şair, Bedrin
Arslanlarına benzetti de seni, senin destanına
Rabbinin tanıklığını anlattı: “Ey şehid oğlu şehid,
isteme benden makber / Sana âguşunu açmış
duruyor Peygamber” diyerek, Yüce Rasule nasıl
ümmet olunacağını seninle ilan etti. Bir başkası,
“Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu toprak,
bir devrin battığı yerdir / Eğil de kulak ver, bu
sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir”
diyerek toprağı toprak yapanın bağrındaki şehitler
olduğunu anlattı. Şimdi, bu sert topraklarda Nene
Hatunlardan devraldığımız tabyalardan esen
rüzgâr,
Kanlısırt’tan,
Kocaçimen’den,
Conkbayırı’ndan esen rüzgârlarla karışıyor. Rüzgâr
bize her daim, Libyalı Üsteğmen Mevsufların,
Ezineli Yahya Çavuşların, Yozgatlı Kınalı
Muratların, Yüzbaşı Mehmet Muzafferlerin
ruhlarından selamlar getiriyor.
…Ve Yiğidim!
Artık, liseli bir genç, mukaddesatı söz
konusu
olunca,
eve
diplomayla
değil,
şahadetnameyle dönmesi gerektiğini senden
öğreniyor. Bir asker, bağrındaki kendi yarasına ot
tıkayıp bir düşman askerinin yarası nasıl sarılır hep
senden öğreniyor. Bir anne yavrusunu kınalayıp da
vatana kurban göndermeyi senin anandan
öğreniyor. Ölmek üzere olan bir düşman askerine
mataradan nasıl su ikram edilir, namaz vakti
girince dünya nasıl gözden silinir, düşman siperleri
arasında kıyama nasıl durulur, tarih bunları artık
hep senden öğreniyor,
Mehmedim!
Ruhun şad olsun. “Ruhumu kudret elinde
tutan Allah’a yemin ederim ki; Allah yolunda
savaşıp öldürülmemi, sonra tekrar dirilip
savaşarak tekrar öldürülmemi, yine dirilip
savaşarak öldürülmemi arzu ederim”(4) diyen
Kutlu Nebi yoldaşın olsun. Seni doğuran anaya,
seni emziren vatana hizmet, boynumuzun borcu
olsun. Adını çocuklarımıza ad vermek, yetmese
de, vefamız olsun. Bize bıraktığın bu imanlı vatanı,
malımız, kanımız, canımız pahasına muhafaza
etmek andımız olsun. Rabbimizin müjdelediği
cennet sana mübarek olsun.
_______________
1) Tevbe, 111.
2) Bakara, 190
3) Enfâl, 60.
4) Buhari, Cihad, 7
Hazırlayan: Sinan CANSEVER (İl Vaizi)
Redaksiyon: İl İrşad Kurulu
Download

Çanakkale Ruhu ve Şehitlik