TÜRKİYE GENELİ
KPSS/ORTAÖĞRETİM DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT)
1. DENEME SINAVI
(21-23 MAYIS 2014)
Bilgi Ve Sipariş İçin
www.imamhatipdeneme.com
KPSS / ORTAÖĞRETİM DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI-1
1. BÖLÜM (DHBT -1)
(Bu bölümü tüm adaylar cevaplandıracaktır.)
1.
"Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer
üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun” (Fatır 35/1) ayetinde
meleklerin hangi özelliğinden bahsedilmektedir?
A) Melekler, son derece süratli, güçlü ve
kuvvetli varlıklardır.
B) Melekler Allah'a isyan etmezler.
C) Melekler Allah'ın emir ve izniyle çeşitli
şekil ve kılıklara bürünebilirler.
D) Melekler gözle görünmezler.
E) Melekler iyiliğin sembolüdür.
Aşağıdaki namaz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İslam’ın başlangıç yıllarında iki rekâttı.
B) 5 vakit namaz emri yeryüzüne melek
aracılığı ile gönderilmiştir.
C) Namaz önceki dinlerde de mevcuttu.
D) Kelime-i şehadetten sonra İslam’ın en
önemli rüknüdür.
E) Namaz, günahları siler.
“Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta
tutun, kendiniz, ana, babanız ve yakınlarınız aleyhinde de olsa Allah için doğrulukla şahitlik eden kimselerden olun. İster
zengin, ister yoksul olsunlar, Allah onlara
sizden daha yakındır. Hislerinize uyup
adaletten sapmayınız.” (Nisa suresi, 58. ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Ana-baba aleyhinde şahitlik yapılmamalıdır.
B) Verilen kararlar yoksulların lehine olmalıdır.
C) Kişi şahitlik ederken doğruluktan ayrılmamalıdır.
D) Kişilerin konumlarına göre kararlar
verilmelidir.
E) Şahitlikte zenginler desteklenmelidir.
2.
3.
4.
Aşağıdaki cahiliye dönemi kavramlarından hangisi yanlış tanımlanmıştır?
A) Hadari: Göçebe hayat yaşayan Araplardır.
B) Mele: Bedevilerin kabile meclisidir.
C) Eyyamü’l-Arap: Arap kabileleri arasında meydana gelen savaşlardır.
D) Ukaz: Arabistan’da kurulan panayırdır.
E) Hübel: Kâbe’de bulunan en büyük put
5.
Aşağıda hikmet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bilgi ve aklî deliller, sünnet, peygamberlik gibi anlamlara gelir.
B) Allah hikmeti dilediğine verir.
C) Malayani şeylerde hikmettir.
D) Hikmet sahibi olup, onu başkalarına
öğreten kişiye gıpta edilir.
E) Hikmet, bilgi-amel bütünlüğüdür.
1. Bölüm testi bitmiştir…!
Lütfen diğer bölüme geçiniz…
2|Sayfa
KPSS / ORTAÖĞRETİM DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI-1
2. BÖLÜM (DHBT -2)
(Bu bölümü, sınava KPSS - ORTAÖĞRETİM
kategorisinde girecek adaylar, yani, İHL mezunları ile 30 Haziran 2016 yılına kadar mezun olabilecek İHL 11. ve 12. sınıf öğrencileri
cevaplandıracaktır.)
3.
1. Aşağıdakilerden hangisi sahâbe dönemi
tefsir çalışmaları için söylenemez?
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sahabe döneminde Kur’an baştan sona
tefsir edilmemiştir.
B) Sahabeler, ayetlerin genel manasını
vermekle yetinmişlerdir.
C) Sahabe döneminde ahkâm ayetlerinden az sayıda fıkhî hükümler çıkarılmıştır.
D) Sahabe döneminde yapılan tefsirler
kendi dönemlerinde tedvin edilmemiştir.
E) Kuran’daki bütün ayetlerin tefsiri yapılmıştır.
2. Hz. Muhammed (s.a) “Beni nasıl namaz
kılıyor görüyorsanız siz de öyle kılın.” buyurmuş ve namazın nasıl kılınacağını uygulamalı olarak göstermiştir.
Peygamberimizin bu uygulaması sünnet
çeşitlerinden hangisine örnek oluşturur?
A) Takrirî sünnete
B) Fiilî sünnete
C) Sözlü sünnete
D) Sünnetullah’a
E) Kavlî Sünnete
3|Sayfa
İlahi dinlerde ve Zerdüştlükte ahiret
inancı varken, Hint ve Doğu Asya dinlerinde bu inanca rastlanmaz. Hint dinlerinde sonsuz hayat, bu evrenin dışında
bir yerde gerçekleşmeyecektir. Bu dinlere göre tabiat sonsuza kadar yaşayacaktır.
A) Hint dinlerinde tenasüh anlayışı vardır.
B) Zerdüştlüğe göre kıyamet kopacak ve
insanlar hesap verecekler.
C) İlahi dinlerde cennet ve cehennem
vardır.
D) Hint dinlerine göre insanlar hesap verecekler.
E) Çin dinlerinde kıyamet ve yeniden dirilme gibi kavramlara rastlanmaz.
4.
Din görevlisi, söz ve davranışlarında sırf
Allah’ın rızasını umarak hareket etmeli,
yaptığı görevin karşılığında şahsi ve maddi bir çıkar beklememelidir. Ayrıca din
görevlisi, her tür gösterişten, yapmacık
hareketlerden kaçınarak sözü, işi, giyim
kuşamı, yeme içmesi, oturup kalkması
itibarıyla ölçülü ve samimi olmalıdır.
Yukarıda din görevlisinde bulunması gereken özelliklerden hangisi belirtilmektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Görevini benimseme
Temsil
Tanıma
İletişim
İhlâs ve samimiyet
YENİ SINAV SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
1.
2.
Diyanet Yeterlik sınavının ismi değişti. "Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi" oldu.
Diyanet İşleri Başkanlığının "Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test" sınavında İlahiyat, Önlisans ve İHL mezunlarına ayrı sorular sorulacak.
3. Soruları ÖSYM hazırlayacak
4. ÖSYM "Din Hizmetleri Alan Bilgisi Test" sınavını Diyanet personeli için özel yapıyor. Diğer KPSS sınavlarından 20 gün sonra yapılacak.
5. DHBT’ye başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için KPSS Lisans başvuruları ile birlikte;
ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için KPSS Ortaöğretim/Ön lisans başvuruları ile birlikte
elektronik ortamda ÖSYM tarafından alınacaktır.
6. 2014 yılında sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 5-14 Mayıs 2014 tarihleri
arasında 2014-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar
için 30 Haziran-16 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Ortaöğretim/Ön lisans başvuruları ile
birlikte elektronik ortamda alınacaktır.
7. 2014 yılında DHBT 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır.
8. Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetleri sınıfına ait kadrolarına 15 Ekim 2014 tarihinden sonra ilk defa
açıktan veya sözleşmeli atanacakların KPSS’de Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ek olarak Din
Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumuna katılmaları ve bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre hesaplanacaktır.
9. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmemiş;
aynı öğrenim düzeyindeki KPSS Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi veya DHBT’de en az bir soruya
cevap kâğıdı üzerinde cevap vermemiş adaylar sınava girmemiş gibi değerlendirilecektir.
10. Sınavlar artık her yıl değil, KPSS ile eşzamanlı, 2 yılda bir yapılacak.
11. Sınav iki oturumda gerçekleşecek. İlk sınav (28 Eylül 2014'te) KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu
olacak. İkinci sınav (18 Ekim 2014'te) “Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu olacak. Puan hesabı bu iki oturum sonucunda alacakları puanlara göre yapılacak.
“Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)” iki bölümden oluşacak:
Birinci bölüm soruları (DHBT-1) eski yeterlik sınavı kapsamında olacak (İnanç esasları, ibadetler, Kuran
Bilgisi, Siyer ve Ahlak) ve tüm adaylar (İlahiyat, Önlisans ve İHL mezunları için ortak ) cevaplandıracak.
İkinci bölüm soruları (DHBT-2) ise İlahiyat, Önlisans ve İHL mezunları için ayrı ayrı olacak. Bu sorular;
Lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını,
Ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını,
Ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Lisesi müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. (Öğrenciler ders kitaplarını saklasınlar.)
DHBT-2’de sorulacak alanlar:
1. Tefsir
2. Fıkıh
3. Hadis
4. Akaid & Kelam
5. İslam Tarihi
6. Dinler ve Mezhepler Tarihi
7. Dini Hitabet
KPSS-Ortaöğretim sınavı iki yılda bir yapıldığı için,
KPSS 2012 Başvuru kılavuzuna göre, sınava 2 yıl içinde
mezun olabilecek adaylar da katılabilmekteydi. Bu
hüküm 2014 KPSS Başvurularında da korunursa -ki
gelecek sene mezun olan adayların mağdur olmaması
için bu hükmün devam edeceğini düşünüyoruz- 2014
DHBT Sınavına 11. sınıf öğrencilerimiz de katılabileceklerdir. Bu anlamda 11. sınıf öğrencilerimizin de
konu hakkında haberdar edilmeleri ve sınava hazırlanmaları yararlı olacaktır.
2014 DHBT sonrası, adayların verecekleri cevaplara göre alınan puanlar, (ortaöğretim mezunları için) KPSSP122 adıyla tek puan olarak ÖSYM tarafından açıklanacaktır. Daha sonra DİYANET'in belirleyeceği taban puanla
sözlü sınav için başvuru alınacaktır.
Sözlü sınav sonrası alınacak puanlarla
atama gerçekleştirilecektir.
Download

DHBT deneme ORNEK - İmam Hatip Deneme