2014
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI
(KPSS)
LİSANS KILAVUZU
• Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb.
işlemler, sınava başvuru için yeterli değildir. Sınava başvuru işleminizi kılavuzda
belirtildiği şekilde tamamlayarak aday başvuru kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz
ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
• Başvuru bilgilerinizi, sınava başvuru işleminizi tamamladıktan sonra, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol
ediniz.
Bu Kılavuz, "Kamu Görevlerine İlk defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri
uyarınca hazırlanmıştır. Sınava başvuran adaylar Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş
sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5. fıkrası gereği sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının İnternet sayfasında yapılacaktır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara
tebliğ hükmündedir.
BAŞVURU SÜRESİ
: 5-14 Mayıs 2014
SINAV TARİHİ
: 5-6 Temmuz 2014
SINAV SAATİ
: Sabah oturumları 09.30,
Öğleden sonra oturumları 14.00
KPSS SINAV ÜCRETİ
(Her oturum için 40 TL
ücret yatırılacaktır.)
: Sadece Cumartesi Sabah oturumuna girecek adaylar 40,00 TL;
Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi birine de
girecek adaylar 80,00 TL;
Cumartesi Sabah + diğer üç oturumdan herhangi ikisine de girecek
adaylar 120,00 TL;
tüm oturumlara girecek adaylar 160,00 TL.
ÖABT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 20 Temmuz 2014,
09.30, 40,00 TL
(ÖABT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Cumartesi Sabah (Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS
Cumartesi Öğleden Sonra (Eğitim Bilimleri) oturumlarına da katılmaları zorunlu olduğundan, en az
120,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)
DHBT TARİHİ, SAATİ VE SINAV ÜCRETİ : 18 Ekim 2014,
09.30, 40,00 TL
(DHBT’ye katılmak isteyen adayların, KPSS Cumartesi Sabah (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumuna
da katılmaları zorunlu olduğundan, en az 80,00 TL sınav ücreti yatırmaları gerekmektedir.)
DİKKAT ! Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge çıkarma vb.
nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu veya
tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret
yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez.
Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan
adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM’yi bir bütün olarak ilgilendiren resmî, özel ve genel yazılar için:
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı (SHDB) 06800 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri Sistemi (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Tercihler İçin İnternet Adresi:
https://tercih.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası: 444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri: ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı
organları kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ilgili kurumlarca belirlenir ve ilgili
kurum tarafından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak ÖSYM tarafından alınan yeni kararlar ve gerekli görülen
değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle ilgililerin ÖSYM’nin
İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ..........................................................................
2. BAŞVURU .........................................................................................................................................
2.1 Başvuru Koşulları .....................................................................................................................
2.2 Başvuru İşlemleri ......................................................................................................................
2.3 Aday Başvuru Formu................................................................................................................
3. SINAV ............................................................................................................................................
3.1 Sınav Oturumları ......................................................................................................................
3.2 Sınavda Uygulanacak Testler ..................................................................................................
3.3 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler ................................
3.4 Sınava Girerken Adayların Yanlarında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar ....
3.5 Sınavın Uygulanması ...............................................................................................................
3.6 Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ........................................................................................
3.7 Sınavda Kullanılacak Soru Kitapçığı ve Cevap Kâğıdı ............................................................
3.8 Sınavın Sonunda Adayların Teslim Edecekleri Belgeler..........................................................
3.9 Sınavın Geçerli Sayılması Nelere Bağlıdır? .............................................................................
3.10 Salon Tutanakları ve Test Sorularına Verilen Cevaplar Üzerinde Yapılan İncelemeler ..........
3.11 Değerlendirme ..........................................................................................................................
3.12 Sınav Sonuçlarının Duyurulması..............................................................................................
4. DİĞER BİLGİLER ............................................................................................................................
4.1 İnternet Erişim Şifresi Bilgisi .....................................................................................................
4.2 Sınava Başvurduktan Sonra Bilgilerinde Değişiklik Olanlar .....................................................
4.3 ÖSYM İle Yazışmalar ...............................................................................................................
4.4 Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler............................................................
4.5 Engelli/Sağlık Sorunu Olan Adaylar ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunun Doldurulması .
5. B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME ......................................................................................
5.1 B Grubu Kadrolar İçin Tercih Alınması.....................................................................................
5.2 B Grubu Kadrolara Yerleştirme ................................................................................................
5.3 B Grubu Kadrolara Atanma ......................................................................................................
6. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR ....................................................................................
1
3
3
3
6
10
10
10
11
11
12
13
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
18
21
21
21
22
22
KPSS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ...................................................................................................... 22
TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR) İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN
ADAYLARA DUYURU .......................................................................................................................... 23
MAVİ KART SAHİPLERİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2828 SAYILI KANUNUN EK 1 MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINDA KORUNMA VEYA BAKIM TEDBİR
KARARI ALINMIŞ OLANLARIN İŞE ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI .......................................................................................................... 23
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DİN HİZMETLERİNDE GÖREV ALMAK AMACIYLA
KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR ................................................... 25
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ
İÇİN KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR ............... 26
TABLO-1
TABLO-2
TABLO-3
TABLO-4
TABLO-5
KPSS’de Uygulanacak Testlerin Kapsamları ................................................................
KPSS Puan Türleri ...........................................................................................................
Mezun Olunacak/Olunan Üniversite ................................................................................
Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı ....................................................................
Ülke Adı ve Kodu ...............................................................................................................
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV/YERLEŞTİRME ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
28
32
35
40
54
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1 2014-KPSS Lisans Kılavuzu, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar”
hükümlerine göre düzenlenmiştir.
1.2 Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine
kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
ilk
defa
atama
yapılacak
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel
müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak
suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve
görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel
ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet
sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı
döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan
meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine
atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.
1.3 Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile İçişleri ve Dışişleri
Bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askerî Adalet Teftiş Kurulları ve 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1. maddesinin 3. fıkrasında sayılanlar ile Devlet Senfoni
Orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
1.4 2014-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun
olanlar ile mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini
kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları
alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde
tutacaklardır. Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından 14 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla
mezun olmamış olmak koşuluyla; önlisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim
(lise ve dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar 27-28 Eylül 2014
tarihlerinde yapılacak olan sınava gireceklerdir. Bir lisans programından 14 Mayıs 2014 tarihinden önce mezun
olanlar, KPSS’ye lisans düzeyinden girmek zorundadır. 14 Mayıs 2014 tarihinden sonra mezun olacaklar ise,
mezuniyet durumlarını da göz önünde bulundurarak, KPSS’ye lisans düzeyinden veya ortaöğretim/önlisans
düzeyinden girebilirler; adayların söz konusu her iki düzeyden de sınava girmeleri mümkün bulunmamaktadır.
27-28 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak KPSS Ortaöğretim/Önlisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak
ve adaylara duyurulacaktır.
Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına
başvurdukları tarihte, B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek yerleştirme işlemlerine son
başvuru tarihi itibarıyla tercihte bulundukları öğrenim düzeyinde mezun durumda olmaları şarttır.
1.5 Kamu kurum ve kuruluşlarının, öğretmenlik dâhil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli
bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur.
1.6 A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen
Yardımcılığı, Maiyet Memurluğu (Kaymakam Adaylığı) gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu
kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme
sınavıdır.
Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya
sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapacaklar ya da KPSS sonuçlarına göre
belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapacaklar ve bu
giriş sınavının sonuçlarına göre personel alacaklardır. Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren
kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvuracaklardır. B Grubu Kadrolar için adaylar ÖSYM'nin tercihlerle
ilgili yapacağı veya kurumsal alımlarda kamu kurumlarınca yapılacak duyurulara duyuruya göre hareket
edeceklerdir.
1.7 Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmayacaklarsa
adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları
genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü basın yoluyla verecekleri ilanlarla duyuracaklardır. Adaylar, kamu
kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde basın yoluyla Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri
ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.
1.8 Bu sınavın sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına yapılacak atamalarda da
kullanılacaktır. Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Cumartesi Sabah ve Cumartesi
1
Öğleden Sonra oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak 20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Alan
Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen kadrolarına atanmak amacıyla sınava girecek öğretmen adaylarının,
Bakanlığın İnternet sayfasında yayınlanacak “Öğretmen Atamaları İle İlgili Millî Eğitim Bakanlığının
Duyurusu”nu sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Öğretmenlik kadrolarına
yapılacak atamalar için nasıl başvurulacağı ve atamaların nasıl yapılacağı, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
adaylara duyurulacaktır.
1.9 Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında
kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları
kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, sınavın
Cumartesi Sabah oturumuna ve alanlarına bağlı olarak 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan
Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak
amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru
yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
1.10 Bu Yönetmelik kapsamında olmayıp yapacakları sınavlarda KPSS sonuçlarını esas alma durumunda olan
kamu kurum ve kuruluşları; B grubu kadro niteliği taşıyan tüm kadrolu ve sözleşmeli personel alımlarında lisans
düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim için ise KPSSP94 puanını kullanacaklardır.
1.11 Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde,
amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.
1.12 Sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için KPSS'de elde
edilecek puanın geçerlilik süresi bir yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav
sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder. 14/05/2014 tarihinden sonra lisans düzeyinden
mezun olan ve lisans düzeyinden KPSS’ye girmeyip KPSS’ye Ortaöğretim veya Önlisans düzeyinden giren
adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ortaöğretim veya Önlisans sınav
sonuçları sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Önlisans sınav
sonuçlarını etkilemez.
1.13 Sınav, lisans mezunları veya lisans mezunu olabilecek durumda olan adaylar için Tablo-1’de gösterilen
alanlarda yapılacaktır.
1.14 2014-KPSS, 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılacaktır.
1.15 KPSS; Cumartesi Sabah, Cumartesi Öğleden Sonra, Pazar Sabah ve Pazar Öğleden Sonra
uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen
adayları için alanlarına bağlı olarak 20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din
hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 18 Ekim 2014
tarihinde yapılacaktır.
Adayların tümü, Cumartesi Sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar Cumartesi Öğleden Sonra, Pazar
Sabah veya Pazar Öğleden Sonra oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
Adayların bu kararı vermeden önce Tablo-1 ve Tablo-2’yi incelemeleri yararlarına olacaktır.
1.16
Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler
geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.
1.17
Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI maddesini
dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine
uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
Merkezimize gönderilen raporlar, engelli adaylara uygun sınav koşullarının sağlanması amacıyla
kullanılmaktadır. Adayların Merkezimize göndermiş oldukları raporları, yerleştirme ile kamu kurum ve
kuruluşlarına atanma işlemlerinde dikkate alınmaz.
1.18 Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe
uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak, memur
olarak atanma hakkı doğurmaz.
1.19 Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için bir adayın bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur.
Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı
saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.
1.20 Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) işçi istihdamında 2014-KPSS sonuçlarının kullanılması ile ilgili duyurusu
bu kılavuz içinde yer almaktadır.
2
2. B A Ş V U R U
2.1. BAŞVURU KOŞULLARI
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak
sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar
başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış
olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
DİKKAT: 2014-KPSS Lisans’a son başvuru tarihi olan 14 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla lisans diploması
almaya hak kazanmış adaylar ön lisans veya ortaöğretim düzeyinde yapılacak sınava başvuramazlar.
Bir adayın hem 2014-KPSS Lisans’a hem de 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a katılması mümkün
değildir. 2014-KPSS Lisans’a başvurmuş adayların 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a da başvuru
yapmaları mümkün olmayacak, bu adayların 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans’a başvuru yapmaları
sistem tarafından engellenecektir. Buna göre, özellikle hâlen bir lisans programında okumakta olan ve
14 Mayıs 2014 tarihinden sonra mezun olacak adayların 2014-KPSS’ye hangi düzeyde gireceklerine
karar verirken bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Başvurudan önce adayların sınav ücretini yatırmaları
gerekmektedir.
Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.
Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip
sınavın adı, T.C. Kimlik /Y.U. Numarası, adı ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan
adaylar Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını
gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdır. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar
için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden
İnternet aracılığıyla veya kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini yatırabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra bu
kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:


ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan sistemde geçerli bir fotoğrafı
olmayanlar ve/veya eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanlar
 başvurularını herhangi başvuru merkezinden yapacaklardır.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmî belgeye dayalı olduğundan
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik
olanların, eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında
bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan; geçerli bir fotoğrafı olanlar ile
eğitim bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmayanlar,
 başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya
diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla
başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz
kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf
güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
3
Adayların önceki başvurularında alınan eğitim bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır.
Eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Eğitim bilgileri (üniversite adı ve
lisans programı hariç) hatalı olan adayların bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye
dayalı olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri ile (diploma, öğrenci belgesinin onaylı bir örneği))
kontrol edilerek alınacaktır.
Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri, yerleştirme işlemlerinde
kullanılacağından, bu bilgilerin belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınması zorunludur.
Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri
yanlarında bulundurmaları gerekmektedir:

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın görevlilerce
kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun
süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın görevlilerce kolaylıkla tanınmasını sağlayacak
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş
pasaport kabul edilmeyecektir),

Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği,
engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
(Tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır.)

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde
(ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim
durumunu gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın diploma veya öğrenim
durumunu gösterir belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın
başvurusu alınacaktır. Bu belgesi yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul
edilmeyecektir.)
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında
geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır
(Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem
tarafından engellenmektedir.). Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve
yüzü açık olarak çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri
gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm
özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır.
Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava
almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi
görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2014-KPSS
Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi özenle kontrol
edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra
onaylaması için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak
işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın
uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu
olduğu unutulmamalıdır. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında
adaya gerekli olabileceğinden saklanmalıdır.
DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin doğruluğunu
kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu girdikten sonra
başvurunuz tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve
sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde ais.osym.gov.tr üzerinden MUTLAKA
KONTROL EDİNİZ.
4
Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse
ile paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais)
kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların, eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerinin
onaylı bir örneği Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır.
Bu belgelerin onaylı bir örneği başvuru merkezi görevlisine teslim edilmelidir. Belgelerin asılları başvuru merkezi
görevlisine teslim edilmemelidir.
Eğitim bilgilerini gösterir resmî belgelerin onaylı bir örneği dışında adaylara ilişkin hiçbir belge, sağlık raporu,
dilekçe vb. başvuru merkezlerince teslim alınmayacaktır. Gerektiği durumlarda bu belgeler, aday tarafından
Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacaktır. ÖSYM’ye ulaştırılması gereken sağlık raporu vb.
belgelerin onaylı bir örneği ÖSYM’ye gönderilmelidir. Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemelidir.
DİKKAT: Adaylardan 2014 yılında başvurdukları diğer sınavlarda (EKPSS hariç) alınan engel durumu
bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. KPSS başvuru esnasında engel durumu bilgisi
sistemde olmayan veya engel durumu bilgisinde değişiklik olan adaylar, başvuru merkezinde sağlık
raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme kaydını yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm
işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Sistemde engel durumu bilgisi olmayan veya değişiklik olan
adayların başvuru merkezlerince yapılacak işlemden sonra Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru
Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten
dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
İnternet’le bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra
ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2014-KPSS Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar
doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.
DİKKAT: Başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasının mutlaka
görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi
bulunmayanların veya değişikliklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi
Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel
durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Postayla başvurular
Başvuruların yapılacağı tarihler arasında, zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma (eğitim,
tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün
olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.
Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı
belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul
edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2014-KPSS Aday Başvuru Formu

Tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten
resmî bir belge

Ağır hasta adayların, başvurma süresince “başvuru merkezine gidemeyecek durumda” olduklarını
belirtir sağlık raporu

Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten
resmî bir belge

Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (Türkçe’ye tercüme edilmiş)

Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç
ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)

Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf
ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
Postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik
Numarasına yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına yatırılmayan
sınav ücreti işleme alınmaz, bu durumdaki adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.
5
Yurt dışından postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde, Türkiye’deki bir yakını
aracılığıyla arka sayfadaki bankalardan birine veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme
alınmayacak, başvuruları kabul edilmeyecektir.
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak
başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday
Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.
2.3. ADAY BAŞVURU FORMU
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak
aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Aday Başvuru
Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı
olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına,
adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru
Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların
yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki
eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde,
adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1.
T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI
a)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b)
T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu
adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C.
Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
c)
Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U.
numaralarını kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar
bu alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan,
11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası)
yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu”
edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını
alacaklardır.
2.
ADI
3.
SOYADI
4.
BABA ADI
5.
ANNE ADI
6.
DOĞUM TARİHİ
7.
CİNSİYETİ
8.
DOĞUM YERİ
9.
NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
Bu alanda;
a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Pembe/Mavi Kartlı”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
6
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular
“KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
e) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel
kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar
“2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres
bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından,
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması
zorunludur.
14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
Adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin adını ve kodunu Tablo-3’ten, lisans programının
adını ve kodunu Tablo-4’ten bulacaklar ve ilgili alanlara yazacaklardır.
Mezun durumda olan adayların mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına ilgili
bilgilerini yazacaklar; mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma
notu/puanı alanını boş bırakacaklardır.
Mezun durumda olan adayların mezuniyet tarihi bilgisinin sisteme girilmesi zorunludur. Not sistemi
ile diploma notu/puanı alanlarına bilgi girişi zorunlu değildir.
Başvuru Merkezlerinde adayın sistemde kayıtlı üniversite ve lisans alanı bilgisi değiştirilemez. Bu
bilgi ÖSYM tarafından belgeye dayalı değiştirilebilir.
Adaylar, birden fazla lisans eğitim bilgisinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıdını
sağlayabileceklerdir.
ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ BİLGİ
Danıştay 12.Daire Başkanlığının 27/06/2013 tarihli ve E:2009/5045, K:2013/5796 sayılı kararı
gereğince Teknik Hizmetler ve Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıflarına dahil
adayların ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara (Tekniker, Teknisyen, Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, Sağlık Teknisyeni, Sağlık Teknikeri gibi kadrolara) başvurmak istedikleri takdirde, adaylar
alt öğrenim düzey(ler)indeki (ortaöğretim, önlisans) mezuniyetlerini de ÖSYM Aday İşlemleri
Sistemine kayıdını sağlayabilecekler ve KPSS tercih işlemlerinde en üst öğrenim düzeyinden
KPSS’ye girerek elde etmiş oldukları puanları ile alt öğrenim düzey(ler)indeki kadrolara başvuru
yapabileceklerdir.
Bu sınav sonucuna bağlı ilk yerleştirme için tercihler, 17-26 Kasım 2014 tarihlerinde alınacaktır.
Yukarıda yer alan Danıştay 12.Daire Başkanlığının kararı gereğince adaylar, ortaöğretim ve varsa ön
lisans bilgilerinin sisteme kaydını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 3-14 Kasım 2014 tarihleri
arasında yaptırabileceklerdir.
15. SINAVIN HANGİ OTURUMUNA/OTURUMLARINA KATILACAĞI
Sınavın hangi oturumuna girileceği, Aday Başvuru Formunun bu alanına işaretlenecektir. Tüm
adaylar, Cumartesi Sabah oturumuna girmek ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini
cevaplamak zorundadırlar Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler, sınavın Cumartesi Öğleden
Sonra oturumuna ve alanlarına bağlı olarak da 20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak ÖABT’ye
girmek zorundadırlar.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler KPSS Cumartesi Sabah
oturumu ile birlikte 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine de
(DHBT) katılmak zorundadır.
7
Adayların Pazar günkü oturumlara girmeleri isteğe bağlıdır. Adaylar, Cumartesi Sabah oturumu
dışındaki oturumlardan hangilerine katılacaklarını bu alanda belirteceklerdir.
Adaylar işaretledikleri oturumlara göre bina ve salonlara atanacaklarından sınava girilecek oturum
mutlaka işaretlenmeli, girilmeyecek oturumlar boş bırakılmalıdır.
Adayların, sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar vermeden önce bu kılavuzu dikkatle
incelemeleri ve sınavın hangi oturumuna girmelerinin gerekli olduğunu belirlemeleri yararlarına
olacaktır.
Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme (ÖABT ve DHBT dâhil) yapmak isteyen adayların, ekleme
yapmak istediği her oturum için fark olarak 40,00 TL ücreti sınava başvuru süresi içerisinde
yatırması gerekmektedir.
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra oturum değişikliği isteklerini (sınav ücretini başvuru
süresinde
yatırmış olmak kaydıyla),
23
Mayıs 2014 tarihine
kadar ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri yapabileceklerdir.
ÖABT OTURUMU
Öğretmen atamaları için 20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanı
işaretlemek zorundadır.
ÖABT SINAV ALANI
Öğretmen atamaları için 20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda
sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
Türkçe
İlköğretim Matematik
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
Sosyal Bilgiler
Türk Dili ve Edebiyatı
Tarih
Coğrafya
Matematik (Lise)
Fizik
Kimya
Biyoloji
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil (Almanca)
Yabancı Dil (İngilizce)
Rehber Öğretmen
Sınıf Öğretmenliği
DHBT OTURUMU
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler için 18 Ekim 2014 tarihinde
yapılacak DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak adaylar, bu alanı işaretlemek zorundadır. Lisans
düzeyinde KPSS’ye başvuran adaylardan bu alanda işaretleme yapmayanlar, 18 Ekim 2014
tarihinde yapılacak DHBT’ye katılamazlar.
16. SINAV MERKEZLERİ
KPSS SINAV MERKEZLERİ:
KPSS sınav merkezleri ve kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Adaylar, 1. Tercih alanına kendi
adres ilini yazacaktır. 2. Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri sistem tarafından, adayın adres
iline en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırılmıştır. Bu alana sadece sistem tarafından
izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir.
ÖABT/DHBT SINAV MERKEZLERİ:
010 ADANA, 062 ANKARA/ÇANKAYA, 070 ANTALYA, 160 BURSA, 210 DİYARBAKIR,
250 ERZURUM, 260 ESKİŞEHİR, 270 GAZİANTEP, 341 İSTANBUL 1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer),
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
380 KAYSERİ, 420 KONYA, 440 MALATYA, 550 SAMSUN, 580 SİVAS, 610 TRABZON, 650 VAN
Adaylar bu alana kendi adres ilini yazacaktır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar bu alana sadece
sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazılabilecektir.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek
olarak yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir.
Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, sınava başvurusunu
8
tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2014-KPSS’ye son başvuru gününde başvuran adaylardan
başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle
durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu
yapan aday, 23 Mayıs 2014 tarihine kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden
adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından
belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir Sınava girmek istediği merkezi yazmayan adaylar,
ÖSYM tarafından herhangi bir sınav merkezine atanırlar. Adayların atandıkları sınav merkezleri
değiştirilemez. Başvuran aday sayısının 1000'den az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp
yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.
KPSS SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu Sınav Merkezi
Kodu Sınav Merkezi
Kodu Sınav Merkezi
010 -----Adana
020 -----Adıyaman
030 -----Afyonkarahisar
040 -----Ağrı
050 -----Amasya
061 -----Ankara-Altındağ-Mamak
062 -----Ankara-Çankaya
063----- Ankara-Kuzey 1
290 ---- Gümüşhane
300 ----- Hakkâri
310 ----- Hatay – Antakya
320 ----- Isparta
330 ----- Mersin-İçel
341 ----- İstanbul – 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
342 ----- İstanbul - 2
480 ----- Muğla
490 ----- Muş
500 ----- Nevşehir
510 ----- Niğde
520 ----- Ordu
530 ----- Rize
540 ----- Sakarya - Adapazarı
550 ----- Samsun
560 ----- Siirt
570 ----- Sinop
580 ----- Sivas
590 ----- Tekirdağ
600 ----- Tokat
610 ----- Trabzon
620 ----- Tunceli
630 ----- Şanlıurfa
640 ----- Uşak
650 ----- Van
660 ----- Yozgat
670 ----- Zonguldak
680 ----- Aksaray
690 ----- Bayburt
700 ----- Karaman
710 ----- Kırıkkale
720 ----- Batman
730 ----- Şırnak
740 ----- Bartın
750 ----- Ardahan
760 ----- Iğdır
770 ----- Yalova
780 ----- Karabük
790 ----- Kilis
800 ----- Osmaniye
810 ----- Düzce
900 ----- Lefkoşa
(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy
(Keçiören//Etlik/İncirli)
343 ----- İstanbul - 3
066----- Ankara-Kuzey 2
(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
(Etimesgut/Sincan)
344 ----- İstanbul - 4
067----- Ankara-Kuzey 3
(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
(Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
070 -----Antalya
080 -----Artvin
090 -----Aydın
100 -----Balıkesir
110 -----Bilecik
120 -----Bingöl
130 -----Bitlis
140 -----Bolu
150 -----Burdur
160 -----Bursa
170 -----Çanakkale
180 -----Çankırı
190 -----Çorum
200 -----Denizli
210 -----Diyarbakır
220 -----Edirne
230 -----Elâzığ
240 -----Erzincan
250 -----Erzurum
260 -----Eskişehir
270 -----Gaziantep
280 -----Giresun
345 ----- İstanbul - 5
(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
346 ----- İstanbul - 6
(Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
347 ----- İstanbul - 7
(Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
348 ----- İstanbul - 8
(Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
349 ----- İstanbul – 9 (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)
351 ----- İzmir-Güney
(Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352 ----- İzmir-Kuzey
(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360 ----- Kars
370 ----- Kastamonu
380 ----- Kayseri
390 ----- Kırklareli
400 ----- Kırşehir
410 ----- Kocaeli - İzmit
420 ----- Konya
430 ----- Kütahya
440 ----- Malatya
450 ----- Manisa
460 ----- Kahramanmaraş
470 ----- Mardin
17. SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU
Yükseköğretim Genel Kurulu kararı uyarınca, yurt dışından almış olduğu diplomasının denkliği için
KPSS Eğitim Bilimleri sınavına katılması gereken adaylar bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu amacı
taşımayan adaylar, bu alanı boş bırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylara “Denklik”
puanı hesaplanacak, bu alanda işaretleme yapmayan adaylara “Denklik” puanı hesaplanmayacaktır.
18. MEZUN OLDUĞU ÜLKE ADI VE KODU
SINAVA DENKLİK PUANI İÇİN KATILMA DURUMU alanında işaretleme yapan adaylar, bu alana
mezun olunan ülke adı ve kodunu Tablo-5’den bularak yazacaklardır.
19. BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞMA DURUMU
Bir kamu kurumunda çalışanlar aşağıdaki seçeneklerden
işaretleyeceklerdir. Diğer adaylar boş bırakacaklardır.
kendilerine
1) Bir kamu kurumunda memur olarak çalışıyorum.
2) Bir kamu kurumunda sözleşmeli kamu personeli olarak çalışıyorum.
3) Bir kamu kurumunda işçi olarak çalışıyorum.
9
uygun
olanı
20. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem
için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
21. ADAYIN İMZASI
3. S I N A V
3.1 SINAV OTURUMLARI
Sınav, Cumartesi ve Pazar günlerinde sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Her oturumda bir soru kitapçığı
ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır.
Cumartesi Sabah oturumunun süresi iki saat (120 dakika), Cumartesi Öğleden Sonra oturumunun süresi 100
dakika, Pazar Sabah ve Pazar Öğleden Sonra oturumlarının süresi ise 160 dakika olacaktır.
20 Temmuz 2014 tarihinde yapılacak ÖABT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 75 dakika olacaktır.
18 Ekim 2014 tarihinde yapılacak DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.
3.2 SINAVDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâğıtlarına işaretlenecek,
cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Oturumlara göre
uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda
adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçıklarına
yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve
bilgisayarla değerlendirilecektir.
ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.
Sınavda Uygulanacak Testler ve Soru Sayıları
Cumartesi
Sabah
Cumartesi
Öğleden Sonra
Pazar
Sabah
Pazar
Öğleden Sonra
20.7.2014
Pazar Sabah
Genel Yetenek (60)
Genel Kültür (60)
Eğitim Bilimleri (80)
Hukuk (30)
İktisat (30)
İşletme (30)
Maliye (30)
Muhasebe (30)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (30)
Ekonometri (30)
İstatistik (30)
Kamu Yönetimi (30)
Uluslararası İlişkiler (30)
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Alan Bilgisi Testi (40)
Alan Eğitimi Testi (10)
18.10.2014
Cumartesi Sabah
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
DHBT-1 (20)
DHBT-2 (20)
3.3 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER
a) 2014-KPSS/ÖABT/DHBT SINAVA GİRİŞ BELGESİ:
2014-KPSS, ÖABT ve DHBT’ye başvuran adaylar için katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere
Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden, ilgili sınav/test tarihinin 10 gün öncesinden
başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon
bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar girdikleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanında bulundurmak
zorundadırlar. Bu belge olmadan sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi
ile başka bir oturuma girmek mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o
oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge
düzenlenmeyecektir.
Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş
Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın
10
sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav
günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden
adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin
renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın
fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge
üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde
adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Adayın sınava girebilmesi için ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya
pasaportunun da yanında bulunması zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler
için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü
adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve
bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi,
meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında
soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga,
adayın sınavda kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası
bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM
Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu
belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az
bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM
tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
3.4 SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN
ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına;

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla
(basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,

silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle
ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav
binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan
sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav
binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce
sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne ve
26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav
Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak zorundadır.
11
3.5 SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanları/pasaportları
kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday ilgili
oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki
görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini tek tek yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri
tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı,
T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, şeker ve
peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili oturuma ait soru kitapçıkları
dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol
ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. bilgilerini
dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp
kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının
ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve
eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan
soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı
bölüme yapıştıracaklardır.
Sınav başladıktan sonra adayların her oturuma ait sınav süresinin ilk ¾’ü tamamlanmadan ve son 15 dakika
içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete
gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav
salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınav süresinin ilk
¾’ü tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
İlgili oturum için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon
görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir. Paketler hiçbir biçimde açılmayacaktır.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde kimlik kontrollerini
yeniden yapabilirler.
12
3.6 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam
etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman
kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda
bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu kişilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına
veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından geçersiz sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir. Adayların
soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle
yasaktır. Her oturumunun sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim etmeyen adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera
kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.7 SINAVA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavın her oturumda bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacak ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda
adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, rastgele dağıtılacaktır. Soru kitapçığı poşeti adayın
kendisi tarafından açılmalıdır.
Her soru kitapçığının “SORU KİTAPÇIK NUMARASI” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru
kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı
ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.
CEVAP KÂĞIDI NASIL DOLDURULACAKTIR?
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarına her adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik
Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının kendilerine ait olup
olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday, salon başkanına başvurarak
kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Daha sonra tüm adaylar kendilerine verilen soru
kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana yazıp kodlayacak,
numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan ilgili alanda da
onaylayacaklardır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp kodlanan cevap
kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının
sorumluluğu adaya aittir.
Her aday sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgisinin bulunduğu (kendisine ait) cevap kâğıdını
kullanmak zorundadır. Kendisine ait cevap kâğıdını kullanmayan, başka bir adaya ait cevap kâğıdında
işaretleme yapan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Sınavda adaylar, cevaplarını
cevapladıkları testlerle ilgili alana işaretlemelidir. Cevaplar işaretlenirken yuvarlak alanın dışarıya taşırılmadan
tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya
verilen cevap yanlış sayılacaktır. Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş
işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş
işareti de okuyabilir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap işaretlenmediğinde bu
işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
13
3.8 SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra
üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından
adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava
giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya
aittir. ÖSYM’de her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek
tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan adayın
sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları ile soru kitapçıklarını paketlemelerini
izleyebilirler.
3.9 SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
sınava, atandığı salonda girmesi,
sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim
etmesi,
salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir .
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav
kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen
adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim Kurulu kararıyla geçersiz
sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi
tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav
görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas
alınır.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili maddesinde yer alan
düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere,
görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun hükümlerine
göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa eden kişi, iki
yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten itibaren
iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin, iptal kararı
verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş olması hâlinde, ilgili
kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada yer alan hükümler ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında artırılır. Bu
suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline karar
verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde, Yönetim Kurulu
kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
14
3.10 SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen, yapılan
istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden yararlandıkları saptanan
adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya işlemlerinde aracılık yapanlar varsa
bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar
ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya
çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
3.11 DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenekte,
doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların
ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Yabancı dil ağırlığı içeren KPSS puanları hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının
hesaplanmasında, adayların ilgili KPSS’den önce elde ettikleri Almanca, Fransızca veya İngilizce en yüksek
Yabancı Dil Sınavı (YDS) sonucu kullanılacaktır. KPSS’den sonra elde edilecek Yabancı Dil Sınavı (YDS)
sonuçları, yabancı dil ağırlığı içeren bir sonraki KPSS puanlarının hesabında dikkate alınacaktır. KPSS’ye giren
adayların her üç yabancı dil için (Almanca, Fransızca, İngilizce) YDS puanlarının ortalama ve standart sapma
değerleri ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları
hesaplanacaktır.
Bir testte, doğru ya da yanlış hiçbir cevabı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar
ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS puanı olmayan adayların yabancı dil standart
puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM
tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul
edilecektir.
Tablo-1’deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını
kullanacaklardır.
Tablo-2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak
ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu
adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki
formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş
olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre
çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını
kullanacaklardır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.
30 [ 2 (ASP – X ) – S]
KPSS Puanı = 70 +
[2 ( B – X )] – S
Kısaltmalar
KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı
ASP : Ağırlıklı standart puan
X
: ASP dağılımının ortalaması
S
: ASP dağılımının standart sapması
B
: ASP dağılımındaki en yüksek ASP
DİKKAT: Adaylar sınavın hangi oturumuna gireceklerine karar verirken Tablo-2’yi göz önünde tutmalıdır. Bir KPSS
puanının hesaplanmasında yer alan testlerden herhangi birine hiç cevap vermemiş olan adayların sözü edilen KPSS
puanı hesaplanmaz. Adayların bu durumu bilerek, hesaplanmasını istedikleri KPSS puanı için gerekli olan testlere doğru
veya yanlış en az bir cevap vermeleri uygun olacaktır.
15
3.12 SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet
adresinden öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol
Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına,
sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme
https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
4.
DİĞER BİLGİLER
4.1 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası adaylara geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde
tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre
kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM’nin İnternet adreslerini
kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş
belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün
aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde
gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına
girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce
sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir. Sorulara doğru cevap
veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM
Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, 2,00 TL ücret karşılığı yeni
şifrelerini edinmek zorundadır. Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı
bizzat yukarıda belirtilen başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi
müdürlüklerinin ya da askerî birlik komutanlarının resmî yazı ile başvurması hâlinde, adayın ismine
düzenlenmiş, kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse
aday adına şifre edinemez.
4.2 SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde (kimlik bilgilerinin “uyruğu” alanında
değişiklik olanlar hariç), sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik isteklerini Merkezimize
dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
üzerinden yapmak istedikleri değişikliği kendileri yapacaklardır. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar
yapılabilecektir. Güncelleme sayfasından yapılan değişiklikler bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim
sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan adaylar,
bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nde
(MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir.
Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik olan
adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye göndermeleri
gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri bina/salon görevlilerine
bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile ilgili
değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize
başvuracaklardır (Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava giriş belgelerinde yer alan T.C. /
Y.U. Numaralarını kodlamak zorundadır.).
Eğitim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Başvurudan sonra, eğitim bilgilerinde değişiklik olan adaylar, bu
isteklerini belirten dilekçelerine, mezuniyet bilgilerini gösterir diploma veya benzeri belgelerinin onaylı bir
16
örneğini de ekleyerek en geç 23 Mayıs 2014 tarihine kadar Merkezimize ulaştırmalıdırlar. Süresi içerisinde
Merkezimize ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim bilgilerinde
değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kendileri
değiştirebileceklerdir.
Sınava İlişkin Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar
Adaylar başvuru işlemini tamamladıktan sonra sınav merkezi tercihlerini veya sınavda katılacakları oturumları,
ÖABT veya DHBT’ye katılıp katılmayacaklarını 23 Mayıs 2014 tarihine kadar ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden değiştirebileceklerdir.
Başvuruda belirttiği oturumlara ekleme yapmak isteyen adayların, ekleme yapmak istediği her oturum için fark
olarak 40,00 TL ücreti başvuru süresi içerisinde ÖSYM hesabına yatırması gerekmektedir.
İletişim Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvurudan sonra adres, telefon no, e-posta adresi vb. bilgilerinde değişiklik meydana gelen adaylar bu
değişiklikleri 23 Mayıs 2014 tarihine kadar, https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları
ve şifreleri ile giriş yapmak suretiyle kendileri yapacaklardır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar
tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel bilgileri içermesi
gerekmektedir.
Engel Bilgileri’ni değiştirmek isteyen adaylar
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında
meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması
zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı
hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları
kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa
herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmaz.
4.3 ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası, adı,
soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak referans
numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle işleme
alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla
ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklandıktan
sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel Amaçlı Dilekçe
örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınav tarihinden itibaren 3
iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların
inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı
hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu
dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara
adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb.
bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme
alınmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra,
cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı
organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak,
“Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda
kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını Merkezimizde inceleyebileceklerdir.
4.4 ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca; başvuru işlemini tamamladıktan sonra, https://ais.osym.gov.tr,
17
https://sonuc.osym.gov.tr, https://tercih.osym.gov.tr adreslerine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle
giriş yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen İnternet adreslerinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini değiştirme
Eğitim bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
Sınava giriş belgesi edinme
Sınav/yerleştirme sonuç bilgilerini öğrenme
Tercih yapma
Cevap kâğıdını görüntüleme
Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
4.5 ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE
SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklarsa, bir üniversite veya
devlet hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. Başvuru ne şekilde yapılırsa yapılsın
(ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse bir başvuru merkezi aracılığıyla), adaylar başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve sağlık/engel durumlarını belirten dilekçelerini, Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin bir fotokopisi ekinde ÖSYM’ye ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim
edilmemeli, doğrudan ÖSYM’ye gönderilmelidir. Bu işlem; daha önceki yıllarda engelli olarak sınava başvuran
ve raporları kabul edilen adaylar için de, engel durumlarında bir değişiklik olmasa dahi, aynen geçerlidir.
Adayların başvuru bilgileri bölümünde yer alan Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun
doldurulmasına ilişkin açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin
doğru şekilde sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki
sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan
adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek
duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından incelenecek,
adayların engelleri nedeniyle ayrı bir sınav salonunda sınava alınıp alınmayacakları bu incelemelerin
sonuçlarına göre belirlenecektir. ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından raporları kabul edilmeyen
adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen
adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine
okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı
olacaktır.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş
olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda
kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş Belgelerinde sınava getirebilecekleri
araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için
ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) belirtilmesi
zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir gereksinime
ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma
simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile mazareti ne olursa olsun, “Engelli Salonu” dışında sınava
giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu bir dilekçe ekinde, sınavın
yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul
edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli Salonunda” sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla
ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin
yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve işaretleyici yardımcı
18
görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre miktarlarına göre belirlenen
ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına izin verilmez. Sınavda okuyucu
yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya da 14
punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği verilmiştir.) Soru
kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan, adayların cevap kağıdı
işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı isteyen adaylar tekli, istemeyen
adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli
tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden
okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda
olan adaylara ek süre verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları
zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşitme cihazları ile sınava alınmalarına
izin verilir.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici yardımı
verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli
düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP (Serebral palsi) hastalarından
sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık(kronik), dil ve
konuşma zorluğu, zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu gruptan sayılır. Sağlık kurulu
raporları ile RAM raporlarında; dil ve konuşma bozukluğu, yaygın gelişimsel bozukluk (asberger sendromu,
otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül öğrenme güçlüğü (Dikkat eksikliği, hiperaktivite,
disleksi vb.) ile MR (mental retardasyon) olduğu belirtilen adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve
işaretleyici yardımı verilir. Ruhsal ve duygusal sağlık sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi)
olan adaylar, talepleri doğrultusunda tekli salonlarda sınava alınır. Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker
ölçüm cihazları, ek gıda ile sınav salonlarına alınmalarına izin verilir. Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç
kullanan adayların yanlarında ilaç getirmesine izin verilir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların, ilaç, ek gıda, tuvalet gibi
ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi uygulamaları ile
sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak, talepleri doğrultusunda işaretleyici
yardımı verilir. Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen rapor bitiş tarihlerini sisteme girmeleri
gerekmektedir. Rapor bitiş tarihinden itibaren engel durumları sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.
DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece
işaretleyici yardımı verilir. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların
okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı da
aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların
başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
19
ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen
adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak
bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli
aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır.
SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adaylar, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet alabilmeleri
için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda belirtildiği şekilde sisteme
girilmesi gerekmektedir.
Başvuru Merkezi Aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak, başvuru
merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu
görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak adaylar ise, Sağlık
Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak aşağıda
belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını Başvuru
Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların, başvuru süresi
içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday Başvuru Formu ile Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı
06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların
Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu
dilekçelerde Aday İşlemleri Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde
kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ye
ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu bilgiler sonraki sınavlarda da
kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel durumunda değişiklik olmayan adaylardan
başvurdukları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık raporu istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu
durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına uygun
şekilde sınava alınacaktır. Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması
zorunludur.
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi kalıcı engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB, dil ve
konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan adaylar bu alanı
dolduracaklardır. Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan
seçenek/seçenekleri işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir.
Raporlarında yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen toplam yüzde
oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel gereksinime
ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle üzerinde/yanında alçı, sargı, atel,
oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak zorunda olan adaylar, bu bölümü
durumlarına uygun olarak dolduracak ve sağlık raporlarında belirtilen “Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme
gireceklerdir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT
Sendromu,vb.) , Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası (CP,
Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme Engeli Edinmiş
gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel Grubunda belirtilen sağlık durumu bilgilerine ek olarak bu bölümü
de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
20
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının kaç punto
olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu istiyor” seçeneğini
işaretleyen adaylara sınavda okuyucu yardımı verilecektir. Herhangi bir işaretleme yapılmadığı takdirde adayın
9 punto (normal) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği varsayılacak ve okuyucu yardımı
verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu durumu göz
ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme yapma durumlarına
göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklardır.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite, bazı ruhsal
ve duygusal sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon bilgisini içermektedir.
Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi gereken adayların bu
durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Sürekli veya geçici sağlık sorunu nedeniyle okuyucu
ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli salonlara yapılmaktadır.
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında kullanılacaktır.
Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına yapılacak atamalar,
adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta Zorlanıyor” bilgilerine göre
yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç ve
gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri
atamalarında kullanılacaktır.
5.
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
5.1 B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI
Lisans ile önlisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan 2014-KPSS sonuçlarının açıklanmasından
sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve
kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer
alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı
ÖSYM’nin İnternet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı
daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.
DİKKAT: Adaylar tarafından ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığından, Lisans/Önlisans düzeyinde
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan/alınacak alan/program denklik/eşdeğerlik kararları, tüm
ilgililere duyurulabilmesi için, muhakkak suretle KPSS tercih işlemleri başlangıç tarihinden önce Devlet
Personel Başkanlığına bildirilmelidir. Aksi halde, KPSS tercih işlemleri sırasında veya sonrasında
bildirilecek denklik/eşdeğerlik kararları, bir sonraki tercih işlemlerinde dikkate alınacaktır.
5.2
B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME
Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak
suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme
işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı
olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye İnternet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili
kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına İnternet yoluyla, elektronik ortamda
bildirilecektir.
21
5.3 B GRUBU KADROLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara
doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde
getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
6.
HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR
KPSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil
etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile başvuru sırasında verdiği bilgiler yüzünden
yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
KPSS İLGİLİ GENEL BİLGİLER
5 Temmuz 2014 Cumartesi Sabah Oturumu Saat 9.30
*
Tüm Adaylar ------------------------------------------------------------- Genel Yetenek ve
Genel Kültür Testleri--------------- Zorunlu
5 Temmuz 2014 Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu Saat 14.00
*
Öğretmen Adayları ------------------------------------------------------ Eğitim Bilimleri Testi --------------- Zorunlu
*
Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca
Sınav Kararı Verilen Adaylar ----------------------------------------- Eğitim Bilimleri Testi --------------- Zorunlu
6 Temmuz 2014 Pazar Sabah Oturumu Saat 9.30
*
Tüm Adaylar ------------------------------------------------------------- Hukuk, İktisat, İşletme,
Maliye, Muhasebe
Testleri -------------------------------- İsteğe bağlı
6 Temmuz 2014 Pazar Öğleden Sonra Oturumu Saat 14.00
*
Tüm Adaylar ------------------------------------------------------------- Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri,
Ekonometri, İstatistik,
Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler
Testleri -------------------------------- İsteğe bağlı
20 Temmuz 2014
*
İlgili Alanlarda Öğretmen Adayları ----------------------------------- ÖABT ---------------------------------- Zorunlu
18 Ekim 2014
*
Saat 09.30
Saat 09.30
DİB Din Hizmetlerinde Görev Almak İstayen Adaylar ---------- DHBT ---------------------------------- Zorunlu
22
TÜRKİYE İŞ KURUMUNDAN (İŞKUR)
İŞÇİ OLARAK İSTİHDAM EDİLMEK İSTEYEN ADAYLARA DUYURU
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal, engelli ve eski hükümlü işçi ihtiyaçları “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü
İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde KPSS sonuçlarına
göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından karşılanacaktır.
Normal, engelli ve eski hükümlü işçilere ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak işgücü taleplerinin İŞKUR
tarafından www.iskur.gov.tr web sayfasında, Kurum ilan panolarında adaylara duyurulacak ve bu duyuru üzerine
durumu iş gücü taleplerinde belirtilen şartlara uygun olan adaylar (normal iş gücü taleplerinde en az 60 puan almış
olmaları gerekir. Engelli ve eski hükümlülerde puan barajı bulunmamaktadır.) kimlik numaraları ile İŞKUR İl ve Şube
Müdürlüklerine şahsen başvurarak veya Kurum web sayfasından www.iskur.gov.tr üye olmak suretiyle kayıt
yaptırarak duyuruda belirtilen süre içersinde başvuracaklardır. Adayların başvuruları olmaksızın doğrudan işe
yerleştirilmelerinin söz konusu olmayacaktır.
Merkezî sınavda başarılı olma, kamu kurum ve kuruluşlarının daimî işçi kadrolarına alınmada tek başına bir hak teşkil
etmez.
MAVİ KART SAHİPLERİNİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAMINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne
kayıtlı adaylar, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmete görevlerinde
bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
2828 SAYILI KANUNUN EK 1 MADDESİ GEREĞİNCE HAKLARINDA KORUNMA VEYA BAKIM TEDBİR KARARI
ALINMIŞ OLANLARIN İŞE ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
6518 sayılı Kanun ile 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi değiştirilmiş ve haklarında korunma veya bakım tedbir
kararı alınmış olanların işe yerleştirilmelerinde merkezi sınav ile merkezi yerleştirme uygulamasına geçilmiştir. Bu
itibarla, haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirilmek
isteyen adaylardan en az ortaöğretim (lise) mezunu olan adayların KPSS’ye girmeleri gerekmektedir. Bu adaylardan
lisans düzeyinden mezun olanların 2014 Lisans KPSS’ye, ortaöğretim ve önlisans düzeyinden mezun olanların ise
2014 Ortaöğretim/Önlisans KPSS’ye girmeleri gerekmektedir.
23
BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Bu sınav sonucuna göre kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımlarına başvuracak adayların aşağıdaki genel
şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)
Türk vatandaşı olmak.
b)
18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve
Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına
atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)
c)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d)
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar
ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.
(Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, bakaya durumda bulunan adayların tercihte
bulunmamaları gerekmektedir.)
f)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına,
hangi akıl hastalığının engel olacağına resmî sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili
kurumlar tarafından karar verilecektir.)
g)
Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ENGELLİ ADAYLARIN DİKKATİNE:
Engelli statüsündeki adayların, (“Devlet memuru olabilir” ibareli sağlık raporu almaları kaydıyla) KPSS’ye girmelerinden
sonra kamu kurum ve kuruluşlarının KPSS Tercih Kılavuzlarında yer alan kadro veya pozisyonlarını tercih etmeleri
hâlinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ve bu Kanun’un 53’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Engelli Kamu Personel Seçme
Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te engelli memur istihdamı ayrıca
düzenlenmiş olup bu suretle istihdam edilecek engelliler için ÖSYM tarafından yapılacak Engelli Kamu Personeli
Seçme Sınavı (EKPSS) ve bu sınavın sonuçlarına göre yerleştirme yapılacaktır.
24
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDA DİN HİZMETLERİNDE GÖREV ALMAK AMACIYLA
KPSS VE DHBT’YE KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR
DHBT 18 Ekim 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 60 dakika sürecektir.
Sınava; ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen
başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir.
Sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için KPSS Lisans başvuruları ile birlikte;
ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuruları ile birlikte
elektronik ortamda alınacaktır.
2014 yılında sınava başvurular, lisans düzeyinde sınava katılacak adaylar için 5-14 Mayıs 2014 tarihleri
arasında 2014-KPSS Lisans başvuruları ile birlikte; ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar için
30 Haziran-16 Temmuz 2014 tarihleri arasında 2014-KPSS Ortaöğretim/Önlisans başvuruları ile birlikte
elektronik ortamda alınacaktır. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak
KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. KPSS
başvurularında adayların, bu sınava katılmak isteyip istemedikleri bilgisi alınacaktır. Bu sınava katılmak isteyen
adayların ilgili yıl KPSS’de bildirdiği başvuru bilgileri geçerli olacaktır.
Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz
hazırlanmayacaktır.
Sınav konuları
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için
ortak olacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a)
b)
c)
d)
e)
İslam İnanç Esasları
İslam İbadet Esasları
Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
Siyer
İslam Ahlakı
İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde
sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön
lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını
içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Tefsir
Fıkıh
Hadis
Akaid & Kelam
İslam Tarihi
Dinler ve Mezhepler Tarihi
Dini Hitabet
DHBT’de yer alan Kur’an-ı Kerim metinleri ve mealleri “Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975389-081-6, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” isimli kaynaktan alınacaktır.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları
ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar
bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı
takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
Bu sınava katılan adayların öğrenim düzeylerine uygun ilgili yılın KPSS puanları yanında, öğrenim
düzeylerine uygun KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları da hesaplanacaktır. Adayların KPSS
puanları bu kılavuzda yer alan “Değerlendirme” maddesinde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
Bu sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123,
KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.
25
Sınav sonuçları her öğrenim düzeyi için (ortaöğretim, ön lisans, lisans) ayrı ayrı değerlendirilecektir. Puanlar
100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.
Puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır. DHBT’nin yapıldığı yıl ilgili öğrenim
düzeyindeki KPSS Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ile ilgili öğrenim düzeyindeki bu sınava ait testte
en az bir işareti olmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanı hesaplanmayacaktır.
DHBT Puanı
KPSS
Genel Yetenek
KPSS
Genel Kültür
DHBT-1
DHBT-2
KPSSP122
(Ortaöğretim düzeyi)
0,15
0,15
0,30
0,40
KPSSP123
(Ön lisans düzeyi)
0,15
0,15
0,30
0,40
KPSSP124
(Lisans düzeyi)
0,15
0,15
0,30
0,40
Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT’ye girdiği öğrenim
düzeyi ile aynı düzeyde KPSS’ye girmiş olması ve bu düzeyde yapılan KPSS Genel Yetenek Testi ile Genel
Kültür Testinde ve DHBT’de en az bir işareti olması gerekir. DHBT’ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde
KPSS’ye girmemiş adayların veya aynı düzeydeki KPSS Genel Yetenek Testi ile Genel Kültür Testinde en az
bir işareti olmayan adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları hesaplanmayacaktır. DHBT sonuç
bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124
puanları yer alacaktır.
ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ ALANINDA YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI
DENKLİĞİ İÇİN KPSS EĞİTİM BİLİMLERI SINAVINA KATILACAK ADAYLAR İÇİN AÇIKLAMALAR
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların denklik işlemlerinde uyulacak usul ve esasları
belirleyen 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları
Denklik Yönetmeliği” ile Yükseköğretim Genel Kurulunun 01.03.2013 tarihli kararı uyarınca, yurt dışında alınan
diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Öğretmenlik Meslek Bilgisi
alanında başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca haklarında sınava girme kararı alınanların
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına girmeleri gerekmektedir. Diploma denklik belgelerine düşülen Öğretmenlik şerhi
Yükseköğretim Kurulu tarafından “Bu belge sahibi adına yukarıda belirtilen alanda öğretmenlik belgesi
düzenlenebilmesi için, ilgilinin Öğretmenlik alanında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Eğitim Bilimleri
alanında başarılı olması gerekmektedir” olarak değiştirilmiştir. Öğretmenlik alanında sınava alınan adaylar için
puan hesaplamasında yapılan değişiklik nedeniyle, bu karar tarihinden önceki yıllarda yapılan KPSS Eğitim
Bilimleri sonuçları geçersiz sayılır.
Sınava, yurt dışında Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik işlemlerinin
yapılması talebi ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
tarafından sınava girmelerine karar verilen adaylar başvurabilir.
YÖK Başkanlığı Denklik Birimine denklik işlemleri için başvurusunu yapmayan ve sınava girebileceğine
dair YÖK kararı bulunmayan adaylar başvuru yapamazlar. Bu durumdaki adaylardan, başvuru yaparak
sınava girenlerin, sınavdan yüksek puan almış olsalar bile sınav sonuçları geçersiz sayılır. Bu durumdaki
adaylar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından denklik belgesi düzenlenmez.
Adayların tümü (diploma denklik belgesi için KPSS Eğitim Bilimleri Sınavına katılacak adaylar da dâhil)
Cumartesi Sabah oturumuna başvurmak zorundadır. Adaylar, Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yurt dışı
diplomaları denkliği için Cumartesi Öğleden Sonra oturumuna katılacaklardır. Diğer oturumlara katılmak zorunlu
değildir, adayın tercihine bağlıdır.
Kılavuzun “Değerlendirme” maddesine göre adayların ilgili KPSS Puanları hesaplanacaktır.
Sınavın Cumartesi Öğleden Sonra oturumuna giren ve sınav başvurusunda “Öğretmenlik Meslek Bilgisi
Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Denklik Puanımın Hesaplanmasını İstiyorum” seçeneğini
işaretleyen adayların Denklik Puanı hesaplanacaktır. Denklik Puanının hesaplanmasında adayların Cumartesi
Öğleden Sonra uygulanacak olan Eğitim Bilimleri Testindeki doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının
26
dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden Denklik Puanları
hesaplanacaktır.
Adayların sınavda başarılı olabilmesi için Denklik Puanlarının 100 üzerinden en az 50 olması gerekmektedir.
Sınavda başarılı olan adaylar adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca Diploma Denklik Belgesi düzenlenir.
Denklik işlemleri için sınava giren adaylardan, sınav sonucuna göre başarılı olamayıp denklik belgesi almaya
hak kazanamayanlar, girdikleri sınavın sonuçlarını diğer atama/yerleştirmelerde kullanamazlar.
Sınavlarda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu
tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular,
basılı ya da İnternet ortamında yayınlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla
olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi,
herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere
karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır.
27
TABLO-1 KPSS’DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI
Yaklaşık Ağırlığı
Yaklaşık Ağırlığı
Genel Yetenek
1) Sözel Bölüm
%50
2) Sayısal Bölüm
Sözel akıl yürütme (muhakeme)
becerilerini, dil bilgisi ve yazım
kurallarını ölçmeye yönelik
sorulardan oluşacaktır.
%50
Sayısal ve mantıksal akıl yürütme
(muhakeme) becerilerini ölçmeye
yönelik sorulardan oluşacaktır.
Genel Kültür
1) Tarih
%45
a)Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesindeki
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi
%15
a) Hukuk başlangıcı ve genel kamu
Türk Devletleri
%5
b) Osmanlı Devleti
%15
c) Atatürk İlke ve İnkılapları
%20
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
hukuku
%5
b) Anayasa
%5
c) İdare
%5
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve
%5
%10
Güncel Sosyoekonomik Konular
2) Türkiye Coğrafyası
%30
a) Türkiye’nin fiziki özellikleri
%12
b)Türkiye’nin beşerî özellikleri
%5
c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri
%13
Eğitim Bilimleri
1) Öğrenme Psikolojisi
%20
5) Öğretim İlke ve Yöntemleri
2) Gelişim Psikolojisi
%15
6) Program Geliştirme
%5
3) Ölçme ve Değerlendirme
%15
7) Sınıf Yönetimi
%5
4) Rehberlik ve Özel Eğitim
%15
8) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
%5
%20
Hukuk
1) Anayasa Hukuku
%10
5) Borçlar Hukuku
%15
2) İdare Hukuku ve İdari Yargı
%15
6) Ticaret Hukuku
%15
3) Ceza Hukuku
%15
7) İcra ve İflas Hukuku
%15
4) Medeni Hukuk
%15
İktisat
1) İktisadi Doktrinler Tarihi
%5
5) Uluslararası İktisat
%10
2) Mikro İktisat
%30
6) Kalkınma-Büyüme
%10
3) Makro İktisat
%25
7) Türkiye Ekonomisi
%10
4) Para-Banka-Kredi
%10
İşletme
1) Temel Kavramlar
%10
4) Pazarlama Yönetimi
%20
2) İşletme Yönetimi
%25
5) Finansal Yönetim
%20
3) Üretim Yönetimi
%25
28
Maliye
1) Maliye Teorisi
%10
5) Bütçe
%15
2) Kamu Gelirleri
%15
6) Vergi Hukuku
%15
3) Kamu Giderleri
%15
7) Maliye Politikası
%15
4) Kamu Borçları
%15
Muhasebe
1) Genel Muhasebe
%65
3) Ticari Aritmetik
%10
2) Mali Tablolar Analizi
%15
4) İhtisas Muhasebesi
%10
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
1) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
a) İş hukuku ve teorisi
%55
%20
2) Çalışma Ekonomisi
%30
3) Çalışma Psikolojisi ve Çalışma Sosyolojisi
%15
b) Sosyal güvenlik hukuku
ve teorisi
%25
c) Sosyal politika
%10
Ekonometri
1) Ekonometrik Tahmin ve Tahmin Ediciler
%10
2) Tahmin Sonuçlarının Ekonomik ve
8) Çoklu Doğrusal Bağlantı
İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi,
Hipotez Testleri, Güven Aralığı
%10
3) İkili (Kukla) Değişkenler, İkili Açıklayıcı
ve İkili Bağımlı Değişkenler
%10
4) Öngörü
%5
5) Kısmi Regresyon ve Korelasyon
%5
6) Otokorelasyon (İçsel Bağıntı)
7) Farklı Yayılım (Değişen Varyans)
%10
%5
9) Model Tanımlama ve Tanımlama Hataları
%10
10) Eşanlı Denklem Sistemleri
%10
11) Zaman Serisi Modellemesi
%10
12) Dinamik Ekonometri, Dağıtılmış Gecikme
ve Otoregresif Modeller
%5
%10
İstatistik
1) Olasılık ve Stokastik Süreçler
%15
6) Uygulamalı İstatistik
2) Matematiksel İstatistik
%15
7) Zaman Serileri
3) Yöneylem Araştırması
%5
4) Çok Değişkenli Analizler
5) Parametrik Olmayan Testler
%10
%5
%15
%5
8) Deney Tasarımı ve Varyans Analizi
%10
9) Örnekleme
%10
10) Regresyon Analizi
%10
Kamu Yönetimi
1) Siyaset Bilimi
%15
6) Sosyoloji
2) Anayasa
%15
7) Türk Siyasi Hayatı (Osmanlıdan
3) Yönetim Bilimleri ve Kamu Politikası
%20
4) Yönetim Hukuku
%20
5) Kentleşme ve Çevre Sorunları
%15
Günümüze Siyasi Olaylar)
%5
%10
Uluslararası İlişkiler
1) Uluslararası İlişkiler Teorisi
%20
4) Uluslararası Güncel Sorunlar
%15
2) Uluslararası Hukuk
%25
5) Uluslararası Örgütler
%10
3) Siyasi Tarih
%15
6) Türk Dış Politikası
%15
Öğretmenlik Alan Bilgisi
1) Alan Bilgisi
%80
29
2) Alan Eğitimi
%20
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ
Türkçe Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Anlama ve Anlatma Teknikleri
%24
a) Analiz
%28
b) Dil Bilgisi ve Dil Bilimi
%16
b) Cebir
%18
%18
c) Çocuk Edebiyatı
%8
c) Geometri
d) Türk Halk Edebiyatı
%8
d) Uygulamalı Matematik
e) Yeni Türk Edebiyatı
%8
f) Eski Türk Edebiyatı
%8
g) Edebiyat Bilgi ve Kuramları
2) Alan Eğitimi Testi
%16
2) Alan Eğitimi Testi
%20
%8
%20
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Fizik
%24
a) Tarih
%28
b) Kimya
%22
b) Coğrafya
%20
c) Biyoloji
%22
c) Siyaset Bilimi
d) Yer Bilimi (Jeoloji)
%4
e) Astronomi
%4
f) Çevre Bilimi
%4
2) Alan Eğitimi Testi
%20
%8
d) Diğer sosyal bilim alanları
%24
Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sosyal
Psikoloji, Arkeoloji, Antropoloji,
Sosyoloji, Felsefe, Ekonomi, Bilim
Teknoloji ve Sosyal Değişme, Sanat
ve Estetik, İnsan İlişkileri ve İletişim,
Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal
Proje Geliştirme
2) Alan Eğitimi Testi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
%20
Tarih Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Eski Türk Dili ve Yeni
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%26
Türk Dili
%80
a) Tarih Metodu
%8
b) Eski Çağ Tarihi
%4
b) Yeni Türk Edebiyatı
%18
c) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
%10
c) Eski Türk Edebiyatı
%18
d) Orta Çağ İslam Tarihi
%12
d) Türk Halk Edebiyatı
%18
e) Osmanlı Tarihi
%14
f) Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
%12
g) Ortaçağ'dan 20. Yüzyıl'a Dünya Tarihi
%12
2) Alan Eğitimi Testi
%20
h) 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi
2) Alan Eğitimi Testi
Coğrafya Öğretmenliği
Fizik Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%8
%20
%80
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Fiziki Coğrafya
%30
a) Mekanik
%20
b) Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
%30
b) Elektrik ve Manyetizma
%20
c) Bölgeler ve Ülkeler
%20
c) Madde ve Özellikleri
%10
d) Dalgalar ve Optik
%10
2) Alan Eğitimi Testi
%20
e) Modern Fizik
2) Alan Eğitimi Testi
30
%20
%20
Kimya Öğretmenliği
Biyoloji Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Analitik Kimya
%20
a) Hücre ve Metabolizma
%16
b) Anorganik Kimya
%20
b) Bitki Biyolojisi
%10
c) Organik Kimya
%20
c) İnsan ve Hayvan Biyolojisi
%20
d) Fizikokimya
%20
d) Ekoloji
%10
2) Alan Eğitimi Testi
e) Canlıların Sınıflandırılması
%20
%8
f) Genetik ve Evrim
%16
2) Alan Eğitimi Testi
Matematik Öğretmenliği (Lise)
İngilizce/Almanca Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%20
%80
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Analiz
%24
a) Dil Yeterliği
%50
b) Cebir
%16
b) Dil Bilim
%16
c) Geometri
%16
c) Edebiyat
d) Uygulamalı Matematik
%24 2) Alan Eğitimi Testi
2) Alan Eğitimi Testi
%14
%20
%20
Dîn Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
Genel Yüzde Yaklaşık Ağırlığı
1) Alan Bilgisi Testi
%80
a) Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti
%12
b) Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama
%12
c) Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetleri)
%16
d) İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi
%12
e) Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları
%4
g) Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi)
%24
2) Alan Eğitimi Testi
%20
Rehber Öğretmen
1) Alan Bilgisi Testi
a) Temel Psikolojik Kavramlar
b) Psikolojik Danışma Kuram
İlke ve Teknikleri
c) Davranış ve Uyum Problemleri
d) Bireyi Tanıma Teknikleri
e) Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma
f) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
g) Psikolojik Danışma ve Rehberlikte
Araştırma ve Program Geliştirme
h) Meslek Etiği ve Yasal Konular
2) Alan Eğitimi Testi
Genel
Yüzde
% 80
Sınıf Öğretmenliği
Genel
Yüzde
% 80
Yaklaşık
Ağırlığı
% 16
% 16
% 10
% 10
% 10
%8
%6
%4
1) Alan Bilgisi Testi
a) Temel Matematik
b) Genel Biyoloji
c) Genel Fizik
d) Genel Kimya
e) Türk Dili
f) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
g) Çocuk Edebiyatı
h) Uygarlık Tarihi
i) Türk Tarihi ve Kültürü
j) Genel Coğrafya
k) Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
% 12
%6
%6
%6
% 12
%6
%6
%6
%6
%6
%8
% 20
2) Alan Eğitimi Testi
31
Yaklaşık
Ağırlığı
% 20
TABLO-2
0,10
0,20
0,40
0,30
0,20
0,50
0,40
0,10
0,20
0,10
0,10
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,10
0,30
0,10
0,10
0,60
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,60
0,15
0,10
0,10
0,10
0,25
0,20
0,45
0,45
0,65 0,15
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,15
0,10
0,35 0,35
0,10 0,60 0,10
0,10 0,10 0,60
0,10
0,20
0,10
0,25 0,15
0,10
0,20
0,20
0,20 0,20
0,20
0,05 0,05
0,10 0,20
0,10
0,20 0,10
0,10
0,20 0,10
0,10
0,15 0,15
0,15
0,12 0,12
0,18
0,30 0,10
0,10
0,10 0,15
0,15
0,20 0,20
0,15
32
0,30
0,10
0,40
0,20
0,20
0,20
0,25
0,15 0,30
0,20
0,10
0,40
0,10
0,20
0,15
0,18
0,10
0,20
0,10
ÖĞRETMENLİK
ALAN BİLGİSİ
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
KAMU
YÖNETİMİ
İSTATİSTİK
EKONOMETRİ
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
END. İLİŞKİLERİ
MUHASEBE
MALİYE
İŞLETME
İKTİSAT
HUKUK
0,30
0,40
0,50
0,40
0,30
0,10
0,25
0,40
0,10
0,30
0,20
0,30
0,25
0,40
0,40
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15
0,10
EĞİTİM
BİLİMLERİ
0,70
0,60
0,50
0,50
0,50
0,50
0,45
0,40
0,40
0,30
0,20
0,45
0,45
0,40
0,40
0,35
0,30
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,25
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,15
0,15
0,10
0,10
0,10
0,20
0,20
0,20
0,15
0,15
0,15
0,15
YABANCI
DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT
SINAVI (YDS)
(ALM., FRA.,
İNG.)
GENEL
KÜLTÜR
KPSSP1
KPSSP2
KPSSP3
KPSSP4
KPSSP5
KPSSP6
KPSSP7
KPSSP8
KPSSP9
KPSSP10
KPSSP11
KPSSP12
KPSSP13
KPSSP14
KPSSP15
KPSSP16
KPSSP17
KPSSP18
KPSSP19
KPSSP20
KPSSP21
KPSSP22
KPSSP23
KPSSP24
KPSSP25
KPSSP26
KPSSP27
KPSSP28
KPSSP29
KPSSP30
KPSSP31
KPSSP32
KPSSP33
KPSSP34
KPSSP35
KPSSP36
KPSSP37
KPSSP38
KPSSP39
KPSSP40
KPSSP41
KPSSP42
KPSSP43
KPSSP44
GENEL
YETENEK
KPSS
PUAN TÜRÜ
NO
KPSS PUAN TÜRLERİ
0,10
0,20
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,30
0,10
0,10
0,30
0,30
0,10
0,10
0,10
0,30
0,20
0,30
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10
0,10
0,20
0,15
0,10
0,10
0,20
0,10
0,40
0,20
0,15
0,20
0,10
0,10
0,10
0,15
0,20
0,10
0,15
0,20
0,15
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10
0,10
0,15
0,10
0,10 0,10
0,05
0,10 0,10
0,10
0,10 0,10
0,10
0,30
0,20
0,15
0,15
0,10
0,15
0,10
0,10
0,05
0,20
0,10
0,15
0,10
0,10
0,15
0,10
0,05
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,10
0,10
0,05
0,15
0,10
0,15
0,10
0,20
0,20
0,25
0,15
0,15
0,20
0,10
0,10 0,10 0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,05 0,05
0,15
0,15
0,40
0,10
0,15
0,10 0,10 0,10
0,15 0,15
0,20
0,10
0,10
0,10
0,75
0,25
0,10
0,20
0,20
0,25
0,10
0,20
0,10
0,15
0,10
0,15 0,15
0,10 0,05 0,05
0,15 0,05 0,05
0,20
0,15
0,20
0,15
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10
33
0,20
0,10
0,15
0,10
0,05
0,10
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
ÖĞRETMENLİK
ALAN BİLGİSİ
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
KAMU
YÖNETİMİ
İSTATİSTİK
0,20
0,20
0,10
0,10
0,20
0,10
0,15
0,30
0,10
0,05
0,10
0,10
0,20
EKONOMETRİ
0,15
0,20
0,15
0,10
0,10
0,15
0,15
0,20
0,10
0,10
0,15
0,10
0,10
0,05
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
END. İLİŞKİLERİ
0,20
0,15
0,15
0,10
0,10
0,15
0,10
0,10
MUHASEBE
0,10
0,10
0,20
0,10
0,20
MALİYE
0,25
0,20
0,20
0,20
0,20
İŞLETME
İKTİSAT
0,10
0,10
HUKUK
0,10
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,10
0,10
0,35
0,25
0,30
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,35
0,10
0,10
0,30
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,10
EĞİTİM
BİLİMLERİ
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,30
0,20
0,20
0,20
0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,10
0,10
0,35
0,40
0,40
0,20
0,20
0,15
0,10
0,40
0,10
0,15
0,40
0,15
0,10
0,30
0,15
0,10
0,10
0,10
0,20
0,15
0,20
YABANCI
DİL BİLGİSİ
SEVİYE TESPİT
SINAVI (YDS)
(ALM., FRA.,
İNG.)
GENEL
KÜLTÜR
KPSSP45
KPSSP46
KPSSP47
KPSSP48
KPSSP49
KPSSP50
KPSSP51
KPSSP52
KPSSP53
KPSSP54
KPSSP55
KPSSP56
KPSSP57
KPSSP58
KPSSP59
KPSSP60
KPSSP61
KPSSP62
KPSSP63
KPSSP64
KPSSP65
KPSSP66
KPSSP67
KPSSP68
KPSSP69
KPSSP70
KPSSP71
KPSSP72
KPSSP73
KPSSP74
KPSSP75
KPSSP76
KPSSP77
KPSSP78
KPSSP79
KPSSP80
KPSSP81
KPSSP82
KPSSP83
KPSSP84
KPSSP85
KPSSP86
KPSSP87
KPSSP88
GENEL
YETENEK
KPSS
PUAN TÜRÜ
NO
KPSS PUAN TÜRLERİ
0,15
0,10
0,30
KPSSP93
-
-
KPSSP94
-
-
KPSSP95
0,10
0,10
0,15
KPSSP96
0,35
0,35
0,10
KPSSP97
0,15
0,15
KPSSP98
0,15
0,15
0,50 0,10
0,10
KPSSP99
0,15
0,15
0,10 0,50
0,10
KPSSP100
0,10
0,10
KPSSP101
0,10
0,10
0,30
KPSSP102
0,15
0,10
0,30
KPSSP103
0,10
0,10
0,20
0,60
KPSSP104
0,10
0,10
0,10
0,20 0,15 0,15 0,10 0,10
KPSSP105
0,25
0,10
0,10
0,10 0,15 0,05 0,15 0,05
KPSSP106
0,40
0,10
0,50
KPSSP107
0,10
0,10
0,10
KPSSP108
0,20
0,20
0,60
KPSSP109
0,20
0,20
0,10
KPSSP110
0,45
0,25
KPSSP111
0,10
0,10
0,15
KPSSP112
0,10
0,10
0,20 0,20
0,10
0,10
KPSSP113
0,15
0,15
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
0,10
0,10
KPSSP114
0,10
0,10
0,25
0,15 0,05
0,10
0,05 0,05 0,05
0,10
KPSSP115
0,10
0,10
0,10
0,10 0,10
0,20
0,10
0,10
KPSSP116
0,10
0,10
0,20
0,20 0,20 0,20
KPSSP117
0,10
0,10
0,10
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
KPSSP118
0,15
0,10
0,10
0,20 0,10
KPSSP119
0,60
0,10
KPSSP120
0,15
0,10
KPSSP121
0,15
0,15
KPSSP122
-
-
KPSSP123
-
-
KPSSP124
0,15
0,15
0,05
0,10
0,10
DHBT-2
KPSSP92
0,10
DHBT-1
0,10
ÖABT
0,10
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
0,10
KAMU
YÖNETİMİ
KPSSP91
İSTATİSTİK
0,30
EKONOMETRİ
0,20
ÇALIŞMA
EKONOMİSİ VE
END. İLİŞKİLERİ
0,40
MUHASEBE
KPSSP90
MALİYE
0,10
İŞLETME
YABANCI
DİL BİLGİSİ SEVİYE
TESPİT SINAVI (YDS)
(ALM., FRA., İNG.)
0,20
İKTİSAT
GENEL
KÜLTÜR
0,20
HUKUK
GENEL
YETENEK
KPSSP89
EĞİTİM
BİLİMLERİ
KPSS
PUAN TÜRÜ
NO
KPSS PUAN TÜRLERİ
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
0,10
0,20 0,10 0,10 0,10 0,05
0,15
0,15 0,15
0,15 0,10 0,10 0,10
0,10
0,10
0,50 0,10
0,10
0,50 0,10
0,10
0,15 0,15
0,10 0,10
0,10
0,10 0,35
0,30 0,15
0,05
0,15 0,10
0,20 0,05 0,05 0,05 0,05
0,10
0,10
0,20
0,10
0,10
0,15 0,40
0,10
0,20
0,10
0,15 0,20
0,30
0,10
0,20 0,15
0,15 0,10
0,20
0,05
0,50
0,30 0,40
34
TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
1001
1065
2001
1104
2074
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
2069
1009
1010
2071
1011
1012
1013
1014
2002
2003
2004
2005
1015
1016
2006
1017
1018
2007
2008
2009
1019
1020
1021
1022
1023
2059
1024
1103
2066
1025
1026
2010
1027
2011
1028
1029
1030
2012
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
2013
2014
2015
1039
1040
1041
1042
1043
1044
2017
2018
Ad
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA BİLGE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
35
TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
1045
1046
1047
1048
1049
2019
1050
2016
1051
1052
2020
2021
1053
2070
2022
2023
2024
2025
2026
2075
2027
2028
2029
2030
1054
2031
2032
2033
2068
1055
2034
1056
2035
1057
2036
1058
2037
1059
1060
2038
1061
1062
1063
1064
1066
1067
1068
1069
2039
2040
2041
1071
1072
2072
1073
2042
1074
2044
1075
1076
2073
1077
1078
1079
1070
1080
1081
2045
2046
Ad
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
36
TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
2047
1082
1083
1084
1085
2048
1086
2049
2050
1087
2051
1088
1089
1090
1091
1092
2052
1093
2053
2067
2054
2055
1094
1095
2056
2057
1096
2058
1097
2064
1098
2065
1099
2060
2061
2062
1100
1101
1102
2063
3001
3002
3003
3004
3005
3006
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
Ad
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
37
TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
Ad
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
38
TABLO-3 Mezun Olunacak/Olunan Üniversite
Kod
4093
4094
4095
4096
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
7003
8001
8720
8770
8900
8910
9010
Ad
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI
HARP AKADEMİLERİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ULUSLARARASI AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YURT DIŞI
39
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
8342
8297
3101
4203
8145
5101
3102
8341
8120
9152
3103
5102
9380
8304
4204
6104
8121
3105
8305
3106
3107
9356
7101
3108
3109
3110
3111
3112
9346
4208
8146
3113
4209
8306
3114
9203
3115
4211
8343
8147
9190
4212
7105
7106
9197
3116
7107
3117
3118
6119
3120
9391
8122
9377
8148
3121
8149
7150
8150
4215
8307
7102
8123
8124
3122
7208
4216
8308
8144
Ad
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AKSESUAR TASARIMI
AKTÜARYA / AKTÜERYA
AKTÜERYA BİLİMLERİ
AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ
ALMAN DİL BİLİMİ
ALMAN DİLİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANİMASYON
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTROPOLOJİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI
ARNAVUTÇA
ARP
ARŞİVCİLİK
ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
ASTRONOMİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
AŞÇILIK
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
BAHÇE BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
BALE
BALE DANSÇILIĞI
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
BANDO ŞEFLİĞİ
BANKACILIK
BANKACILIK FİNANS
BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM TEKNOLOJİLERİ
BASIM VE YAYIMCILIK
BASIM VE YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
BASKI SANATLARI
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
BATI DİLLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
BİLGİ İŞLEMİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
40
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3123
8143
5137
8309
3124
3125
3126
4220
8151
8125
8152
3127
8153
4222
8154
8155
8156
3128
9150
8310
3129
9343
8157
5103
3130
9364
8158
6131
9269
9382
3132
3133
5138
3364
4226
4227
5104
3134
3135
9294
9114
9266
9349
9347
4228
8159
4229
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
3136
4230
3137
8239
8160
9216
9168
9191
8311
4232
7151
3138
3365
3139
3140
Ad
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİLİM TARİHİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
BİYOENFORMATİK VE GENETİK
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK VE GENETİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BİYOTEKNOLOJİ
BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI
BOŞNAKÇA
BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLGE BİLİM
BÖLGE BİLİM (ALMANYA-ALMAN DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AMERİKA-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AZERBAYCAN)
BÖLGE BİLİM (FRANSA-FRANSIZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İNGİLTERE-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İSKANDİNAVYA)
BÖLGE BİLİM (İSRAİL VE YAKIN DOĞU)
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
BULGAR FİLOLOJİSİ
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
CAM
CAM VE SERAMİK TASARIMI
CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
CAZ
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
CİLT
COĞRAFYA
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
41
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
9169
7136
8312
3141
9383
9280
8202
8313
4233
3142
8314
3143
3144
9204
7152
4235
3145
6146
8161
8126
8162
9381
7209
8163
3147
8127
8164
8165
3150
3148
3149
4237
4239
3151
8166
8167
8168
8169
4240
4241
6152
9332
8315
6366
4243
8170
8171
3153
8172
3154
9385
9163
9174
7153
7210
4244
3155
3156
4246
9139
8173
3157
8174
8175
8176
8177
8128
8316
3158
Ad
ÇALGI
ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVREBİLİM
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİNİ
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM - ANİMASYON
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ
DANS
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
DENİZ BİLİMLERİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
DEVLET KONSERVATUVARI
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
DİL BİLGİSİ
DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DOĞU DİLLERİ
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
DRAMA
DRAMA VE OYUNCULUK
DRAMATİK YAZARLIK
DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
DÜNYA DİNLERİ
EBELİK
ECZACILIK
EDEBİYAT
EDEBİYAT PROGRAMLARI
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
EKOLOJİ
EKONOMETRİ
42
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3159
9113
5105
9221
5106
9344
8179
9206
4248
4249
4250
8180
3160
3161
3162
4251
4252
8181
3163
3164
6165
3166
3167
4253
3168
8318
7154
3169
9321
4254
4255
3170
9323
3171
8182
3172
8319
9404
9402
4257
6173
3174
9265
9225
9193
8129
7156
8185
8186
7157
3175
4258
3176
3177
8187
3178
8188
8130
8189
3179
3180
3367
3181
9122
9154
9159
9165
4260
5107
Ad
EKONOMİ
EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
EKONOMİ VE FİNANS
EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
EL SANATLARI
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ TASARIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ PROGRAMLARI
ENERJİ YÖNETİMİ
ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ
ERGOTERAPİ
ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
ESKİ YAZI
ESKİ YAZI (HAT)
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
ETNOLOJİ
EV EKONOMİSİ
EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FAGOT
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN PROGRAMLARI
FİLM TASARIM VE YAZARLIK
FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
FİLM TASARIMI
FİLOLOJİ
FİNANS MATEMATİĞİ
43
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
9371
9262
9359
4261
3182
3183
3184
3368
3185
9263
4262
8344
8190
7108
7158
8345
7211
4264
3186
8131
3187
4265
5108
9144
6188
8191
8320
7159
7195
9274
9396
8321
8322
3189
4268
8192
3190
8193
9185
9259
8194
4270
9273
8195
9034
9151
8196
9310
3191
4271
9275
7109
3192
8197
3193
3194
9231
7190
5109
9162
7191
4272
8353
7160
7196
9365
7145
9160
7161
Ad
FİNANS VE BANKACILIK
FİNANS VE MUHASEBE
FİNANSAL EKONOMETRİ
FİNANS-SİGORTA
FİZİK
FİZİK ANTROPOLOJİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON
FİZİK VE ASTRONOMİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FLÜT
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
FOTOĞRAF
FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
FOTOĞRAF VE VİDEO
FRANSIZ DİLİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
GASTRONOMİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
GAZETECİLİK
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE YAT TASARIMI
GEMOLOJİ
GENEL TARİH
GENETİK VE BİYOİNFORMATİK
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
GERONTOLOJİ
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK
GİTAR
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
GÖRÜNTÜ SANATLARI
GRAFİK
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
GRAFİK RESİMLEME VE BASKI
GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIM
44
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
7162
9118
8346
9386
3195
8294
4276
8323
4277
8198
7163
5110
3196
8200
3197
5111
3198
8324
8201
7215
3199
8325
3200
9345
5112
3201
3202
3203
8203
3204
3205
7164
9117
8326
3206
3207
6208
8204
3209
3210
9194
8205
7165
3211
3212
9217
9140
9319
3213
6214
3215
8327
8132
5113
7212
9281
7168
3216
3217
5114
3218
4288
9363
3219
4290
8293
3220
9318
8328
Ad
GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLETME
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
GÜVENLİK BİLİMLERİ
GÜVERTE
GÜVERTE (DKK)
HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
HALK BİLİM / HALKBİLİM
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
HALK EĞİTİMİ
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA TRAFİK KONTROL
HAVA ULAŞTIRMA
HAVACILIK
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
HEYKEL
HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
HİDROJEOLOJİ
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
HİNDOLOJİ
HİTİTOLOJİ
HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
HUKUK
HUNGAROLOJİ
İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI
İÇ MİMARİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
İÇ MİMARLIK
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İDARİ BİLİMLER
İKTİSADİ PROGRAMLAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
İKTİSAT
İLAHİYAT
İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLİMLERİ
İLETİŞİM SANATLARI
İLETİŞİM TASARIMI
İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
İLETİŞİM VE TASARIM
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İNGİLİZ DİL BİLİMİ
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ VE AMERİKAN KÜLLTÜRÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
45
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
9189
3221
8206
9372
9270
3222
3223
3224
8207
8208
9324
8133
8209
3225
3226
3227
4294
8210
3228
8134
4295
8211
6229
9308
3230
3231
3232
4297
3233
4298
3234
4299
6235
3236
3237
3238
3239
8212
4301
4302
8213
3283
4304
4305
3240
6241
9226
3369
8329
4306
9192
4307
5115
8214
3242
9215
4308
8199
7111
7221
3243
3244
8215
8216
9158
3245
8347
8141
9260
Ad
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
İSLAM BİLİMLERİ
İSLAMİ İLİMLER
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İŞ İDARESİ
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME / İŞLETMECİLİK
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
İŞLETME EKONOMİSİ
İŞLETME ENFORMATİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
JEODEZİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
KAMU YÖNETİMİ
KARA ULAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
KAZAKİSTAN TARİHİ
KEMAN
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KLARNET
KLASİK ARKEOLOJİ
KLASİK BALE
KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
KONTRABAS
KONTROBAS
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
46
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3246
7112
8217
7113
8218
3247
9156
8219
9366
8220
9141
8330
5141
8221
5116
9287
3248
4309
3249
3250
4310
9376
9387
8222
3251
9390
8295
8224
3253
8223
3252
5117
4313
4314
4315
4316
4317
3254
8225
8226
5118
9305
8227
9304
3255
6256
3257
3370
9362
3258
3256
8228
8229
8230
9195
8244
3259
9220
5119
5120
9374
7197
8231
3260
8232
3261
6262
5139
3263
Ad
KORE DİLİ VE EDEBİYATI
KOREOLOJİ
KORNO
KORO
KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
KUYUMCULUK
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
KÜLTÜR YÖNETİMİ
KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
KÜLTÜRTEKNİK
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI
KÜTÜPHANECİLİK
KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
LEH DİLİ VE EDEBİYATI
LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
LOJİSTİK
LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA (DKK)
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM
MAKİNE
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
MALİYE
MALİYE-MUHASEBE
MALZEME
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME VE SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR (ÖĞRETMENLİK)
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
MATEMATİK VE İSTATİSTİK
MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
MEDYA VE İLETİŞİM
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
METAL ÖĞRETMENLİĞİ
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
47
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3264
9170
3266
3265
3375
7169
5144
7114
5121
3267
8233
3268
3269
9115
5123
3270
4322
3381
8234
9153
9283
8235
9124
3271
3272
9290
8178
9224
9187
9394
9222
9188
9289
8184
8242
8290
9223
9236
9397
7148
7205
8291
7171
7143
5124
8236
7213
7115
9164
3273
9389
7116
7117
8286
8237
3274
8238
9267
8332
3275
9264
7118
9167
8240
9379
9333
8348
3276
6277
Ad
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
MODA GİYİM TASARIMI
MODA TASARIMI
MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
MODA VE TASARIM
MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
MODERN DANS
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE VE DENETİM
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE VE MALİYE
MUHASEBE-FİNANSMAN
MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BULGARCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)
MÜZECİLİK
MÜZİK
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK)
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
MÜZİK TEORİSİ
MÜZİK TOPLULUKLARI
MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
NEFESLİ ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
NEFESLİ SAZLAR
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
OBUA
ODYOLOJİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE
OPERA
OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ
ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ
ORKESTRA ŞEFLİĞİ
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
48
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
9307
4325
9116
4326
4327
4328
4329
8333
3278
7119
9320
4330
8135
8136
3279
8334
8349
3280
9401
8241
4333
4334
3281
4335
4336
4337
4338
3282
6283
9368
9316
7216
7120
7122
7121
9161
9171
8243
7173
8245
9120
9293
3284
3285
3286
3290
9312
8247
3287
3288
3289
5126
9268
8248
8249
3291
3292
7103
9172
7188
7144
8137
9354
8298
8250
8251
8299
8138
9125
Ad
OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
OYUNCULUK
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖZEL EĞİTİM
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
PALEOANTROPOLOJİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
PERFÜZYON
PETROL MÜHENDİSLİĞİ
PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
PEYZAJ MİMARLIĞI
PEYZAJ MİMARLIĞI VE KENTSEL TASARIM
PİLOT EĞİTİMİ
PİLOTAJ
PİYANO
PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
PİYANO-GİTAR
PLASTİK SANATLAR
PLASTİK SANATLAR (RESİM - HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TASARI
PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
PREHİSTORİK ARKEOLOJİ
PREHİSTORYA
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
RADYO, TV VE SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
REHBERLİK
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
REKLAMCILIK
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
REKREASYON
REKREASYON YÖNETİMİ
RESİM
RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM-BASKI SANATLARI
RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
RESTORASYON
RİTMİK MÜZİK
ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ
49
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3293
9375
9311
4341
9361
4342
9208
3294
3295
3296
3298
3297
6298
7175
8335
7176
8252
7192
9233
7177
9350
3299
4345
8336
4346
8253
9292
3300
9175
7214
4347
4348
7189
3301
7198
7146
9209
7179
9358
3302
9111
7223
6303
3304
3305
8254
3309
3306
5127
9360
8292
9309
3307
3308
8246
3310
3311
9370
3312
3313
3314
3315
8255
3316
3317
9403
6318
9121
4353
Ad
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
RUS DİLİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
RUS FİLOLOJİSİ
RUS VE İNGİLİZ DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
SAHNE SANATLARI
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
SAKSAFON
SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK
SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
SANAT YÖNETİMİ
SANAYİ EKONOMİSİ
SAYISAL PROGRAMLAR
SERAMİK
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
SERAMİK TASARIMI
SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
SERMAYE PİYASASI
SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME
SES EĞİTİMİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK
SİNEMA
SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
SİNEMA VE TELEVİZYON
SİNEMA-TV
SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
SİNOLOJİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİYASET BİLİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI
SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL ÇALIŞMALAR
SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
SOSYAL PROGRAMLAR
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
50
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3319
4354
7219
8256
7104
9176
3320
8337
3321
9384
8257
8258
7123
7124
9329
8259
4357
3322
8260
8301
4359
3323
9288
3382
8261
3383
3325
8262
9106
9351
8263
3384
6324
3371
9326
3385
9219
3326
7141
8264
9286
7180
3327
8265
3328
3329
9177
7181
9207
4362
3330
3331
8350
3332
8351
7224
9235
8302
4365
3333
8266
5128
7182
3334
3374
9369
8267
4367
4368
Ad
SOSYOLOJİ
SÖZEL PROGRAMLAR
SPOR BİLİMLERİ
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
SÜMEROLOJİ
SÜS BİTKİLERİ
SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
SÜT TEKNOLOJİSİ
ŞAN
ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞEFLİK
ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
TAKI TASARIMI
TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM EKONOMİSİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM MAKİNELERİ
TARIM TEKNOLOJİSİ
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
TARIMSAL MEKANİZASYON
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
TARİH
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM
TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
TEKSTİL
TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL TASARIM
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
TEMEL BİLİMLER
TEORİ
TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TEZHİP
TEZHİP (SÜSLEME)
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
TIP
TIP MÜHENDİSLİĞİ
TİCARET - İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
TİCARET EKONOMİSİ
TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
51
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
8338
7126
7184
7127
3335
5142
3386
9048
4370
8139
8268
8269
9234
3336
4371
8352
3337
8270
3338
8271
8272
4372
9202
4373
6339
3340
3341
8142
5129
3342
3372
4375
9355
4376
3343
8273
9155
9173
7128
7194
7129
7130
7131
7132
7133
3344
4377
6345
8339
3346
3347
3348
5136
3349
3350
8274
9398
4381
4382
4383
4384
9357
5130
4386
4387
6351
9353
4388
3352
Ad
TİCARİ BİLİMLER
TİYATRO
TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
TİYATRO (OYUNCULUK)
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
TOPRAK
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
TROMBON
TROMPET
TUBA
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE HİZMETLER
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK
TURİZM VE REHBERLİK
TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
TÜRK DİN MUSİKİSİ
TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK HALK OYUNLARI
TÜRK MUSİKİSİ
TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
TÜRK MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKOLOJİ
TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE - MOTOR
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
UÇAK MOTOR BAKIM
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
UKRAYNA DİLİ
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI EKONOMİ
ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
ULUSLARARASI FİNANS
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
52
TABLO-4 Mezun Olunacak/Olunan Lisans Programı
Kod
3353
4389
9271
4390
4391
8275
9108
3354
9110
9400
3355
9282
5131
3356
9009
4393
9218
9378
9123
3357
8276
9388
4395
8277
8140
8278
8279
3358
8280
5132
5140
5133
6373
8281
8282
9157
8283
9313
8284
3359
3360
8340
8285
4402
9210
4405
7134
7135
8183
5134
9142
8287
8288
5143
3361
8296
3362
3376
9335
3363
4408
5135
8289
9007
Ad
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
ULUSLARARASI İŞLETME
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI PERAKENDE YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMALI GÜZEL SANATLAR
UYGULAMALI MATEMATİK
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
VETERİNER
VİYOLA
VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
VURMA SAZLAR
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ
YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI TASARIMI
YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
YAT TASARIMI
YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
YAYLI ÇALGILAR
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
YAYLI SAZLAR
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YENİ MEDYA
YER TEÇHİZAT BAKIM
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
YUNANCA
ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİRAAT
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
DİĞER
53
Tablo-5 Ülke Adı ve Kodu
Kod
9840
9893
9988
9795
9843
9844
9845
9841
9846
9847
9814
9848
9849
9850
9851
9815
9852
9854
9839
9984
9985
9955
9856
9816
9857
9858
9796
9859
9797
9861
9842
9880
9866
9817
9868
9772
9879
9838
9882
9881
9883
9886
9885
9906
9818
9819
9820
9887
9935
9888
9912
9950
9812
9889
9890
9891
9798
9894
9898
9899
9896
9897
9900
9967
9809
9759
AD
AFGANİSTAN
ALMANYA
AMERİKA BİRLEŞİK DEV.
ANDORRA
ANGOLA
ANTİGUA VE BARBUDA
ARJANTİN
ARNAVUTLUK
AVUSTRALYA
AVUSTURYA
AZERBAYCAN
BAHAMA ADALARI
BAHREYN
BANGLADEŞ
BARBADOS
BELARUS
BELÇİKA
BENİN
BİLİNMEYEN
BİRLEŞİK ARAP EMİR.
BİRLEŞİK KRALLIK
BİSSAN (RUANDA)
BOLİVYA
BOSNA-HERSEK
BOTSVANA
BREZİLYA
BRUNEİ DARÜSSELAM
BULGARİSTAN
BURKİNA FASO
BURUNDİ
CEZAYİR
CİBUTİ
ÇAD
ÇEK CUMHURİYETİ
ÇİN HALK CUMHURİYETİ
ÇİN TAYVAN
DANİMARKA
DİĞER
DOMİNİK CUMHURİYETİ
DOMİNİKA
EKVATOR
EKVATOR GİNESİ
EL SALVADOR
ENDONEZYA
ERITRE
ERMENİSTAN
ESTONYA
ETYOPYA
FAS
FİJİ ADALARI
FİLDİŞİ SAHİLİ
FİLİPİNLER
FİLİSTİN
FİNLANDİYA
FRANSA
GABON
GAMBİYA
GANA
GİNE
GİNE-BİSAU
GRENADA
GUATEMALA
GUYANA
GÜNEY AFRİKA
GÜNEY KORE
GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ
54
Tablo-5 Ülke Adı ve Kodu
Kod
9821
9901
9810
9905
9938
9902
9908
9907
9909
9968
9910
9973
9974
9911
9904
9913
9914
9877
9986
9863
9770
9953
9822
9916
9864
9823
9800
9869
9870
9778
9871
9773
9872
9917
9875
9775
9873
9918
9920
9824
9921
9922
9923
9825
9919
9924
9903
9925
9826
9926
9928
9927
9929
9930
9827
9933
9884
9828
9934
9829
9801
9931
9936
9802
9830
9803
AD
GÜRCİSTAN
HAİTİ
HIRVATİSTAN
HİNDİSTAN
HOLLANDA
HONDURAS
IRAK
İRAN
İRLANDA
İSPANYA
İSRAİL
İSVEÇ
İSVİÇRE
İTALYA
İZLANDA
JAMAYKA
JAPONYA
KAMBOÇYA
KAMERUN
KANADA
KARADAĞ
KATAR
KAZAKİSTAN
KENYA
KEYP VERD ADALARI
KIRGIZİSTAN
KİRİBATİ ADALARI
KOLOMBİYA
KOMOR ADALARI
KONGO
KONGO DEM.CUMH.
KOSOVA
KOSTA RİKA
KUVEYT
KUZEY KIBRIS TÜRK CUM.
KUZEY KORE
KÜBA
LAOS DEM CUM.
LESOTO
LETONYA
LİBERYA
LİBYA
LİHTENŞTAYN
LİTVANYA
LÜBNAN
LÜKSEMBURG
MACARİSTAN
MADAGASKAR
MAKEDONYA
MALAVİ
MALDİV ADALARI
MALEZYA
MALİ
MALTA
MARSHALL ADALARI
MEKSİKA
MISIR
MİKRONEZYA
MOĞOLİSTAN
MOLDOVA
MONAKO
MORİTANYA
MOZAMBİK
MYANMAR
NAMİBYA
NAURU
55
Tablo-5 Ülke Adı ve Kodu
Kod
9937
9941
9942
9940
9943
9865
9836
9945
9804
9946
9947
9948
9949
9951
9952
9954
9831
9806
9956
9957
9958
9805
9959
9961
9962
9771
9963
9964
9832
9833
9965
9966
9969
9970
9971
9975
9960
9972
9867
9834
9987
9976
9978
9977
9807
9979
9808
9980
9835
9981
9837
9944
9990
9915
9991
9799
9992
9993
9994
9939
9895
9997
9998
AD
NEPAL
NİJER
NİJERYA
NİKARAGUA
NORVEÇ
ORTA AFRİKA CUM.
ÖZBEKİSTAN
PAKİSTAN
PALAU ADALARI
PANAMA
PAPUA YENİ GİNE
PARAGUAY
PERU
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
RUSYA FEDERASYONU
SAINT KİTTS VE NEVİS ADALARI
SAİNT LUCİA
SAİNT VİNCENT VE GRANADİNLER
SAMOA
SAN MARİNO
SAO TOME VE PRİNCİPE
SENEGAL
SEYŞEL ADALARI
SIRBİSTAN
SİERRA LEONE
SİNGAPUR
SLOVAKYA CUMHURİYETİ
SLOVENYA
SOLOMON ADALARI
SOMALİ
SRİ LANKA
SUDAN
SURİNAM
SURİYE
SUUDİ ARABİSTAN
SVAZİLAND
ŞİLİ
TACİKİSTAN
TANZANYA
TAYLAND
TİRİNİDAD VE TOBAGO
TOGO
TONGA ADALARI
TUNUS
TUVALU ADALARI
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TÜRKMENİSTAN
UGANDA
UKRAYNA
UMMAN
URUGUAY
ÜRDÜN
VANUATU ADALARI
VATİKAN
VENEZUELA
VİETNAM
YEMEN
YENİ ZELANDA
YUNANİSTAN
ZAMBİYA
ZİMBABVE
56
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe” örneği kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresi’ni kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da
ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları
öğrenme, bireysel başvuru, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle
adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya
da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM
Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her
sınav için https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS)
yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın
ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir
aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:

Yabancı uyruklu adaylar için kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı
örneği ile)



Eğitim bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
Engelli adaylar için sağlık raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme isteği
Sınav sonuçlarının incelenmesi isteği
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik / Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu bilgilerdeki değişiklikler, öngörülen süreler içerisinde
internet ortamında adayın kendisi tarafından gerçekleştirilecektir.
a- Kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmi belge ibrazı gerektirmeyen eğitim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
İl
SINAV/YERLEŞTİRME* ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR**
T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den
başvuran adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
DenizBankın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç)
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
**Sınav/yerleştirme ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı /banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum
sayısına bağlı olarak aşağıda belirtilen ücretlerden hangisini yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar
isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti
ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de
yatırılabilir. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka
dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka
düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir.
* Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna
bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti (10,00 TL) alınır.
Her oturum 40,00 TL’dir.
Cumartesi Sabah oturumuna girecek adaylar için
Cumartesi Sabah + herhangi bir oturum için
Cumartesi Sabah + herhangi iki oturum için
Tüm KPSS oturumları için
ÖABT (Cumartesi Sabah ve Cumartesi Öğleden Sonra oturumları da zorunludur.)
DHBT (Cumartesi Sabah oturumu da zorunludur.)
: 40,00 TL
: 80,00 TL
: 120,00 TL
: 160,00 TL
: 40,00 TL
: 40,00 TL

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacaktır.
Sınavın Adı
: Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)
Adayın Adı Soyadı
: _________________
Adayın TC Kimlik Numarası:
Sınav Ücreti: …………
_______________________
Download

(kpss) lisans kılavuzu