T.C.
ÖDEMĠġ
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI
Ġdari ĠĢler Müdürlüğü
KAFETERYA VE 2 ADET ÇAY OCAĞI
YERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
KAFETERYA VE 2 ADET ÇAY OCAĞI YERĠ KĠRALAMA ĠġĠ 2886 sayılı Devlet
Ġhale Kanununun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin
ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır.
1-Ġdarenin
: Adnan Menderes Bulvarı No:154
ÖDEMĠġ ADALET SARAYI
b)Telefon ve faks numarası : 232 544 90 88 – 232 545 35 72
a)Adresi
2-Ġhale konusu iĢin
a)Niteliği türü ve miktarı
b)ĠĢe baĢlama tarihi
c)ĠĢin süresi
: Zemin katta bulunan 69,10 m2 kapalı alana sahip kafeterya
1. katta bulunan 6,60 m2 kapalı alana sahip çay ocağı
3.katta bulunan 6,60 m2 kapalı alana sahip çay ocağı kiraya
verilecektir
: SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer
teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır
: Yer tesliminden itibaren 36 (otuzaltı) aydır
3-Ġhalenin
a)Yapılacağı yer
b)Tarih ve saati
: ÖDEMĠġ ADLĠYESĠ ĠDARĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ
: 17/09/2014 günü saat 10.00
4- Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler;
4.1.Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler
a)
b)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca telefon varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
c)Teklifi imzalayan yetkiliye ait nüfus cüzdan örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan
fotokopisi
d)Teklifi imzalayan yetkiliye ait Noter tasdikli imza beyannamesi
e)Teklifi imzalayan yetkiliye ait adli sicil kaydı bulunmadığına dair belge
f)Doküman alındı belgesi
g)Ġstekli tarafından her sayfası imzalanmıĢ Ġdarece düzenlenen Ģartname örneği
h)Ġstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri gerekir
5-Ġstekli sayısının üç (3) ten fazla olması durumunda istekli sayısı üç (3) olana kadar arttırma
uygulanacaktır
6.Ġhaleye yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır
7.Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1.Ġhale dokümanı Ġdarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karĢılığı Ġdari ĠĢler
Müdürlüğü adresinden satın alınabilir
7.2.Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur
8.Teklifler ihale tarih ve saatine kadar ÖdemiĢ Cumhuriyet BaĢsavcılığı Ġdari ĠĢler
Müdürlüğüne elden teslim edilebilecektir
Download

T.C. ÖDEMĠġ CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI Ġdari ĠĢler