KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) VE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ĠZMĠR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKĠYE HALK
SAĞLIĞI
KURUMU
Isınma amaçlı ve jeneratörlerde kullanılmak üzere yakıt (odun, kömür, motorin ve fuel-oil)
alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası
1-Ġdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ġhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(varsa)
: 2014/134743
: Poligon Mah. 123/11 Sokak KARABAĞLAR/ĠZMĠR
: 2322483310 - 2324020143
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ġhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihleri
: Isınma amaçlı ve jeneratörlerde kullanılmak üzere yakıt (
odun, kömür, motorin ve fuel-oil) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir.
: Halk Sağlığı Müdürlüğümüze bağlı 1. Basamak Sağlık
KuruluĢları (yakıt dağıtım listesinde belirtilen birimler)
: Ġhalenin 1. (birinci) kısmına (meĢe odunu ve kömür) ait
teslimat programının, Yükleniciye bildirilmesinden
itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde, 1. (birinci) kısmının
(meĢe odunu ve kömür) dağıtım listesi doğrultusunda
dağıtımına baĢlanacaktır. Teslimat yapılacak kurumların
bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezlerine bildirilerek
gerekli koordinasyon sağlandıktan sonra teslimat
yapılacaktır. Teslimata ait her türlü ulaĢım nakliye ,sigorta
v.b. masrafların tamamı Yükleniciye aittir. Dağıtım,
Müdürlüğümüz tarafından oluĢturulan 3 (üç) kiĢilik
Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri nezaretinde
yapılacaktır. Ġhalenin 2. (ikinci) kısmının ilk teslimat
programının Yükleniciye bildirilmesinden itibaren 5 (beĢ)
iĢ günü içerisinde 2. kısmın (motorin ve / veya fuel-oil)
dağıtım listesi doğrultusunda dağıtımına baĢlanacaktır.
Tüm birimlerin yakıt tankları tamamen doldurulacak ve
kalan miktarlar 30.06.2014 tarihine kadar peyderpey
teslim edilecektir. Dağıtım aylık periyotlar halinde
yapılacaktır. Toplum Sağlığı Merkezlerimizin, acil yakıt
veya jenaratör yakıtı ihtiyaçları olduğu durumlarda ihtiyaç
yazısının fakslanmasına müteakip 48 saat içinde
kurumlara ihtiyaçları ulaĢtırılmıĢ olmalıdır. Dağıtım,
Müdürlüğümüz tarafından oluĢturulan 3 (üç) kiĢilik
Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri nezaretinde
yapılacaktır.
3- Ġhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: Ġzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Poligon Mah.123/11 Sokak
Karabağlar/ĠZMĠR
: 14.11.2014 - 10:00
4. Ġhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. Ġhale konusu malın satıĢ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Ġhalenin 1. (birinci) kısmına teklif veren istekli;
ĠTHALATÇI ise Ġthalatçı Kayıt Belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı),
ÜRETĠCĠ ise Uygunluk Ġzin Belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı),
DAĞITICI ise herhangi bir ilden alınmıĢ Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi'ni (satıcı tarafından
fotokopisi onaylı) ihale teklif dosyasında sunmalıdır.
Bununla birlikte teklif edilen kömürlere ait resmi kurumlar tarafından tanzim edilmiĢ
laboratuar analiz sonuçları Ġhale Dosyasında sunulmalıdır.
Ġhalenin 2. (ikinci) kısmına teklif veren istekli;
Ġstekli,“Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu” ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
tarafından verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama
KuruluĢu olduğunu gösteren belgeyi,
Ġstekli, “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama KuruluĢu Bayisi” ise; bayisi olduğu kuruluĢtan
verilmiĢ ve iĢ bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı ve bayilik sözleĢmesi veya
Ġstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiĢ ve iĢ bitim
tarihine kadar geçerliliği olan Ġstasyonlu Bayilik Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu
bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir veya noter tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Ġş deneyimini gösteren belgeler:
Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere
iliĢkin iĢdeneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve/veya özel sektörde gerçekleĢtirmiĢ olduğu kalorifer yakıtı ve akaryakıt satıĢıyla ilgili
gerçekleĢtirdiği iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. (ihalenin 2. (ikinci) kısmına teklif
veren istekli tarafından sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karĢılığı
Döküman bedeli, Ġzmir 1 Nolu Döner Sermaye Saymanlığına yada Ziraat Bankası Efes ġubesi
IBAN Nolu:TR930001001333604835085001 hesaba yatırıldıktan sonra, ihale dökümanı
Ġzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ġdari ve Mali ĠĢler (Satınalma) Birimi 'nden teslim alınabilir.
adresinden satın alınabilir.
7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ġzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, Ġdari ve Mali ĠĢler
(Satınalma) Birimi A Blok 1. Kat Poligon Mah.123/11 Sokak Karabağlar/ĠZMĠR adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleĢme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmıĢ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Download

katı yakıt (kömür ve odun) - İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü